bespreken van publieke grootheden niet nalaten. Hoe zou het zijn als bijv. een der kinderen van Dr. Kuyper Uilenspiegel zag? Die arme Jeanne Hugo! Die slechte professor! Die lieve Middelburgsche Courantdie verleden week wel grof over den Heere Jezus schreef, maar het nu voor de nagedachtenis van Victor Hugo zoo warm opneemt! Naar wij uit goede bron vernemen zijn de «Belringers» of z. g. n. «Klokkenspelers» voorne- mnsl, bij hun doortocht naar Duitschland, op Dinsdag 14 Februari a. s. een uitvoering te Middelburg te geven. VERGADERINGEN. Patrimonium Afd Middelb. Verg. 1 Febr. a. s. Aller leden tegenwoor digheid is gewenscht. KERKNIEUWS. \oor hen die met toestanden en richting in de groote gemeenten der Ned. Herv. Kerk niet onbe kend zijn, verdient het feit vermelding dit bij de stemming ter verkiezing van 43 gemachtigden in het Kiescollege der Ned. Hervormde gemeente te Rotterdam, de eandidaten der Vereeniging Guido de Bres, die der Gereformeerden, zijn gekozen met ongeveer 1800 stemmen, tegen ongeveer 600 op die van Geloof, Hoop en Liefde. Buitenland. De eenige die bij het kleine standje dat in het Oosten van Europa dezen winter is ontstaan, wint is Vorst Alexander van Bulgarije. Hij heeft de sympathie der omringende Vorsten en Milan van Servië, die bij Pirot slagen kreeg, niet. Daardoor staat de zaak van Bulgarije gunstig, ondanks de tegenstand van Griekenland en Servië, die beide protesteeren tegen de verbreking van het evenwicht J in de Balkanstaten door de uitbreiding van grond- .i gebied van Bulgarije. i Frankrijk kan zich weder in het bezit van een nieuw Kabinet onder leiding van den bekenden de Freycenet. verheugen. Breed heeft dit Kabinet zijn progamma ontwikkeld, een programma dat zich in niets van dat zijner voorgangers onderscheidt. Gematigd libe onder de conservatieve republiek met bestrijding van het clericalisme, ziedaar de hoofdgedachte. In Engeland staat de parlementaire arbeid stil, en is Salisbury nog steeds aan het bestuur. Niets veranderlijker dan het weder en de mensch. Het is nog zeer kort geleden, dat Bismarck en de Paus alles behalve in vrede leefden. Het onfeilbare hoofd der Roomsche Kerk werd door den aanlegger van den Culturkampf en den bestrijder der Zwarte Internationale alles behalve ontzien, en de Paus op zijn beurt voor in herderlijke brieven en in toe- spraken heftig uit tegen den vervolger der kerk. En ziedaar nu, na korte jaren eene totale omkeering De Paus werd voor korten tijd tot scheidsrechter f in de Carolinen-kwestie tusschen Spanje en Duitsch land gerezen benoemd en na de bevredigende op lossing van die kwestie is het suiker tot op den bodem. Men wisselt dankbetuigingen en geeft de coraties alsop de hechtste vriendschap die wei eld- en i kerkvorsten verbor.d. Het gaat natuurlijk moeilijk zoo groote verandering te zien en daarachter geen geheime bedoelingen te zoeken. Algemeen wordt ook geloofd dat Vorst Bismarck voor 'toogen- ■blik belang heeft bij de vriendschap van het cen- die niet dan tot duren prijs te verkrijgen ■zijn zal. Ingezonden Mijnheer de Redacteur! Tot mijne zeer groote teleurstelling weigert de eer B. de Die Sr. mij de vrienden te noemen, op der gezag hij eene nieuwe beschuldiging tegen het penb. onderwijs alhier wereldkundig maakte. .De reden, welke hij voor zijn stilzwijgen opnoemt, I kortweg belachelijk. Wat heb ik met het ge- thil t usschen den Corr. van 't weekbl. en den heer I D. te maken Bovendien, als men beschuldigt gezag van een ander, dan mag men zich door ^Éjkien weerhouden, zijn zegsman te noemen. moed om de verplichtingen, die WÊÈ^fatsoenlijke polemiek mede- ^^Muggjge men liever. kan niet aan mij het recht te