Nieuwe Goesche Courant, Christelijk-historisch blad voor Zeeland. K 1885. Zaterdag 21 Maart. No. 1295. HET ZUIDEN, Verschijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. Prijs per dkie maanden franco Enkele nommtrs f0,65. -0,06. UITGAVE VAN F. P. DHU1J, te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 16 rege fl,Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cents per regel. Niet Eerlijk. Eerlijkach neen, dat waren de zich noemende liberalen niet, bij gelegenheid der jongste debatten in de Tweede Kamer. Herhaaldelijk verweten zij de anti-libe rale, bijname de anti-revolutionaire Afge vaardigden, dat deze zich niet gelijk bleven, niet in de Kamer optraden, zooals ze zich bij gelegenheid der verkiezing hadden uit gesproken en geopenbaard. Met geweld wilden de zoogenaamde liberalen, dat hun tegenpartij het Ministerie omkegelen en zelve achter de groene tafel plaats nemen zou, om dan eene geheel nieuwe organisa tie, vooral op schoolgebied, voor te stellen. ^JDoch dat hebben de anti-liberalen tijdens (U^Tfidezing gezegd noch beloofd te zul len doen. Het is op de vergaderingen, door de anti-revolutionaire kiezers gehouden, als mede door al de christelijk-historische Bladen, uitgesproken, dat we nog zoover niet waren. In elk geval kon eerst, nadat de uitslag van de verkiezingen bekend was, worden opgemaakt, wat de anti-liberalen, in dien ze eendrachtelijk optradenzouden kun nen ten uitvoerleggen. Natuurlijk is voor en tijdens de verkie zing daarop telkens gewezen. En toen de uitslag algemeen bekend was, toen men wist, dat het 44 tegen 42 stond; doch, dat tot de 44 anti-liberalen 3 con servatieven behoorden, drie mannen dus, waarop niet te rekenen viel, en waarmee men gewisselijk niet kon optreden, gevoelde een iegelijk en spraken allen het uit, dat aau het overnemen van de teugels des Be- winds kon noch mocht gedacht worden. De beteekenis van den uitslag der ver kiezingen was, zoo zeiden al onze mannen en al onze Bladen, dat het halt op den weg der gedurig hoogere uitgaven voor het zoo genaamd neutrale onderwijs, den libcralis- ten zou worden toegeroepen alsmede, dat men aanvankelijk hier en daar zou kunnen beproeven om wat te bezuinigen. Dienovereenkomstig nu hebben de anti- ïvolutionairen, de katholieken en twee der conservatieven gehandeld, jtterdaad onze afgevaardigden hebben of gepoogd te doen, wat zij zich jmen hebben en vooralsnog alleen Ze waren trouw op hun ^den hunne tegenstanders goed handen breken kun- De liberalisten immers wisten, dat zij met hun fatee en veertigen als een eenig man tegenover hen zouden staan; en ook, dat bijna de geheele Eerste Kamer tegenover hen pal staat, en dat daarenboven van de 44 zich maar één met de liberalisten had te vereenigen om zelfs zonder meerderheid te zijn. Doch de zich noemende liberalen wisten best wat door hun tegenpartij gezegd en beloofd was, en ook dat het voor haar voor alsnog onmogelijk was achter de groene tafel plaats te nemen maar, bedorven en bedriegelijke staatkunde deed hen spre ken zooals zij spraken. Onrijpe druiven wilden zij haar tegen partij doen plukken. Haar doen optreden voor zij optreden kan. En dat wel, opdat zij zich belachelijk en onmogelijk maken zou. Zoo gaarne hadden de liberalisten, reeds na eenige weken, den volke willen ver kondigen, dat het blijkt, dat de anti-libe ralen niets tot stand kunnen brengen. Hun tegenpartij onmogelijk maken in het land, ziedaar, hun onuitgesproken toeleg. Want bij de taktiek, die hun tegenpartij thans volgde, moest het huns ondanks bij ver nieuwing duidelijk worden, dat