BE KI De Goesche Boot tooi* het Kleine Volkje P. LOUWERSE. Piano-fabriek en Magazijn van Amerikaansche Orgels, AMERIKAANSCHE ORGELS Vlasmarkt. D. J. DRONKERS, L no. 6 7. D. J. PENNOCK, Wegen en Voetpaden De Crediet-Yereenigiiig. VERTREK VAN SPOORTREINEN. J u SPAARBANK. Bedrag op Ultimo September 1885 f540,948,385 Uitgehaald 558 posten f26,213,21 Ingebracht 896 - 20,136,69 - 6,076,52 f534,871,865 Bijgeboektë rente - 4,886,53 Totaal op Ultimo December 1885 f539,758,39s Inleggers op Ultimo September 1885 Nieuw geopende rekeningen 96 Afgesloten88 4100 4108 Namens de Commissie der Spaarbank, J. A. TAK, Voorzitter. J. VAN DOORN, Secretaris. J. A. ZIP, Kassier. vertrekt van Goes naar Rotterdam Zondag 24 Jan's morgens 4,uur. vertrekt van Rotterdam naar Goes. Woensdag 27 Jan. 's morgens 9.uur. Informatiente Rotterdam bij den com missaris DE LANGE, op *t Haringvliet. Ie Dordrecht bij BOUWMAN en ZOON, te Zierikzee bij J BOS, te Goes bij de Directie. Ligplaats te Rotterdam Nieuwe Haven bij de Pakkenbrug. Uitgaaf JOH. IJKEMA 's Gravenhage. Geïllustreerd Maandblad door 12 Nommers per jaar a 15 Cents. VIERDE JAARGANG, afl. I mot 10 platen en een gekleurde plaat, alom voorhanden. ANTOINE MES, MIDDELBURG. ONTVANGEN EEN RUIME KEUZE van af f105. ■J—Alle INSTRUMENTEN worden met dege- lijke garantie geleverd. MIDDELBURG. Handel in COMESTIBLES EN KOLONIALE WAREN (Prijscourant gratis.) Het beste middel ter wereld voor kwade beenen oude wonden, zweren, veretteringen, enz. Indien zij gebruikt worden overeenkomstig de verklaring, die te gelijkertijd afgegeven wordt, is er geene wond, geen kwaad been, geene etterachtige zweer, hoe in gevreten of verouderd ook, of zij zal wijken voor de heelende en genezende eigenschappen daarvan. Tal van menschen, die in verscheidene groote hospitalen en onder de zorg van bekende genees- heeren gestaan hebben, zonder er het minste voor deel van te genieten, zijn door Holloway 's Zalf en Pillen volkomen genezen gewor den. Voof kliergezwellen, schurft, en huid ziekten bestaat er geen middel, dat met zoo veel goed gevolg kan aangewend worden. Inder daad, bij de ergste kwalen, die van den aard van het bloed afhangen, kennen deze middelen, indien zij gezamentlijk gebruikt worden, geen wederstand. Bij den Boekhandelaar F. P. DHUIJ, zijn ver krijgbaar verschillende Christelijke Dagboeken als van D. J. P. NONHEBEL, TEN CATE, OOS TERZEE. SPURGEON, FUNCKE, LOBSTEIN enz. Alsmede: HUISHOUDBOEKEN. WASCHLIJSTEN. KASBOEKJES, NOTA'S, QUITANTIEN, em, enz. Nog een klein getal Christelijke Scheurkalenders met en zonder premies. Koninklijke Fabriek van Bedden, Dekens, en Matrassen LANGE DELFT. Sints meer dan een halve eeuw gunstig bekend SPRINGVEERMTRASSEN, geheel nieuwe con structie Soliede PAARDENHAARMATRASSEN, nieuwe VEEREN BEDDEN, KAPOK-, ALPEN GRAS- en HOUTWOL-BEDDEN en Matrassen, IJzeren Ledikanten enz. Bij de uitgevers KüPPERS LAUREY te Haar lem, is zooeven verschenen en alom verkrijgbaar gen werkje getiteld: verzameld door .a. m tt mm ïw. Prijs