Nieuwe Goesche Courant, Christelijk-historisch blad voor Zeeland 18??ó. Zaterdag 11 Juli. No. 1311. EET ZUIDEN. Verschijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. Prijs per drie maanden franco Enkele nommers f 0,65. - 0,06. UITGAVE VAN F. P. DriUlJ, te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiên Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 16 regels fl,Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cent per regel. Binnenland 'et Terrein van het Zuider-Zendingsfeest. Wie zich van Bergen-op-Zoom te voet naar het feestterrein wil begeven, heelt eene schoone wandeling te maken van drie kwartier uur, voor de grootste helft langs den breeden straatweg naar Wouw, voor de kleinere langs den zandweg naar Heerle, dien men links bij de buitenplaaats Ruiters hoeve inslaat. Waar deze zandweg door de spoorbaan wordt door sneden staat natuurlijk een afsluithek, dat tegen" woordig van uit wachtpost 10 wordt bediend, zoodat wachthuis 9, het kleinste van de heele lijn, thans verlaten is; het miniatuur-huisje zal echter op 22 Juli een station zijn, hetwelk men binnen vijf mi nuten per spoor van Bergen bereikt. Volgt men twee of drie minuten den genoemden zandweg, dan komt men aan den ingang van het feestterrein, van hetwelk van uit den trein heel weinig zichtbaar is. De tegenwoordige eigenaars van het vroeger tot Rui- tershoeve behoorende over-bosch zijn reeds begonnen met houtvellen; eene strook bosch, op golvenden grond langs de spoorbaan, viel reeds voor de zaag, doch achter die ruimte is genoeg hout blijven staan om een zeer geschikt feestterrein op te leveren. Is zoo de korte toegang, van de spoorbaan af, niet uitlokkend, het terrein zelf valt destemeer meê. Nooit werd een Zuiderzendingsfeest de feesten te Oisterwijk rnedegerekend -op zulk een golvenden grond gehouden. Van laagten is partij getrokken tot het oprichten der spreekplaatsen, en van daar tegenover liggende hoogten heuvels in der Zeeuwen oogen om plaats te geven aan groote scharen van hoorders. Ofschoon het bosch niet heel oud is, biedt het overvloedig schaduw. Massieve achtergronden en schoone vergezichten wisselen el kander af. Zijn we gewoon op Zeeuwschen grond steeds het heele terrein te overzien, somtijds van de eene spreekplaats te zien hoeveel volk zich rond eene andere schaart, hier zal men op de spreek plaatsen wel niets met oog of oor van de andere kunnen bemerken. Mocht het kortte voren geregend hebben, de grond lzal zich toch tot zitten leenen. Geve God velen met ons, in geheel andere omgeving dan gewoon- ijk, de gewone zorgen en moeilijkheden te vergeten bij goede woorden en heerlijke lofzangen temidden iijner schoone natuur Het practisehe resultaat van de discussie over art, en 194 in de Deputaten-vergadering is uitge- aangenomen stellingen van mr. de over art. 168 ^stellingen kwamen hierop a. De Kerk van Christus mag zelfs niet voor een deel leven op kosten harer tegenstanders. b. De godsdienstige gezindheden behouden datgene wat haar als eigenaressen of krachten eenige over eenkomst worde uitgekeerd; zij ontvangen tevens wat, naar bij de wet vast te stellen regelen, haar op grond van billijkheid en rechtsgelijkheid wordt toegekend. c. De tegenwoordige titularrissen behouden dat gene, tot welks uitbetaling de Staat zich heeft ver verbonden. d. Ten aanzien van hetgeen de godsdienstige ge zindheden tot dusver genoten, enkel op grond, dat de Staat zich verplicht rekent haar te onderhouden, stelle de wet overgangsbepalingen vast, zóo dat na zekeren termijn alle uitkeering op dien grond ophoude. Over art. 194 werd door tijdsgebrek geen discussie gèvoerd. Eenige stellingen door dr. Kuvper gefor muleerd hielden in dat de geest van art. 194 aldus behoorde te zijn, dat lo. het onderwijs in beginsel vrij worde verklaard 2o. het geven van onderwijs slechts bij wijze van waarneming en ter kweeking van ambtenaars als roeping der overheid voorkome 3o. dat de