Turft, School en lending, GE.'IENGDE BERICHTEN. de lage prijzen alléén mogelijk zijn tengevolge van het geringe arbeidsloon dat in de Roomsche gestich ten geëischt wordt. De Zwarte Internationale wordt dus door man of vader rusteloos en onmeedoogend bestreden en door vrouw en dochter stelselmatig on dersteund. Waarom bestelt men te Parijs Om de Parijsche modes te hebben die de dames trouw opvolgen, en die even trouw door de dienst boden worden nageaapt. De binnenlandsche raannfac- turiers zijn te stijf, te eenvoudig, te llollandsch, ze kleeden te weinig Parijsch. Zouden op die wijze Nederlaudsche vrouwen en (voor zoover ook deze zich aan dezelfde fout schuldig maken) de mannen niet het droeve treurspel herhalen van het laatst der vorige eeuw, toen rnen ook dweep te met alles wat Fransch was, maar om daardoor ook een plooi, een stemming in ons volkskarakter te bren gen, die ons straks verfranscht, ontzenuwd en be dwelmd, weerloos en vvilleloos maakte tegenover vreem de overheersching. Een andere verontschuldiging is de meerdere goed koopte der Parijsche magazijnen. Ik geloof wel, dat op spaarzaamheid zegen rust, dooh niet op een voordeel, dat ten nadeele van zijn naasten (en dat zijn immers uwe land- en stadgenoo- teu verkregen wordt. Maar een oogenblik toegegeven, dat ge werkelijk met uw geheele gezin, moeite, porto's, tijdverlies, in komende rechten zelfs niet meclegerekeud,een f 100 'sjaars uitwiut door uw sierlijker, goedkooper, Parij sche kleeding, in plaats van de eenvoudiger, stijver, en wat duurder Hollandsche. Welnu, dan beweer ik nogthans, in de toekomst ziende, dat ge later over dergelijke kaudelsoperatiën berouw zult krijgen. Zoover ik in Duitschlaml, en nu nog te Parijs, iets bespeurd heb van den diepen, droevigen invloed, dien eer. handels- en nijverheidscrisis op een geheel volk uitoefent, meen ik, dat niemand, die zijn vader land, zijne kinderen en zijn eigen belang lief heeft, dien boozen demon over de grenzen mag roepen, of, indien hij er reeds overtrok, zijn verblijf mag ver lengen. En dat onze binnenlandsche nijverheid lijden moet en zoo mijne inlichtingen juist zijn wel dege lijk op dit oogenblik reeds lijdt, onder die stelselma tige correspondentie met en bestellingen b'j de Parij sche magazijnen, is duidelijk. Nu vraag ikweger» die f l )0 winst ooit op tegen de nadeelen, die in de kwijning onzer nijver heid, uw volk, uw kinderen, ook u zei ven treffen P Nationaal, vaderlandschlievend, Christelijk is het gehandeld, niet aan dat streven mede te doen. //Laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenooten des geloofs." z/Zoo iemand de zijnen, en voornamelijk zijne huis genooten, niet verzorgt, die heefi net geioof verloo chend, en is erger dan een ongeloovige." (I Tim. V 8.) Die beide aansporingen blijven ook ons richtsnoer, evenals dat van Paulus (Gal. VI10) Een derde redeu wordt opgegeven, ze is deze z/De winkeliers leven hier te weelderig en dat kost veel geld." Ik geloof, dat in deze opmerking wel eenige waar heid ligt, en dan moge de naar ik hoop tijdelijk onthouden klandizie die winkeliers tot nadenken gebracht hebben. Tot den gezonden, duurzainen bloei onzer binnen landsche nijverheid moet elk hurger, elke burgeres medewerken. De winkelier het meest door in zijn handel en wandel te toonen, hoezeer hetn het ver trouwen en de klandizie zijner stadgenooten nog meer waard is dan gruote winst of een genotvol leven. Wij meen en wel