Nieuwe Goesche Courant, Christelijk-historisch blad, voor Zeeland 18bó. Zaterdag 17 October. l\'o. 1325, HET ZUIDEN. Verschijnt eiken Vrij dagavond ten 8 ure. Prijs per drie maanden franco f0,65. Enkele nommers- 0,06. UITGAVE VAN F. P. DHUiJ. te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der, Advertenttën Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 16 regels flyIedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cent per regel. KIESRECHT. I De afdeelingen der liberale Unie zijn bezig om zich uit te spreken over stemrecht, herziening van art. 194 der grondwet en belastinghervorming. Over dit drie.irlei een enkel woord. Inderdaad het Verblijdt ons, dat ook in het liberale kamp uitbreiding van het kies recht gewild en noodzakelijk geacht wordt. Wel is het jammer, dat de liberalen na de beweging en de optochten der jongste dagen, eerst met èrnst aan deze uitbreidingzijn gaan denken, en voor haar zich uitspreken. Het heeft nu al den schijn, en misschien is het ook wel de waarheid, dat zij ten dezen uit vrees willen gaan recht doen, ja uit vrees hunne coterie, waarmee het zoo iang goed ging, willen gaan opruimen. Toen de a n ti-revolutionairen er jaar en dag, uit het oogpunt van recht en billijk heid, op aandrongen, waren en bleven de liberalisten, uitgenomen eemge schijnbe wegingen, doof. Maar nu hun eigen geesteskinderen, hunne hardloopers, komen, en de van Houten's reeds dreigden zich in dezen met de anti-revolutionairen te zuilen vereenigen, nemen zij op eens eenen opzien- barenden en grooten sprong. Dat de breede volkskring, dien zij thans kiesbevoegdheid willen toekennen, door hun hooggeloofd onderwijs reeds dérmate ge liberaliseerd is, dat zij het nu reeds zonder vreezen doen kunnen, gelooven wij niet, en gelooven, naar we denken, zij zeiven ook niet. Maar blijkbaar wórden de toestanden hun te machtig. Ondanks zichzelven moeten zeer velen voort. Voort, teneinde hunne positie niet te verspelen en de ontevredenheid in te toornen. Ons nu dunkt, dat de anti-revolutionairen moeten voortgaan om, zoo als Mr. Groen van Prinsterer in zijn tijd zeide, nog altijd een gulden minder te willen toelaten. Zeggen dus de liberalen, gelijk velen hunner thans schijnen te willen, dat het maximum der huurwaarde voor kies gerechtigden niet hooger dan f200 of l f '150 moet worden gesteld, dan hehooren je onzen bereid bevonden te worden om nog iets af te doen. Wil men het grecht, behoudens eenige noodzakelijke algemeen maken, ook tiaar - rechtsbeginsel bezien, niet het voorkomt, aan geen redelijken twijfel onderhevig. En dat onze minder rijk bedeelden, onze handwerksstand, evenzeer belang heeft als de meer bedeelden, als de burgers en rijken, waar het gaat over de ver tegenwoordigers des volks, staat bij ons vast. Immers zij behooren, niet alleen ook tot het „Volk", maar hfhi gulden heeft daarenboven voor hen zooveel waarde als de tien, vijftig of honderd voor een ander heeit. Ontegenzeggelijk moeten de rechten, de belangen, de uitgaven en inkomsten van allen, in de Kamers in het oog worden ge houden. En daarohi hehooren ook allen invloed op de keuze der mannen, die in die Kamers zitting hebben, te kunnen uitoefenen. Die rechten dies te geven, is niet alleen rechtvaardig, maar ook verstandigwant het wreekt zich, indien men rechten ont houdt, die iemand toekomen. Op het gebied van rechten zijn de voel horens fijn. Dat is zoo, al laten allen dat niet zoo luidruchtig blijken, gelijk dat velen deden m den laatsten tijd. in armoede kan men zich schikken, maar op zijn rech ten staat men. En wat voor de