Nieuwe Goesche Courant, Christelijk-historisch blad voor Zeeland 1885. Zaterdag 21 Februari. No. 1291. HET ZUID Verschijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. Prijs per drie maanden franco Enkele nommc rs f 0,65. - 0,06. UITGAVE VAN F. P. DHUIJ, te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 16 regel fl,Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cents per regel. Perfide handeling. Aan een perfide(d. w. z. trouwelooze) handeling maakten zij zicli schuldig, die bij gelegenheid van de jongste verkiezing voor de prov. Staten den heer Wijnmalen ter laatster ure candidaat gesteld en aan bevolen bebben. De Middelburgscbe Courant, die onmid- delijk na afloop der verkiezing, deze han delwijze een «perfide» heeft genoemd, schreef haar zoo half en half op rekening der anti revolutionaire partij. De verledene week nu ontbrak ons de gelegenheid haar en onzen lezers daarom- trent een woord ten beste-te geven. Fn daar het ons niet gaat ais de redac- ^tji' er Middelburgsehe courant, die de on waarheden ongewijzigd of zonder ze ter herroepen staan laat, zoo gevoelen we ons geroepen' op te komen, zelfs tegen eene beschuldiging, die ons zoo maar half en half naar het hoofd wordt geslingerd. Wie weet of de Middelburgsehe Courant daardoor ook niet opgewekt wordt, om goed te maken, of liever, te herroepen, wat zij vlak vóór de verkiezing aangaande het moeten oproepen op den bewusten Zondag heeft gezegd. Dat zeggen toch was ook een perfide handeling. Hoe dit zij, wat zij daaromtrent doet of nalaat, wij voor ons hebben be hoefte om uit te spreken, dat de aanbeve ling van den heer Wijnmalen wel niet van anti-revolutionaire zijde- kan zijn geweest. Dit ons oordeel rust op verschillende gronden. Ten le pleit daartegen, dat de circulaire ter aanbeveling gedrukt is bij den heer De Zeeuw. Ten 2e, wordt het weersproken, door het feit, dat de circulaire's of althans vele dezer circulaire's op Zondag op de post zijn gedaan. Ten 3e, is het onaanneembaar met het oog op de nuchterheid van de anti-revolu tionairen, dezen toch zijn niet zóó dom, dat zij, heil verwachten voor eigen partij, van een dubbele keuze in het kamp hunner tegen standers. Ook zijn ze op herstemmingen, die door het stellen van meerdere candidaten allicht verkregen worden, in der waarheid niet jielust. ^e zijn blijde als het in eens alloopt. wat ten 4e, alles afdoet, is, dat eene veiing, die, gelijk de bewuste, uitgaat plattelandskiezers» niet anders 1 van de anti-revolutionaire eenige plattelandskiezers in hun gevlei. Zoo we goed ingelicht zijn, dan zijn ook nog een twee- of drietal onzer kiezers in de fuik geloopen. Want aan «de perfide handeling» hebben, naar vrij algemeen bekend wierd, en zooals zich trouwens, vooral in dit geval, verwach ten liet, niet anti-revolutionairen, maar li beralen zich schuldig gemaakt. We mogen veronderstellen dat dit ook der redactie van de Middelburgsehe cou rant niet onbekend is. In dat geval nu wachten we, met het oog op hare bekende liberaliteit, de pu blieke erkentenis dat niet anti-revolutio nairen, maar van hare eigen partijgenooten aan zulk eene «trouwelooze en verrader lij ke« handelwijze zich hebben vergrepen. BINNENLAND. De Bakkers moeten het misgelden. De bakkers staan blijkbaar bij den redacteur der Middelburgscbe courant in een slecht blaadje. Het gebeurt waarlijk en gelukkig niet dikwerf dat een invloedrijk blad op maatschappelijk gebied zóo partij kiest, gelijk de Middelburgsehe courant dat voor de broodfabriek en tegen de andere bakkers heeft gedaan. In en tot het publiek te zeggen«Gij moet een broodje meer halen bij den heer \an de broodfabriek» is we herhalen het gelukkig iets zeldzaams. En toch daarop komt het neer, wat men in de Middelburgsehe hierover te lezen kreeg. Een fabriek nu, die aan zulke fameuse middelen be hoefte heeft, moet, zou men zeggen, zeer lijdende zijn aan verval van krachten. Voor den stoom hebben anders al wat zaken moeten zwichten, en door hem zijn al wat memchen broodeloos geworden. 