te doen ook door ons blad deze denkbeelden meer te verbreiden. Een der belangrijkste snoimaiiciiteii die de herinnering aan bet voorgeslacht onder ons bewaren is hersteld, en tot herstel van een ander zullen po gingen worden aangewend. Het eerste is het praalgraf de Brederoden, een ge slacht zeer bekend in onze vaderlandsche geschiedenis. Het graf bevindt zich in een kapel aan de noord zijde van het koor der Ned. Herv. kerk te Yianen, en is omgeven door een sierlijk hekwerk uit den tijd van Karei V, 1542. Het praalwerk is thans geheel in den stijl van dien tijd met zorg opgewerkt. Het gedenkteeken tot welks herstel pogingen worden aangewend is de Willebrordus-put te Heilo in Noord- Holland. Men weet dat volgens de overlevering, deze bron op het gebed van den grooten Apostel van Kenuemerland, in het Ileiloër duin is ontstaan. Door vele menschengeslachten is dit gedenkteeken onzer vroegste kerkgeschiedenis in eere gehouden, maar Te Apeldoorn (Zuiden No. 197) werd de vorige maand eene lioogere burgerschool geopend met 9 zegge negen leerlingen. Te Ilecrcnvecai is het niet veel beter. Daar wordt de Rijks Hoogere burgerschool bezocht door 19 leerlingen, en acht leer aars, onder welke drie doctoren, hebben die dicipelen te onderwijzen. Er zijn op deze school nog 8 jonge lingen die enkele lessen bijwonen. Nu kan men in het advertentie-blad van Heerenveen de volgende ad vertentie lezen //Dansen, iederen vrijdagavond 6 uur, in het lo kaal der Rijks Hoogere Burgerschool. J. v. d. Berg. Of deze danslesn^mende jongelui ook zullen be lmoren onder hen die enkele lessen bijwonen Het ontwerp tot lierzieuing der kiestabel is gisteren avond rondgedeeld. In de memorie van toelichting zegt de Minister, dat hij de beschuldigin gen tegen zijn vorig ontwerp tot herziening der kies wet niet zal beantwoorden, onder referte aan het ge voelen van anderen, in het voorloopig verslag ontwik keld, die kort en bondig aantoonden, dat het niet aan de Regeering lag, zoo de kiestabel in 1875 en 76 en het voorjaar van 1877 niet werd behandeld. Daar thans de overtuiging levend;g schijnt van het wen- schelijke om met den eenvoudigen maatregel van herziening der kiestabel te beginnen, gaat de Minister daartoe over, zonder dat daarop iuvloed oefende de onheusche opmerking, dat men van dezen minister geen stap op het gebied van census-verlaging verlangde en niet geneigd was met hem tot wijziging van de kiesbevoegdheid mede te werken. Wat 't tegenwoordig ontwerp betreft, volgens de bevolkingstatistiek behoort het ledental der Tweede. Kamer tot 85 te klimmen. In het noordoostsn van het rijk wordt een nienw district gevormd met Mep- pel tot hoofdplaats, en zulks uit overschotten der be volking in het district Groningen tot en met Steen- wijk. Een tweede nieuw district heeft Apeldoorn tot hoofdplaats Amsterdam wordt door toevoe ging van eenige weinige aangrenzende gemeenten tot een district van zeven leden gemaakt. Een vierde nieuw distriet wordt Schiedam, uit de over schotten der districten Delft en Rotterdam. Het district Rotterdam wordt dan beperkt tot de gemeente Rotterdam. Het v ij f d e nieuwe district word gevormd uit de toegenomen bevolking van Zeeland en Noord-Brabant. Alzoo wordt uit de oostelijke gemeenten van Zeeland en de westelijke van Noord-Brabant een nieuw district gevormd, waarvan Berg en-op-Zoom de hoofdplaats wordt. Verreweg de meeste colleges van Gedcp. Staten heb ben zich met deze