Nieuwe Goesche Courant, Christelijk-historisch blad voor Zeeland 1885. Zaterdag 6 December. No. 1332. ZUIDEN, Verschijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. Prijs per drie maanden franco Enkele nommers f0,65. - 0,06. UITGAVE VAN F. P. DHUIJ, te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 1—6 regels fl,Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cent per regel. STILSTAND. De regeeringsmachine in den Haag loopt dagelijks strammer, zij wringt overal, en 't zal niet lang meer duren of zij staat vast. Van al de voorgestelde, gehoopte en ver langde verbetering komt niets. De Kamerleden, die hun kostbaren tijd in den Haag verzitten, konden best naar huis gaan. Minister Heemskerk, de man van 't behoud bij uitnemendheid,wil alles in denverwarden winkel opzijne tegenwoordige plaats houden, en geene der elkander in onverschillig even wicht houdende partijen heeft de macht hem tot heengaan te dwingen. Zoo nu en dan krijgt een der andere ministers het onder hem te kwaad en treedt om des fat- soens wil af, maar dadelijk wordt er een ander aan 't zelfde werk gezet, of liever op dezelfde plaats geschoven. Er vraagt, er schreeuwt zooveel om voorziening De in gisting verkeerende arbeiderspartij stelt billijke en onbillijke eischen. Er moest aan de billijke worden voldaan. Een Wetboek van den Arbeid moet er komen, en het kon er reeds zijn, al drie, vier jaar er zijn, als de tijd niet ware vermorst met noodeloos gehaspel. Zal men wachten tot de weiklui, opge hitst door leiders, die 't billijke met het on billijke verwarren, met geweld nemen wat hun toekomt en niet toekomt, en wanver houdingen doen ontstaan, erger dan de tegenwoordige? Zal er dan nooit eene goede wet op de samenstelling en oefening van het leger komen? Zoowel bij de oplossing der arbeiders kwestie als bij de regeling der landsverde diging hebben alle partijen belang. Maar eerst moet het schreeuwend onrecht uit den weg, ons aangedaan in- en door de schoolwet. Zonder dat het schoolwetsartikel in de I grondwet veranderd wordt geen veran- l dering der overige artikelen. Eerst moeten I wij, en ook de roomschen, met de «liberalen» I volkomen gelijk gesteld worden. Om ^Aot waarlijk nationaal overleg te komen, om BLi gebreken der grondwet te herstellen, Bodat alle Nederlanders er gezamenlijk ^Reedzaam onder leven kunnen, dient eerst ^^kiesbevoegdheid, zoover 'tvolgens de Bfr-ondwet kan, te worden uitgebreid. Btetonderdrukkeii der minderheden ^fc^aamgeknutselde kiesdistric- BfcSjinde te komen. ^^fcta.-dvnerdei»r atom in den lande vergaderd, hebben het uitge sproken, dat zij hunne onrechtmatig ver kregen voorrechten willen behouden. Van de lagere scholen af, tot op de hoogere toe willen zij hunne kinderen laten opleiden tot |baantejsgasten, die het overige deel des volks alleen beschouwen als geschikt tot het aanhooren hunner wijsheid en tot het betalen der rekening. Eene inmiddels door toeneming der be volking noodig geworden herziening dei- kiesdistricten, moest ot door uitbrei ding van de bestaande wanverhoudingen nog meer in hun voordeel vallen, öf ook daarvan mag niets komen. Uitbreii.ing der kiesbevoegdheid, door den heer Lonman met ijver voorbereid en met warmte bepleit kan ook niet plaats hebben, omdat ter elfder ure minister Heems kerk er zich tegen verzette, en thans nie mand zijn heengaan begeert, omdat op d i t oogenblik ~*iand het bestuur der vast- loopende machine wil overnemen. Zoo is er nu nergens uitzicht op verbetering, De waarlijk eerlijke uitbreifing der be voegdheid, door den heer Lohman voorge steld, de eenig mogelijke om bij de bestaande partijdige verdeeling der districten bewe ging in de stilstaande machine te brengen is afgekeurd. De Standaard geeft een nieuw