BUITENLAND. HANDELSBERICHTEN. zijn logies voklaan te hebben, was hij van alle mid delen ontbloot. Hij sloot zich Zaterdag nacht in zijne kamer op en gedroeg zich zoo zonderling en luid ruchtig, dat ten slotte de politie zich met de zaak bemoeide. Op het zien der agenten volbracht hij zijn wanhopige daad. Een dronkaard, die eergisteravond te Amsterdam nog al onzacht uit een wijnhuis werd gesmeten, kwam zoo krachtig op de straat terecht, dat hij zijn schou derbeen brak, Men schrijft uit Hoogezand, 5 Oct. Woensdag heeft te Sappermeer een afschuwelijk voorval plaats gehad. Een sckeepstrekker P., kwam 's avond thuis, waar zijn vrouw hem met eten wachtte. )Na het eten dronk hij een glas melk. Kort daarop gevoelde hij zich zoo ongesteld, dat er om een dokter gezonden werd. Deze kwam en meende al spoedig teekenen van vergiftiging te bespeuren. In dit vermoeden werd hij nog versterkt toen de dochter van P. hem op zijn zeggen, dat liet er slecht met den vader uitzag, antwoordde „wij hebben hem toch niet vergiftigd. Een uur na den maaltijd was P. een lijk. Zijn vrouw naar men zegt, een zeer slecht bekend slaand mensch wordt als de schuldige aangewezen. Natuurlijk is de justitie reeds met de zaak in kennis gesteld. Vrijdag, heeft eene lijkschouwing plaats gehad. Vrijdag-morgen is te Schelluinen een arbeiders vrouw döod bij de wieg van haar kind gevonden. Toen de buren in huis kwamen, brandde het vuur nog goed, terwijl het kind in da wieg zat te spelen. A propos van het pensioen van president Bur gers. De Volksstem zegtIa een partikulieren brief van ex-president Burgers, gedateerd 6 dezer, komt het volgende voor "Hoewel een ieder van mijn zooge naamd pensioen weet, ben ik er nog geheel onkundig van." Er is nog iets meer iu dezen brief, dat wij gaarne aan het publick willen bekend maken, doch geen verlof van den ontvanger daartoe hebbende, moe ten wij zulks laten. De tijd kan echter komen, dat wij het toch publiek maken, ook zonder verlof. Voor eenige dagen werd het Westminster Aqua rium te Londen met. een jongen walvisch verrijkt, dien men echter maar kort in het leven heeft kunnen behouden. Naar het schijnt, heeft het dier op reis van Nieuw-York naar zijne plaats van bestemming eene longziekte opgedaan, waaraan het is bezweken. Daar men aan boord geen kuip had, die groot genoeg was, had men het dier in het ruim van het schip geborgen, waar het elke vijf minuten met zeewater bevochtigd werd. Deze behandeling schijnt echter weinig gunstig te hebben gewerkt. Dit exemplaar was negen voet lang en werd te Londen in zoetwater gehouden, terwijl het gevoed werd met aal. Thans heeft men een nieuw exemplaar besteld, voor hetwelk vermoedelijk tevens een andere ruimte zal wordeu beschikbaar gesteld, daar ook te Londen het bassin, eigenlijk te klein bleek. In Weenen is onlangs iemand gestorven, die zijn vermogen, 90,000 fl. bedragende, aan de Israë litische gemeente vermaakte, onder bepaling, dat dc interest uitsluitend tot weldadige doeleinden zou wor den besteed, met dien verstande echter, dat nooit een lid zijner familie, al werd die ook nog zoo arm, een penning daarvan trekken zou. Zel9 verre verwanten 9loot de man uit. Maandag zakte te Leven in Schotland een spoorwegbrug in op het oogenblik, dat. zich een trein daarop bevond. Onderscheidene waggons stortten van een hoogte van 16 voet