Nieuwe Goesche Courant, 7 Christelijk-historisch blad voor Zeeland 1886. Zaterdag 9 Januari. No. 1337. Verschijnt eiken Vrijdagavond ten Prijs per drie maanden franco Enkele nommers f0,65. - 0,06. UITGAVE VAN F. P. D;,UIJ. te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 16 regels fl,Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cent per regel. Uit de Tweede Kamer. kDe groote bladen houden zich bezig njet et herkaauwen der historie van het afge- loopen jaar, meteen maken zij den inven taris er van op, en taxeeren, elk op zijne wijze, wat het heeft opgeleverd. Wij, kleintjes, kunnen daar niet aan doen, maar terwijl de Kamerleden naar huis zijn, willen wij uit de Kamer .eenige snip pertjes oprapen. Toen er onlangs in de Kamer sprake was van de belasting op den sterken drank zeide de beer Scheper dat er rijke lie den zijn, die slechts 3 pet. belasting beta len, en daarentegen werklieden, met een inkomen van f300 en vrouw en kinderen, 7 a S^pct. Wat betaalt de zoogenaamde >«geaeten Ihurger Een onzer bekenden berekent dat hij bètaalt aan directe rijks-belasting 47» en aan directe stedelijke-belasting 27s pet. dus bijkans 77s pet. Zeker betaalt hij aan zout, zeep enz, zonder nu eens wijn of drank te be rekenen, het dubbel van 's arbeiders 24 gulden, dus stellig 1 pet. Bijgevolg in 't geheel niet minder dan 87s pet. De daglooner 7 a 8 pet. De «burger» 87s pet. De rijke 3 pet. Waar nu de opslag te plaatsen! De heer van Baar had gelijk, toen bij zeide dat het volk, ontmoedigd door de al- gemeene malaise, door den slechten tijd, geen nieuwe belastingen dragen wil. Terecht slingerde hij zijn anathema, zijn banbliksem •tegen eene voorgenomen inkomstenbelasting. I De arbeider betaalt te veel. De burger, vooral hij, die zelt het onderwijs zijner kin deren bekostigt, meer dan genoeg, en de jurgerstand zou zeker aan de inkomsten- jelasting niet ontkomen. De rijke kan ge makkelijk veel meer betalen. Eene effecten-belasting drukt ook op mingegoeden, die van een legaatje op hun juden dag leven, drukt ook op spaarpen ningen, maar dingen van weelde dienen Izivaar belast te worden totdat de rijke minstens 10 pet. betaalt. Dan kan er voor den werkman en den kleinen bur- 'ger wat af. De heer Lohman, en hij niet alleen, de hoeren van Baar en Schaep- hadden er op gewezen dat er zoo geloovig man tot professor ogescholen wordt aan- .veteuschap be de heer Lohman wordt gewoonlijk wei nig geteld. Inderdaad, het ongeloof heeft zijn zetel opgeslagen aan alle drie de rijksuniversi teiten. Naar een van de drie moest toch een geloovige zijne zonen gerust kunnen zenden. Wat antwoordde minister Heemskerk? llij geeft toe dat iemand, die in Gods Woord gelooft, behoefte kan hebben aan wetenschappelijke kennis, maar de regeering, de minister zelt dus in de eerste plaats, meent datde hoogleeraar op zijn leerstoel onomwon den moet zeggen wat hij denkt, onverschillig of hij op een geloovig of ongeloovig standpunt staat. De jongelieden moeten zelf weten of zij dat onderwijs willen volgen; zoo zei de minister. En zoo nu die jongelieden niet willen, niet kunnen, niet mogen? Als er, onder de '109 hoogleeraren, in de meeste vakken van wetenschap geen enkele geloovige is? De ongeloovige hoogleeraar heeft nu een maal zijn standp u n t, en van den minister eene vas te standp laats in den leerstoel gekregen- Da n maar niet gestudeerd! Of is de minister in stilte een voorstan der der vrije universiteit? Deze universiteit is nog verre van com pleet, en welke standplaats bereidt de minister aan hen, die daar hunne studiën zullen volbracht hebben De «liberale" heeren