FX FL 1' een M-Slmsc UIT DE HAND TE KOOP MAGDALENA. SCHEURKALENDER r f O .YD V fcüJRTfcÜN TJLJEJM Men wordt verzocht geene betaling te doen aan wie ook, dan tegen overlegging eener door mijzelven geteekende kwitantie. Middelburg. J. STEENMEIJEE. Vrijdag 23 Novenber des avonds ten 8 ure, BIJBELLEZING door Ds. RIJNDERS, Zaal Bogardstraat. De Notaris J. A. DE WOLFF, zal op Dinsdag 20 November 1877, des voormid dags om tien ure, aan het sterfhuis van Mejuffrouw Wed. KESTELOO in de Breewater- straat te Vlissingen, presenteeren te VERKOOPEN: jit [i JLI BESTAANDE IN CHIFFONNIÈRE, LINNENKAST, LEDE KANTEN, TAFELS, STOELEN, SPIE GELS SCHILDERIJEN PENDULE KLOKJE, MANGEL, BEDDEN met toe- behooren, KOPER-, GLAS- en AARDE WERK, KLEEDEREN, eenig GOUD en ZILVER en hetgeen meer zal worden ge presenteerd. Daags te voren te zien, voormiddags van 1012, namiddags 25 ure. j De Notaris A. M. RIJSOORT VAN ^0tMEURS zali °P Woensdag 21 No- vember 1877, 's voormiddags 11 uren, in het Hotel Roland" te Veere, in het open haar VERKOOPEN: J groot 59 tonnen, met staand- en loopend Want, Zeilen, Ankers, Kettingen, Touwwerk en verderen Inventaris, liggende in de haven te Veere, henevens eene partij oud Touwwerk enz. Nader onderricht te bekomen ten kantore van voornoemde Notaris. eene florissante en van ouds bekende BBOOD- en BESCHITITBAKKERIJ mét KRUIDENIERSWINKEL welke onheugelijke jaren met goed succes is en nog wordt uitgeoefend, zoodat dezelve een flink bestaan oplevert, staande op den besten stand van het dorp Waarde. (Zeeland.) Te bevragen by S. SINKE, te Waarde. ptcuroe uitpum ran aal, J§. lurbcnjtr. EVANGELISCH JAARBOEKJE VOOR HET JAAR i€f ONDER REDACTIE VAN J. Jk u mmuau ew £R. £Beij eit. Met platen en gebonden in prachtband f 2.90. VOOR DE HUISKAMER VAN HET CHRISTELIJK GEZIN, VOOR ÏST'S. 365 Blaadjes, bevattende Dag en Datum der maand, een met groote letters gedrukten Dagtekst, aanwij zing van dagelijksche Bijbellezing volgens den rooster van NIC. BEETS, benevens merkwaardige Gebeurtenissen uit de Geschiedenis der Christelijke Kerk en des Vaderlands, &c. &c. I De Kalender is gehecht op een nieuw prachtig in kleuren en goud gedrukt omslag. 90 Cts. MEN VRAGE VOORAL KIRBERGER'S SCHEURKALENDER. Maria Louise Charlesworlli. Olivier Crisp, f 1,90, geb. f 2,50. v 1, Dient elkander. Derde druk. (Volksuitgave.) f 1,25, geb. f 1,90. Louise M. Aleoll. Onder moedervleugels. Naar het En- gelsch. (Little Women), f 1,90, geb. f 2,50. Louise M. Aleoll. Op eigen wieken. Naar het Engelsch. (Good Wives, or little women Married.) f 190. geb. 2,50. E. Prcnliss. De