f0,30 Franco per post f 0,32.1 Canards, curiositeiten, kluchtige voorvallen uit het! leven van benoemde musici, geestige en sarcastische uitdrukkingen, grappige gezegden, snedige extem- porés, een en ander op de muziek betrekking heb bende, ziedaar de inhoud van dit koddige, van hu mor en satire overvloeiende boekje, 'twelkj de lach spieren zijner lezers ongetwijfeld in voortdurende beweging zal brengen. in de gemeente KOUDEKERK K. GEDEPUTEERDE STATEN van ZEE LAND maken bekend, dat bezwaren zijn ingebracht tegen den door den Gemeente raad voorloopig vastgestelden LIGGER der WEGEN en VOETPADEN van Koude- kerke, omdat daarin het Corbijnsvoetpad is opgenomen en roepen alle belanghebbende besturen, commissiën en personen op om in persoon of bij gemachtigden in de ver gadering van Vrijdag 29 Januari aanstaande des namiddags te één uur te Middelburg, hunne belangen toe te lichten. Dagelijks op de werkuren kan ter pioi( vinciale griffie inzage en tegen betaling der i kosten, afschrift ol uittreksel worden be komen van de stukken. Middelburg, 15 Januari 1886. Gedeputeerde Staten van Zeeland, DE BRAUW, Voorzitter. A. FOKKER, Griffier. Agentschap te Middelburg. (Kantoor Z.zijde van den Dam, G 2.) Neemt gelden aan a deposito, 'tzij in eens 'tzij ia gedeelten op vorder baar, tegen vergoeding van rend bedragende thans 2 pet. m neemt aanvragen tot Crediet-verleening in ontvang van f15 00 tot 60,000. Van Vlissingeu (Haven) (Stad) Middelburg Arnemuiden Goes Bergen op Zoom Roosendaal Breda Rotterdam (Beurs) (via Zevenbergen) Gravenbage (over R 'tt. H. IJ S.) Amsterdam over Rotter dam H. IJ. Sp.) t y Utrecht (Oostersp. Utrecht (Rhijnsp.) Antwerpen (Etat) Brussel (Nord) - "b ^Noril) 5.58 6.7 6.14 6.35 7.35 756 8.46 9.31 10.25 6.50 7. 9.10 *10. *10.39 ►11.50 12.13 11.50 10.36 10 36 11,45 11.45 9.20 1 6,45 7-35 j f 2.5 «I». u« „y. t 7.20 - - Van Keulen 1 6-~ 9,8 J 1.40 b) 2.42 9.22 2,3 2.14 5,26 7.20 Parij's (Nord) *10.45 (n) 9.10(n) 7 50 a) 7 29 9.32 5.38 7.32 n Brussel (Nord) 6.27 (v) 9.31 (v) 2.40 5.26 9 39 2.21 5.45 7.39 Antwerpen (Etat) 6.8 7 35 10.36 3.38 6.37 10,1 2.43 6.8 8.3 Amsterdam over Utreeht 11.4 3.42 7-17 9 13 (Rhijnsp 7.30 12. 3,26 5.23 8.40 11,25 4.3 7.38 9,34 It v Utrecht 9.10 12.7 4,52 8,27 10.21 Oostersp.) 7.23 11 45 3,20 5.18 c Rotter- *10. 1.8 6.8 9,34 11.12 am (Holl. IJ Sp.) 7.35 $11.55 3.25 5.20 "10.13 12,2 s Graveuhage (over Rott. *10.39 *1.47 6.46 II. IJ. S.) 8.46 1.6 4.40 .32 f11.19 (Beurs) (via *11.50 *2.58 7.52 n RotterdamZevenbergen 5.51 9.24 1.44 5,40 7-13 6 30 10 13 11.7 2.40 6 33 8.13 12.13 2,57 8.14 11.22 T— Roosendaal 7.28 10,51 11.53 3.14 7.20 8.44 11.5 Bergen op Zoom 7.49 11.10 12.13 3.41 7.38 -■ 11,50 2.50 8.5 8 52 11.59 1.17 4.55 8 2i'. 10.36 1.3 5,89 $9.48 Arnemuiden 9 13 1.88 5 20 1 11.45 2.8 7,24 11,14 U Middelbnrg 9 21 12 24 1.46 5*^ 6.43 4,5 (v) 6.10(v) Te Vlissiagen (Stad) 9.30 12.32 2.52 10.23 ti (Haven). ■- JU*- -jLat «L-ji éa i-wltwa-edtvrlt-cc":: -*■ '-'—JJL

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 6