indeeling vereenigd. digen verwoest en het water soms met puin of vuil nis ontreinigd. De commissie stolt zich voor aan de put een waar dig monumentaal aanzien te geven, een plan dat zeker alle kaus van slagen heeft. Een aantal Rotterdarasche handelaren en commissio nairs in koffie hebben bij adres de aandacht van den Minister van Koloniën gevestigd op //de tegenwoor dige wijze van verkoop der Goiiverneweiits- koffïc.11 Met het stelsel van 9 veilingen 's jaars in plaats van de vroegere halfjaarlijksche was de handel ingenomen maar zeggen adressanten //sedert zijn bijna 14 jaren verloopen en in dat tijdsverloop zijn de toestanden zeer veranderd, zoozeer, dat naar het oordeel van ondergeteekenden, het veilingstelsel op nieuw wijziging behoeft". De verschillende redenen daarvoor aanvoerende, eindigen adressanten met als hun vaste overtuiging uit te spreken, //dat het in het belang van den koffie handel hoogst wenschelijk, zoo niet noodzakelijk is, om het tegenwoordig veilingstelsel te verlaten en tot een meer natuurlijke wijze van verkoop, door het hou den van wekelijkschs veilingen, zooveel mogelijk naar gelang van de aanvoeren, over te gaan. ,/Naar hun oordeel zou, bij de nooit ontbrekende concurrentie van koopers ook de Staat zeer zeker daar bij geen nadeel hebben". De JluBjSIcc-zauffCB'S zullen zich te Goes niet doen hooren. Wij vernemen echter dat in 't belang van hen die uit Goes en omstreken deze zangers wenscheu te hooren een extra-trein is aangevraagd. Met weet de uitvoering zal plaats hebben op Maan dag 22 October in de Nieuwe kerk te Middelburg. Ber. tot pred. bij de Ned. Herv. Gem. te Meeuwen H. fironeveld Waarde. Vroorashoop Fli. N. Cronsaz Noordwijk. Oostzaar» J. A. van Wijk Dieman. Finkum Fh. du Saar Kerbajum. Ber. tot pred. bij de C. G. G. te Donkerbroek J. Vonk Candidaat. Hellevoetsluis H. Elffcrs Hillegom. Hattem A. Bnimmelkamp Alkmaar. Op bet zestal tot het beroepen van een predikant te Kampen komt ook voor d. A. Kuyper, emeretus- predikant. Aan den heer C. W. Bauer, photograaf le Mid delburg is eens bronzen medaille toegekend, voor-in gezonden pliotografiën op de tentoonstelling van „Am en Ainicitia" te Amsterdam. Het gerecht van Middelburg vertrok Woensdag naar Colijnsplaat om onderzoek in te stellen naar de dood van een meisje die aan vergiftiging zou ge storven zijn. Het bleek echter dat niet vergiftigiug, maar diarrheé de oorzaak van haar dood was geweest. Bij den hoogen watersland van Maandag spoel den duizenden snikerpeen van den dijk te Borselen weg. Pieternella de Vrrmer, die zich onlangs te Vlis- singen aan diefstal had schuldig gemaakt en dit met 3 jaar gevangenisstraf moest boeten, waaraan zij zich echter door de vlucht wist te onttrekken, heeft dezer dagen te Ter Neuzen andermaal gestolen en is nu voor goed naar Middelburg getransporteerd. Diefstal schijnt bij haar een soort van manie te zijn, daar ze reeds 17 malen voor diefstal is veroordeeld. Dezer dagen had te Haarlem een niet onaardig doch duur voorval plaats. Een winkelier, die aan iemand in zijn winkel geld moest teruggeven van een bankbiljet van f 40, ging dit in zijn kamer wisselen en liet het op cle secretaire liggen. Nadat hij het geld had teruggegeven, keerde hij van zijn kamer terug, en zielde kat was in dien tusscheutijd met het bankbiljet aan 't spelen gegaan en had het in zooveel kleine stukjes gescheurd, dat met geen moge lijkheid iets van het bankpapier was terecht te