Nieuwe Goesche Courant, Christelijk-historisch blad voor Zeeland 1885. Zaterdag 29 Augustus. No. 1318. HET ZUIDEN, Verschijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. Prijs per drie maanden franco Enkele nommers f 0,65. -0,06. UITGAVE VAN F. P. DHUIJ, te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 1—6 regels fl,Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cent per regel. Binnenland. Voor eenige dagen werd door de Nederlandsche .dagbladpers het gerucht verbreid dat de regeering besloten had, ter elfder ure bij de aanstaande Grondwetsherziening eene wijziging van het beruchte art. 194 voor te stellen. Geen vruchtbaarder terrein voor bespiegelingen in dezen dorren tijd dan eene voorgespiegelde wijziging van het artikel waarop de twee groote partijen in letterlijken zin dood blijven. Men herinnert zich, dat zoowel Roomschen als Antirevolutionairen verklaard hebben, zonder wijzi ging van art. 194 geen Grondwetsherziening tezul- ^len aannemen. En nu een voorgespiegelde wijziging, "kvt iieci utttuurlqli «wij~'j j clericalen. Daar komt nog bij de verkiezing van den burge meester van Leeuwarden tot lid van de Tweede Kamer. Het is nog geen jaar geleden dat baron Rengers niet werd herkozen omdat hij in 't openbaar had uitgesproken dat het onveranderd blijven van art. 194 voor den bloei van het openbaar onderwijs en het voortbestaan der liberale partij niet strikt noodig was. Om het clericale «luchtje» aan dezen candidaat ontdekt, moest hij het veld ruimen voor den heer Attema, en nu, zoo korten tijd geleden, wordt baron Rengers als de uitverkorene der Frie- sche liberalen opnieuw naar de Kamer gezonden. Is er werkelijk een toenadering in het liberale kamp optemerken? Zal de liberale partij water in den wijn gaan doen? 'tls mogelijk, maar gelooven kunnen we het nog niet. De dwaze overdrijving is nog niet hoog genoeg geklommen. De partijzucht is voor 'toogenblik nog machtiger dan het gezond verstand. De boeman van het clericalisme speelt nog steeds een geduchte rol. Of het waarheid is weten we niet, maar de vol gende onthulling van de Gron. Cour. geeft een kijkje achter de schermen. «Er moet, zegt dat blad, sedert het voorloopig verslag van de Tweede Kamer ov,^- de grondwets herziening verscheen, heel wat in Ministerraad jijn voorgevallen. De heer Heemskerk wilde art. 194 loslatende heeren Du Tour en van der Does waren sterk vóór en de heer Van den Bergh niet min. maar er waren ook opposanten en men is het hiertoe niet eens geworden; toch heeft de heer erk zich er op gezet ook dit bezwaar te over- hij maakt zich sterk om, met opoffering He, binnen enkele weken een lartjjen moet bevredigen. kelijk heeft voorbehouden weder heen te gaan, zoo- dra er aan het openbaar onderwijs, laat staan aan art. 194 der Grondwet zou worden getornd. Eén van beide dusöf de Minister van Koloniën heeft met het getij de bakens van zijn politiek geweten ook al verzet, óf hij moet bij zijne oppositie volharden en dan dreigt de Grondwetshistorie niet alleen in de Kamer, maar ook in den Ministerraad nog tot heel wat gehaspel aanleiding te zullen geven, vooral omdat, naar bekend is, de Heer Bloem in dit opzicht geheel aan de zijde van zijnen kolonialen collega staat.» In zekere Courant stond, dezer dagen, een artikel betrekkelijk het verval der krijgstucht bij 'e lon.-l-»- - t- -t. <;i>;_a;u at de lijfstraffen hebben afgeschaft.) Dat blad noemt, aan het einde van het artikel «de lijfstraf den man onwaardig, voor den soldaat de grievendste beleedi- ging, voor den gezaghebber den stuitendsten plicht.»