bloem des huizes, 1,90. Tante Jane's Held, 2,25. ,1 Bergopwaarts,2,25. Florence Montgomery. Verkeerd begrepen, 1,60. u Bijeengebracht, 2,90. n Gedwarsboomd, 1,90. De Stads omroeper en de Gom elastieken Bal. Twee verhalen voor de jeugd f 1,15, geb. 1,75. De oude Bijbel, door Cornelia. Tweede druk, 1,50, geb. 1,90. De Kinderbijbel of de Geschiedenissen des Bijbels, op de eenvoudigste wijze voorgedragen voor jonge kinde ren. Met platen van Gustave Doré, geb. f 3,60. J, J. L. len Kale. De Harpe Sions van César Malan. Een honderdtal liederen, met Muziek voor Piano en Orgel voor den huisselijken kring, f 7,20, geb. 8,60. J. J. L. len Kale. Immortellen, op het graf onzer dier baren ten krans gevlochten. In linnen, verguld op snede f 1,25; in kalfsleder, verg. op snede, f2,50. Het Huisaltaar. Handboekje voor Godsdienstige huisge zinnen. Bijeengebracht en uitgegeven door Nic. Beets. Met bijdragen van G. Barger, Nic. Beets, I. J. Doedes, J. P. Hasebroek, O. G. Heldring, J, J. L. ten Kate, L. C. Lentz, J. J. van Oosterzee en M. Cohen Stuart. Derde druk, f 1,geb. f 1,40. CHRISTELIJKE DAGBOEKEN. T. C. R. Huijdecoper. De Christenleeraar en Huisvriend, geb. f 5,25. J. J. van Oorlerzee. Het jaar des Heils, 7,80. Nap. Roussel. Één Ding is Noodig 7,25. C. H. Spurgeon. Voor iederen Morgen 2,25. 11 I, Avond 2,25. Jaiucs Sm lil. Herderlijk Morgenbezoek. 1,45. 1, Avondbezoek 1,45. F. W. Krummaclier. Dagelijksch Manna. 2,25. Voortdurend dagelijks te bekomen v e r s c li e SCHOUWSCHE KONIJNEN a ƒ1,25 het koppel, bij J. L. SMITS, Varkenmarkt. Eene LOKET KAST met antiek inlegwerk gedurende 14 dagen te bezichtigen, bij den Heer W. HEIJBOER, Balans, van 's morgens 10 tot 's middags 4 uren, tegen betaling van 10 Cent de persoon. Verkoopingen in de Provincie Zeeland. DATUM. PLAATS. TE VERKOOPEN. INLICHTINGEN. 20 Nov. Vlissingen. Huiz. en ErvenJ. A. de Wolff. Vlissingen. Inboedel. J. A. de Wolft'. Middelb. Meubelaer. B, A. Verheij. Middelb. Huiz. eu ErvenD. Verhulst. Seroosk. Hofsteedje. Wouterse. Heinkensz. Bocmen. Liebert. Middelb. Huiz, en ErvenB, A. Verheij. Middelb. Barkschip. L. L. Wouterse. Heinkensz. Boomen. P. Overman. Nisse. Boomen. Liebert. HoedekenskBoomen. P. Overman. Domburg. Hout. L. L. Woutersen. Vlissingen.Huiz. en Erven.Van Uije Pieterse. Kapelle. Wisschebosch Bouw- en Weil.Liebert. Oudelande. Boomen. Pilaar. Vlake. Boomen. Rembges. Domburg. Beestiaal en Bouwgereedsch.P. Locff. Dec. SerooskerkeMeubelair. A. M. Tak. Stoombaru-edienst MiddelburgVlissingen v. v. Van Middelburg vm. 6,15. 9,30; nm. 1. 3,30. 