Nieuwe Goesche Courant, Christelijk-liistorisch blad voor Zeeland 1885. Zaterdag 14 November. No. 1329. UITGAVE VAN Prijs der Advertentiën Verschijnt eiken Vrijdagavond ten ure. F. P. DHUIJ, te Middelburg Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 16 regels Prijs per drie maanden franco f0,65. en f 1,Iedere regel meer 10 cents. Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Liefdegaven 6 cent per regel. Wat de Minister Heemskerk wil. Wat „de liberale Unie" wil in betrekking ot art. 194 der grondwet, komt neer t- gelijk in ons nr. van 31 October is aan- ;etoonci op steenen voor brood. Waar neer dan de helft der Natie op het gebied' ran het onderwijs reeds lang om brood rraagt., komen zij met steenen aandragen; >f, wilt ge, waar zij aanklopt om gelijk- ïeid en om recht, daar durft de liberale Jnie met een voorstel voor den dag komen lat op verzwaring van lasten zal uitloopen. Sn dan beleeft men nog de beweging der rrijmetselaren; dewijl zij vreezen, dat te reel zal toegegeven worden Maai' wat wil de Minister Heemskerk ilaatst hij zich boven de partijen, gaat hij tan het beginsel uit dat voor de wet allen relijke rechten hebben, tracht hij het on- lerwijs zoo te regelen, dat de rechten der juders inzake opvoeding en onderwijs er- tend en gehandhaafd worden en dat er te- relijk voor goed onderwijs in alle plaatsen fan ons land gezorgd wordt? I Wat we 31 October nog niet konden, kunnen we nu, n. 1. het voorstel0van den Minister bespreken en hier volgen laten. De eerste, 4de en 5de zinsneden blijven 3nveranderd. Terwijl de gewijzigde luiden: „De inrichting van het openbaar onderwijs wordt door de wet geregeld. De openbare scholen zijn toegankelijk voor leerlingen zonder onderscheid van godsdien stige gezindheid. In of voor elke gemeente wordt lager on derwijs gegevenvoldoende aan de behoefte der bevolking. Het wordt, voor zooveel daarin niet op andere wijze is voorzien, van over heidswege verstrekt in openbare scholen aldaar wordt het aan onvermogenden kos- loos gegeven." Het verschilt van het voorstel der liberale Inie, en ook van dat, wat wij 31 October aven en meenden, dat zoo ongeveer voor- el der Regeering zou moeten zijn. Voorstel der Regeering zou moeten zijn, ggen we, omdat alles wat wij wel zouden nschen, indien wij het voor het wen en hadden, er niet in opgenomen was. plaatsten ons met ons voorstel op het jtdpunt der Regeering, die niet de wen- n van eene enkele partij bevredigen foor gelijke rechten en vrijheden en de belangen van het onderwijs zor- moet. voorstel van wijziging der Regeering n_dat der Unie, maar minder O- ïër 'niet ver- t,feuar ons inzien, verworpen worden. Het recht en de vrijheid der armen erkent bet niet, maar treedt het met voeten. De armen, die natuurlijk het onderwijs hunner kinderen niet kunnen bekostigen, zullen het kosteloos ontvangen. We hebben daar niets tegen; ons voorstel wilde zelfs de Regeering nog een stap verder doen gaan door in de grondwet daarenboven op te nemen, dat min vermogende ouders slechts de helft behoefden te betalen. Doch slechts in „de openbare scholen wordt het aan onvermogenden kosteloos gegeven". "Voor de armen zal dus uit de algemeene kas betaald worden, mits zij hunne kinde ren zenden naar de Staatsschool. De armen worden dus zoo goed als genoodzaakt bij de wet om hunne kinderen het Staatson derwijs te doen genieten. Dat nu is het recht der armen vertreden en de vervulling van hetgeen zoo velen heiligen plicht is on mogelijk maken. De Regeering als zoodanig sluit de christelijke school voor de armen. En wanneer anderen, ondanks