grond wetsartikel ter regeling van de onderwijs kwestie aan de handeen artikel, dat geen enkele partij boven de andere bevoorrecht maar 't is niet te verwachten dat de ver blinde «liberalen» van hunne eenmaal ver kregen geldelijke voordeeleri zullen afstand doen om den algemeenen landsvrede moge lijk te maken. Deden enkelen hunner eeni- ge schreden tot toenadering. zij zijn door de menigte teruggedrongen. Wat daarenboven voor ons de toekomst steeds donkerder maakt, 't Is dat een groot deel onzer partij de christelijk-his- torische, de anti-revolutionaire beginselen uit het oog verliest, en hoe langer hoe meer synodaal wordt, hetzij üortsch, hetzij Haagsch. Men vergeet dat er met de «liberalen» geen bestand gesloten is, geen twaalfjarig bestand, in hetwelk men naar hartelust onderling kibbelen kan. Onze partij verspilt in deze dagen ty d en krachten aan kerkelijk gehaspel, en maakt zich bespottelijk in de oogen der tegen partij, die niet zal gelooven aan onzen ernst in zake dringende landsbelangen, als zij ziet, dat wij vechten om twee onmoge lijkheden herleving der kerken van 1618 en herstel der kerk van 1816. Recht of gunsil De lieer Kater, voorzitter van Patrimonium, heeft in de Standaard eenige aanteekeningen gemaakt op de verkiezing des heeren Heldt, waarin hij doet uitkomen, dat die heer kwalijk een vertegenwoor diger der werklieden heeten kan; hij zegt |o. a. «Vrage dus: Wat is er van dezen nieuwen Hoog- EdelGestrengen heer? Antwoord: Dat hij als vertegenwoordiger der werklieden hoogstens uit naam van een vierhon derdste deel der werklieden in Nederland spre ken mag.» Deze woorden worden door de Arnhemsche Ct. overgenomen om de lezers te toonen dat de werk lieden ondankbaar zijn. Zij wijst er op hoe scha delijk het is den heer Heldt te bestrijden, vóór deze getoond heeft of hij op zijn plaats is in de Kamer. Nu is aan den wensch gehoor gegeven om een «man uit het volk» in de kamer te brengen. NB. De werklieden zeggen: Het is onze ver tegenwoordiger niet; en de Amhemsche zegt: Neen, maar het is uw vertegenwoordiger wel. Dus goed schiks of kwaadschiks: Dat is nw vertegen woordiger. Ra, ra, wat is dat; onpaar of dertien. Ei' volgt nog meer. «Ais de proef met Heldt bevalt, krijgt misschien met der tijd Kater ook zijn beurt.» Heldt is derhalve als proef in de Kamer. Wij voor ons gelooven dat Kater hartelijk danken zou, als proef van de Arnhemsche in de volksvertegen woordiging plaats te nemen. Bovendien zij spreekt ook van aanmoediging tot het afvaaidigen van werklieden. Een onnoozele zou bij het lezen van art. 74 der Grondwet, waar te lezen staat«De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk» allicht denken: dan moeten rechtens ook alle klas sen daar eeu vertegenwoordiger hebben, anders de Arnhemsche bij haar geldt het als een gunst dat de werklieden de grootste massa ook een pleiter voor hunne belangen hebben. En dat vindt de Middelburgsche zoo schoon door haar zusje gezegd, dat het zonder iets tot toelich ting, in haar kolommen wordt opgenomen. 0! Liberaal" recht. j Eerbied voor Gods wet. Op 27 November 1885 is in de Tweede Kamer der Staten-Generaal van het, nog altoos als christe lijk bekend staande, Nederland, een strijd gevoerd over de vraag: of men Gode meer moet gehoor zamen dan den mensch, naar aanleiding van een verzoek des heeren van der Hoogt, predikant te Zaan dam om de wet, waarbij de ingezetenen tot vacci natie hunner schoolgaande kinderen worden gedwon gen, in te trekken. Dit spreekt voor zich zelf. Nog eens Heldt. Men weet dat die heer, vóór zijn candidatuu Sneek, een tamelijk rood rokje droeg. Om hem pasklaar te maken voor een liberal (1) "Wij onderstrepeu.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1885 | | pagina 1