Nieuwe Goesche Courant, Christelijk-histarisch blad voor Zeeland 1885. Zaterdag 16 Hei. No. 2S03. HET ZUIDEN, Verschijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. Prijs per drie maanden franco Enkele nommcrs f0,65. - 0.06. UITGAVE VAN F. P. DHUIJ, te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën: Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 1—6 regels fl?Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cents per regel. Binnenland. Ons koninklijk gezin is opnieuw voor geruimen tijd naar liet buitenland vertrokken. Z. M. de Koning vertrok Woensdag naar Karlsbad H. M. de Koningin met Prinses Wilhelmina ver reeds Zaterdag te voren naar Arolsenom daarna een Oosten rii Use he badplaats verblijf te houden. De Tweede Kamer heeft hare werkzaamheden hervat. Het nieuwbenoemd lid R. A. W. Sluiter heeft zitting genomen Ingekomen zijn o. a. de over eenkomst met de Stoomvaartmaatschappij Zeeland" en het voorstel Reekers tot wijziging der zeevis- scherijwet. Tot voorzitters der afdeelingen zijn gekozen SehimmelpenninckRutgers, Blussé, A- Van Dedem en De Geer. Het voorstel van den heer W. K. Van Dedem over de Indische bijdrage is tegen Vrijdag aan de orde gesteld. De heer Mees heeft aangekondigd eene interpellatie over den stand van het Fraasch Handelstractaat. De te Vlissingen verblijf houdende ingenieur den Waterstaat, de heer Musquetier, is de vorige week met overgroote meerderheid tot lid van den ge gekozen. Het is overigens te Vlissingen, in vergelijking vorige jaren zeer stil. Aan de bouwlust schijnt een einde gekomen. Van het badhuis, dat zoo grootsche en zoo vele verwachtingen opwekte hoort men niets evenmin als van een opvolger van burgemeester Smit. Alleen aan de tram wordt met kracht gearbeidtoch zal het te bezien staan of werkelijk de nieuw ge legde weg met Pinksteren berijdbaar zal zijn. Mogelijk is het maar waarschijnlijk niet. De Hooge Raad heeft uitspraak gedaan in zake de Buikslooler Unie-collecte en den burgemeester dier gemeente in het gelijk gesteld, zoodat het vonnis der Amsterdamsche rechtbank, waarbij den heer P. G. van Drunen 10 gulden boete werd opgelegd, ■egens het zonder vergunning houden eener collecte, kracht blijft. Zoo is het dus naar de wet mo- w. dat de burgervaders die collecte kunnen ver- ^Kren. Daaraan magel een eind gemaakt worden, zouden de vrienden van de Augustus-collecte ^^plaatsen aan een despotisme, in dit opzicht, gestelddat. het welslagen dier collecte zeer ■|gr zou staan. Sprokk. cn dc Liberale Unie. Hit is Levy de eenige onder de libe" ^■^rendie de talenten bezat, om in Armbeweging plaats te nemen en eenheid te leenen. Denk slechts aan zijn roekeloos en vermetel drei gement Maar ook zoo had Levy de man moeten zijn. Want de overige heeren waren welozoo voor zichtig maar misten dan ook de veinehet alles afdoend élan Veilig mag dan ook gezegd, dat Levy de liberale Unie schiep. Hij hield vol en daardoor kwam ze er. En zie, wat was nu de eerste daad van de op zijn initiatief saam vergaderde heeren? Ge raadt het in tienen niet. Hun eerste zorg was wel te zorgen dat Levy geen president wierd. Hij werd het dan ook niet. En wijl Levy terecht begreep, dat hij om naast den voorzitter te zitten een te invloedrijk man was, nam hij dezer dagen ongemerkt van de heeren af scheid. De liberale Unie zwalkt nu zonder loods langs de kusten, en reeds nu is te voorspellen, dat, zoo er nog kracht in de liberalistische groep vaartdie veel meer van den uitgeworpen dreigementsmandan van de sukkelende Unie zal komen. Stand. TJit Neerbosch meldt men De weesinrichting van den heer J. van 't Linden- hout zal weder een hoogst belangrijke uitbreiding on dergaan. Deze week is een aanvang gemaakt met den bouw van het zesde weeshuis. Voor de oprichting van dit huis