de Regeering haar openen, dan mogen ze dat indien ze voor de armen maar apart betalen. In ons voorstel van wijziging ligt het op gesloten daar tegen op te komen. Wij wilden, dat voor de armen uit de algemeene kas zou worden betaald ook bijaldien hunne kinderen de christelijke school bezoeken. Daaienbovea zouden we willen dat voor de ««'ravermogenden d e helft der schoolgelden uit de algemeene kas werdt verstrekt. „Waarom?" Wel, omdat we uitgaan van de stelling dat alle kinderen onderwijs behooren te ontvangen; doch dat de ouders, die het kunnen, dat onderwijs moeten betalen. Dit is niets meer dan recht en billijk. Doch, wijl dit minvermogende ouders te zwaar zou vallen, zou voor hen de helft moeten worden betaald. Om van de rijken maar niet te spreken, wijzen we op de burgers, die in onze jeugd het schoolgeld ook hebben moeten en lc u li ne n 'betalenen in de groote steden waar nog scholen voor eigen rekening bloeien, kunnen zij dat nog. Door eene regeling als wij voorgesteld hebben, was de Regeering mogelijk ook op eenmaal van haar tekort af. En voor nieuwe belastingen behoefde zij zich dan niet langer druk te maken en de ouders niet te vreezen. Maar eene schoolgeldheffing naar den kostende n prijs de schoolgebou wen die er nu eenmaal zijn, of wil men f nog wat toe hebbendan ook die later noodig blijken, buiten rekening gelaten zou grondwetsbepaling moeten zijn. Minister Heemskerk's voorstel nu gaat wel van beginsel uit, dat schoolgeld moet geheven worden, en in zoover is het ver betering; doch het geeft geen maatstaf voor die heffing aan; en nu kennen we de gedienstigheid der praktijk te goed om niet in te zicri en te beseffen dat dit op zoo goed als niets kan uitloopen. Een dubbeltje in de maand is een bespotting van het be ginsel, maar toch ook schoolgeld. Enrond- uit gezegd vertrouwen we op onderwijs-ge- bied de liberalisten niet meer, wijl het bespottelijleste bij hen mogelijk is gebleken. In de grondwet, die men niet ieder jaar wijzigtzou het daarom geschreven moe ten staan. Zoo als Minister Heemskerk's wijziging daar ligt, geeft ze dus ook ten dezen niet wat ze geven moet, om haar te kunnen aannemen. Onze hoofdbezwaren zijn alzoo, dat het recht en de vrijheid der armen wordt mis kend en dat voor schoolgeldheffing geen maatstaf', geen afdoende maatstaf wordt aangegeven, en dat dientengevolge voor minvermogenden in het voorstel van den Minister niet behoefde gezorgd te worden. Doch het geeft meer dan het voorstel der zoogenaamde liberale Unieniet alleen omdat het. waar het spreekt van het geven van kosteloos onderwijs aan onvermogen den, uit kracht van tegenstelling, het be ginsel van schoolgeldheffing opneemt, maar ook, omdat het aan het bijzonder on derwijs geen meerdere Regeeringszorgen wil opleggen, wat naar het voorstel der «liberale Unie» wel het geval zijn zouen ook, omdat het ridderlijker rekent met het bijzonder onderwijs, waar er sprake is van het verstrekken van ouderwijs van over heidswege. Het voorstel van den Minister gaat, zonder eenige bepaling, van de stelling uit, waar het bijzonder onderwijs in de behoefte voorziet, daar behoeft het onderwijs van overheidswege niet gegeven te worden; doch dat der «liberale Unie» heeft de te duchten en de baatzuchtige be perking: «die onthouding te bepalen door de Regeering en mits dat bijzonder onder wijs gegeven wordt zonder subsidie van overheidswege.» - Tegenover den Minister kunnen we dus zeggen dankbaar maar niet voldaan. De liberalisten nu, die den laatsten tijdJ

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1885 | | pagina 1