brengen Het vermoeden, dat meer beetwortelsuikerfabrieken te Bergen op Z., haar werkzaamheden door watergebrek zouden moeten staken, is bewaarheid geworden. Door de lagere ligging harer walerleiditig heeft een fabriek liet werk slechts nog een paar dagen langer kunnen volhouden. De oorzaak i3 gelegen in den slechten toevoer van water uit het Papegat, niet ver van de Belgische grens, naar het riviertje de Zoom, welk laatste de fabrieken moet voeden. Door middel van een locomobile heeft men op verschillende plaatsen getracht, zoo spoedig doenlijk in het gebrek aan wa ter tc voorzien; maar de resultaten daarvan zijn tot op dit oogenblik zeer ongunstig. Zondag-raofgen tec half zeven ure hoorden eenige personen in de nog onvoltooide kerk te Oerle eensklaps een hevigen knal als van een pistoolschot. Bij onderzoek bleek, dat twee zeer zware ijzeren sta ven die, na de eerste verzakking, dwars door de bogen van den koepel zijn aangebracht, door midden waren gebroken. Nog denzelfden dag zijn de beide stangen weder aaneengesmeed en in den vorigen toestand hersteld. Naar men verzekert zal bet verdere werk geen vertraging ondergaan. Sedert het ontstaan der eerste scheuren zijn nog ongeveer 70,000 steenen en 1200 kilogram ijzer tot bevestiging van den koepel aaugewend en volgens bouwkundigen heeft het geheel hierdoor voldoende hechtheid verkregen. In bewnsteloozen toestand werd jl. Zondag een vrouw in het gasthuis te Amsterdam binnengebracht. Maandagmorgen overleed zij. Oorzaak dronkenschap. Voor een standbeeld voor Spinoza, dat door eenige vereerders van dien wijsgeer zal worden opge richt, was een prijsvraaa: uitgeschreven een 15tal plannen waren daarvoor ingekomen, maar geen der ontwerpers schijnt den wijsgeer te hebben begrepen hetgeen niemand verwonderen zal. Men schijnt 't nu nog eens te zullen beproeven. Dat onder de pastoors op het platte land ii) België niet velen zijn die van kanselwelsprekendheid werk maken is bekend. Een hunner sprak onlangs van den kansel tot zijne kuddeJagers, het behaarde en gevederde wild is dit jaar zeldzaam, maar het liberale wild, het geuzenwild is talrijk vervolgt het, velt het neer en richt er een bloedbad onder aan." Uit een brief van dezen pastoor blijkt echter, dat ook de tegen partij in dit opzicht niets te verwijten heeft, want de schr. haalt uit de Publicateur de Wavre van 16 Sept. liet volgende aan „Jagers, nu het wild en het gevogelte dun begint te worden, vestig ik uwe aandacht op nieuwe soorten van wild daarvan we melt het en zoo wij niet op onze hoede zijn, zullen zij ons verjagen. Ik bedoel de ultramontaansclie geestelijken en de drijvers, die van den paus een God en van de staatkunde een godsdieust gemaakt hebben. Past op, jagers Indien gij hen niet op de vlucht jaagt, zullen zij u vernietigen," De schr. beweert, dat hij in de bewuste preek deze schandelijke taal zijner tegenstanders slechts op de kaak heeft willen stellen. Te Mulhouse zijn den 9n eenige lichte schokken van aardbeving gevoeld, in zuid-westelijke, noórd-7 westelijke richting; ook te Bern werden liohte schok-5 ken waargenomen. Heviger waren die 1 October Malesine; daar werd aan verschillende huizen schadË toegebracht, er ontstonden spleten in de straten ,e?f een urm man, die hout sprokkelde, werd door massa van de bergen afgeschoven aarde zoo getroi dat hij een arm brak, en verder zoo zwaar

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1877 | | pagina 2