Nieuwe Goesche Courant, Christelijk-historisch blad voor Zeeland 1885. Zaterdag 18 April. No. 1299. HET ZUIDEN. Verschijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. Vys per drie maanden franco f0,65. Inkele nommers- 0,06. UITGAVE VAN F. P. DHUIJ, te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 16 regels fl,Iedere regel meer '10 cents. Liefdegaven 6 cents per regel. KERMIS. [n deze dagen van schoonmaak komen van oude prullen weder eens voor den gze worden uitgeklopt, afgestoft, ge- etst, en eigenlijk, alle huisgenooten zijn er over eens, zijn ze 't oppoetsen niet aard, iets beters zou hunne plaats kunnen nemen, of hunne verwijdering zou ten inste ruimte geven, maar er is toch )g iets goeds aan, 't zou wellicht nog voor t of dat kunnen dienen, en 't oude lor ordt maar weer rechtgezet, om 't volgende .ai, en nog jaien daarna, aan't vonnis der srbanning te ontkomen. Ons volk is door en door conservatief, asthoudend aan 't oude, en dat wel omdat 9£-tegen de moeite van iets op te ruimen s tegen een berg opziet. Eene oude ver- leste kachel op den rommelzolder, eene tide olielamp op het penanttafeltje, eene ude brochure in de boekenkast, eene ver- lolmde kist of wormstekige mand in den elder, ze worden ten slotte door huismoe- er, huisvader of schuurster gekeerd, ge raaid, bekeken, veroordeeld, en toch weder erschoond, en gespaard, zoo goed als de rondwet door minister Heemskerk en de ermis door de gemeenteraden. Nu echter de kermis in de twee voor- aamste plaatsen onzer provincie uit den oek wordt gehaald en bekeken, mogen we ok wel eens meepraten, en vragen of dat ude overblijfsel van vroeger eeuwen nog lag behouden kan blijven, of eindelijk dient i worden opgeruimd. Als antiquiteit heeft de kermis niet de linste waarde meer, zij heeft haar karakter an mis en van jaarmarkt geheel verloren, bilden we wat op onze pleinen en straten ertoonen, dat 111 't oog van den oudheid- mner waaide had, dan zouden we histo- sclie optochten moeten houden, zooals die, an welke rijke studenten veel geld ten oste leggen, burgers wat verdienen en 't olk van heinde en ver zich vergaapt. Er kunnen echter oude dingen in huis ;ezen, die kweekplaatsen van vier- en ervoetig ongedierte zijn, en juist zulke rommel dient bij de schoonmaak, ja hoe beter, de deur uitgezet te worden, allengs heel het huis onzuiver et iets ouds van dien aard komt kermis overeen. Zij bevat zoo oud en kwijnend men tellen moge springlevend heel de maatscüappij £S harer deuntjes of eenenvijftig weken ia 'tjaar gefluisterd en hoogstens gesproken, wordt dan uitge galmd, geschreeuwd, gebruld tot zondags morgens toe. Waarom toch zijn maatschap pelijke en christelijke deugden voorwerp van de aanhoudende zorg der regeering, als deze niet alleen het uitschreeuwen van zedelooze taal en allerlei dionkemanstoo- neelen toelaat, maar, wetend dat het er van komt, besluiter zal kermis zijn Waarom toch stelt de overheid dronkenschap straf baar, als zij zelve de gelegenheid openstelt om een of twee weken achtereen na het uur van politie, soms zelfs den heelen nacht door, te tappen en te zuipen Openbare dronkenschap, straatrumoer, burengerucht zijn strafbaar, maar de overheid laat ze toe, en moet ze wel toelaten, omdat zij ze uitlokt en laat klimmen tot. eene hoogte, die door geen tienvoudige politiemacht kan gekeerd worden. Wie er ook in een kermisnacht „in het rijke menschenleven moge rondtasten," voor de politie is daar geen beginnen aan, „en waar gij 'tpakt zegt de dichter