7. ('s Woensd. en Zaterd. echter 1,10 in plaats 1. u.) Van Vlissiugen vm. 8,15. 11; nm. 2,30. 4,40. 8. STOOMBOOTDIENST TUSSCHEN MIDDELBURG EN ZIERIKZEE. Correspondentie Zierikzee Spoorweg Goes. Van MiddelburgNov. Van Zierikzee: Dinsdag Woensd. 21 Donderd. 22 Vrijdag 23 Zaterdag 24 Zondag 25 Maandag 26 20 vm.nm. - 10— - 7,- 7— - 10, 6,30 vm. 10jnm. -7— 6,30 2,— 2,— 10,30 Stoom bootdienst TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in Nov. Van MiddcHiicpg: Van Rotterdam: Dinsdag 20 'smor. 8,30 u Dinsdag 20 'smor. 8,u Donderd. 22 Zaterdag 24 Maandag 26 Dinsdag 27 Donderd. 29 9,Donderd.22 7,Zaterdag 24 6,30 Maandag26 7,— Dinsdag 27 7,Donderd29 Roosendaal Wouw Bergen op Zoom Woensdrccht Rilland (halte) Krabbehdijke Kruiningen Vlake (halte) Biezelinge Goes 's Heer Arendskente Arnemuiden Middelburg. Vlissingen VERTREK VA N" V i 9— 11.55 3.103.35 *0.59 S.45 a 9.1012.6 3.53 8.55 I A" 9.1SI12.15 3.304.5 7.15 9.8 IV. 1 9 2212.20; 3.34 9.K 9.31 12.30 9.1'. n 9.45 12.46 9.33 y 1 9.51 12.53 9.39 10.4 1.5 421 9.49 ,10.9 1.11 9.54 110.20 '1.22 4.36| 10.5 1 A. 10.27 1.29 7.54 10.12 1 V. 8.1510.30 1.33 4.47 7.55 10.16 8.23,10.38 1.41 10.24 8.39,10.55 1.5S 10.41 (A. 8.45 11.1 2.4 I 5.16 8.16 10.47 1 v. 8.5011.6 2.7 3.30 5.20 8.20 9.35 10.52 A 9—11.15 2.153.40 5.30 8.30 9.4511.— Treinen alleen 1 Biezelinge Vlake (halte) Kruiningen Krabbendijk'e Rilland (Halte) Woonsdreehfc Bergen op Zoom Wouw RoozendaalJ 2e klasse. De treinen 's morg. 7.25 en 9.20 van Vlissingen en de treinen ten 5.30 en 8.30 komen aan dat Vlissingen iliridelbnrg Arnemuiden s Heer Arende kerke V.6. *7.25*9.20 I A. '6.9 7.331 9.28 I V. '6.12 7.34 9.30 6.20 6.36 t A. 1 V. 1 A. 1 V. 6.44 b.47 7 7.S 7.14 17.25 rif 8.2 i 8.14 9.51 9.52 12.45j3. 12.53 3. 12.57 1.4 1.19 1.20 1.29 1.40 1.47 1.57 2.7 2.13 2.2 7 IO.34: 2.35 j 10.35j 2.40 2.52; 5:3.|5.30i8.45:Van Neuzen A. 8.25' 3.45 10.50 3.1 vertrekkende, loopen van Station aan. 5.39 8.55 i.42| i.50 6.6 6.11 16.18 6.31 '6.39 6.45 6.561 7.3 7.24 7.36 7.41, 7.54 8.5 4.25 4.39 '4.50 het Havenstation Sas van Gent, Selzaete. Te Gent Van Gent. Selzaete. Sas van Gent. Te Neuzen. Van Neuzen Axel. Hulst Te St. Ni col aas Van St. Nicolaas Hulst Axel Te Neuzen 6.— 6.25 6 40 7.28 8.17 9.29 10.— 10,00 10.55 11.10 12.— 12.25 3.05 1.55 2.25 4.45 6.10 6.22 7.12 8.5 9.5 li' o3 i.5 15 6.15 6.32 6.52 7.45 8.5 8.55 9.15 J 9.30 10.20 fl.40 10.35 10.53 11.30 11.55 12.45 1.05 1.56 2.15 2.47 3.15 3.55 4.13 H 6.3 0 6.5, P 7.2; 7.? 1.20: 4.30 Zondagstreinen. GEDRUKT BI.T P. G. WIJTMAN, TE! MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1877 | | pagina 4