„fa den tare in al bh De Goesche Boot. „Eendracht maakt Macht" Mr. F. N. van der Bilt, Scheurkalenders. 1886. Scheurkalenders. Ylasmarkt. D. J. DBONKEBS, L no. 6 7, De Orediet- Vereen iging. TE GOES. DR. A. W. BRONSVELD van Utrecht, Piano-fabriek en Magazijn var Amerikaansche Orgels, AMERIKAANSCHE ORGELS VERTREK VAN SPOORTREINEN. LIBERALE KIESVEREENIGING In de Vergadering van 2 December j. 1. is tot candidaat voor het lidmaatschap van den Gemeen teraad gekozen de heer: die de candidatuur heeft aangenomen. De kiezers worden dringend uitgenoodigd hun stem, bij de verkiezing op DINSDAG 12 JANUARI a. s. op dien candidaat uit te brengen. Het Bestuur, Mr. E. FOKKER, Voorzitter. HERMAN SNIJDERS, Secret. De Interestbetaling, voor de drie maanden, ver schenen 31 December 1885, zal plaats hebben op iedere zitting van Woensdag, Donderdag en Zaterdag namiddags, te beginnen met Zaterdag den 16 Janu ari 1886. De interest ingegaan 1 Januari 1886 blijft bepaald op 4 en 3 percent, volgens aankondiging dato Sep tember 1885. De zittingen worden gehouden in het lokaal aan de Bogardstraat, hoek Korte Bnrg. Die van Woens dag, Donderdag, en Zaterdag van een tot twee uren, zijn bestemd tot ontvangst en terugbetaling en ook tot rentebetaling, de zitting van Zaterdag avond, acht tot negen uren, is uitsluitend bestemd tot ontvangst van in te brengen gelden. De commissie voor de spaarbank, J. A. TAK. Voorzitter. J. VAN DOORN, Secretaris. Het beste middel ter wereld voor kwade beenem oude wonden, zweren, veretteringen, enz. Indien zij gebruikt worden overeenkomstig de verklaring, die te gelijkertijd afgegeven wordt, is er geene wond, geen kwaad been, geene etterachtige zweer, hoe in gevreten of verouderd ook, of zij zal wijken voor de heelende en genezende eigenschappen daarvan. Tal van menschen, die in verscheidene groote hospitalen en onder de zorg van bekende genees- heeren gestaan hebben, zonder er het minste voor deel van te genieten, zijn door Holloway 's Zalf en Pillen volkomen genezen gewor den. Voor kliergezwellen, schurft, en huid ziekten bestaat er geen middel, dat met zoo veel goed gevolg kan aangewend worden. Inder daad, bij de ergste kwalen, die van den aard van het bloed afhangen, kennen deze middelen, indien zij gezamentlijk gebruikt worden, geen wederstand. Verkrijgbaar in den Boekhandel van F. P. DHUIJ Filippus f 0,75 Honingdroppels - 0,95 Kruimkens - 0,90. Neerbosch - 0,60. Oe Hoogh - 0,85. GerdesVerhoef! - 1- Calvijn - 0.75 Bijb. Oud en Jong - 0,35. Van Karssen - 0,75 Z Z È3! 