Nieuwe Goesche Courant, Christelijk-historisch hlad voor Zeeland w*«. Zaterdag 24 Januari. No. 1287. HET Verschijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. Prijs per drie maanden franco Enkele nommers f 0,65. - 0,06. UITGAVE VAN F. P. DHUIJ, te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 16 regel fl,Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cents per regel. Teleurstellingen. Het nummer der Middelburgsche Courant van 27 Januaii mag met recht het blad der klaagliederen genoemd worden. Men leest daarin, dat in de Ned. Herv. Kerk op 1 Januari niet minder dan 269 predikants- plaatsen vacant waren dat wegens te laag bod eene verkoopiug van hoornen te Bors- sele geen voortgang kon hebben dat het rnet de noodlijdende opera en don kleinen schouwburg te Rotteidam maar niet wil vlotten; dat het vleesch te duur is; dat in de Utrechtsche provinciale staten de meer derheid van „liberale" naar anti-revolutio- n zijde is verschoven, en misschien nog M^^neer voor dezen of genen meer of min- ■pelangrijke klachten. Maar even als Hbffe of lage toon eener stoomfluit ver- HBRndoordringender klinkt dan een schelle ^zoo klinkt uit die courant de gesmoorde klacht over het debiet der Middelburgsche broodfabriek sterker dan de klaagtoonen over al da boven genoemde zaken en toe standen. En boven alles uit hooren we den nieuwjaars-klaagzang van den Vlissing- schen burgemeester. Ofschoon het tegenwoordig in de wereld krielt van leeraren en beoefenaren d»r staat huishoudkunde, is de steen der wijzen, naar welken het tegenwoordig geslacht zoekt namelijk de juiste middelweg tusschen be scherming en vrije mededinging nog niet gevonden. Wie heden roept: ieder wat van de stokvischvellen, denkt morgen wellicht zalig zijn de bezitters 'tis ons nog nooit gelukt in de staathuishoudkundige leerstel lingen eene zekere, zij het ook geringe, mate van edelmoedigheid te ontdekken. Het wordt door uitvinders van theorieën en makers van wetten niet zelden beweerd, a dat zij nu eerst de zaken met het juiste koog bezien, en de welvaart voor immer wip doorloopende spoorstaven hebben ge- Hbracht; en altoos blijft er nog zóóveel te ■veranderen, dat de parlementen hier en Hdaar en overal voor bergen achterstallig ■werk zitten. Wij denken dat het altoos in deze wereld zal blijven een schipperen naar de behoefte van 't oogenblik, een la- veeren tegen den op 't oogenblik heerschen- wind. j leven nu in den handel onder het van vrijheid. r kan nu brood koopen waar hij wil, broodfabjikant worden of ee.i- 1. en ieder kan irt als nu, zooals ons verhaald wordt, onder nemers van broodfabieken in sommige plaat sen met schade en schande hun plan moes ten opgeven, dan is dit eene teleurstelling niet grooter of kleiner dan wanneer een bakker of een winkelier of een koopman 't niet kroppen kan, en uitverkoopt wegens liquidatie of vertrek naar elders. Van die soort van teleurstellingen komen er zooveel in de wereld voor, dat, werd het verhaal er van gedrukt, er geen plaats genoeg voor de couranten zou zijn. Er is eene bepaalde hoeveelheid brood noodig voor eene zekere bevolking; wil iemand r.u meer bakken dan de consumptie bedraagt, dan mag hij zelf 's morgens, 's middigs en 's avonds oudbak ken brood eten, ten nog een korstje bij de kolfle. Zoo, en niet anders gaat het in de wereld 't Komt niet zelden voor, dat er van eene van ouds bestaande courant, die veel geld voor advertentiën vraagt, en er veel aan verdient, meer exemplaren worden gtplaatst dan van eene nieuwe, die 't goed- kooper doet, maar