overheid voor onderwijs geen geld aan derden verstrekke dan als ondersteuning van hen, voor wie de kostende prijs niet te betalen is 4o. dat het recht van diplomeering aan de overheid niet langer absoluut worde toegeke nd 5o. dat het recht van toezicht zich bepale tot rechtsbescherming en waarborg voor de goede be steding der als onderstand verstrekte gelden 6o. dat alle burgers voor de overheid in zake het onderwijs rechtsgelijkheid ontvangen en 7o. dat onderwijs in de Grondwet genomen worde in zijn drie trappen. Het Koninklijk gezin wordt den 28en Juli op Het Loo verwacht. De heer A. H. J. Diemont, nieuw benoemd burgemeester van Ylissingen, is te Arnhem overleden. Aan het belangrijk feit dat Vlissingen aangewezen is als haven voor deDuitsche stoomschepen, knoopt zich o. a. deze juiste beschouwing vast»A1 moet men zich nu niet voorstellendat de gesubsidieerde duitsche stoomschepen aan Vlissingen schatten zullen brengen of dat die plaats, alleen doordien deze schepen haar zuilen aandoen, eenklaps eene bloeiende handelsstad zal worden, zoo zijn toch de voordeelendie hieruit voor haar moeten voortvloeien, niet gering te achten. Al dadelijk is dit een groot voordeel, dat de Vlis- singsche haven in het wereldverkeer beteekenis krijgt, nadat ze reeds door de stoomvaartlijn op Engeland Ten andere brengt de geregelde komst dezer groote stoomschepen in de haven natuurlijk veel vertier te weeg. Om zich daarvan een denkbeeld te kunnen maken, moet men in eene havenplaats wonen. Geen schip komt binnen of gaat uit, of velen verdienen er een broodje aan. Het grootste voordeel ligt echter jn het goederenvervoer, dat zeer belangrijk kan wordenen in dit voordeel deelt, om zoo te zeggen, het geheele land, nu een Nederlandsche haven als tusschen-station gekozen is. Evenals het transport van passagiers en goederen tusschen Queenboro en Vlissingen ook nog aan andere ondernemingen van vervoer dan de stoom vaartmaatschappij Zeeland» ten goede komt, zoo zal het ook zijn met het goederen-transport voor de nieuwe Duitsche stoomvaartlijnen. De expediteurs kiezen natuurlijk de kortste route, en daarom za] een belangrijk deel dier goederen zijn weg moeten nemen over ons land.» Vlissingen is zoo lang geslingerd geworden tusschen hoop en vrees, zoo leest men in het N. v. d. D., bij de vraag of deze haven aanlegplaats voor de nieuwe Duitsche stoomvaartlijnen zou worden? dat het na de ofGciëele beslissing van den Duitschen Bondsraad niet geaarzeld heeft, zich van harte aan eenig feestbetoon over te geven en de bevorderaars van zijn belangen te bedanken, maar toch zou er nog wel eens te vroeggejuichd kunnen wezen. Nie mand heeft tot dusver iets van de opinie van de »Norddeutsche Lloyd», zelve gehoord, en mogen wij, wat dat aangaat, onze inlichtingen, vertrouwen, dan is het nog in het geheel niet zeker dat deze Maat schappij, die voor andere lijnen reeds kantoren en handelsinrichtingen te Antwerpen bezit, de haar opgelegde keus van Vlissingen zal aanvaarden. De tijd zal natuurlijk moeten leeren, of de eindbeslis sing zal wezen gelijk de Zeeuwsche havenplaats zoo vurig wenscht. Het hoofdbestuur van het gereformeerd tractaat- genootschap Tilippus heeft den minister van jnstitie verzocht, autorisatie tot verspreiding van blaadjes en geschrifjes in de gevangenissen hier te lande, om het christelijke doel van dat genootschap te bevorderen. De minister van justitie heeft in antwoord hierop bericht, dat de geschriften, die het genootschap onder de gevangenen wenscht te verspreiden, kunnen worden gezonden aan de besturen der gevangenissen, doch dat deze geheel vrij zijn en moeten blijven in de keus der aan de gevangenen te verschaffen lectuur. Door de anti-revolutionaire kiesvereeniging y>Nederland en Oranjete Rotterdam is in haar jongste vergadering besloten, geen candidaten stellen voor de a. s. periodieke verkil

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1885 | | pagina 1