Nieuwe Goesche Courant, Christelijk-historisch blad voor Zeeland 18bO. Zaterdag 3d Mei. i\o. 1305. HET ZUIDEN. Verschijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. Prijs per drie maanden franco Enkele nomraers f0.65. - 0.06. UITGAVE VAN F. P. DHUli, te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentjën Per regel '10 cents.Familie-berichten van 16 regels fl,iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cents per regel. Oplossing der Schoolquaestie. Steeds meer «liberalen» verlangen blijk baar naar oplossing der Schoolquaestie. Vete autoriteiten spraken en schreven reeds in dien geest. Do Zaanlandsche courant vereenigdc zich dezer dagen ook met dien wensch. De Middelburgsehe courant daarentegen, ja de meerderheid der zich noemende libe ralen, wil dien weg nog niet op. En de Middelburgsehe had gelijk toen zijbij gelegenheid der bespreking van des heeren van der Wijcks schrijven, deed uitko men dat aan de schoolquaestie eene ande re quaestie ten grondslag ligt en dienten gevolge met de schoolquaestie de quaestie niet uit is. '/iet., dat hebben de onzen, bij gelegen heid van verkiezingen en bij zooveel andere gelegenheden, al jaren gezegd. De strijd gaat in den grond tegen de heerschappij van het nieuwerwetsch-beidensch onge loof onzer zoogenaamde liberalen. Door de macht en het geld van den Staatdat is, door de macht, die zij de Overheid ont futselen, en door het geld, dat zij de Natie afpersen trachten zij het ongeloof te doen heerschen in alle levenskringen der Natie. Wel hebben zij b ij n a m e de lagere school als middel om hun doel te bereiken gekozen. Deze weg was, had bet willen gelukken wij zeggen: had God het toegelaten de zekerste. I miners bij de ouden zaten de' geloofsbeginselen er al te diep inveel beter kon men de jongen in den geest en den weg van het ongeloof opvoeden. Doch omdat de Heere Godvan aelite- ren bezien,Nederland nog niet aan zichzelven ja, aan z i c h z e 1 v e n wilde overgeven, want van nature zijn wij ongeloovig heeft Hij in Zijne liefde en genade veler oogen voor hun toeleg geopend. Invloedrijke en uitengewoon begaafde mannenheeft Hij rwekt en gegevenomals weleer in Itieke tijden en toestandenop den be ken toeleg en bet gevaar te wijzen, als altijd zijn ook nuzijn van Mr. van Prinsterer's dagen slechts lang- ;hand de oogen van velen voor dien n het gevaar opengegaan. ^d, zijn die door God verwekte en nnen door henwier toeleg zij verijdelen moestenbitter fgengestaan. ze mannen bet meest door de Ebionietendie ook het geloof voortplantende Erasmianen die rnêe her- lormeii wilden. Door hen dus die Heidendom en Joden dom, die ongeloof en geloof, of, de zooge naamde wetenschap en het geloof, die kerk en paus, ja, door die heel lieve menschen, die modernen en christenen verzoenen en vereenigen wilden. Naar wier zeggen, niet zóo doortastend, maar meer zacht en zachtaan moest gewerkt worden. Als altijd, waren en zijn de mannen die God ter verijdeling van dien toeleg ver wekte en schonk, onvolmaakte menschen, menschen met gebreken. Op die gebreken mogen en moeten de Sa muels en Luthers, aan de hand van Gods woord, dan ook gewezen worden. Gewezen worden, teneinde meur alles te zijn, wat God wil dat zij wezen zullen; en ook, opdat èn zij niet in zichzelven èn wij niet in hen, maar in God eindigen zouden, met die groote liefde die Hij bewees en de genade en gaven die Hij gaf in den zoo kritieken toestand. Wat God de Heere gedaan en gegeven heeft ter voorkoming van dien snooden, boozen en alverdervenden toeleg, is, helaas! door ons nog te weinig opgemerkt. Veelmeer reden en