! Door een liberalistisch kijkglas ziet men alles het onderste boven. Immers niet zoozeer de straf, maai de misdaad die de straf tengevolge heeft, onteert en vernedert. De man zelve die de misdaad pleegt, die verne dert en onteert zich zeiven, en de straf is slechts het natuurlijk gevolg van de misdaad. Er heeft zich eene commissie gevormd tot be vordering van de reeds langen tijd besproken af sluiting en drooglegging van een deel der Zuiderzee. Die commissie bestaat uit leden der Eerste en Tweede Kamer, zitting hebbende voor de Noorde lijke districten en voorts uit leden van Gedeputeerde Staten der provinciën Friesland en Overijsel. Als te verwachten voorieelen der droogmaking worden de volgende, waarlijk niet te versmaden voordeelen genoemd 4. Opheffing van het Zuiderzee-gevaar, dat meer en meer zorgwekkend voor Nederland wordt; 2. Besparing van kapitaal en rente op de instand houding en het onderhoud der zeeweringen over eene gezamelijke lengte van 350.000 meter. 3. Door het vervallen der stroom schuring in de zeegaten minder afslag, en daardoor een niet meer steeds veranderende, maar gelijkblijvende toestand der eilanden 4. Bij een normaal peil van het zoetwatermeer de schoonste gelegenheid tot partiëele droogleggi der Zuiderzee, omdat de Noordzeevloeden deze dan niet meer tijdelijk kunnen opzetten 6. Door dezelfde oorzaak, de gelegenheid tot ont ginning van duizende hektaren naast onze rivieren; 6. Gelegenheid tot cultiveering onzer nog_ braak van de kostbare rivierslib, die reeds eeuwen werd en steeds voortdurend door de rivieren nog zal wor den aangevoerd, en waarvan de waarde .voor die gronden, bij eene latere drooglegging, zeker zelfg niet bij benadering zal zijn te bepalen; Bij de droge- en ook bij gewone zomers een voortdurende zoetwatervoorraad voor de omliggende provinciën 3. Bij een normalen waterstand van bijv. A. P. geen overstrooming en eene betere bevaarbaarheid der op het zoetwatermeer uit waterende rivieren, die dan niet opgezet en niet lager kunnen afloopendan tot dat peil, terwijl de zee nu somtijds 3 M. hooger en '1 M. lager stand aanneem t 9: Alzool ook. ten gevolge _vg^_.het dan aan te scheepvaart-beweging 10. Houdbare en minder kostbare verwijdering van bestaande gebreken voor scheepvaartverkeer op de Zuiderzee 11. Betere verdedigbaarheid onzer kusten, omdat de Zuiderzee voor den vijand dan ontoegankelijk zal zijn; 12. Werkverschaffing aan duizenden, gedurende tal van jarenen 13. Bij eene geheele drooglegging, behalve eene vermeerderde ontwikkeling van landbouw, handel en nijverheid, eene land-aanwinst van 500.000 hectaren, die eene oppervlakte van twee provinciën beslaan, en naar eene berekening van 1000 gulden, eene nominale waarde zouden vertegenwoordigen van 500 millioen. Bij de verkiezing voor een lid van de Tweede Kamer in het district Dokkum is gekozen de can didaat der liberalen, de heer Mr. W. J. "Van Wei deren baron Rengers met 1168 stemmen. Op den candidaat der antirevolutionairen, Jhr. Mr. M. A. de Savornin Lohman waren 733 stemmen uitgebracht. 't Is schandelijk zooals er somwijlen met 's lands gelden wordt omgesprongen. Verschillende bladen leveren ditmaal een heel lijstje ten bewijzewaar van wij als voorbeeld alleen willen aanstippen dat voor de stoffeering van de Receptiezaal van het nieuwe Directiegebouw op de Werf te Amsterdam niet min der dan f3832— besteed werd. Menig jong paartje uit den «netten» stand kan nauwelijks de helft aan de inrichting van een geheele huishouding besteden en duizende burgerliedendie ook meê hun deel aan de belasting opbrengen, moesten het met 1/6, 1/8 of 1/10 doen. Is 't niet ergerlijk dat wij op die manieiMian

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1885 | | pagina 1