Mr. E. P. SCHORE] van duchtte heb ik toen uitdrukkelijk gewezen. 'Stelde men dus inderdaad prijs op mijn oordeel, welnu het stond zwart op wit. Toen ik later ver nam dat er door kinderen van eene onzer christe lijke scholen toch deel aan genomen was heb ik er protest tegen aangeteekend. Dit was dunkt me consequent, en gal slechts uitdrukking aan hetgeen honderden met mij dachten of uitspraken. Tegen mij had niemand misdaan, waarom er van verma- "nen onder vier oogen geen spraak kon zijn. Ons christelijk beginsel had in het openbaar schade ge leden dit is door mij eenvoudig geconstateerd. Niets meer. Heet men dit liefdeloos: het zij zoo In elk geval behoeft niemand zich mijn schrijven aan te trekken, die buiten de kwestie staat. Totm.jiie .blijdschap behoort tot dit getal het Hoofd dier school, ik om zijns werks wil hoogacht en liefheb. heeft de ouders voor de keus gesteld, naar hij en met de stukken bewijst. Dit verandert niets aan het feit, maar brengt in de verantwoordelijkheid op de ouders der kinderen over. Trouwens, indien mende nemen wil om mijn vorigen Brief nog even na te zien, zal men bevinden dat ik niets dan het feit heb besproken, zonder er iemand, wien dan ook, hard 0111 te vallen. Diensvolgens lag het op den weg van niemand, die met mij het feit zeil' afkeurt, er zich moeilijk 'om te maken. Achtte men evenwel het doen van kenige «confessies» gewenscht, of gevoelde men daar liehoefte toe: welnu, dat zou ieder toch op hoogen prijs hebben gesteld; en dai kon ter voorkoming van verkeerde gevolgtrekkingen dienst doen, gelijk nu het geval is. Hiermede is deze kwestie de baan. Gelukkig voor de uitgevers M. d. R niet alle hangende kwestien in Oost en West zoo spoedig opgelost zij n als dezewant dan zou hun nog vrij wat meer kracht kosten dan nu om op tijd de courant vol te krijgen. K. Ingezonden Stukken. Mijnheer de Redacteur! Vergun mij een klein plaatsje in uw blad naar aanleiding van het schrijven van den Heer A. Ra demaker. Het spijt mij, door mijn ingezonden stuk van 19 Dec. j. 1. aanleiding te hebben gegeven tot een tusschen den Heer K en den Heer Dit toch was volstrekt mijn plan niet, daar ik meer bejammer dan de tegenwoordige oneenig- heid onder de broederen. )aarom dan ook teekende ik H. en sprak ik van bijzondere scho-len, 't was mij om het beginsel te doen. Het komt mij voor, dat dit in de courant mag en moet besproken worden. Immers de Chr. Hist, pers stelt zich niet alleen ten doel, tegenstanders te bestrijden, maar biedt ook geestverwanten de gele genheid aan om met elkander over het een of ander onderwerp van gedachten te wisselen, alleen iaat ons zorgen dit te doen in den geest der liefde. Nu de Heer Rademaker en de Heer K. echter namen genoemd hebben, wordt natuurlij k de discussie moei lijk. Ik wensch daarmede dan ook volstrekt niet te gaan, maar gevoel mij alleen verplicht te verklaren, dat het mij in geen enkel opzicht te doen was mijn geachten collega Rademaker - ook maar enigszins te grieven; ik ben mij in dit opzicht dan ok geen kwaad bewust en noodig den Heer R. uit, )ij uit mijn schrijven van deze intentie te overtuigen. Met dankzegging enz. Sl., 5 Jan. '86. Uw dienstw. dnr. Chr. HONDIUS. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN. Wanneer het verkiezingen voor de Tweede Kamer voor de Provinciale Staten geldt, zijn wij anii- volutionairen steeds getrouw op onzen post, getuige t aantal leden onzer partij in de Tweede en Elout 71e Eerste Kamer. Dan zelfs schrijft het program, samenvatting onzer beginselen, het optreden met :n eigen candidaat bij de eerste verkiezing voor. rouw aan de politieke belijdenis, strijden we dan, .vens getuigende, hoe heilig ons beginsel is. En niet m bij de herkiezing tusschen twee candidaten, die it onze richting behooren, neemt belang de ts in. Dat wij zoo handelen is alleszins :t gaat om de wetten, die de volks- litgaan, die de volkswelvaart' 'er burgers onderling lijk moeten innige overtuiging goed zou varen,, ons drijft tot handelen, zooals we tot