II) Meubelaire Goederen, II aarden en Kachels. NOTARISHUIS. 'M Openbare Verkooping AI) V EBTENÏIEN Vrijdagavond geen bijbellezing. IN LOSSING, voor A. B. CRUCQ. Bericht met het winterseizoen voorzien te zijn van eene ruime keuze Haarden en Kachels. C. DE KLIJZEIL Langeviele. Voortdurend dagelijks te bekomen versche SCHOUWSCHE KONIJNEN a ƒ1,25 het koppel, bij J. L. SMITS, Varkenmarkt. De Notaris J. A. DE W-0 L F F, zal op Dinsdag 20 November 1877, des voormid dags om tien ure, aan het sterfhuis van Mejuffrouw Wed. KESTELOO in de Breewater- straat te Vlissingen, presenteeren te VERKOOPEN: LLlj BESTAANDE IN I CHIFFONNIÈRE, LINNENKAST, LEDE KANTEN, TAFELS, STOELEN, SPIE GELS SCHILDERIJEN PENDULE KLOKJE, MANGEL. BEDDEN met toe- behooren, KOPER-, GLAS- en AARDE WERK, KLEEDEREN, eenig GOUD en ZILVER en hetgeen meer zal worden ge presenteerd. Daags te voren te zien, voormiddags van 10—12, namiddags 25 ure. De Vendumeester L. C. IIOND1DS en I. E. DE GROOT zullen, ten overstaan van den Notaris B. A. VERHEIJ, op Dinsdag 20 November 1877, VERKOOP EX: KACHELS en FRAXKLINS. Nader en breeder te ad verteeren. Zindelijke goederen kan men nog bijbrengen. Verpaeli I ing van 13 B TOLLEN op den Straatweg tussclien MIDDELBURG en VLISSINGEN voor 1878, Donderddg den 15 November a., ten raadliuize van Middelburg, des middags te 12 uren. De voorwaarden liggen ter lezing ter secre tarie van eerstgemelde gemeente. VIS L. .1. HAARDEN RN KACHELS IA GROOTE SORTEERIXG VO'IRHAXDEX. De Notaris A. M. TAK zal, op Woens dag den 2 len November 1877, voor middags 1 0 uren, in de gemeente Nieuw- en St. Joosland, in het openbaar VERKOOPEN: ongeveer 15000 harde en zachte Mutsaards, henevens 20 voer Spaanders. Alles liggende aldaar op de Hofsteden bewoond door M. BLIEK en door H. A. DIERIKX. De veiling zal beginnen op de hofstede van M. BLIEK. De Notaris B. A. VERHEIJ zal, op Donderdag den 22en November 1877, des avonds te 7 uren, in het Schuttershof »St. Sebastiaan" te Middelburg, in liet openbaar bij opbod en afslag VERKOO PEN de volgende staande en gelegen te Middelburg, als. Een HUIS, ERVE en TUIN, op den Korendijk, wijk P no. 74, groot 2 aren 29 centiaren. Grondlasten ƒ16.20 Een HUIS en ERVE, op den Korendijk, wijk P no. 73, groot 1 are 35 centiaren. Grondlasten ƒ9. Een HUIS en ERVE, op de Londonsche Kaai, wijk H no. 50, groot 1 are. Grondlasten 27. Een HUIS en ERVE, op de Rouaansche Kaai, wijk G no. 137, groot 1 are 41 centiaren. Grondlasten ƒ31,50. Te bezichtigen daags vóór en op den dag der verkooping van des voormiddags 10 tot des namiddags 3 uren, op vertoon van een perraissiebiljet, verkrijgbaar ten kantore van genoemden Notaris VERHEIJ, Lange Delft wijk H no. 7, waar tevens nadere inlichtingen zijn te bekomen. 4. ten overstaan van den Notaris L. L. WOUTER- SEN, Dinldag den 27en November 1877, des voormiddags om 10 uren, op de buitenplaats Duinvliet," bij Domburg, van: OMTRENT 6 HECTAREN zwaar Esschen-, Elzen-, Wilgen- en Berken Kaphout, eene groote partij Popnlieren StamhoutTakbout Droog Hout enz. Liebert. Liebert. P. Loeff. A. M. Tak. Verkoopingen in de Provincie Zeeland. DATUM. PLAATS. TE VEltKOOPEN. INLICHTINGEN. 