stof van dankzegging hebben we ten dezen ontvangen dan door ons opgemerkt is. Als altijd, heeft de Heer ook nu weer niet de eer verkregen, die wij Hem ten dezen schuldig zijn. Want het is waar, op het gebied van het lager-, middelbaar- en hooger onder wijs, ja, door alle denkbare middelen en wegen willen de zich noemende liberalen de Natie van den God der Schriften vervreemden. En de strijd kan niet uit zijn, voor dat dit geschied, of, wat God geve! voor dat dit verijdeld is. Dragelijk en meer eerlijk kan hij eerst dan zijn, als de hoog spel spelende«liberalen» de vrijheid en de gelijkheid op het ge- heele onderwijsgebied en op elk ander ter rein metterdaad aandurven. Zoodia zij dat durven, zullen zij de onderwijs-quaestie helpen oplossenoplossen niet als de Zaanlandsche uit een politiek beginsel, maar uit het beginsel van eerlijkheid en recht. Binnenland. In eenjmzer christelijke bladen kon men on- Él volgd: 1. Eene mededeeling van de Standaard dat, tengevolge van het bedanken van dr. Kuyper als Voorzitter van het Centraal-Comité dit jaar eene deputaten-vergadering zal worden gehouden, en 2. Een protest tegen de miskenning, dr. Kuyper als leider der antirevolutionaire partij aangedaan in de Prot. Noordbrabanter. Het eene noch het andere achten wij van groot belang. Een leider behoeft niet gekozen te worden en behoeft niet af te treden. Indien hij niet vertolkt, wat in 's volks ziel om gaat, kan hij onmogelijk leider zijn, en indien hij dat wèl doet, wat helpen dan ontslag of niet- benoeming Een leider wordt geboren, niet gekozen. Zijn positie behoeft door geen stemming gelegitmieerd te worden, en kan door geen oppositie vernietigd worden. De vraag: «wat dunkt u van dr. Kuyper» in onze dagen met zooveel hartstocht beantwoord, is evenzeer gedaan omtrent iederen leiders, en zal ge daan worden zoolang partijen zullen geleid worden door krachtige persoonlijkheden. Sterker nog: zoolang het Nederlandsche volk en ieder an der volk, een geestelijk levende natie is, zal die vraag, met meer of minder hartstocht en met wij ziging van naam, zich steeds herhalen. Het doel van den partijleider is, dr. Kuyper zèl heeft het schoon en juist gezegd, een enkel bestand deel in het leven der natie tegen oplossing in de algemeene type te vrijwaren. Daarom moet strijd tegen het nationale type zijner dagen zijn deel zijn. Dien strijd heeft dr. K. aangebonden en onze waarnemingen getuigen met welk succes. De Kermis. In Middelburg hebben onderscheidene corporation en tal van personen den gemeenteraad eerbiedig en op vele en gewichtige gronden gevraagdde kermis af te schaffen. De gemeenteraad nu, die enkel uit zoogenaamde liberalen bestaat, heeft, zonder met een enkel woord de verzoekschriften te besprekenop voorstel van burg. en weth.eenparig besloten, bij het oude te blijven. De bewegingde actie tegen de kermis was niet liberaal! Daarenboven kwam ze niet uit den liberalen hoek De Middelburgsehe kermis werkt de hoogge roemde en vurig begeerde beschaving en veredeling in de hand De Tweede Kamer behandelde de vorige week een voorstel van haar lid, den heer W. vanDedem, om jaarlijks een vaste bijdrage ad. 4 millioen van Indië te brengen op de Staatsbegrooting en alzoo voor goed te breken met het stelsel van batige sloten. Maar ook om lo'stelaten het denkbeeld dat Nederland en Indië éen zijn. a Dit voorstel werd van beide zijden in een vierdaagsche discussie uitvoerig bestreden en verdedigd, en slotte verworpen met 43 tegen 36 stemmen. Na verwerping van art. 1 trok de ^nnrstaii

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1885 | | pagina 1