iu de rivier. Een persoon is gedood en verschillende anderen zijn ernstig ge kwetst. Naar men vermoedt, is deze ramp te wijten aan het losgaan der fondamenten door de jongste overstroomingen. Nog slechts zes dagen scheiden ons van de groote gebeurtenis die Frankrijk, en Frankrijk niet alleen, met zoo levendige belangstelling met zoo verklaar bare onrust, heeft verbeid. Zondag zal de stembus spreken en welk zal het oordeel zijn over de daden der regeering. Zal de geschiedenis haar richten Zal Frankrijk met nadruk verklaren, ik wensch niet ge bukt te gaan onder de regeering eener geestelijkheid, die zoo heilloos is geweest voor ons schoone land Zal Frankrijk de zijde kiezen van hen die, liet moet gezegd worden, met kalmte en waardigheid wijzen op den afgrond die daar zoo dreigend gaapt. Als nog eens acht dagen voorbij zijn hopen we onzen lezers meer te kunnen zeggen. Nu dient opge merkt te worden dat hoe meer het tijdstip van de ver- kiezing nadert, ook zooveel te scherper de partijen Izicli teekenen. Krachtiger worden de woorden der Irepublikeinen en kleingeestiger de daden der regeering. ►in de laatste dagen is een manifest verschenen van linkerzijde van den Franschen Senaat, en eeue Irkiezings'-circulaire van Gambetta. Beide stukken |lden natuurlijk ds verdediging van de republikeinen fetrijden tegen de regeering van Mac-Mahon. De i-vau deze stukken zullen we thans niet weer geven. Indertijd hebben we onzen lezers de hoofdinhoud van het verkiezings-raauifest der linkerzijde van de Na tionale vergadering medegedeeld. Met deze zijn de nu verschenen manifesten schier eensluitend. Opmer king verdient o. i., om andere redenen het optreden van Gambetta. Wie is hoofd van de linkerzijde, Jules Grevy of Gambetta? Is de eerste het in naam en de tweede in der daad Het zou zeker voor het vertrouwen der republikeinen niet gunstig zijn, indien deze ex-dictator de plaats van Thiers innam. En toch, het schijnt zoo. Zijn beroemd woord „heen gaan of meegaan" ook nu weder in deze 1 verkiezing9-circulaire gebruikt, beheerscht de verkie- I zingen, en als nu bovendien Gambetta het, noodig acht geheel alléén door zijn woord de belangen der 1 linkerzijde te bepleiten, heeft het dan niet al den schijn alsof hij de leider der linkerzijde zou zijn? Ook de regeering zal daartoe een handje helpen, want behalve zijne veroordeeling wegens het houden eener redevoering te Rijssel, zal nu ook eene vervolging wegens zijn yerkiezings-raanifest tegen hem ingesteld worden, en aldns zal de gevreesde tegen stander der regeering tot martelaar onder de broederen worden verheven Vervolgen het schijnt een geliefkoosd wapen van de Fransche regeering, want, de minister de Fourtou heeft bij circulaire aan de prefecten gelast te verhin deren dat aanvallen op de regeering worden gedaan, waarbij maarschalk Mac-Mahon wordt voorgesteld als ouder den invloed der geestelijkheid staande en een gevaarlijke staatkunde volgende. Is het soms schade lijk voor de regeering dat de bisschoppen zoo vrijmoe dig spreken Kuunen de uitgeschreven gebeden den naam der regeering in discrediet brengen Het Russische leger onder bevel van generaal Me- likoff heeft nog eens beproefd het Turksche le^er onder Moekthar-pacha, dat ten oosten van Kars, in Armenië, niet ver van de grenzen staat, van die ves ting af te snijdenr te verslaan