Nieuwe Goesche Courant, 4 Christelijk-historisch blad voor Zeeland 1885. Zaterdag 31 Januari. No. 1288. HET ZUIDEN, Verschijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. Prijs per traie maanden franco 10.65. Enkele nommers-0.06. UITGAVE VAN F. P. DHUIJ. te Middelburg en Wed. A. C. D£ JONGE, te Goes. Prijs df.r Advertlntiën Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 16 rege f 1.Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cents per regel. Wien zult gij kiezen «Kiezen.,.?» Ja. Dinsdag toch moet één lid voor de Prov. Staten gekozen worden. En de verkiezingen voorde Prov.Staten zijn ook niet van belang ontbloot. Niet alleen oefenen de Gedeputeerde Sta ten op den gang van zaken nog al eenigen invloed uit; maar ook worden de leden der Eerste Kamer door de Prov. Staten gekozen. Kiest men nu voor de Tweede Kamer ««h-revolutionairenmaar voor de Prov. Staten en alzóo voor de Eerste Kamer libe ralen dan breekt men met de éene hand af wat men mot de andere opbouwt. Men arbeidt dan voor niet. Men weer spreekt zichzelven. IJ wazemanswei k wordt dan verricht. En daartoe nu zijn onze Zeeuwen te goed en te verstandig. Z.j, die zoo iets u durven aanraden; die, na de verkiezing van Mr. 't Hooft en Keu- clienius, u komen opwekken om den cau- didaat der liberalen ie kiezen, gaan blijk baar van de gedachte nit, dat ze met u doen kunnen wat ze willen, daar gij toch niet tot «het denkend deel der Natie» behoort. Het staat aan u kiezers, de liberale hee- ren bij vernieuwing van bet tegendeel te overtuigen, door, in plaats van te gaan af breken wat gij pas hebt opgebouwd, voort te werken in den geest van toen. Gij moet de handen sterken van Jhr. J. L. de Jonge, Jhr. Pompe v. Meerdervoort, Mr. Lucasse en de overige anti-liberalen, die reeds zitting hebben in de Provinciale Staten. Gelooft ons, daar hebben zij be hoefte aan, dat verlangen, dat wenschen zij.En dat het werk door de gekozenen te verrichter, niet alleen gaat over calami- teuse (ellendige of bedi eigd wordende) pol ders, die, zooals onlangs de Middelb. cou rant zeide, «met bijbelteksten niet te verdedigen zijn», maar ook over meer- dere en hoogere belangen, weet gij en her innerden we u reeds. Doch al ging het alleen over calamiteuse polders dan is het toch een zegen mannen gekozen te zien die, in laats van met den Bijbel te spotten, ge- Qoven dat God regeert, dat Hij gezeten is er den watervloed. zal nog wel altijd het verst komen annen. die bij bekwaamheidhet geloof ;t het op elk gebied is, zooals de «Vergeefs op bouwen toege- :efs om 't huis voltooid te zien, eet. o arbeidslienZoo God jton non no. Ontegenzeggelijk is hij «een goed libe raal» namelijk,.. in den slechten zin van het woorddat wil zeggen, in den zin, dien de zich noemende liberalen, door hun praktijk, nu zoo vele jaren, daaraan gegeven hebben. «Een goed liberaal» dei zoogenaamde liberalen is, helaas 1 gelijk een ieder weet, iemand, die anderen onderdrukt en dwingt, die de rechten van burgemeesters en ge meenteraden ran banden legt, den gods dienst der H. Schriften tegenstaat en voor het ongeloof sommen" gelds uit de algemeene kas neemt, Indien de heer Sprenger met »een goed liberaal» was, zou de redacteur der Mid delb. courant en de pas opgerichte «libe- nale» kiesvereeniging hem, natuurlijk, geen plaits in de Prov. Staten trachten te geven. Helaas er is meer ten bewijze. De geschiedenis leert e i zegt ons, dat de heer Sprenger een zóódanig «goed liberaabis. En door ZEd. candida.it te