ontzegging dier rechten aan den breeden kring, die er o. i. aanspraak op heeft, dusver gezegd werd, snijdt, naar het ons nog altijd voorkwam, geen hout. Met de volkssouvereiuiteit nu, waarvan zeer vele liberalisten uitgaanheeft dit ons schrijven niets gemeen. Als twee hetzelfde willen, gaan ze daar om niet altijd van hetzelfde beginsel uit. Het volk is geen souverein; dat is de God des hemels en der aardeen Hij re geert ons door Overheden. Maar liet volk heeft zijne rechten ook tegenover de Over heden. En die rechten nu heeft niet een deel des volks, maar het geheele volk. Diensvolgens moet ook het volk in zijn ge heel stem in kapittel hebben. Doch daar we geen onbehoorlijke stappen mogen doen, behoort eerst, in den geest van Mr. de Savornin Lohman's voorstel, het kiesrecht uitgebreid te worden zoover thans de grondwet dit toelaat; opdat zooveel mogelijk liet volk zijn invloed op de grond wetsherziening uitoefenen kan; en dan zou de kiesbevoegdheid behooren uitgebreid te worden tot allen, behoudens de noodzake lijke uitzonderingen. Ziet, dat zou wezen neen, niet revolutionair, maar wel rationeel. Maar, 'tis nog vsr van lachen, zei de IÉ^1.-+ I. 1 1 woorden over uitbreiding der kiesbevoegd heid,alseen eenig man Mr. Lohinan's voorste tot aanvankelijke uitbreiding, zullen ver werpen. Ze zullen dit doen uit partijdigheid. Doei natuurlijk dit niet hardop uitspreken. He zal quasi zijn, omdat de grondwetsherzie ning daardoor een paar maanden later zou kunnen komen. Terwijl hierbij bijkomen zal, dat zij die uitbreiding later en dar veel milder willen. Aan liberaliteit zal het dus niet ontbreken. Binnenland. Christ. Gcref. Gjuuianiuiu. De 2e Algemeem Vergadering zal zoo de Heere wil gehouden wor den a. s, Woensdag-, den 2Ien October, aanvangende ten één uur in het Militair Tehuis te Utrecht (bij den Domtoren). Alle leden en belangstellenden worden dringend verzocht, deze vergadering bij te wonen. Namens de Comm. ad hoe., H. DE COCK, Pres. Js. VAN DER LINDEN, Secr. 's Bosch, 12 Oct. '85. Behartigingswaard en zeer ad rem is liet volgende door een inzender die zich T. K. noemt in de Prot. Noordb. van deze week onder den titelj Zeer juistgeplaatst Bij de behandeling van het adres van antwoord op de troonrede heeft het ons getroffen, dat een lid van de Tweede Kamer, bij al de meer of min overdreven voorstellingen van den ernstigen toestand onzer Maatschappij in deze dagen, wat betreft werkgebrek, enz. ook de aandacht vestigde op eent der oorzaken van ontevredenheidwelke meesta verzwegen of niet ingezien wordt en waarover men ook thans, zelfs in de Tweede Kamer geen woon verder hoede. Wij bedoelen de door den heer A baron van Dedem uitgesproken meening, dat d< levensstandaard in onze dagen veel te hoog is op gevoerd. Die meening is ongetwijfeld zeer juist en ver dient meer aandacht, dan er in de Kamer aan ge wijd schijnt te zijn. Juist! de levensstandaard is te hoog opgevoerd dat wil zeggen, dat in onze dagen duizenden levei op eenen voet verre boven hun stand en nog vee meer boven de krachten van hunne beurs. Ieder en een iegelijk uit de zoogenaamde «groot* wereld» wil den schijn aannemen alsof hij duizender 's jaarlijks kan verteren en sommigen gaai dientengevolge in werkelijkheid gebukt onder fin an ciëele zorgen. En in de kleinere en kleine werelc dezelfde verschijnselen, ja zelfs pro rato in nog vet meer algemeenen zin. Ziet eens om u in de groote steden. De in den ouden tijd eerzame kruidenier, die vroeger jaren met zijn zoons en dochters bjéM

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1885 | | pagina 1