De Raadgever ZIEKE PAARDEN. Prijs f 1,75. Vlasmarkt. D. J. DRONKERS, L no. 6 7. De V roolijke Huisvriend De Goesche Boot. De Crediet-Vereeniging. D. J. PENNOCK, Piano-fabriek en Magazijn van Amerikaansche Orgels, AMERIKAANSCHE ORGELS VERTREK VAN SPOORTREINEN. Bruineboonen 19 a 19,50, wakke f8 af8,50. Groene Kookerwten werden naar deugd f8 f8,25 betaald, enkele daarboven. Mestingerwten, f 7. a f7,25 Zaden zonder handel. Versche Boter f0.78 a 0,90 per kilo. Eieren per 100 stuks f4 f4.40. ADVKRTENTIEN. V Mr. E. P. SCHORER betuigt zijnen welge- meenden dauk voor de vele bewijzen van belang stelling, ter gelegenheid zijner verkiezing tot lid van den Gemeenteraad. Bij den Boekhandelaar F. P. DHUIJ, zijn ver krijgbaar verschillende Christelijke Dagboeken als van D. J. P. NONHEBEL, TEN CATE, OOS TERZEE, SPURGEON, FUNCKE, LOBSTEIN enz. Alsmede: HUISHOUDBOEKEN, WASCHLIJSTEN, KASBOEKJES, NOTA'S, QU1TANTIEN, en*, enz. Nog een klein getal Christelijke Scheurkalenders met en zonder premies. ANTOINE MES, MIDDELBURG. ONTVANGEN EEN RUIME KEUZE van af f105. Alle INSTRUMENTEN worden met dege- Ü&C25» lijke garantie geleverd. Bij den uitgever van dit blad is verkrijgbaar: Eene handeiding voor eiken houder van Paarden om de meest voorkomende ziekten en gebreken te knnnen onderkennen en daartegen de eerste hulp te kunnen verleenen. benevens EEV AANHANGSEL bevattende de wets-artikelen, die eiken houder van Paarden bij besmettelijke ziekten noodzakelijk moet kennen om zich voor schade te vrijwaren door A. J. DE BRUIJN, gepensionneerd luitenant-kolonel paardenarts, ridder der orde van den neder- landschen leeuw. MIDDELBURG. Handel in COMESTIBLES EN KOLONIALE WAREN (Prijscourant gratis.) UTRECHTSCHE Goedgekeurd door Z. M. den Koning. Commissarissen de Heeren Or. J. W. Schubart, Mr. H. Waller en Mr. D. J. H. van Eeden, te Utrecht J. W. Middelburg, te 's Gravenhage Jhr. J. E. van Heemskerck van Beest te Dalfsen. Directeuren: K. A. MANSSEN en S. P. TEN HOLT. De Maatschappij sluit verzekeringen bij overlijden en bij leven, tijdelijke verze keringen, verzekeringen op twee levens, uitzet verzekeringen, enz. Voor GOES en omstreken wordt een SOJLIED AGENT gevraagd. 2 Januari 1886 begint de Tweede Jaargang van Behalve een tal van Humoristische Novellen ea andere bijdragen, kwamen in den eersten jaar gang ongeveer vier honderd groote en kleine platen voor, van de voornaamste teekenaars van ons land. De geringe abonnementsprijs van twee gulden, franco per post twee gulden dertig cents, kan niemand weerhouden op een zoo goedkoop blad in te teekenen. Zij, die den tweeden jaargang verlangen, ontvangen zoo ver de voorraad strekt de nummers, die in De cember a. s verschijnen, kosteloos. De inteekening oopt van '1 Januari tot 31 Decemberdus over een geheel jaar. Alle Boekhandelaren neuten abonnementen aan. vertrekt van Goes naar Rotterdam Zondag 17 Jan. 's morgens 9,uur. vertrekt van Rotterdam naar Goes. Woensdag 20 Jan. 