en over dc Russische grenzen te werpen. Maar het is niet. gelukt. De Tur ken hebben de gemeenschap met Kars opengehouden en zich in hunne positiëu gehandhaafd. De Russische winterkwartieren in Bulgarije worden gereed gemaakt. Men meent dat ook de Keizerin van Rusland daar zal komen overwinteren. Zeeuwschc Brieven. Geachte Redacteur „Of hel er voor ons Christenen onder een radicaal Ministerie beter zal uitzien dan onder de aftredende ministers" was meen ik de vraag die naar luid van mijn vorigen brief nader beantwoord moest worden. Men vraagde mij dezer dagen wat „radikaal" beduidt. Ik beantwoordde die vraag gelijk ieder mensch dat in den regel doetn. 1. naar mijn beste weten. Toch kan ik 't wel mis gehad hebben, want veel latijn ken ik niet. Ik beweerde dat „radicaal" afkomt, van 't latijusche woord „radix" dat naar ik meen radijs1) of wortel beteekent. In dezen laats ten zin moest het, zeide ik, genomen wordenen dan zou R a d i- c a 1 p n die partij beteekenen welke zich teu doel stelt alle door het Christeudom gevestigde en gewor telde toestanden, alle door Gods Woord geregelde maatschappelijke verhoudingen dus, tot... op den wortel optegraven, omtekeeren en, indien zij kan, uit te roeien. Hierin zijn ze derhalve van hunne voor- loopers de z. g. Liberalen onderscheiden, dat deze laatsten het Christendom van den Bijbel, zij het dan ook onwillig en met tegenzin, nog tegenover zich dulden, terwijl de Radicalen het des noods te vuur en te zwaard zoeken te verdelgen, als schadelijk voor hunne maatschappelijke ideën. Is deze verklaring juist, M. d. R. (en zoolang ik geen betere weet houd ik het daarvoor) dan zullen er niet veel andere argumenten noodig zijn, om te doen gevoelen dat de in mijn vorigen brief gestelde vraag met „neen kan worden beantwoord. Wij giau onder de Radicalen eene Babylonische gevangenis tegemoet; de fooneelen weleer door de Filipsen van Spanje op onzen vrijen bodem aangericht zijn weer in aautocht. Werden we tot hiertoe nog altijd verdrukt onder den schijn van „re-cht", al moest er dat woord soms ook met de hairen bijgesleept worden ook dien schijn zal men in 't vervolg niet meer noodig achten; zie, dat zal het kenmerkend onderscheid wezen tusschen rui en onder de Radicalen. Enkele uitdrukkingen hunner drijvers gaven dit reeds vroeger niet onduidelijk te kennen. Maar zou men op die vraag dan toch ook „ja" mogen antwoorden Wel zeker! De gesehiedeni9 en ook Gods Woord getuigen liet. Wij moeten uit onze onbetamelijke rust wakker geschud. Velen onzer zijn al gaan leien of het hier het land der ruste was, en op onrustbarende wijze der wereld gelijkvormig geworden. Het is veleu onzer geen ernst met hunne roeping als Christenen. Een aantal van ons lezen in het Woord goud de u niet mede, zoodat, als men hun goud vraagt voor Gods koninkrijk men aan hun god komt. Nog erger zelfsGods volk verbijt en ver- eet elkaar reeds; ze mishandelen elkander als de Is raëlieten in Egypte toen Mozes meende dat het de tijd was om hen te verlossen. Die dingen kan de Heere niet langer toelaten; zéé kan Zijn volk niet naar den hemel. Hij zal ons onder de roede doen doorgaan, ten teeken dar. Hij nog lust aan ons heeft. Reeds is Zijne hand daartoe opgeheven en worden de instrumenten bereid. Men zij dan niet langer blind voor den ernst der tijden Men buige nog bij tijds voor