V i r u 1 y en V e r- niers van der Loeft hoofdzakelijk hadden geklaagd over de hooge sommen vooi oorlog en marinelaatstgenoemde be zigde zelfs eene bijbelsehe uitdrukking, en vraagde den minister of hij meent dat liet geld, de millioenen, als manna uit den hemel vallen. Zeer te pas heeft onze heer S e r e t aan die sprekers gevraagd waar om zij bij de begrooting voor binnenland- sche zaken, en vooral toen er van hooge uitgaven voor onderwijs sprake was, den minister niet eens duchtig onderhanden hebben genomen. Niemand betreurt het meer dan wij dat er zooveel voor oorlogsbehoeften noodig is, maar als wij van de verdediging van ons land niet afzien, moet het noodige daarvoor opgebracht worden. Landsverdediging is veeleer staatszaak dan het onderwijs van «liberale» heertjes, dan binnenlandsche zen ding in «liberalen» geest. Torpedobooten zijn leelijke, valsche din gen, de tijd der minder kostbare schepen, op welke zeelieden gevormd werden, en van welke Weruméus Buning in het huiselijk Eigenhaard en in de deftige Gids met on geroeste liefde spreekt, is voorbij. Maar torpedobooten zijn toch betrekkelijk goedkoope dingen, met welke kleine natiën zich nog tegen groote verdedigen kunnen. Professoren, leeraren en onderwijzers zullen ons land niet bewaken, integendeel velen hunner zijn de zichtbare teekenen der tweedracht, hunne schoolpaleizen zijn de burgten en roofsloten van den tegen- woordigen tijd. Van harte verlangen wij naar den tijd dat de binnenlandsche vrede gesloten zal wezen, het vaderland en zijne verdediging allen even dierbaar. Mogen we geen torpedobooten heb' en, dan maar met Ilelmers gezegd Vergeet uw afkomst, o Bataven, En staat den grond der vaderen af! V Gemeenteraadsverkiezing. Dinsdag a. s. zal te Middelburg een nieuw raads lid rnoelen gekozen worden in plaats van den naar 's Gravenhage vertrokken heer 1). G. van Teijlingen. Het zal De Standaard zeker innig plezier doen dat er thans geene zelfstandige anti-revolutionaire kiesvereeniging te Middelburg is, om zich deze zaak aan te trekken. Toch is het den Middelburgers niet onverschillig wie er gekozen wordt. De «liberalen» zijn met hunne groote kiesver eeniging al lang inet een candidaat klaar. Er werden in hun kring twee namen genoemd, en daarbij die van den heer E. P. Schorer. Maar deze heer werd afgekeurd omdat hij geen lid der kiesvereeniging is, en ook omdat hij wel eens van «zekere zijde» was aanbevolen. Inderdaad is hij wet eens van onze zijde aanbevo len, al heeft hij zich nooit op de vroeger bestaande anti-revolutionaire kiesvereeniging vertoond. Wij achten den heer Schorer met alleen omdat hij hart heeft voor godsdienstzedelijkheid en wel dadigheid.maar ook omdat hij sinds jaren getoond heeft wat voor de verbetering der maatschaipelijke toestanden te willen doen. Hij is een der ijverigste bestuurders der l' vcem- ging tot hel Bezoeken der Armen, en hoewel hij niem-ands lof begeert, en geen plasdankjes in cou ranten, willen we het toch niet verzwijgen ■•at hij zich het lot van verwaarloosde knapen bijzonder aantrekt. Nu komt het ongezocht te pas om te vermelden, dat wij hem voor een degelijk hui vad r en bur ger houden, en wij kunnen 't ns niet begrijpen dat hijnu hij een maal ook van «liberale» z g moemd is, het veld zou moeten ruimen voor iemand die en garfon leeft, en zijne sporen nog verdienen moet. Wat meer is, 'tis uitgekomen dat de heer P. A.j Janssen een grooten hekel aan den heer Schoi^fl heeft, en nu is er, dunkt ons, geen betere aaid|fl ying van een candidaa^lai^ia^&jMjMj»J^B

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 1