05 w - - K l— z C z cc O in ps w z w Beets f 1,25. Idem - 1 Ten Kate - 0,90. Laurillard - 0,75. Dichterlijke - 0,75. Humoristische - 0,75 Koster - 0,30j Allerlei - 0,3o! Hollandsche - 0,30 MIDDELBURG. Handel in COMESTIBLES EN KOLONIALE WAREN (Prijscourant gratis.) Agentschap te Middelburg. (Kantoor Z.zijde van den Dam, G 2.) Neemt gelden aan a deposito, 't zij in eens 'tzij in gedeelten opvorderbaar, tegen vergoeding van rente bedragende thans 2 pet. neemt aanvragen tot Crediet-verleening in ontvangst van f15 00 tot 60,000. CHR. JONGELINGSVEREENIGING LEZING DOOK: Op WOENSDAG 13 JANUARI a. s. DES AVONDS te HALF ACHT URE, in het LOKAAL, WIJNGAARDSTRAAT. Houders van kaarten hebben op vertoon VRIJEN TOEGANG; overigens 0,49entree, waarvoor toegangskaarten zijn te bekomen bij den Voorzitter A. VERBURG, 's-Heer- hendrikskinderenstraat, D 37. Te half acht ure wordt het lokaal gesloten. ANTOINE MES, MIDDELBURG. ONTVANGEN EEN RUIME KEUZE vau af f105. Alle INSTRUMENTEN worden met dege ^•■02=» lijke garantie geleverd. e vertrekt vail Goes naar Rotterdam Zondag 10 Jan. 's morgens 4,uur. vertrekt van Rotterdam naar Goes Woensdag 13 Jan. 's morgens 8.30 uur Informatiente Rotterdam bij den com inissaris DE LANGE, op *t Haringvliet, le Dordrecht bij BOUWMAN en ZOON te Zierikzee bij J BOS, te Goes bij de Directie. Ligplaats te Rotterdam Nieuwe Havfv bij de Pakkenbrug. r, Van Vlissingeu (Haven) f 7.20 I Van Keulen 6.— 9,8 l§ 1.40 b) 2.42 (Stad) 5 58 6.50 9.22 2,3 5,26 7.20 Parijs (Nord) *10.45 (n) 9.10(n) 5 7.50 Middelburg 6.7 7. a) 7-29 9 32 2.14 5.38 7.32 Brussel (Nord) 6.27(v) 9.31 (v) 2.40 5.26 Arnemuiden 6.14 9 39 2.21 5.45 7.39 Antwerpen (Etat) 6.8 7 35 10.36 3.38 6.37 Goes 6 35 7.23 10,1 2.43 6.8 8.3 n Amsterdam over Utrecht Bergen op Zoom 7.35 8 9 11,4 3.42 7-17 9.13 (Rhijnsp.) 7.30 12. 3,26 5.23 Roosendaal 756 8.23 8.40 11,25 4.3 7.38 9,34 ii h v Utrecht Breda 8.46 9.10 9.10 12.7 4,52 8,27 10.21 Oostersp 7.23 11 45 3,20 5.13 Rotterdam (Beurs) (via p Rotter- Zevenbergen) 9.31 *10. *10. 1.8 6.8 9,34 11.12 am (Holl. IJ Sp.) 7.35 11.55 3.25 5.20 's Gravenhage (over R >tt. 10.25 *10.13 12,2 s Gravenhage (over Rott H. IJ. S *10.39 *10 39 *1.47 6.46 H. IJ. S.) 8.46 1.6 4.40 632 Amsterdam over Rotter (Beurs) (via dam H. IJ. Sp.) 12.22 *11.50 *11.50 *2.58 *7.52 §11.19 li RotterdamZevenhergen 5.51 9.24 1.44 5,40 7 13 Utrecht n 6 30 10.13 11.7 2.40 6 33 8.13 (Oostersp.i - 12.13 12.13 2,57 8.14 11.22 Roosendaal 7.28 10,51 11.53 3.14 7.20 8.44 Utrecht ii Bergen op Zoom 7.49 11.10 12.13 3.41 7.38 (Rhijnsp.) 11.50 11,50 2.50 8.5 11.5 n 8 52 11.59 1.17 4.55 8.20 1 Antwerpen (Etat) 10.36 10 36 10 36 1.3 5,39 §9.48 n Arnemuiden 9 13 1.38 5.20 Brussel (Nord) - 11,45 11.45 11.45 2.8 7,24 11,14 ii Middelburg 9 21 12.24 1.46 5.28 8.5^ Parijs (Nord) 9.20 7.35 6,45 j G.43 4,5 (v) 6.10(v) Te Vlissingen (Stad) 9.30 12.32 1.55 Keulen 2.5 1 2.52 10.23 (Haven). 5 01 il v i )uï 'te dit NB. Het leeken beteekent dat op het daarmede aangeduide gedeelte van het traject alléén rijtuigen le en 2e Deze trein neemt te Middelburg geen reizigers op en te Vlissingen alléén die, welke met de boot van f4L1 m* a) Deze trein stopt te Middelburg alleen om reizigers uit te laten. b) Via

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 4