verder daar is 't interessant.'' Heel interessant Nu de Middelburgsche Courant ons aan de greep in 't rijke menschenleven heeft her innerd, zijn wij vanzelf op 't interesante gekomen, dat spreektmaar vandaar komen we dadelijk op den interest en alzoo op de spaarbank. Waarom toch wordt door de overheid het sparen aanbevolen (de Middelb. Courant laten we hier buiten, zij is meer voor een kleinen interest dan voor een grooten) als zij, doer de kermis in stand te houden, tot verkwisten op groote schaal aanleiding geeft? Bleef het geld nog maar onder de schaduw van den aartsvaderlijken lindeboom, 't zou nog zoo erg niet zijn; aan kunst en smaak mag wel eens iets besteed worden, maar dat het naar de kroeg gaat en naar de eafé-chantant, door de Duitschers terecht tingel-tangel genoemd, dat is te erg. Wij weten zoo goed als ieder ander dat er menschen zijn, niet zoo ernstig gestemd als wij, menschen, die niet tevreden zijn met huiselijk en natuurgenot, menschen, die hartelijk verlangen naar tooneelver- tooningen en dergelijke. De kermis hrenge hun die, en dan niet in de hondsdagen, maar de overheid zorge dat na 't uitgaan van den schouwburg de plaatsen der verleiding ge sloten zijn. „Het blijft toch een waarheid dat een mensch behoefte heeft aan ontspanning. E.p.n vrnnliik nnorp.wekt. feest laat. steeds een gelijksche beslommeringen." Zie deze goede woorden van de Middelburgsche onderschrij ven we van harte, maar wij vragen, of ze van toepassing zijn op de kermis. Is dat zitten tot twee, drie, vier uren na middernacht in eene mooie of leelijke kroeg ontspanning Is dat joelend en schreeuwend urenlang hossen en zwieren een vroolijk en opge wekt feestvieren Behoort een nachtlogies in de goot tot de verademing na de dage- lijksche beslommeringen, of geeft haarpijn den heelen volgenden dag daartoe nieuwe krachten Hoeveel kermishouders zijn den volgenden morgen lekker frisch Er is geen statistiek noodig om het antwoord op deze laatste vraag te geven. Wij willen volstrekt niet het onschuldig genoegen miskennen, dat aan sommige kinderen de kermis biedt, maar vestigen er met nadruk de aandacht op dat de over heid bij machte, ja verplicht is het schuldige genot, dat niet „enkelen'5, maar zeer velen er zoeken en zich verschaffen, te verhinderen. Zij were al wat zedeloos is, en sluite de kroegen en tapperijen op het gewone uur zij passé de verordeningen en wetten op straatrumoer op kermisdagen evenzeer toe als op andere tijden. Dan zal 't blijken dat de kermis geen kermis meer is, dat zij niet beantwoordt aan 't verlangen dier «breede schaar van men schen, die de kermis nog wenschen in eere te houden.» 't Is alleen om te kunnen botvieren aan lage hartstochten, dat men haar behou den wil. Een enkel woordje nog aan 't adres der Middelburgsche over haar zeggen, dat de tweede feestdagen van Kerstmis, Paschen en Pin- steren ook voldoende van zeer onstichte lijke zaken getuigen. Aan wien de schuld daarvan Zet de kerk op die dagen de kroegen ope* Geeft de kerk aan die avonden van die dagen ball Houdt de kerk op de pinksterdagen bóe ren-kermissen Het voorname misbruik van die dagen heeft plaats door verleiding van wege de overheid, ot minstens met hare toestemming. Middelburgschebrengen de Zondagen ook hunne ongerechtigheden met zich1. Neen, zij brengen het gebod: Gedenkt den sabbatdag dat gij dien heiligt. Wanneer gij, Middelburgsche Courant, derj Dao- des T-Tperenhessll

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1885 | | pagina 1