Nieuwe Goesche Courant, Christelijk-historisch blad voor Zeeland 1885. Zaterdag 2 Mei. No. 1301. HET ZUIDEN, Verschijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. Prijs per drie maanden franco f0,65. Enkele nomraers 0,06. UITGAVE VAN F. P. DHUIJ, te Middelburg EN Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 16 regels fl,Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cents per regel. Samenwerking tot een heerlijk Doel. te verschaffen, zelfs door kaartspel entoo- J. neelvoorstellingen. Doch wat baten zulke "middelen om de snaren van door allerlei oorzaken diep geschokte gemoederen weder harmonisch te stemmen"? Brengt men ze daar door, evenals den bezetene uit het land der Gadarenen, ,,aan de voeten van Jezus, gekleed en wel bij zijn verstand "1 De ervaring heeft in roomsch-katholieke gestichten geleerd, dat liefderijke verpleging in godsdienstigen zin bijzonder gunstig werkt, en in het buitenland heeft men met zeer gunstig gevolg de lijders naar aard en oorsprong van hunne kwaal bij elkander doen wonen in afzonderlijke, in liefelijke oorden opgerichte gebouwenen hun zooveel mogelijk door handenarbeid in de open lucht afleiding en kalmte verschaft. Te rade gaande met deze ervaringen voorgelicht door deskundigen uit allerlei plaatsen en bovenal bedenkende dat gees telijke leiding voor geesteskranken de eerste behoefte, is heeft het bestuur der nieuwe vereeniging zich voorgenomen de zoo be klagenswaardige lijders voortdurend op te dragen aan Hem, die al CDze krankheden op zich genomen heeft. Eerst zeide men, met eene wel wat alge- meene uitdrukking: de kerk moet voor zulke ongelukkiger! zorgenzij heeft hare taak ten dezen opzichte te lang onaange roerd gelaten, maar toen men ging over wegen, hoe zij dat zou doen, welke besturen en personen de zaak dan zouden aanvatten (kerkbesturen bestaan uit immer wisselen de, elkander opvolgende personen) toen zag men in dat een vast bestuur veel be ter het plan zou kunnen volvoeren, dan eene vereeniging van afgevaardigden van welke kerkelijke corporatie dan ook. Het bestuur bestaat dan nu uit negen mannen, die alle erkennen dat de vereeniging staat op den grondslag van het Woord Godsen van wie minstens zes hunne persoonlijke in stemming met debelijdenisschriften der Gere formeerde Kerken moeten betuigen, Een groot buitenverblijf is aangekocht in de nabijheid van Ermelo, woning voor ge neesheer en andere beambten is da/r ge reed, en voor de lijders werden paviljoe nen, afzonderlijke gebouwen, opgetrokken, opdat zij daarin naar de eigenaardigheid hunner krankte kunnen verpleegd worden. Er zal aanvankelijk plaats voor tweehon derd, later voor driehonderd krankzinni gen zijn. Een zeer geschiktgeloovig geneesheer is 11 11' inrichting Zij die 1.1. vrijdag zich de moeite gaven naar de zaal in de Bogardstraat te Mid delburg te gaan, zullen zich evenmin als wij die moeite hebben beklaagd. Ingeleid door een hartelijk woord van Ds. Rijnders, trad op de heer W. van Oosterwijk Bruijn, ten minste hij name een oud bekende van allen, die zich met christelijken arbeid be zig houden. Op heel eenvoudige en dui delijke wijze gaf hij verslag van de pogin gen, aangewend tot liet vormen eener ver eeniging tot christelijke verzorging van krank zinnigen welsprekend was zijn betoog Jjetretjunde de bestaande behoefte aan zoTrjPeiie vereeniging; de beschrijving van het aanvankelijk welslagen en van de ver dere plannen der vereeniging was zoo wegsleepend, dat dadelijk een aantal aan wezigen zich als leden lieten inschrijven door Ds. Rijnders, die als plaatselijk cor respondent voortgaat leden aan te nemen