stijlfout. Neen, dan heeft de heer De Die zich juis ter uitgedrukt, toen hij schreef: Wanneer in den een i winkel alle waren weg gegeven worden, dan zeg ik in mijne winkeliers- staal: daar tegen is niet te concurreeren." Maar »stelt de antirevolutionairen in staat hun onder swijs even goedkoop te - geven als op de openb. ssch., stel daartoe ook de Roomsch-Catholieken in sstaat, en dan zullen we mijnheer van Ham eens sweêr spreken." Dat is eenvoudig en juist en de heer van Ham zal wel nooit de pen opnemen om het te weêrleggen. En daarenboven heeft de School met den Bijbel toch zeker niet minder laster te verduren dan de Openbare School. Nu een woord over den draaimolen. In zijn in gezonden stuk van 2 Jan. 1. 1. heeft de heer De Die zeer duidelijk aangetoond, waarom hij tegen den mallemolen is, n. 1. somdat het personeel van een «draaimolen met de dame, die het orgel speelt incluis, geschikt is, om het zedelijk peil bij jong ■sen oud te verhoogen. Het draaiorgel, dat den kin- aderen wijzen van straatdeunen leert, waarvan de swcorden meest alle zeer onkies zijn, is oorzaak, dat swij het geheele jaar die deuntjes langs onze stra sten hooren uitgalmen, iets wat ook al weêr niet «strekt tot bevordering van het zedelijk welzijn." En wat nu hier aangaande den draaimolen naar waarheid is gezegd, kan van den schommel, de om standigheden waaronder en de plaats, waar hij ge bruikt is, in aanmerking genomen, in geenen deele beweerd worden. En al wat nu de heer van Ham over sde gevolgen van twee wijzen van opvoeding" neêrschrijft, heeft niets te maken met de quaestie, welke de heer De Die aldus heeft geformuleerd: sHet onderscheid tusschen draaimolens en schommels." De heer Van Ham schrijft in het laatste gedeelte van zijn artikel sDe heer De D. gaf zich vrij wat moeite om smij aan 't verstand te brengen dat ik niet over swaarheid en recht mag meêspreken, dat ik niet sgoed weet wat het woord concnrrentie beteekent - sen in 't geheel niet op de hoogte ben met 't ver- sschil tusschen mallemolens en schommels. Dat swerk ging blijkbaar boven zijne krachten, van sdaar dat hij gedurig in de war geraakte." Wat denkt de lezer van zulke taal, gevoerd door iemand, die bewezen heeft de quaestiën aangaande concurrentie der openb. sch. en de draaimolens hebben willen oplossen zonder ze te begrijpen /VVaar de heer De Die in zijn ingezonden stuk wan "28 Dec. 85 schrijft: sDe heer van Ham zoeke 'de klagers over het openbaar onderwijs hier ter plaatse niet onder de tegenstanders maar onder zijne vrienden", repliceert de heer van Ham met het jverzoek: »Zeg mij van wie mijner vrienden ik lee- ren kan, in welk opzicht de openbare onderwijzers «hier ter plaatse" in hunne verplichtingen te kort schieten." Ik denk niet dat de heer De Die ooit dwaas genoeg zal wezen aan dat verzoek te voldoen. Er is een groot verschil tusschen klagen over het openbaar onderwijs en opgeven in welk opzicht de openbare onderwijzers in het vervullen hunner plichten te kort ■chieten. Het eerste is bij de opofferingen, die nedereen zich voor het onderwijs getroosten moet, [geoorloofd; het laatste evenwel, is op het minst ge- Inomen, gevaarlijk. Ook zou het vrij kinderachtig kzijn, wanneer de voorstanders der School met den ■Bijbel de openbare onderwijzers op hunnen plicht ■ngen wijzen. Ik hoorde den kapitein der Zierik- Hesche Spoorboot onlangs heel „broederlijk en con- Haterlijk" een zijner collega's met wien hij een zeer ■ïendschappelijk onderhoud had, toevoegen: Jij Bnt daar kapitein, en ik hier!" Voila tout. HU dankzeggende, Mijnh. de Redacteur, voor de Boegestane ruimte, teeken ik mij met hoogachting, I Zierikzee, Uw do. dienaar 1-19 Jan. >86. A. d. V. H.