stellen nood zaakt men ons de geschiedenis, die dat zegt, in het geheugen te roepen. Deze heer Sprenger toch is de komman- dant der Middelburgsclie schutterij, die voor nog slechts ettelijke jaren als zooda nig het bewijs heeft geleverd, dat door hem naar de consciëntie van zijne ondeihoori- gen, ach ja, naar het gebod des Ileeren niet wordt gevraagd. Zonder eenige noodzaak, ja, nadat het ZEd. was afgeraden, riep hij op den dag des Hee- ren de schutters op. Zeer goed wist hij, dat «^-noodzakelijke diensten te verrichten op dien dag voor vélen was en is tegei: God cn Zijn gebod te zondigen. Maar tóch had ZEd deri euve len moed deze schutters te plaatsen tus- schen zijn gebod en dat des Ileeren. Terwijl hij hen, voor wien het niet was, zonde tegen God en Zijn gebod, onbewust, helaas 1 onbewust deed zondigen. Want 's Heeren gebod raakt en geldt ons ook ai zijn wij het ons niet. bewust. Gelukkig, waren er onder de opgeroe- penen velen die Gods gebod voor en bóven het zijne stelden, en dus niet opkwamen, maar naar de kerk gingen. Doch Gods gebod en de uitspraken van hun geweten voor en bóven zijn bevel te stellen, achtte hij zóo erg, dat de heer Hering, die durfde zeggen niet te mogen noch te kunnen, onmiddelijk ontslagen werd uit eene betrekking bij de schutterij die nog al voordeelen afwierp. Ziet, «de goede liberaal» zou hem en de ziinerL in «Men huik»; beboet; en, teneinde niet meer het gevaar te beloopen van geplaatst te worden tus- schen zijne overtuiging en 's heeren Spren- gers order, genoodzaakt om ontslag te vragen. De vele «minderen», die waren thuis ge bleven, durfde men blijkbaar niet aan: ten minste zij gingen vrij uit. Wat dunkt u nu, kiezers! moogtenkunt gij aan iemand, die zoo «goed liberaal» is, j aan iemand, die aan zulk eene ongehoorde dwinglandij zich schuldig maakt, uwe stem geven 01' zijt gij aan ovengenoemde heeren, aan u zeiven, aan de vrijheid van het ge weten, ja, aan Hem, wiens bevelen bóven die van menscheri staan moeten, verschul digd niet hem, maar zijn tègencandidaat, den lieer Dr. J. van der Beke Callenfels, te kiezen? Uwe vrienden, de anti-revolutionairen, in het kiesdistrict Goes zouden zeggen: «daar op hebben we ons niet te bedenken». Door daden hebben zij dat geopenbaard. Immers, toen Mr. C. Eucasse met de daad vóór de gewetensvrijheid tegen den heer Sprenger was opgekomen, viel er, toevallig zouden wij menschen zeggen, een plaats open in de Prov. Statendie opengevallen plaats nu, zeiden terstond de anti-revolu tionairen in genoemd district, is, als pro test tegen de gewetensoverhecrscliing door den heer Sprenger, voor den heer Lucasse. En hij werd gekozen ook. Zal men nu erger dan het tegendeel doen in het Middelburgsche district? Erger dan het tegendeel namelijk, door, in plaats van met de Goeseuaars tegen 's hee ren Sprengers dwinglandij te protesteeren hem zijn vertrouwen, zijn steun en zijn stey| geven. Ons dunkt, dat kan, dat doet niet één anti-liberaal. Aangenomen. Maar dan zeggen we, moet gij ook niet vergeten of verzuimen te gaan stemmen op den heer Callenfels. Want als gij thuis blijft, winnen de liberalen het met dezen hunnen goeden liberaal" toch. Alleen dan als gij trouw opkomt, moeten zij, naar de onder vinding leerde, de vlag strijken. 'tls dus aan u. Kiezers! De „liberalen", dat weet gij, blijven nooit thuis. Al moeten ze zich dragen laten, stemmen ze. Gaat gij, als ge kunt gaan. Kiest eenparig

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1885 | | pagina 1