Goesche Courant, ChristeUjk-hislorisch blad voor Zeeland, 185?Ö. Zaterdag 6 Juni. i\o. 1306. EET ZUIDEN, Verschijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. Prijs per drie maanden franco Enkele nommc rs f0,65. - 0.06. UITGAVE VAN F. P. DHUIJ, te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 1- fl,Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cents per regel. De Rede van Mr. Fokker. De heer Mr. Fokker heeft het in de 1 i- beraleKiesvereeniging: «Een- dra c h t ni a a k t mach t» er beter afge bracht dan de heer Mr. Levy in «de liberale Unie». Eerstgenoemde toch werd Voorzitter en kon en mocht in den avond van 31 Mei met eene toespraak de Vergadering openen terwijl de laatstgenoemde in het oogloopend werd gepasseerd, en zich verplicht rekende in eene brochure zijn geesteskind duchtig de les te lezen. De heer Mr. Fokker nu legde het blijkens zijne rede ook voorzichtiger aan dan blij ken^ zijne brochure de heer Mr. Levy deed en voortaan zou willen doen. De laatste behoort tst de weinigendie het onom wonden en duidelijk zouden willen zeggen, wat »de liberalen» willen en beoogen hij acht dat daardoor zijne partij kracht, eenheid en invloed zal verkrijgen en herwinnen. De eerste daarentegen behoort blijkbaar tot den breeden kring van «liberalen», die den tijd nog niet gekomen achten om on gemaskerd voor den dag te komen en te zeggen, wat zij belijden en willen. Ontegen zeggelijk acht hij dat alzóó de eenheid beter bewaardde kracht verhoogd en de invloed zal herwonnen worden. Gewis is liet laatste substieler maar dat het eerlijker is. kunnen we niet zeggen. Gelukkig echter, dat het volk door schoon klinkende niets zeggende woorden zich zoo niet meer inpakken laat als wel vroeger. Door droeve en dure ervaring is liet meer nuchter ei: wijs geworden. De heer Mr. Fokker is echter niet zon der hoop. Tastbaar is hetdat hij meent, zelfs de hand te kunnen reiken aan een zeker «deel der anti-revolutionairen.» Hoort, hoe hij zich uitliet. L »Een deel en waarlijk niet het slechtste deel der Mti-revolutionairen heeft meer dan genoeg van Bt kermismisbaar van Standaard en Heraut. Dat ziet in mannen als Buijtendijk en Bronsveld, ^■niet alleen beschaafd zijn, maar ook beschaafd HL'enbetere voorgangers dan in dr. Kuyper, B'icveschrijftrant weinig aan den stijl van een ^nfd man doet denken. ^Êfflageningsch Weekblad en de Stemmen voor Mfl vrede staan tot de Standaard en Heraut ^■^cha^pelijk betoog van een geleerden me- ^Miatreclevoeringen van een rondrei- Hdter. ^Mfcen vaak en druk gesproken Hkn schoolstrijd. Kan de ^M^door overeenstem^ ..Deze onze vriendschap en concessies kun nen genoemde anti-revolutionairen voor een geheel geringen prijs verkrijgen". Overtuigt U op de aanbieding volgde «Konden de liberalen, met behoud uan hun beginsel en erkenning eischende en vindende van hun goed recht een entente sluiten door con cessies te doen, 't zou wellicht wijze politiek kun nen /ij u. 'tis met. ter daad om te watertanden! Als dat «deel» het woord «a n t i» vóór «revolutionairen» slechts niet meer schrij ven maar voortaan weglaten wildan is het accoord getroften 1 Op den koop toe mag dat «deel der anti revolutionairen» een man als onze Dr. Kuy per verguizen en het Wageningsch Weekblad en de Stemmen voor waarheid en Vrede boven de maat verheffen 1 (Zouhet Wageninsch Weekblad en de Stemmen voor waarheiden vrede geen protest aanteekenen tegen dezen lof en dezen fatale verguizing Ons dunkt, dat iemand, die. gelijk Mi'. FokkerDr. Kuypers artikelen bij het werk van een kwakzalver