zijn reeds, behalve 200,000 steenen, die door een onbekenden weezen vriend zijn gezonden aanzienlijke giften ontvangen, o. a. een van ƒ2000 en 1000, en nog vele van minder bedrag. Thans is voor meer dan 300 kinderen plaatsing aangevraagd toch is het niet rneer mogelijk op dit oogenblik nog meerdere op te nemen, daar de weeshuizen overbe volkt zijn; maar zoodra dit gebouw gereed is, zullen weder 120 weezen worden opgenome pzoodat met het getal dergenen die reeds aanwezig zijn, dan voortaan 810 kinderen in de inrichting verpleegd zullen worden. KERKNIEUWS. Te Kattendijke is beroepen de heer J. B. Ph. Hugenholz, cand. tot den H. Dienst bij het prov. Kerkbestuur van Zeeland. Beroepen te Biezelinge dhr. W. Van der Beke Callenfels, cand. bij het prov. kerkbestuur van Zuid- Holland, te Vlissingen. Bij de Chr. Ger. gemeente te Arnhem is be roepen ds. Wessels, te Zienksee» kg ja eimtiftw. -t nip - Uit het veertigste jaarverslag der Chr. Jong. Vereenjging te Londen, uitgebracht '16 April, blijkt dat de gewone uitgaven hebben bedragen 8640 p. st. tegen eene ontvangst van 8801 p. st.daaren boven is eene schuld van 2000 p. st., waarmede het jaar werd begonnentot op 300 p. st. na gedelgd. Op het nieuwe gebouw rust nog eene hypotheek van 8000 p. st. waarvoor bijna 400 p. st. rente moet opgebracht worden. Buitenland. Het Russisch-Engelsche geschil over de afghaansche grenzen, dat tot een oorlog tusschen die twee mo gendheden dreigde te leiden is bijgelegd, althans de kwestie is aan de beoordeeling van den Koning van Denemarken als scheidsrechter onderworpen. Een goed bewijs dat beide partijen voor 't oogenblik liever vrede als oorlog willen. En een Engelsch spreekwoord zegt, dat waar een wil is, ook een weg is. Nog een andere vredeboodschap. De Engelsche troepen die in Soedan gelegerd zijn en zooveel van zich hebben doen spreken zullen op last der Engelsche regeering retireeren in plaats van avanceeren. De tocht naar Khartoem om Gordon te wreken, -• de ten onderbrenging van den Mahdi in 't belang van christendom en beschaving schijnen opgegeven. Te kwader ure heeft Engeland de hand in dit wespennest gestoken, en gelijk altijd haalt zij er dien niet ongeschonden uit. Hoevele menschenlevens, en daaronder edele als dat van Gordon, zijn in die woestijn van Berber niet opgeofferd Hoevele schatten zijn niet verspild Hoeveel ellende is daar niet geleden? Hoewel onze sympathie steeds is en blijtt voor Gladstone kunnen we toch onmogelijk de conservatieven ongelijk geven die ten scherpste de wispelturige politiek der Engelsche regeering laken. Een politiek die rnaar al te gemakkelijk over oorlog en vrede schijnt te beslissen en niet te begrijpen dat moord bij massa's gepleegd toch ook moord blijft. De toestand in Zuid-Afrika blijft nog steeds on rustig, en bij die onzekere toekomst komt dage- lyksche ellende, veroorzaakt door groote droogte. Het volgende uiltreksel uit een brie! van een, voor korten lijd, welgesteld landbouwer in Oranje-Vrijstaat moge eenig denkbeeld van den nood die daar heerscht geven. Hij schrijft: „Het is reeds meer dan drie jaren dat het bij ons zoo droog is; maar 188 i was verschrikkelijk. Mijne schapen zijn, op weinigen na, allen dood. Van struisvogels heb ik ook geen enkele meer over. Oogsten hebben wij in de laatste vier jaren niet ge had dus ook gebrek aan brood. Daarom heb ik goedgedacht aan u te schrijven om van u hulp te bekomen. Gij kunt licht begrijpen dat het mij zwaar valt. om zoo te zeggen te bedelen; maar wat staat mij anders te doen Hoe gering, het zal dank ontvangen worden. Denk dat ik niets hfij om van te leven, en dan met een gezin personen, die dagelijks gevoed en gekleed worden. Het valt zwaar, ja biltj

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1885 | | pagina 1