Ëen zonderling Boek Schertsend deelden we eenigen tijd geleden ■mj onze lezers mede, dat onder den titel van ^mj.tland een wiskundige roman zou verschijnen. I^Ktns is Platlandeen Roman van vele Afmetingen een Vierkant, in den handel. ^^■edereen kent Gulliver, meest echter uit kinder- ^^■kjes, doch betrekkelijk weinigen weten wat bij- ■s twee eeuwen geleden Swift bedoelde, toen hij ^■Gulliver liet reizen naar het land der Lilliput- het land der reuzen. Zijne soms ■Jftstqespelingen op gewoonten, politiek ^■^rsonen van zijn tijd hebben ■^ftdoren, en Gulliver staat parallelogram is», ooit in de kinderkamer populair zullen worden, maar het zal zeker mijnheer Vierkant, die een engelschman is, en ook den hollandschen uitgever Mijs te Tiel genoegen doen, als het tegen woordig, eenigzins met de lagere wiskunde vertrouwd geslacht het wonderlijke met afbeeldingen versierde boek leest en koopt. Het werk, 104 bladzijden, is opgedragen aan de bewoners der Ruimte in het algemeen en aan H. C. in het bijzonder (wie is H. C. en de schrijver wenscht dat hij moge medewerken »tot de mogelijke ontwikkeling dier allerzeldzaamste en toch uitsteken de gave, Bescheidenheid, onder de hoogere geslachten der lichamelijke menschheid." Zoomin het ons op 't oogenblik duidelijk is, wie H. C. moet zijn, even min vatten we de beteekenis van alle toestanden in Platland; de schrijver verzoekt ook: »den lezers, niet te denken dat iedere kleinste bijzonderheid in het dagelijksche leven van Platland noodzakelijk met eene andere bijzonderheid in Ruimteland overeen moet komen,» evenwel zal ieder lezer gevoelen dat Vierkant, de verhoudingen tusbchen de hoogere en lagere, pardon, de stomp- en scherphoekige standen van zijn plat standvlak beschouwende, wel wat te denken en te leeren geeft. Dat de voorname cirkels of veelzijdige veelhoeken op hunne Statenvergadering (bladz. 41ook zorgden voor de aanwezigheid van een aantal weesmeisjes, kan wel eene ondeugendheid van den nederlandschen vertaler zijn. Heeft men in Engeland den schrijver verweten een vrouwenhater te zijn, wij gelooven integendeel dat hij in zijn hart de vrouw een grooter oppervlak, dus minder oppervlakkigheid toewenscht, dan zij thans bezit. Het Vierkant bekent zelf dat zijn eerste deel, de eerlijke helft van het boek, slechts eene inleiding is op de tweede, in welke hij over andere werelden schrijft. Had zijn zeshoekige kleinzoon geleerd dat een vierkante platiander, met zijden van 3 centimeters, 9 vierkante of 32 centimeters groot is, de door denkende knaap was er op zijne lei toe gekomen dat er ook eene berekening kon zijn van 33, maar dit ging de voorstelling van eiken platiander te boven. Intusschen kreeg Vierkant een visioen van Lijn- land, welks vorst zich slechts voor- en achteruit zou kunnen bewegen, en slechts voor- en achteruit kon zien en hooren. Het was onmogelijk dien monarch eenig begrip van vlakte en uitgebreidheid te geven. Daarna ontving vierkant op oudejaarsavond van 1999 een bezoek van Bol uit Ruimteland. Welk eene ontzettende moeite heeft. Bol om aan Vierkant dui delijk te maken dat er werkelijk eene derde afmeting bestaat, zooals door het kleinzoontje is becijferd. Ver makelijk en toch ernstig is het gesprek tusschen den voor een platiander zeer ontwikkelden heer Vierkant, en den voor hem bovenaardschen Bol. Eindelijk neemt Bol hem mede in de ruimte, en leert hem het geheim van «opwaarts en toch niet noordwaarts», hij leert hem voelen en ook eenigermate zien, wat een kubus is. Terwijl zij samen door Ruimteland zweven en Vierkant, die slechts van lengte en breedte wist, nu ook begrip heeft gekregen van de derde afmeting hoogtevraagt deze aan zijn leermeester Bol om gebracht te worden in de sfeer der vierde afmeting. Is er een Lijuland, een Platland, een Ruimte of Kubusland, er moet ook een hooger land zijn, een «Over-kubusland». Bol wil daarvan niet weten, maar eindigt toch met te erkennen dat hij wel eens heeft hooren spreken van een hooger land, «maar de meeste menschen zeggen dat deze visioenen voortkwamen uit de gedachte, uit het brein, uit de verwarde hoekigheid van den ziener» Vierkant hecht zich aan deze woorden, en stelt zich een Ge- dachter.Iand, en nog hoogere landen voor. Hij vraagt «Is het al of niet gebeurd dat vóór heden uw land- genooten ook getuigen zijn geweest van nederdalin- gen van wezens van hoogere orde dan zij zelve, die gesloten kamers binnen kwamen, evenals UEd. de mijne binnentrad, zonder deuren noch vensters te openen, en naar willekeur verschenen en verdwenen Doelt de