constateeren, dat hij, die in een zijner ingezonden stukken den schrijftrant van een correspondent beneden het fatsoenlijke achtte, bij zijn strjjd tegen de openbare school, er zelve een fatsoen van zeer verdacht allooi schijnt op na te houden. Mijnh. de Red. het doet mij leed, dat de heer de D. den strijd, welken hij zelve uitlokte, ont vluchtende daarbij eene houding aanneemt, welke weinig strookt met het vertoon van dapperheid, waarmede hij dien aanving; nog minder met de vrome leuzen, waaronder hij meer dan eens streed en wel het allerminst met een leeftijd, waarvan men het recht heeft meer bezadigdheid te verwachten, dan waarvan de heer de D. thans blijk gaf. Voor mij zeiven verheugt het mij, dat ik, die huiverig was om uwe lezers met mijne ingezonden stukken lastig te vallen, alle aarzeling overwon, en den strijd waartoe de heer de D. mij noodzaakte niet ont-week. Die strijd toch heeft mij geleerd, dat ook de openb. school te Oostburg vijanden heeft, tegen wie allen, die haar liefhebben, niet genoeg op hunne hoede kunnen zijn. Mijnh. de Red. U beleefdelijk verzoekende, deze weinige regelen in Uw eerstvolgend nommer op te nemen, zeg ik U andermaal dank voor de bereid willigheid, waarmede gij Uwe kolommen ter mijner beschikking steldet. Hoogachtend, Oostburg, Uw Dv. Dienaar, 26 Januari 1886. G. L. P. VAN HAM. Boekaankondiging. Arthur Erskïne, een verhaal uit de dagen van John Knox door D. Alcock, schrijfster van «De Czaar)).«.Raymond Chalcondyles»^ »De Vreemdeling in de Valeijen», ((De iSpaansche BroedersAm sterdam Höveker Zoon. Wij schrijven den titel in zijn geheel af, omdat elk woord daarvan eene aanbeveling is voor het jongste werk der zoo gunstig bekende schrijfster. Zij, die bijv. «De Czaar» gelezen hebben, zullen geen gelegenheid ongebruikt laten om ook met andere boeken van dezelfde hand kennis te maken, Op den titel had ook kunnen staan«uit de dagen van Maria Stuart», of: «uit de dagen voor den St. Bartholomeusnacht.» Arthur is een jong edelman, de zoon van een Schotschen vader en van eene Fransche moeder. Als jongeling was hij in dienst der Guises, en onder Hugenooten ontving hij de eerste indrukken der Evangelische waarheid. Later hielp hij Schotland van de roomsche heerschappij bevrijden. Wie meent veel van Knox te zullen lezen, vindt zich teleurgesteld. Vraagt men zich echter af: welk soort van hervormden werd er door de prediking van Knox geteeld? dan vindt men in bijna elk hoofd stuk een zeer bevredigend antwoord. Niet de ge schiedenis van Knox, maar zijn geest vindt men het geheele boek door. Telkens uitgaande van en weder t'huis komende in den winkel van den strengen, harden en toch innig geloovigen Allan Durie, goud smid, en naar toenmalig gebruik tevens bankier, te Edinburg, nemen personen van zeer verschillenden stand en inborst, deel aan de machtige beweging, in Schotland gewekt en onderhouden door zijn grooten hervormer, en komen zij herhaaldelijk in aanraking met de volgers van Calvijn en de Coligny. In «de dagen van John Knox» ontmoeten werk zame edellieden en edele werklieden elkander in den huiselijken kring, in de werkplaats, in tumult en oproer, in de kerk, op het slagvdd, in de hospitalen waar de pest woedt. Tal van historische bijzonderheden zijn in het verhaal ingevlochten, of liever de lotgevallen der hoofdpersonen worden beheerschi door de groote feiten tusschen de jaren 1560 en '72. In den gewonen zin is Arthur de held van t ver haal, maar daar de liefde alles overwint meenen wij dat de nederige werkman George Duncan als geloofs held hooger staat, of staat Arthur's zuster, Lady Helena, nog hooger? Het Jaarboekje van het Nederlandsch Werklie denverbond