dusver ten opzichte van Kamer en Prov. Staten deden. Waren nu onze gemeenten nog, wat ze' vroeger waren, kleine repu blieken, die wetten maakten voor de menschen binnen hunne wallen, gelijk de Staten-Generaal voor alle Nederlandei's op ons gebied, we zouden geen oogenblik aarzelen om bij de verkiezingen met een eigen candidaat op te komen. "We zouden tot den laatsten man in onze gelederen oproepen en ook dan zou men een heiligen ijver ontwaren. Maar dit is thans het geval niet. Wij kennen thans geen repu bliek der Vereenigde Nederlanden meer, maar een Koninkrijk der Nederlanden, thans zijn de Opper machtige Gewestelijke Staten in een kiescollege voor Gedeputeerden en leden van de Eerste Kamer her schapen thans geen vroedschappen meermaar gemeenteraden. De taak der gemeenteraden bestaat tegenwooi dig voor een groot gedeelte in het uitvoe ren der wetten. Dit naar den geest der wet en toch zoo zuinig mogelijk te doen, is plicht van elk ge meenteraadslid. Vandaar dat het bij de keuze van een candidaat voor den gemeenteraad meer aankomt op een man, die een practisch inzicht in de zaken der maat schappij heeft, een man dus met gezond verstand, dan op een heer met deftigen rok en geleerd hoofd. De gemeenteraad heeft ook ten taak voor de open bare orde en gezondheid te waken; hij maakt poli- tiereglementen en stelt orde op het weghalen van vuilnis enz.; hij zorgt voor de straatverlichting; neemt besluiten omtrent de stichting en de uitvoering van gemeentewerken; benoemt uit zijn midden wet houders', die met den burgemeester het dagelijltsch bestuur vormen, enz. Dat het lid-zijn van een gemeenteraad lasten meebrengt, dat het tijd weg neemt, dat er denken, rekenen en werken mee gepaard gaat, wie zal het ontkennenmaar de ge meenteraad is er om het volk, niet het volk om den gemeenteraad. Doch het werk, dat de gemeenteraad te verrichten heeft, is meest van practisch gebied. D iarom is een kundig financier in een gemeenteraad op zijn plaats, tot welke partij hij ook behoore. En niet enkel een kundig financier, maar bovendien elk man met gezond oordeel en eenige kennis van ge meentezaken. Dit laatste hoert er bij, want men kan 'winkelier zijn, vergunning hebben, gas verbranden en op veleilei wijze en in menige omstandigheden in aanraking met het gemeentebestuur zijn gekomen, zonder dat men zelfs de bevoegdheid van een ge meenteraad kent. Toch men versta ons wel pleiten wij niet voor een geleerden man, die de gemeentewet op zijn duimpje kent, die aide wetten onzes rijks heeft doorzocht en bestudeerd. Want met de kennis dier wetten mag men op theoretisch gebied schitteren, op practisch gebied komt men er mee ten achter. Maar we bedoelen onder kennis van gemeentezaken kennis van de eigenaardigheden, waardoor eene ge meente zich van eene andere onderscheidt. Wij moeten dus geen vreemdeling hebben, die pas komt aanwaaien, ook niet iemand, die niet meeleeft, even min een held in afgetrokken bespiegeling, maar 't liefst een eenvoudig man met practischen blik. Toch is dat de eenige eigenschap niet, die een gemeenteraadslid moet bezitten; hij moet ook een voorstander van recht zijn. Er komen toch ineen gemeenteraad zooveel zaken voor, waar alleen het rechts-, of wilt ge, het billijkheidsgevoel moet be slissen. Wordt er door het dag. bestuur een voorstel ingediend, bijv. om bij de eene of andere gelegen heid een schitterend vuurwerk af te steken; of pleit het vooj* verhooging van den gasprijs niettegenstaande de fabriek elk jaar een groot saldo oplevert, dan moet hij zich de vraag stellen: Is het billijk, dat het geld der burgers met een avondje vonkenregen vermorst wordt, is het recht neg meer van de gas- verbruikers te vergen? Daarom moet een gemeen teraadslid een voorstander van gelijk recht voor al len zijn. En voorts moet hij belang bij de gemeente hebben. Niet dat hij een ambtenaar moet zijn; wij wen- schen geen bureaucratie, maar hij moet een man wezen, in de gemeente geboren of opgevoed; geen Oost-Indische ambtenaar of gepensionneerd