de libera listen niet bezuinigen willen, waar, naar de publieke opinie, bezuiniging in de eerste plaats mogelijk en noodig is. llun napraterij, dat zij ook voor bezuini ging zijn, werd nu alweer onwaar be vonden. Onder allerlei motieven en onder aller lei bedekselen verwierpen zij eenpariglijk al de amendementen ter bezuiniging" op het zoo weelderig ingerichte onderwijs voorgesteld. En hij (leze gelegenheid bleek hot voor iedereen dat zij een paar dagen vroeger het onmogelijke vau hunne tegenpartij hadden geeischt; de lieer Wintgens toch viel hun bij en stemde met hen tegen al de amendementen, die door de anti-liberalen ter bezuiniging waren ingediend. Het is waar ook, niet tegen al de amen dementen stemde deze. heer, met één ging hij meê. En nu wordt hemel eu aarde bewogen, omdat één amendement aangenomen is, en alzoo subsidie uit 's Rijks kas aan hoogere burgerscholen voor meisjes voortaan zal moeten geweigerd worden. Ziet, als «de liberalen» niet uit de stads en landskas beide kunnen trekken, zitten ze terstond doodverlegen. Zoo zijn ze gewoon leiding hunner meisjes, de hand kunnen leggen. Baatzuchtig zijn ze met. Maar ze hebben gaarne alles ter hunner beschikking. 't Is met voor ons, maar voor onze be ginselen denken zij en zeggen ze soms. En voor onze beginselen kan niet te veel worden uitgegeven;want die brengende gou den eeuw van wel vaart, van vrede, vreugde en beschaving 1 Daarenboven wij, liberalen! slui ten de jongens en meisjes der anti-liberalen niet buitenze kunnen meê deelen in al die voorrechten. Tegelijk leeren ze dan onze beginselen kennen en nemen die al licht in de ziel op En dat het om het laatste ons te doen is, spreken wij, liberalen, hoogst zelden hardop uit. Mogelijk is dat wel niet strikt eerlijk Maar het goede doel heiligt de middelen BINNENLAND^" De heer Wintgens heeft bij missive aan den voorzitter der Tweede Kamer kennis gegeven, dat hij, naar aanleiding van de jongste beraadslagingen over de Staatsbegrooting, zich genoopt gevoelt zijn mandaat neder te leggen, met verzoek daarvan ken nis te willen geven aan de Kamer. Mr. Wintgens gaat heen, en met hem een der meest bekende en meest bekwame leden van de voormalig zoo machtige conservatieve partij. Want dat de residentie het mandaat nog eenmaal aan den heer Wintgens zou toevertrouwen kan niet gedacht worden. De tijden zijn veranderd en de bakens worden verzet. Het standpunt eenmaal door de conserva tieven ingenomen is door den tijd onmogelijk ge worden. Nu eens de hand reiken aan de linkerzij de, dan aan de rechterzijde, geeft de weinig benij denswaardige positie dat men door geen der partijen wordt vertrouwd en door beide met spot overladen. Uit deze positie trok mr. Wintgens zich terug en gaf daardoor blijk zijn tijd to begrijpen. Volgens de Standaard wordt in den Haag, waai de verkiezing op 8 April zal plaatshebben, als can- didaat genoemd mr. A. baron Schimmelpenninck van der Oye, bij de jo ïgste verkiezing te Arnhem niet herkozen. Bij de algemeene beraadslagingen over de be- grooting voor marine heeft Jhr. mr. Pompe van Meerdervoort het opzeggen van het contract door de Maatschappij de Schelde te Vlissingen ter sprake gebracht en vooral gewezen op de verplichting der regeering om gebouwen en materieel overtenemen, waarvoor de spreker een millioen schatte. mr. Pompe stelde deze twea vragen lo. Heeft de Minister of de Regeering, ten einde zich rekenschap te geven van de Cnancieele geva gen voor 's Rijks schatkist, door het ein^em^B 11, t I" i

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1885 | | pagina 1