schrijver hier op bijbelsche of op spiri tistische verschijningen? Hij laat den lezer daarom trent in het onzekere zijne moraal is leert beschei denheid, en zegt niet: wat ik met mijne zinnen in mijn land niet kan waarnemen, kan onmogelijk bestaan Ten slotte heeft Vierkant nog een visioen van Puntiand. Daar aanschouwt hij den zelfgenoegzamen vorst en eenigen bewoner, die van opwaarts, zij waarts, vooi waarts of achterwaarts geenerlei begrip heeft, slechts zich zeiven hoort, slechts eenige klanken opvangt van hetgeen Vierkant hem ter onderrichting toevoegt, deze gehoorde klanken aan eigen denkkracht toeschrijft, en niets anders kan dan Janvtvior» nn 'üirrJfcl^ll/alishp.id P.n aUre- begrip vau Ruimte te geven. Wat hij zag blijf hem niet volkomen helder, en zijne platlandsche taa' blijkt te arm, en in elk geval onverstaanbaar voor zijne hoorders. Hij wordt, in gezelschap van voor name veelhoeken en cirkels de kennis der ruimte predikende, voor Staatsgevaarlijk en gek verklaard, en zit nu al zeven jaar in het krankzinnigengesticht, zich bezig houdende met de onafwijsbare spreuk: opwaarts niet noordwaarts Correspondentie. Wij ontvingen van den Heer B. de Die Senior een schrijven van den volgenden inhoud Zoodra de correspondent van het Weekblad (Zie het slot van mijn ingezonden stuk van 2 Jan. j. 1.) verklaart, dat zijn bekend bericht voorbarig was of we zullen het hem zoo gemakkelijk mogelijk maken erkent, dat het hem op een onbewaakt oogenblik uit de pen vloeide, of dat hij met zijn schrijven geen dwang bedoelde, of iets dergelijks, zal de Heer Van Ham op zijn ingezonden stuk en zijne daarin voorkomende vraag een afdoend antwoord ontvangen. Burgerlijke Stand. Van 10 tot '17 Januari. Middelburg. BevallenJ. E. Lameijn, geb. Hooftrnan, d. J. Darnave, geb. Brinkman, z. N. Cornelisse, geb. Melse, z. J. C. F. Dekker, geb. Maes, z. Verhoed', geb. Paulusse, z. G. Petiet, geb. Kooman, d. C. M. S. Vreke, geb. Du Mee, d. OverledenK. Le Mare, wed. van A. Oppen, 55 j. E. J. F. Frederiks, d. 17 j. W. Cornelisse, man van J. Barendse, 65 j. A. P. Buijs, z. 2 m. C. Bimmel, z. 5 m. Goes. GehuwdD Fukken, jm. 25 j. met T. van den Berge, jd. 22 j. W. Walraven, jm. 29 j. met M. van de Plassche, jd. 31 j. Bevallen: S. C. Wiertz van Coehoorn, geb. Rij- ser, z. J. M. van Luijk, geb. Koekkoek, d. J. Geluk, geb. Geene, z. OverledenP. Bassie, wed. van J. Buis, 64 j. M. van der Hiele, ongeh. d. 77 j. A. M. van Dijke, ongeh. d. 20 j. Van 9 tot 16 Januari. Vlissingen. BevallenM. P. J. Aspeslagh, geb. Callier, cl. J. van Sprang, geb. Van de Voorde, z. J. M. Westdijk, geb. Elve, z. R. N. Ureel, geb. Cloet, d. J. H. Hamakers, geb. Adrianissen, z. M. Labruijére, geb. Sohier, z. J. C. Edelman, geb. Land meter, d. C. M. Blinkhof, geb. Stubbe, d. J. E. de Witte, geb. Verhaaren, z. M. J. van Hoepen, geb. Goudriaan, d. M. J. Cornelissen, geb. Wuijfs, z. T. Spaeter, geb. Rouw. d. C. M. Doense. geb. Van Opbergen, d. P. M. Oreiis, geb. Pietersen, z. J. M. Bouwense, geb. Adams, z. A. M. Baert, geb. De Borst Verdoorn, z, OverledenL. de Regt, d. 2 j. M. J. de Vos, d. 2 j. R. Kooij, d. 3 m. J. M. Slager, z. 7 j. A. R. Leenhouts, vrouw van P. Corveleijn, 32 j. C. L. Vanoutrijve, z. 6 j. M. van der Steen z. 9 m. Grijpskerke. over de maand December 1885. BevallenE. Schout, geb. Moens, d. OverledenL. Vos, d. 15 m. W. Poppe, z. 1 j. P. J. de Klerk, z. 11 m. Graanmarkten, enz. Middelburg, 21 Jan. 1886. Door de sneeuw in de afgeloopen nacht gevallen was uit vrees voor moeilijke leverirg heden de aan bieding beperkt, zoodat lïaauw vorige weekprijzen werden ingewilligd. Tarwe werd naar deugd f6,25 a f6,40 betaald, voor een enkel uitgelezen monster is f6,50 gegeven. Rogge f5,40 15,50. Win tergerst f4,75. Zomergerst f4,50 a f4,60. Haver f3,50 a f4. Paardeboonen f 6,50. Platteboonen f 5.50 a 5,75, Wittëboonen f ll a 11,25. Bruineboonen met veel verschil in kwaliteit, f8 a f9,25. Kookerwten t 8 a f3,25. Mestingerwten, f 7. a f7,25. Zaden zonder handel. Versche Boter f0.86 a 0,94 per kilo. Eieren per 100 stuks f4.80. ADV KRT ENTIEN.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 5