Patrimoniumvoor 1886 is mede bij bovengenoemde uitgevers verschenen. De altijd nog ietwat zonderling klinkende naam Patrimonium is sedert zes jaar een naam van be- teekenis geworden, men denkt er niet meer aan waar hij vandaan komt, doch stelt zich, zoodra men hem hoort, een eerbiedwekkend aantal degelijke, solide mannen voor, die het «arbeid adelt», niet alleen in «toffelijken, maar in hoogeren, in christelijken ■7.1 n rm vatton - nium met 20 pet. vermeerderd, de 43 afdeelingen tellen 4782 leden. Veel geld wordt er niet door de vereeniging omgezet, met ruim f 300 in 't jaar kwam zij toe. Er zal meer noodig wezen als zij eens een reizend agent heeft, maar tot heden dient haar als zoodanig, ondanks zichzelven, de volksmenner Domela Nieuwenhuijswaar hij optreedt verrijst weldra eene afdeeling van Patrimonium, of de bestaande wordt versterkt. Uit eene, hoewel niet volledige, opgaaf blijkt ook dat zelfs in 't hartje van den winter de leden van Patrimonium heel weinig door werkeloosheid te lijden hadden. Maar het gaat niet, in eene aankondiging een jaar verslag over te nemen. Wil men de christelijk-sociale arbeidersbeweging steunen, men koope het Jaarboekje en schenke het na lezing aan een werkman. Natuurlijk bevat het Jaarboekje een kalender, maar daarenboven opgaven omtrent postwezen, maten, ge wichten, marktdagen enz. Het grootste deel ervan wordt ingenomen door adressen en besturen der af deelingen, en door het jaarverslag. Voor mengelwerk bleef weinig plaats over. 'tls ook niet noodig dat er in een zakelijk en zaakrijk jaarboekje nog veel staat, dat evengoed in een ander tijdschrift kan opgenomen worden. Eén nuttig ding komt er in voor, namelijk eene lijst van in regeeringszaken en couranten vaak voor komende vreemde woorden met hunne beleekenis. Op elke letter van het A B C zijn er vjjf, en de bewerker der lijst, de bekende volksvriend J. A. Wormser, wil in een volgenden jaargang de ver klaring geven van al de voor den werkman onver staanbare woorden, welke men hem opgeeft. Zijn adres staat op bladz. 33. De jaargang 1886 van Patrimonium's Jaarboekje verdient dus om verschillende redenen eene plaats op het boekenplankje van eiken werkman. Graanmarkten, enz. Middelburg, 28 Jan. 1886. De aanvoeren waren heden ruim voornamelijk van Tarwe, aan vorige weekprijzen vond een en ander grif plaats, en zijn de besteedde prijzen als volgt Tarwe, puike soort f 6,40 a f 6,50, goede en min dere 16,25 a f6. 2 Rogge f5,50. Wintergerst 14,60 f4,75. Zomergerst f4,50 a f4,60. Haver f 3,50 a f4. Paardeboonen f 6,50. Platteboonen f 5.50 a 5,75. Witteboonen f 10,50, fll a 11,50. Bruineboonen f8 a f9,25. Kook erwten 18 a f8,25. Mestingerwten, f7 a f7,25. Zaden zonder handel. Yersche Boter f0.90 a 1,00 per kilo. Eieren per 100 stuks f4.80. Burgerlijke Stand. Van 17 tot 24 Januari. Middelburg. OndertrouwdF. C. M. Boenders, wedr. 54 j. met C. Thomassen, jd. 37 j. W. A. van der Harst, jm. 32 j. met M. Lako jd. 34 j. GetrouwdJ. A. Goeman, jm. 20 j. met P, Gies jd. 19 j. BevallenH. Baljeu, geb. Lameijn, z. A. M. Frederiks, geb. Deist, d. M van der Weel, geb. Lasoe, z. 1. C. Witte, geb. Keersemaker, d. W. Borket, geb. Sijpestejjn, d. J. Blokpoel, geb. Flipse, d. M. C. Hendrikse, geb. Meeuse, z. J. M. van Lin- schooten, geb. Riegen, z. A. E. de Baare, geb. Vlie ger, z. H. M. Koppenjan, geb. Landman, z. P. C. Hildernisse, geb. Ingelse, z. C. van de Ransou, geb. Van den Boomgaard, d. C. J. de Wjjs, geb. Plan- keel, d. OverledenC. A. Arkmanse, wed. van D. Ge-, buwet, 87 j. K. Nouta, wed. van A. Stofregen, "jA J. W. Steinz, z. 10 m. A. Meermat^^ad^^^M G. Buster. l' -Trui».

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 3