moet het publiek zich dat aantrekken, als 't meent om deze of gene reden op den ouden weg te moeten voortgaan Het publiek is niet gewoon zich om de teleurstellingen van nieuwelingen te bekommeren, en wij denken dat het op dit punt, of 't brood, of letters, of wat dan ook geldt, niet spoedig veranderen zal. Haakt de Middelburgsche in dit opzicht naar verandering Zooals 't met net brood gaat, zoo ook met de schepen Eene bepaalde hoeveel heid laadruimte is er noodig voor den handel, en mannen, die schepen bouwden, welke driemaal zoo snel varen als andere, en viermaal zooveel vervoeren, mogen vooral niet klageu over te veel bestaande scheeps- ruinqte. Van «liberaal» standpunt mag er niet geklaagd worden over het aanvankelijk mislukken der ondernemingen te Vlissingen. Zoekt Duitschland eene plaats, waar zijne (lijnschepen de zeeschepen kunnen ont moeten, het vindt die te Rotterdam. Zien de aandeelhouders en bestuurders der Maatschappij lot Exploitatie oan Staatsspoorwegen er hun belang in om andere grootëre steden boven Vlissingen te begunstigen, welnu zij doen nog beter dan zooveel groote heeren en dames, die van Parijsche kleedermaga zijnen de klandisie gunnen, naar welke winkeliers naast hunne deur smachten. Lie spoorweg-directie houdt althans het geld binnen 't land. Amsterdainsche en Rotterdamsche fabrieken met rijkswerk begunstigen mag. Zulk eene «eenzijdige en uitsluitende protectie» is voor Vlissingen eene grievende teleurstelling. Het aanvoeren van historische aanspra ken voor Vlissingen. klinkt echter tamelijk zonderling. Zoo zou het kleine Sluis ook wel recht hebben op eene haven door den Willem-Leopolds-polder Van „liberaal" standpunt bezien heeft Vlissingen echter al wat het wenschen kan. Zijn burgemeester roemt in de voltooide scholen. Nergens in Nederland, is gelooven wij, in verhouding tot de bevolking zooveel aan school bouw ten koste gelegd als daar. Vlissingen is niet meer bekneld door wallen of grachten. Kennis is er te geef, het heeft ruimte om zich te ontwikkelen mein \iebchen was willst du noch mehr Wat vraagt het om protectieneen, om gelijkstelling met an dere gemeenten? Kan het, met energieke mannen aan 't hoofd zichzelocn er niet op werken Moet het de vlag strijken voor niets anders dan slechts wat teleuretelling Laat dompers en end weepers om gelijk stelling roepen Van hunne teleurstellingen heeft een rechT^ geaard «liberaal» bestuur zich nooit iets aangetrokken. Als «de minderheden dan maar onderdrukt moetea worden», waarom dan Vlissingen niet, dat ver in de minder heid staat bij Amsterdam en Rotterdam? Het toenemend druk verkeer eischt ruimte. Uwe stoep wordt u ontnomen, onteige id, er wordt een trottoir ofte voet pad van gemaakt, omdat uw steegje een toegangsweg is tot een groot station. Maar krijgt ge daarom meer klanten in uwen kleinen winkel?? Het toenemend internationaal verkeer eischt havenwerken en eene maildienst, duizenden ijlen en rennen van Londen naar Antwerpen, Rotterdam. Berlin, en Petersburg zelfs, als het ware over de stoep van Vlissingen, maar zoogoed als niemand van al die vreemdelingen besteedt een dubbeltje daarbinnen. Volgens de theorie en de praktijk vau de Staathuishoudkunde, van het ïliberaal» vrijhandelsstelsel, volgens de regels naaf welke het groote publiek brood of eene courant of een kleedingstuk koopt, natr het recht der Exploitatie Maatschappij, die^ begunstigt welke steden ze wil, naü recht dat de «liberalen» hqjj middelbaar- enhooger oiij

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1885 | | pagina 1