tegen eene door hen zeiven te bepalen jaarlijksche bijdrage. De thans voor meer dan drie kwart ver- loopen eeuw, van welke men zooveel heil verwachtte, heeft zeer vele teleurstellingen opgeleverdde voorgespiegelde vooruitgang is niet gekomen, steeds grootere gevange nissen worden gebouwd en gevuld, het aan tal der zelfmoordenaars neemt op onrust- harende wijze toe, en evenzeer dat der geesteskranken. De gestichten voor krank zinnigen zijn overvol. In ons kleine va derland heeft men van die ongelukkigen thans duizend meer dan tien jaar geleden. Bijna vierduizend achthonderd worden er tegenwoordig alleen in Nederland in vijf tien verschillende inrichtingen verpleegd, en met den besten wil slechts zóó, dat er meer sprake is van bewaring, van onscha delijk maken dan van herstel. L Rijks-inspecteurs van het geneeskundig ioezicht op krankzinnigen geven volmondig Be, dat de behandeling der lijders in de ^ktaande gestichten veel te wenschen over- en waarschuwden zij al de oprichters nieuwe vereeniging voor ontzaglijke ®nkheden, zij juichten hun plan ten ^fctoe. De meest welwillende genees- ^Kcunnen er niet voor zorgen, dat de H Bhng door de bezoldigde onderge- ^kambten zachtzinnig en liefderijk Aom aan de schreiende behoef- ^■j^fcvoldoen. fckfi^rzprging tracht men bezoekt hij een aantal krankzinnigenge stichten in het buitenland. Bijzonder te waardeeren is het dat aan de nieuwe inrichting ook in een afzonder lijk gebouw zenuwlijders zullen verpleegd worden. Er zijn van die personen die niet bepaald krankzinnig, toch in den huiselijken kring niet kunnen verzorgd worden, en door verkeerde behandeling allicht krankzinnig zouden wordener zijn van die aanvanke lijk herstellenden die nog niet tot de hun nen en in de maatschappij kunnen terug keeren voor dezulken wordt onder de ze nuwlijders een verblijf ingericht. Er behoeft geen vrees te bestaan dat het aan bevolking der nieuwe inrichtingen zal ontbreken de thans bestaande willen van de ovevbevolkidg gaarne ontslagen wor den, en christelijke familiën, die zulke on gelukkigen onder hare leden tellen zullen ze gaarne spoedig doen overgaan in de beste omgeving, welke geloof en liefde bereiden, en waar hoop op herstel met meer grond dan elders bestaat. Voor een groot deel zal de inrichting geldelijk in eigen kosten voorziendoch voor den bouw en de aanschaffing van het eerstnoodige voor rente van het opgenomen kapitaal zal nog veel noodig zijn. Zeer aan gename ervaringen kunnen door het bestunr wat betreft de offervaardigheid van aanzien lijken en geri.igen worden medegedeeld de meeste ingekomen gitten en jaarlijksche bijdragen zijn echter samengevloeid uit han den van onbemiddeldenwier harten deer nis gevoelen met de thans als het ware in kazernen bewaakte ongelukkigen. Wat wij hier slechts in 't kort aanhaal den geeft slechts zeer onvolkomen weder, wat de lieer van Oosterwijk Bruijn met den gloed der overtuiging en de bezieling der christelijke liefde sprak. Voor Ds. Littooij bleef geen tijd tot spre ken over, hij besloot de samenkomst met gebed en betuigde zijn leedwezen niet den vorigen zondag geweten te hébben, dat deze zaak zoo spoedig te Middelburg in het open haar zou besproken worden, hij had anders gaarne zijne gemeente tot grooter opkomst aangespoord. Het is ons tot groote blijdschap dathij alle bestaande verschillen, geloovige man nen uit de Ned. Hervormden, Chr. Gere formeerden, Lutherschen en Baptisten sa-j menwerken om aan de arme krankzinnige!^ te doen wat menschen vermogen, en zejfl brengen tot den Heer hun Heelmeed^

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1885 | | pagina 1