kan vergelijken, ze niet gelezen heeft of ze niet kan lezen of, wat ook mogelijk is, verblind door partijdigheid wit zwart durft noemen Wit zwart durft noemen teneinde Dr. Kuypers tegenstauders te believen m. a. w. dat bedoelde «deel» te behagen en voor zich te winnen. We gelooven evenwel, dat het Mr. Fok ker niet gelukt is het door hem bedoelde «deel der anti-revolutionairen» aan zich te verbinden en voor zijne partij te winnen; zij zullen voor als nog zijn voorslag ter op lossing der schoolquaestie, zonder verder naar zijne concession te vragen wel wijzen van de hand. Leest des heeren Fokker's toespraak in de Middelburgsche courant van 1 Juni en men is overtuigd, dat ook hij eene oplossing wil uit politieke berekening, en niet eene, zoo als ze behoortuit het beginsel van eerlijkheidvrijheid en gelijke rechten. Tenminste zelfs in een van de beste moderne Tijdschriftenin «de Tijdspiegellezen we «Op het gebied van de journalistiek is het anti revolutionaire blad De Standaard eenig, en kan wedijveren met het beste van hetgeen zelfs in het buitenland op hét krantengebied wordt geleverd». «Niemand zal ontkennen,» (ja, de heer Mr. Fok ker dat Dr. tü^per zich onderscheidt door een - -- Aiu.' - J:„I- Voorts lezen we uit zijne toespraak aangaande hetgeen hij en zijne zoogenaamde liberale partij wiltoch ietswe komen dat te weten uit hetgeen hij in de anti revolutionairen afkeurt. Hij luidt de alarmklok, omdat op initia tief iler anti-revolutionairen «Je subsi die n aan meisjesburgerscholen z ij n ingetrokke n». Waar moet dat heenindien voor de meisjes uit den hooger burger- en rijken stand geen subsidiën uit d e algemeene kas meer worden ontvangen Geldveel geld, uit de beurs van allen, wenscht de heer Fokker voortdurend te ontvangen ten behoeve dergenen, die van het zoogenaamd neutrale onderwijs gebruik maken. Dan, zoo gaat hij voort, «ondervinden reeds velen de nadeelige gevolgen van de beperking van het werken op Zondag.» Voor de instelling Gods heeft de Heer Mr. Fokker blijkbaar oog noch hartdeze geeft hij er aande menschen slechts moeten ge holpen worden; de beambten, de reizigers en de courantenlezers. Wat de heer Fokker over den Zondag gezegd heeftstemt overeen met de geheele levensopenbaring der modernen in de laatste jaren, en komt neêr op hetweg met den godsdienst der H. Schriften.'' De twee din gen, die de zich noemende liberalen willen komenhoezeer onbeledengenoegzaam uit de uitroeiing namelijk van den positief chris- telijken godsdienst en de voortplanting van het ongeloof op algemeene kosten. De jood, Mr. Levizou dit ook thetisch, zou dit ook onomwonden hebben beleden en voor zoover velen nog behoefte hebben aan klaarheid en duidelijkheid zou dit ver kieselijker zijn. Doch de aap kwam genoeg uit de mouw. Binnenland. De Tweede Kamer had Maandag te handelen o ver twee belangrijke vragen. In de eerste plaats wat zou de Kamer doen met de Grondwetsherziening, in verband met het dezer dagen ingediende voorstel van den heer De Savornin Lohman tot wijziging van het kiesrecht? Reeds dadelijk bij den aanvang der zitting werd de vraag gesteld door den heer Cremers in den vorm eener interpellatie tot de cen trale sectie, die, ter aanvulling van eene vroeger genomene beslissing (waarbij tegen aanst. Maandag het onderzoek van de voorstellen tot Grondwets herziening in de afdeelingen aan de orde was ge- steld), besloten had aan dat onderzoek de behande^ ling van het voorstel-Lohman te doen voorafeaajB

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1885 | | pagina 1