't Is haast of het den redacteur der Middelburgsehe courant spijten zou, indien we hier een uitzondering hadden. 't Is waar, de stoom is een kind der 19e eeuw, en daar aan moet de hand gehouden, ja, daaraan moet ten slotte alles en moeten allen opgeofferd worden. Maar nu is schrijver dezes dan toch eens geheel de plank miswant evengenoemde redacteur vraagt eeniglijk en alleen «een broodje meer» voor de fabriek tot nut van 'f algemeen. Het kan best wezen. En we willen dan aannemen dat het zoo is. Doch dan vragen we evenwelwaarom moeten alleen de bakkers zoo apart, zoo fameus behandeld worden We gelooven niet, dat over het algemeen de bak kers meer geld verdiend hebben en dus vooruitge gaan zijn dan de manufacturiers, de timmermans bazen, de loodgieters, de apothekers, enz. enz. En kleederen, woningen, geneesmidelen enz. kun nen wij evenmin missen als brood. - de hoogte is. dat, neen niet honderd, maar menig maal honderden procenten zouden kunnen gewonnen worden, indien slechts heeren Doctoren hunne re cepten eens niet langer schreven in hun eigenaardig latijn, maar in onze voor elk leesbare moedertaal. Ziet, als men «tot nut van 't algemeen» op die wijze meent te moeten schrijven en werken, dan moet men ook niet alleen trachten de klandizie aan de bakkers te onttrekken en haar naar de brood fabriek te brengen; maar dan moet men, bijvoor beeld des zaterdagsavonds, een lijstje geven dat ons zegt hoe en waar een iegelijk voor elke levensbe hoefte het best en goedkoopst kan geholpen worden, Sprekende orer het al of niet wenschelijke van invoerrecht op granen, haalt de Middelburgsehe Courant eenige woorden van mr. Y. Mees aan onder andere deze ,,In bescherming is niets oneerlijks of onfatsoen lijks. Maar wel omdat de protectie geldelijk nadeel geeft. De staat heeft geen recht om aan A. B en C f 100 af te nemen, om dit te geren aan D, of zooals het bij tie protectie altijd gaat om aan A, B en C f'200 te ontnemen, opdat D f 100 zou winnen De protectie wint zooveel veld, omdat de enkelen, die er voordeel van hebben, zich gehoor weten te verschaffen, terwijl de groote menigte, die er bij verliest, het nadeel niet merkt, en zich dus niet laat hooren." Tot dusver de heer Mees en de Middelburgsehe. Pas, lezer, deze redeneering eens op de school kwestie toe. Heeft de staat wel het recht om aan anti-revo lutionairen en roomschen zoo- of zooveel af te nemen omdat aan de „liberalen" te geven? Zou heel het onderwijs niet veel goedkooper zijn, als de staat de bescherming der lieve „liberaaltjes" losliet De „liberalen" hebben zich niet alleen gehoor, zij hebben zich zelfs den boventoon weten te verschaf fen, ondanks het petitionnement der groote menigte, die bij de zaak verliest. Er is reeds meermalen van gesproken dat de leer lingen der staatsscholen nog een maal eten op den koop, neen, op 't cadeau toe zouden krijgenhet toppunt van liberalisme zou bereikt worden indien de meestal orthodoxe boeren gedwongen werden om brood, aardappelen, erwten, boonen, groente, spek en melk om niet aan de hongerige «liberaaltjes" af te staan. Het blijkt dat het een slappe tijd is, ook daaruit dat de rijks-inkomsten achteruit gaan. Ja nuari 85 staat bij Januari 84 alweder 2 ton ten achter. Zulk eene uitkomst zou, dunkt ons, de rijks-re - geering moeten dringen om meer dan ooit de tering na ar de nering te zetten. Maar zoo denkt het «liberale» Haagscheblad Het Vaderland er niet over. Het wil «versterking der middelen», dat wil zeggen: verhooging der lasten. En hiermede stemt blijkbaar de Middelburgsi Courant in. Als nu de «liberale» dagbladschrijvers zijn, dat de belastingen verhoogd__

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1885 | | pagina 1