15 Nov. Borssele. Boomen. Liebert. i.5 16 16 17 20 20 21 21 22 22 23 23 26 30 Kloetinge. Boomen. Kruining. Boomen. Koudek. Boomen. Middelb. Timmerhout. Vlissingen. Huiz. en Erven J. A. de Wolff. Vlissingen. Inboedel. J. A. de Wolff. Middelb. Huiz. en ErvenD. Verhulst. Seroosk. Hofsteedje. Wouterse. Heinkensz. Boomen. Liebert. Middelb. Huiz, en ErvenB, A. Verheij. Middelb. Barkschip. L. L. Wouterse. Heinkensz. Boomen. P. Overman. Nisse. Boomen. Liebert. HoedekenskBoomen. P. Overman. Kapelle. Wisschebosch Bouw- en Weil.Liebert. Oudelande. Boomen. Pilaar. Vlake. Boomen. Rembges. Stoo mbargedieiist MiddelburgVïissingen v. v. Van Middelburg vm. 6,15. 9,30; nra. 1. 3,30. 7. ('s Woensd. en Zaterd. echter 1,10 in plaats 1. u.) Van Vlissiugen vm. 8,15. 11; nm. 2,30. 4,40. 8. STOOMBOGTD1ENST TUSSCIIEN MIDDELBURG EN ZIERIKZEE. Correspondentie Zierikzee Spoorweg Goes. Van Middelburg t Nov. Van Zierikzee Donderd. 15 vm.nm 2,30 vm. 6,30 nm. Vrijdag 16 2,30 7,— Zaterdag 17 10, 6,30 Zondag 18 2,30 10,30 Maandag 19 2,— jf 7,- Dinsdag 20 10— Woensd. 21 10, 6,30 2, Stoom bootdienst TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in Nov. Vsïaa i^aStliScBSaapa'g: Va« SiolteiMlaiu Donderd. 15 'smor. 7,u Donderd.15 'smor.10,u Zaterdag 17 Maandag 19 Dinsdag 20 Donderd. 22 Zaterdag 24 Maandag 26 Dinsdag 27 Donderd. 29 8,30 8,30 9,— 7 6,30 7,— 7 Zaterdag 17 Maandag 19 Dinsdag 20 Donderd.22 Zaterdag 24 Maandag26 Dinsdag 27 Donderd29 7, 8, 8,— 8, 9, 8,30 9,— 8,30 VERTREK VAN" SPOORTREINEN. Winterdienst- Roosendaal Wouw Bergen op Zoom Woensdrecht Rilland (halte) Krabbendijke Kruiningen Vlake (halte) Biezelinge Goes 's Heer Arendskerice Arnemuiden - Middelburg. Vlissingen Treinen «lleen 9.-11. 9.10,12. 9.1812, 9.23 13, 9.:n 9.45 9.51 10.4 10.9 110.20 10.27 I A. 1 V. 8.15 10.30 3.2310.38 1. v 8.3910.55 1. A.jS.4511.1 I 2, I v. ,8.50 11.6 1 2. A. 9.—11.15 2. 1 en 2e klasse. OO! 151 20 .30 40 53 5 II 22 ,29 .33 tl ,58 t 7 8 ,15 3. 3. Id 3.3 3.53 3.30 4. 13.31 7.54 7.55 8.16, 3. tójVlissin^-vi Ifkiö l ïlburg! '.K10: Arue nuiden 9.19 9.33 9.39 9.49 9.54 10.5 10.12 10.10 's Heer Aren Ir.lcerke Biezelinge Vlake (halte) Kruiningen Krabbendijke Rilland (halte) 10.24: Woens lrecht I0.HL, I0.47j op /',0,: 8.20 9.35 10.52 Wou v 8.30 9.4511.«Roozeudaal 5.16 305.20! 405.30! De treinen 's morg. 7.25 en 9.20 van Vlissingen en de treinen ten 5.30 en 8,30 komen aan dat v. 16. *7.35 *9.20,1 2.45 3.- A. 0.9 7.331 9.2,3! 12,53 3.1 i V. 6.12 7.34] 9.30 12.571 0.20 1.4 0.30 L.L9 A. 0.44 0.51 1.2i i V. b.47 9.52 1.2! 7.-1 1.40 7.8 1.47 7.14 1.57 7.25 2.7 7.32 i 2.13 ,7-47 1 2.27 i A. 3.- 10.34 2.35 V. 8.2 10.351 2.10 1.8.14 2.52 A. 8.25 3.45 10.50 3.1 vertrekkende, loopen van Station aan. ,5.30(8.45 15.39 8.55 5.42 5.50J 0.0 0.11 0.18 0,31 0.39 0.45 j 0.50 7.3 ,7.24 7.36 4.25 7.41 4.39 7.51 4.50 3.5 het Havenstation i Nen/.cn Sas vant Selzaete. l\: Gent Van Gent. h Selzaete. u Sas van Te Neuzen Van Neuzen Axel Hulst -Te St. Nicol: Van St. Nicol Hulst Axel Te Neuzen Gent. aas aas 0.— 10,00 4.45 6.25 10.55 .6.10 6 40 11.10 6.22 7.28 12.— 7 -• o 8.17 12.25 g*aan\ 3.05 hsisc! 9,29 1.55 9;jt n< 10.— 2.25 9.5 0.15 0.32 6.52 7.45 8.5 8.55 9.15 9.30 10.20 tl.40 10.351 1.56 10.53 2.15 11.30 2.47 11.55 3.15 12.45' 3.55 1.05 4.13 1.20 1.30 f Zon^agstreinen. 6.25 6.3S 6.53 7.25 li 7.30 2 8.20 8.40 8-5a G F. DRUKT BIJ P. WIJ I"M AN. TK MIDOELBO RG

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1877 | | pagina 4