f i leuwe Goescne Courant Christelijk-historisch blad voor Zeeland 1886. Zaterdag 2 Januari. iNo. 1336. U ■Verschijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. iPrijs per drie maanden franco f0.65. Enkele nommers- 0,06. UITGAVE VAN F. P. DHUIJ. to Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën Per regel '10 cents.; Familie-berichten van 16 regels fl,Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cent per regel. 'g Binnenland. Vakvereenigingen. [Het is bijna overbodig te zeggen dat de genees leren reeds sedert geruimen tij i vakvereenigingen ;bben opgericht; waardoor zij een zoogroote macht >bben gekregen, dat de benaming tirannie niet >o geheel ongepast meer is. Ook de onderwijzers hebben zich ter behartiging wi hunne belangen vereenigd. Zelfs de kroeghouders vormen vereenigingen onder evies «vergunning,» en zoo zouden we kunnen oortgaan met opnoemen maar, voegen we daar bg .„huisbazen" bij dan is het voldoende om het belang te doen ontstaan. belang toch is het dat ieder vak yan indus- Hn arbeid, in zich zelf versterking vbekef' torven gilden hadden de voorwaarden tot kracht in zich, doch men heelt ze ver- larloosd. "Hoe gewenscht is het, dat de werkman in het eens aan verbetering van eigen toestand sgint te denkenen -r- te werken. Zeer veel is er nog te doen om te verhelpen wat revolutie heelt verwoest. iDe energie voor het ambacht moet weder opge- dan zal het ook weer meer gaan geven. Rveel wordt er niet uit het buitenland ingevoerd, bij eenige inspanning, door onze werklieden jve zou gemaakt kunnen worden. Daar kunnen j zelve zeer veel aan doen door ambachtsondcrwijs. De weikman moet zich niet langer loonslaaf ge ilen, maar zijn eigen vak als vrije werkman in ;re brengen. Dat doel wordt niet door tentoonstellingen bereikt, larlijk zij zijn te hoog geprezen als voor hem ;ig en voordeelig. >otd zou liet zijn als mannen van ieder vak zich ienslpten tot bevordering van onderling overleg. Heen sta voorop: men kieze van stonde aan eenen •ten grondslag; uien kieze voor den Christus men kieze voor het Woord Gods prstond toch zal blijken dat men niet tusschen [\vce groote stroomen: voor den Satan, die zich werkenden stand onder namen als liberaal anarchisme enz. tracht meester te ma ai: voor Christus die Zijn liefhebbers het Jtoorvaren kan. I^rd schrijft: L^Jift^openbare onderwijzers deze heer en hun De zachtere tonen zwijgen weer. De hardere hoort men weer boven alles', uit. Naar geen recht wordt mee r gevraagd. "Wat men er één kort oogen- blik voor voelde is weer afgestompt. En op het koppig peerdje van puur egoïstisch partijbelang holt men weer op alle heir wegen onzes lands door. Zelfs een petitionnement in het klein is op touw gezet. Men wil een plebisciet tegen ons. Welnu, laat dat komen. Buiten wat Rome in het vuur bracht, staan onze 300,000 petition narissen (sinds nog merkbaar uitgebreid) nog altoos op de loopplaats gereed, om in het gelid te treden. Maar door nu reeds den achterban der onderwij- zers op te roepen, geven de mannen van het On veranderde Behoud, onze nieuw-models Conversa tieven, andei's geen diepen indruk van kracht in de natie te bezitten. In een adres aan de Kamer van tweede-luitenants steekt geen kracht voor een ministerieel plan. Vrijhandel-Bescherming. Veel hoop voor de voorstanders van bescherming van onze nijverheid is er nog niet; toch breken er in deze donkere dagen na Kerstmis eenige licht straaltjes door. De heer Larnbrechts, afgevaardigde voor het district Er zijn echter andere artikelen, artikelen van weelde, zaken die men zonder schade missen kan, zaken die bovendien evengoed, en in voldoende mate ten onzent vervaardigd kunnen worden. Dat men den invoer daarvan belaste. Mits, en hierop leggen we (le klem, andere belastingen als bijvoorbeeld de zoo onzinnig als dwaze patentbelasting daarvoor opgeruimd worden. Om het tekort te dekken zijn er geen belastingen noodig, daarvoor behoeven de liberalistische school- tirannieën slechts te worden weggesmeten. Nieuwjaarsbedeelïng Gelijk reeds eenige jaren gebeurde zal ook thans weer een uitreiking van eetwaren en brandstollen op Nieuwjaarsdag plaats hebben. Het kan zijn nut hebben er op te wijzen, dat de uitgegeven bons voor steenkolen de bezorging aan huis mede waarborgen. Het zou niet de «eerste» i keer zijn als men daarvoor nog afzonderlijke beta ling van de bedeelden eischte, en dat mag niet. Wil iemand zijn vreugde toonen door een fooitje, er is niets tegen, maar de brengers mogen niets eischen. Het zou nog zoo kwaad niet zijn wanneer de daarvoor bestaande comm, benevens hare inzameling I en uitreiking van geld zich bij de bedeelden epns Roermond, heeft, bij het behandelen der begrooting i ging overtuigen of er goede waar voor haar goed van Waterstaat, Handel en Nijverheid, een belang rijke rede gehouden, waarin hij de noodzakelijkheid der bescherming trachtte te bewijzen. Voor Limburg heeft het dan ook iets aantrekke lijks, maar of de meer handeldrijvende provinciën daarbij voordeel zouden hebben bleef in het midden. Ook de tegenwoordige minister van financien schijnt een voorstander van bescherming, er zijn toch ver schillende voorstellen in de maak, die eenige be scherming voor het maken van velschillende artikelen zouden zijn. wanneer ze de eer hadden wet te mogen worden. De strijd die gevoerd wordt over het wenschelijke van bescherming onzer nijverheid wordt inet de week warmer. Als het zoo loopt, dat ook hier ten slotte de waar heid in het midden gezocht wordt, dunkt ons dat men op het rechte spoor is. Dat het brood duurder gemaakt wordt, ten behoe ve van den landbouw, is iets onverantwoordelijks tegenover den arme, edoch, waar zou ten slotte het opgebruikte geld terechtkomen?, waar anders dan iu den buidel der heeren grondbezitters en in de schatkist. De boéren zejf jiebben daapan geen voordeel. Is geld geleverd wordt. Misschien dat ze wel eens iets ontdekte, 't welk niet zoo precies in den haak is. Loffelijk zijn hare reeds getroffen maatregelen op dit terrein, zij ga daarmee voort. Over den treurigen toestand, waarin de Pro- testantsche soldaten in Atjeh zich bevinden, bevat het Alg. Dagbl. van.Ned. Indie het volgende: Hebben de geneesheeren 't onder deze omstandig heden vol handig en hopen wij in 't belang der wetenschap ook volhoofdig, ook het arbeids- J veld der geestelijken breidt zich bij zulk een ernstige epidemie belangrijk uit. Dit doet zich vooral voor in een gewest als dit, waar zoo vele honderden voortleven, verstoken van deelnemende en vertrouwde vrienden en mentors, ver verwijderd van vaderland en familie, die bewustheid in zich omdragende van veel op hun geweten te hebben, in de laatste oogen- blikken vaak hunkerende naar iemand voor wien zij hun hart eens kunnen uitstorten, wien zij den laat- sten groet aan vrienden en magen met vertrouwen kunnen opdragen; aan voorgangers, die hun de laatste levensuren trachten te verlichten. Treurig inderdaad mag, na het vertrek van Klomp, de toestand heden, waarin de

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 1