J. I. SPRENGER, G aatjes-briquetteü. De Crediet-Vereeniging. De GÉNESTET'S 91 Cl; iii PracÉ, f 1,25. De V roolijke Huisvriend D. J. PENNOCK, ROGGEBLOEM MESTINGSOORTEN. ïsvereeniging WALCHEREN. Wed. van der Harst-Bom. Piano-fabriek en Magazijn van Amerikaansche Orgels, AMERIKAANSCHE ORGELS LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ, Complete Dichtwerken. kramen, en treden dan ook niet in de hande der ouders, als onze leerlingen de school ver- n hebben. ran dat standpunt is ondergeteekende uitgegaan, bij de veelbesproken «St. Nicolaas-geschiedenis.» er niet toe verplicht, wil ik hier wel eenige doen om te laten zien, dat K.'s oordeel zijn zachtst onbillijk is. e. Op de School is van de gansche St. Nico- f laaspret geen woord gesproken, ie. Door mij zijn op verzoek enkele adressen op- gegeven van de meest behoeftige leerlingen. (Dat ik daarin misslagen beging, wie zal dat laken Ie. Aan de ouders dier behoeftigen is een voor een aan hunne woningen gevraagd of zij bezwaren hadden hunne kinderen te laten deelnemen. Die vraag is niet door mij of namens mij gedaan. Drie ouders zijn bij mij wezen zeggen dat zij niet wenschten dat hunne kinderen deelnamen, één deed dat bij den rondgang aan huis. Op de school zijn geen toegangsbewijzen gegeven. Nil K. nog meer van deze zaak weten, alles, in- n er nog iets is, wil ik hem daarvan meedeelen j hij verwachte niets meer over deze zaak jn courant. 29 Dec. '85. 11a. r,llr A. RADEMAKER. Burgerlijke Stand. Van 20 tot 27 December. ilburg. Getrouwd: A. J. P. de Beste, jm. iet H. J. Hering, jd. 23 j. yallenN. W. Net, geb. LKemp, z. D. de geb. "Wisse, z. S. Lenselink, geb. De Man, J. Wielemaker, geb. Willemse, z. M. A. Fijnaut, Van den Boom, z. J. Adriaanse, geb. Geervliet, D. Huijsman, geb. Makkers, d. J. P. Gillessen, Grootjans, z. E. A. de Rijk, geb. De Nooijer VI. P. Seijbel, geb. Van Flierenburg, d. J. Suvaal, Van Tatenhave, d. A. P. de Hooge, geb. Van d. OverledenC. M. van Dijk, wed. van P. M. r:<*, 75 j. M. P. W. de Haan, d. 2 m. J. dePlaa van A. E. Regeur, 67 j. Parijs of Prijes, van S. M. Schrijver, 79 j. P. Broerse, di 4 T^Rietveld Loefï, wed. van N. Ponger, 79 j. Dronkers, d. 13 j. F. S. Langeveld, ongeh. d. j. E. A. J. Ferdinandus, d. 5 m. C. van Rog- man van I. H. den Uil, 54 j. C. J. Ramaker, 9 j. A. J. Meeuwse, i. 54 j, BevallenC. B. de Kok, geb. Mulder, M. Botbijl, geb. Hogerwerve, z. R. G. van Blit- swijk, geb. Rijnberg z. OverlddenM. T. de Coninck, vrouw van B. uwman, 64 j. Van 19 tot 26 December. Gehuwd: A. Labruyère, jm. 23 j. M. Sohier, jd. 22 j. Bevallen: E. Feij, geb. Oostdijck, z. G. Geel- geb. Saay, z. M. J. P. van Oorschot, geb. llenaar, z. E. H. Veekman, geb. Van Dijck, z. J. Legein, geb. Rackelboom z. F. van Hattum, vrouw van L. Mie- *et, 44 j. M. van der Vegt, man van M. C. ij blom, 72 j. J. C. van Drielen, d. 5 m. J. van Berg, vrouw van C. D. Kleine, 80 j. C. P. van hten, z. 4 m. H. C. F. van Kampen, man van an Hercules, 67 j. ADVERTENTIEN. fot candidaat voor de betrekking van commissaris polderbestuur ter vervulling der vacature tengevolge van het genomen ontslag door G. Van TEIJLINGEN, is door ge lde kiesvereeniging gesteld: de heer i raad van het Waterschap Walcheren. Het Bestuur: 3NJE, Voorzitter. ONTVANGEN: A l\ T 011\ E MES, MIDDELBURG. ONTVANGEN EEN RUIME KEUZE van af f105. INSTRUMENTEN lijke garantie geleverd. Alle INSTRUMENTEN worden met dege- lij' ÜTRECHTSCHE Goedgekeurd door Z. M. den