's morgens 3.30 uur. Informatiente Rotterdam bij den com missaris DE LANGE, op 't Haringvliet, te Dordrecht bij BOUWMAN en ZOON, te Zierikzee bij J BOS, te Goes bij de Directie. Ligplaats te Rotterdam Nieuwe Haven bij de Pakkenbrug. Het beste middel ter wereld voor kwade beenen oude wonden, zweren, veretteringen, enz. Indien zij gebruikt worden overeenkomstig de verklaring, die te gelijkertijd afgegeven wordt, is er geene wond, geen kwaad been, geene etterachtige zweer, hoe in gevreten of verouderd ook, ot zij zal wijken voor de heelende en genezende oigenschappen daarvan, t Tal van menschen, die in verscheidene groote1 hospitalen en onder dt zorg van bekende genees- heeren gestaan hebben, zonder er het minste voor deel van te genieten, zijn door Holloway 's Zalf en Pillen volkomen genezen gewor den. Voor kliergezwellen, schurft, en huid ziekten bestaat er geen middel, dat met zoo veel goed gevolg kan aangewend worden. Inder daad, bij de ergste kwalen, die van den aard van het bloed afhangen, kennen deze middelen, indien zij gezamentlijk gebruikt worden, geen wederstand. Agentschap te Middelburg. (Kantoor Z.zjjde van den Dam, G 2.) -g Neomt gelden aan a deposito, 't zij in eens 'tzij iiT gedeelten opvorderbaar, tegen vergoeding van rente' bedragende thans 2 pet. neemt aanvragen tot Crediet-verleening in ontvangst van f 15 OO tot 60,000. Koninklijke Fabriek van Bedden, Dekens, en Matrassen LANGE DELFT. Sints meer dan een halve eeuw gunstig bekend SPRINGVEERMATRASSEN, geheel nieuwe con structie Soliede PAARDENHAARMATRASSEN, nieuwe VEEREN BEDDEN. KAPOK-, ALPEN-, GRAS- en HOUTWOL-BEDDEN en IVIatrasserf IJzeren Ledikanten enz. w AjRT Bras ■kParij Vlissingeu (Haven) (Stad) Middelburg Arnemuiden Goes Bergen op Zoom Roosendaal Breda Rotterdam (Beurs) (via Zevenbergen) 'g Gravenhage (over R >tt. H. IJ. S.) Amsterdam over Rotter dam H. IJ. Sp.) Utrecht (Oostersp. Utrecht (Rhijnsp.) Antwerpen (Etat) Brussel (Nord) Parijs (No*-d) t 7.20 7.20 5.58 6.50 9.22 2,3 5,26 6.7 7. a) 7-29 9.32 2.14 5.38 7.32 6.14 9.39 2.21 5.45 739 6.35 7.23 10,1 2.43 6.8 8.3 7.35 8.9 11,4 3.42 7.17 9 13 756 8.28 8.40 11,25 4.3 7-38 9,34 8.46 9.10 9.10 12.7 4,52 8,27 10.21 9.31 *10. *10. 1.8 6.8 9,34 11.12 10.25 *10.39 *10.39 *1.47 6.46 *10.13 12,2 12.22 *11.50 11.50 *2.58 *7.52 $11.19 - 12.13 12.18 2,57 8.14 11.22 - 11.50 11,50 2.50 8.5 11.5 10.36 10.36 10.36 1.3 5,89 $9.48 11,45 11.45 11.45 2.8 7,24 11,14 9.20 6,45 0.43 4,5 (v) 6.10(v) 7.35 2.5 1 2.52 10.23 KB. Het te V ->A■terir.wA.aaJuaiubr&jlaarmedc aaQër_ Van Keulen i, Parijs (Nord) Brussel (Nord) Antwerpen (Etat) Amsterdam over Utrecht (Rhijnsp.) „mi> Utrecht Oostersp.) Rotter- am (Holl. IJ Sp.) s Gravenhage (over Rott. II. IJ. S.) (Beurs) (via RotterdamZevenbergen.) 5.51 Breda Roosendaal 7.28 Bergen op Zoom 7.49 Goes8.52 Arnemuiden 9.13 "Middelburg I 9.21 Te Vlissingeu (Stad)9.30 (Haven). fêc®o^u$i«VL«? het traject alléénrij^ *10.45 (n) 6 27 (v) 7.85 7.30 7.23 7.35 8.46 9.24 10.18 10,51 11.10 11.59 12.24 12.32 6.- 9.10 (n) 9.31 (v) 10.86 11.7 11.53 12.13 1.17 1.38 1.46 1.55 12. 11 45 fll.55 1.6 1.44 2.40 3.14 3.41 -4.55 5.20 5.! 1.40 l 7.50 2.40 3.38 3,26 3,20 3.25 4.40 5,40 6 33 7.20 7.38 8.20 b) 2.42 5.26 6.37 5.28 - 5.13 5.20 ook v .32 Met )t over 7 is wijze II o r 188'J

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 4