den hoogen God Een iegelijk bekeere zich van zijn boozen weg eer het te laat is, opdat zulke zware wegen voor ons niet noodig moge zijn! Maar ook een ieder zij overtuigd, dat, zoo we onzen weg niet beier aanstellen; onze overtredingen, in dit geval onze nationale overtredingen, niet belijden en laten, de opgeheven roede met al hare zwaarte ons, maar dan ten onzen nutte, treffen zal. Mocht dit de vruchc wezen van het dreigend gevaar, (en dat toch is er Gods heilige bedoeling mede) dan zou ik tegen eenmaal neen, driewerf j a antwoorden op de ge stelde vraag. Ah steeds t. t. K. Burgerlijke stand van Goes. (Van 28 Sept. tot 5 Oct.) Gehuwd: J. J. Gillis, jra. 38 j. met M. E. Huf- keus, jd. 26 j. C. Korstanje, joi. 28 j. met M, F. Baas, jd. 23 j. Bevallen P. Dalleu, geb. Almekitiders, d. F. Bre ker, geb. Verburg, d. Overleden C. F. Marlijn, 70 j. vrouw van A. Plompe, S. L. Rolling, 60 j. wed. ran L. Wolters, B. Schipper, z. 3 w. A. Loots, wed. van J. H. Stiegtr, 71 j, L. Scheller, z. 4 ni. J. Bak, z. 13 m. J. Linse, z. 19 j. D. P. Kopmels, d. 2 j. F. P. de Waard, 1 m. J. B. Bergervoet, z. i j. l) Radijs, eene waterachtige voor zwakke magen. plant, niet dienstig Graan markten enz. Rotterdam, S October. De aanvoer ter markt van heden was ruimer, de verkoop ging vlug. De puike tarwe was prijshoudend, de afwijkende dito 20 a 25 ets. lager aangeboden. Rogge werd 10 ets. hooger, Erwten 25 ets. hooger genoteerd. Overigens bleven de prijzen onveranderd. Prijzen van eftecten. Amsterdam, 6 October 1877. Nederl. Gertific. Werkelijke schuld. 27s pet. 64 dito dito dito 3 771/4 dito dito dito 4 ÏOO5/» Loten stad Rotterdam 3 BXM/a dito dito Arasterdam 3 1017/„ Rusiand. Obligatiën 1793/1816 5 931/.> Certilic. Inscr. 5 serie5 553/a Obl. Hope Co.LS55 Ge seriei 5 74 dito f 1000 1864 5 85»/« dito L. 100 1S725 761A dito L. 100 18735 77 Loten 1864 5 I23y4 Loten I8605 121 Inscr. Stieglitz Co. 2e a 4 L, 4 Obligatiën 1867—69. 4 68V4 Aand. Spoorw. Gr. «laatsch. 5 1035/g Oblig. dito4 817/a Aand. Kiew-Brest 5 43 dito Baltische spoorweg. 3 443/4 Oblig. spoorweg Poti-Tiüis. 5 80l/< dito dito Jelez-Griasi 5 dito dito Jeiez Orel 5 72 dito dito Charkow Azow. 5 75l/j Polen. Aand. Warschau-Bromberg. 4 dito dito Weenen. 5 461/» Oosteni. Oblig.melal. in zilv.Jan./Juli. 5 56 dito dito April/Oot. 5 561 dito iu papier Mei/Nov. 5 5315/ia dito dito Febr./Aug. 5 54 Italië. Oblig. Z.-Ital. spoorweg3 41!/8 Spanje. Obligatiën Buitenl 1 12>/2 dito Binnenlandsche .1 Portugal. Obligatiën3 50'fg Turkije. Inschrijving Alg. schuld 5 &15/ia Obligatiën 1869 6 9>/„ Egypte, dito 1868 7 dito 1873 7 Amerik. Obl. Vereenigde Staten 1904. 5 1Ü35 dito dito dito 1885. 6 Brazilië. Oblig. 1863 41/» dito 1865 5 967/ Prijzen van coupons Amsterdam, 6 Oct. Metall f 81,27V* j dito zilver 22,2772 Div. Eng. per f 11,87725 Rug. Portugal per tSpaansche piasters I',64 ;Amerikaansche dol lars (in goud) f 2,47. Amsterdam, 5 Oct. Metall. r 21,327,dito zilver f 22,30; Div. Eug. per u: 11,877*5 Lug- Russen per k' 112,027./, Eug. Portugal per fi: f\ Frans 47,70- Belg. r 47,70 Pruis /'5S,70 Ilarab. Russen /Y,L8 Rus sen in_ Z. R. f 1,177s Poolsche por ll Poolsche oer Z. R. f 1,833/* Spaansche piasters/"—.64;Spaansche binnen- laudschc f—,58 Amerikaansche dollars f 2,467s papier

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1877 | | pagina 3