Koning. Commissarissen de Hoeren Dr. J. W. Schubart, Mr. H. Waller en Mr. D. J. H. van Eeden, te Utrecht J. W. Middelburg, te 's Gravenhage, Jhr. J. E. van Heemskerck van Beest te Dcilfsen. Directeuren: K. A. MANSSEN en S. P. TEN HOLT. De Maatschappij sluit verzekeringen bij overlijden en bij leven, tijdelijke verze keringen, verzekeringen op twee levens, uitzetverzekeringen, enz. Voor GOES en omstreken wordt een SOLIED AGENT gevraagd. Agentschap te Middelburg. (Kantoor Z.zijde van den Dam, G 2.) Neemt gelden aan a deposito, 'tzij in eens t zij in gedeelten opvorderbaar, tegen vergoeding van rente bedragende thans 2 pet, neemt aanvragen tot Crediet-verleening in ontvangst van fl5 00 tot 60,000. Het beste middel ter wereld voor kwade beenen, oude wonden, zweren, veretteringen, enz. Indien zij gebruikt worden overeenkomstig de verklaring, die te gelijkertijd afgegeven wordt, is er geene wond, geen kwaad been, geene etterachtige zweer, hoe in gevreten of verouderd ook, of zij zal wijken voor de heelende en genezende eigenschappen daarvan. Tal van menschen, die in verscheidene groote hospialen en onder de- zorg van bekende genees- heeren gestaan hebben, zonder er het minste voor deel van te genieten, zijn door Holloway 's Zalf en Pillen volkomen genezen gewor den Voor kliergezwellen, schurft, en huid ziekten bestaat er geen middel, dat met zoo veel goed ggyol^Jp" aangewend worden. Inder- J F'^ïlpn Hip. van dp.n aard van Goedkoop, doelmatig en keurig. Bij J. VAN DRUTEN Utrechtis versche nen een volkomen gerechtigdemet kloeke letter gedrukte, keurige uitgaaf van Groot 340 Bladzijden in geillustreerden omslag met Portret. Men vergisse zich niet met een gelijksoortige editie der Mij Elsevier, welke fl,40 zal kosten. De miniatuur-uitgaat van 35 cents is gedrukt met zeer kleine letter en in 2 kolommen. Nu eene keurige en duidelijke uitgaaf van de Complete Dichtwerken van den populairen Dich ter DE GÉNESTET is te verkrijg en compleet in prachtband voor slechts fl,25, zullen zeker velen, die de prijs vroeger te hoog was, zich dit degelijk Boekwerk gaarne aanschaffen. Alom verkiijgbaar en na ontvangst van het bedrag per postwissel bij de Administratie dezer Courant en bij den Uitgever J. \AIS* DRUTKA (e Utrecht. Utrecht, November 1885. 2 Januari 1886 begint de Tweede Jaargang van Behalve een tal van Humoristische Novellen eu andere bijdragen, kwamen in den eersten jaar gang ongeveer vier honderd groote en kleine platen voor, van de voornaamste teekenaars van ons land. De geringe abonnementsprijs van twee guldenfranco per post twee gulden dertig cents, kan niemand weerhouden op een zoo goedkoop blad in te teekenen. Zij, die den tweeden jaargang verlangen, ontvangen zoo ver de voorraad strekt de nummers, die in De cember a. s verschijnen, kosteloos. De inteekening oopt van 1 Januari tot 31 December, dus over een geheel jaar. Alle Boekhandelaren nemen abonnementen aan. Koninklijke Fabriek van Bedden, Dekens, en Matrassen LANGE DELFT. Sints meer dan een halve eeuw gunstig bekend SPRINGVEERMATRASSEN, geheel nieuwe con structie Soliede PAARDENHAARMATRASSEN, nieuwe VEEREN BEDDEN. KAPOK-, ALPEN GRAS- en HOUTWOL-BEDDEN en Matrassen, IJzeren Ledikanten enz. RUIM VOORHANDEN EN EN Alles zuiver en goedkoop) NB. KAT0ENP1TTENMEEL verkrijgbaar; op be. stelling a f 11,per 100 Kilo en onder controle van het proef station te WAGENINGEN.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 3