officier, die ergens hun centjes komen opteren en slechts naar de goedkoopte of de weelde rekenen bij de keuze eener woonplaats. Dat nu de liberalen in onze gemeente zoo niet denken, geeft ons een duidelijk inzicht, hoe liberaal ze zijn. Zij vreezen een Roomsche of een anti-re volutionair; als het geen man hunner richting is, is het niet goed, En al praten ze nu, dat de anti- revolutionnairen erg partijdig zijn en al roepen ze: Eendracht maakt macht! zij weigeren eiken candi daat te ondersteunen, die niet hun man is; zeker -.v. unm nitfobiilri^n ilfmviu candidaat te vinden. Hoewel zij reeds jaren lang in Middelburg de baas zijn en altijd op hun denkver mogen pochen, zijn de anti-revolutionairen hen in dit opzicht vooruitgestreefd en worden dezen de mannen van de vrijheid, die de liberalen aan banden wen- schen te leggen, worden ze bepleiters en handhavers van het recht, dat bij de hedendaagsche liberalen voor belang moet onderdoen, kiezen ze mannen met gezond verstand en practisch inzicht en willen ze dan ook, nu het den 12n Januari stemming voor een lid van den gemeenteraad is, niet den candidaat van „Eendracht maakt macht" maar: Mr. E. P. Schorer. Daarom kiezers, wie gij ook zijt, tot welke partij gij ook behoort, zoo ge met ons van gevoelen zijt, dat men niet door „Eendracht maakt macht" ge keurd moet zijn, om een goed lid van den gemeen teraad te wezen, kiest dan a. s. Dinsdag Mr. E. P. Schorer. Laat er niet één man achterblijven, laat ieder breken met den slentergeest, die er op het stuk der gemeenteraadsverkiezingen bestaat,; laten allen trouw opkomen en doen zien dat het belang der gemeente, dus ook hun eigen belang hen ter harte gaat, ook in de keuze van Mr. P. Schorer. Dat ieder doe wat hij kar., en dat ieder ook denke, wat hij kan; en dat ieder dan bedenke, dat niet een club de gemeente kan pegeeren, want clubs brengen doodigheid, geen leven aan, waar het prae- tische zaken geldt, en laat ieder op '12 Januari zijne stem uitbrengen op Mr. E. P. Schorer. x. Burgerlijke Stand. Van 27 December tot 3 Januari. Middelburg. BevallenJ. Joosse, geb. IClaasse» d. H. Hijpers, geb. Stevens, d. S. C. Holthuijzen» geb. Schilt, z. R. J. Matthijssen, geb. Den Boer, z- M. van Brakel, geb. Boers, d. M. Baan, geb. Gel dof, z. C. J. van Sluis, geb. Goedhart, d. N. Teer- linck, geb. Baljeu. z. H. Bouwens, geb. Rodie, z. M. Geljon; geb. De Voogd, d. S. E. de Muijnck, geb. Spriuk, d. (levenl.) Overleden: M. Lorrier, wed. van J. J. C. Helm, 60 j. H. VV. de Vlieger, vrouw van J. F. de Pauw, 40 j. J. Mulder, man van J. S. Daman Willems, 40 j. P. J. Udemans, ongeh. d. 83 j. J. van Taten- hove, vrouw van I. Suvaal, 34 j. A. Jacobse, Bou de wij nse, man van H. G. Danckaerts, 73 j. Goes. BevallenP. T. Witkam, geb. De Poor ter, z. W. E. D. v. d. Berge, geb. Vink, d. A. M. S. Pasman, geb. Fokke, d. Overleden J. Hubregtse, d. 5 j. Van 26 December tot 2 Januari. Vltssingen. GehuwdJ. Wegeling, wedr. van G. Struijk, 59 j. en C. M. Dermijn, wed. van P. J. Gilbers, 43 j. BevallenC. Schenkel, geb. Raamsdonk, z. J. Roose, geb. Duijvekot, z. C. P. Landsman, geb. Van Halm, z. S. F. Maertens, geb. Ureel, d. J. C. Bree, geb. De Munck, d. P. de Pagter, geb. Toutenhoofd, d. P. H. Clowting, geb. Gillissen, d. P. den Hamer, geb. Vader, d. H. M. Blankert, geb. Takens, z. G. de Nooijer, geb. Baak, d. R. A. van Son, geb. van der Hooft, d. Overleden J. T. Lems, 22 m. d. H. W. Poth- man, wedr. van G. J. van Orné, 74 j. J. M. Kop- pejan, 4 j. d. P. Roelse, '17 d. z. J. Florusse, man van J. Ivleinepier, 64 j. I. P. Prince, 11 m. z. A. H. Jobse, vrouw van J. F. Verschage, 19 j. L. J. Gillissen, 5 w. z. ADVERTENTIES. Met dankzegging voor al de gelukwenschen, mi] en de mijnen toegebracht, wensch ik wederkee- rig aan al mijne Zeeuwsche vrienden Gods besten zegen toe. Arnhem, 4 Januari '1886. J. H. L. ROOZEMEIJER. Bij de verkiezing van een lid voorden GEMEEN TERAAD wordt dringend aanbevolen Ai hü kwaamhpderi

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 3