Nieuwe Goesche Courant, Christelijk-historisch blad voor Zeeland Zaterdag 19 December. No. 1334. HET ZUIDEN, chijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. per drie maanden franco f 0,65. -0,06. UITGAVE VAN F. P. DHUIJ, te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 16 regels fl,Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cent per regeL ior de invallende Kerstdagen zal volgend nonmier van deze cou- ÉEN DAG VROEGER, dus DON- DAG verschijnen. Binnenland. Gemeenteraadsverkiezingen. tr al te doorzichtig is de tactiek der liberalen uitbreiding van het kies- en stemrecht tegen .n. Ook voor hen is het onwedersprekelijk, uitbreiding van kiesbevoegdheid hunne heer- nij wel eens een einde kan nemen. Dat zou het geval zijn met het oog op de ver- g voor leden der Tweede Kamer, maar ook meer nog met het oog op de vertegen, in de gemeenteraden. Daar allerminst vertegenwoordiging der verschillende partijen 3. Al te lang reeds zijn de zetels daarin be- bijna alleen door der liberalen candida- Dat eene eenzijdige en van zeil partijdige be der gemeentezaken daaruit voortvloeit van zelf. Het is waar, niet alle zaken die n Stedelijken raad behandeld worden, kunnen tot een beginselzaak worden gemaakt raag, als zeker de lieltt der bewoners niet met der liberalen gediend is, ook de helft zijn door mannen die hunne gen bevorderen. Daarop scheen eenige kans toen onze Goesche afgevaardigde Mr. de Lohman met zijn voorstel tot uitbreiding kwam. Doch neen, waar zelfs nog gedeeltelijk kan worden tegemoet gekomen wensch voor zoo velen, hebben de liberalen ïn man zich tegen die tegemoetkoming ver- d en dus voorloopig weer allen van kies- en ;echt uitgesloten, die én door positie én door ikkeling genoegzaam op de hoogte van den der tegenwoordige staatszaken zijn, maar die maar niet genoeg betalen, om van hun rechten blijk te geven. Veel geld te niet liberaal (hier liever liberalistisch) t nu wel niet tot de onmogelijkheden,. iat dat niet dikwijls hand aan hand de «zekere som in 'sRijks directe als maatstaf voor kiesbevoegdheid zien dat hunne heerschap- overheersching nog een hebben de libe- igzaamheid» bij v werd onder het. juk, dat zij, die de macht in han den hebber, hun opleggen. Zij, die eene andere meening. zijn toegedaan, dan hetgeen de liberalen als wet verkondigen, moeten zich maar schikken naar hetgeen zij vaststellen. Dwaas is het te mee- nen, dat uit den uitslag der stemmingen, wij be doelen nu die voor den Gemeenteraad blijkt, dat de meerderheid des volks zulke bewindsmannen wenscht. Hoogstens kan de stelling bewezen worden, dat de meerderheid der kiezers hen begeert, maar zoolang de meerderheid der kiezers niet altijd den wensch uitspreekt van de meerderheid des volks, zoolang kan ook van eene juiste en billijke vertegenwoor. diging geen sprake zijn. Dat alle kiezers voor den stedelijken raad van Zeelands hoofdstad bij de eerst volgende verkiezing wel bedenker', met wiens naam zij hun stembillet invullen. Aan den leiband te loopen van de Middelburgsche afdeeling der Liberale Unie die bij de bespreking van candidaten voor de vacature in dien raad zoo een echt staaltje van liberale onverdraagzaamheid gegeven heeft daarvoor zullen, hopeD wij van ganscher harte, de meeste kiezers bedanken. Aandacht Koekebakkers. Het is waarlijk geen geheim meer, dat niet pre cies ieder broodje, ieder koekje en ieder stukje ban ket, dat men koopt, van zuvere tarwebloem gemaakt is maar wel een heel enkelen keer andere bestand- deelen bevat. De vervalsching van levensmiddelen is aan de orde van den dag. Nu hebben de heeren bereiders van die eetwaren tot nogtoe geheel onschuldig aan dat knoeien mede gedaan; lieuscli geheel onschuldig, want weet ge waar het 'm schorte? Ze wisten het niet. Heel onverwacht hebben ze het geheim ontdekt^ en naar middelen gezocht om zulk een kwaad te verhelpen en gevonden ook. Ze hebben zich daarna met het kersversch ont dekte naar de heeren der Tweede Kamer begeven om hulp ter toepassing van zulk een gewichtige zaak. En wat hebben ze dan gevonden? Wel heel eenvoudig: voortaan moeten, zal het wel zijn, de studenten in het bakken van koek kosteloos de middelbare school kunnen bezoeken, teneinde in de scheikunde te huis te geraken. Ge vat dat ze dan met gemak het bedrog kunnen ontdekken, wanneer hun soms iets wordt geleverd dat niet zuiver of wel al te zuiver is. Men zou dan straks, naast al de fransche namen waarmedede heeren banketbakkers zich tooien, ook Irr\ fiiomiflnE Tin n crixu^ii de enz. gewapend ter markt. Ze zouden dan wel wa ken, dat we geen «verknoeid» brood of,banket moes ten eten. Nu staat daar achter hen wel een groote volks hoop, die, komt het zoover, zal zeggen: Ja maar wij hebben ook belang bij de scheikunde. Wij, ver vers en schilders komen dagelijks met de scheikunde in aanraking voor onze kleuren. Wij apothekers nog meer, enz. Terwijl weldra een bestorming staat te wachten van schippers en zeelieden om toegang voor hunne zonen tot het onderwijs in de aardrijks kunde; voor smeden om onderricht in de aardkunde voor boomkweekers in de plantenkunde, en ja waar is het einde? Terwijl daar heel op den ach tergrond al onze landbouwers post vatten want zij hebben belang bij alle natuurkundige vakken. Zulk een bestorming van het binnenhof nu zou men weldra kunnen zien, ging het voorstel der bak kende heeren door. Maar wat nood, we leven immers in de onder- wijs-eeuw? Die bakkers werken in het algemeen belang, zij hebben medelijden met onze maag ge kregen, en in zoo loffelijk pogen moeten ze gesteund worden. Zoo begreep het ook de heer Heldt. (Wat geluk hé, dat de Sneeksche snaken zoo wijs waren hem ter Kamer te zenden Hij vatte het voor die bloem-mannen met hun chemie eisch op. Jammer dat men in de Kamer, die anders zoo nu en dan ook veel van een koekbakkerij heeft? niet hooren wilde. (Broodnijd misschien?) De minister vertelde geen vrijheid in de wet te kunnen vinden voor een koekbakkersuitzondering: en een kamerlid kwam op de gedachtedat de hee ren voor zich zelf maar een cursus moesten oprich ten op eigen kosten. Kijk, hoe onbarmhartig jnen met onze maag en haar verzorgers omspringt. Neen dan is de heer Heldt een ander mensch; die zou de heele wereld in een groote school ver- andereu, en dat alles kosteloos Heel even merkte men nog (ondeugend genoeg) op dat men met kennis der scheikunde evengoed het vervalschen kon vermeerderen als bestrijden, maar wie durft zoo iets van onze bakkers veron derstellen De heer Heldt niet. Bespotting of ernst Naar aanleiding van het begrootingsdebat, werd er weer in de Kamer geklaagd over gebrek aan kennis der Ned. taal b"

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1885 | | pagina 1