lerlt, Octrooi ui GEMENGDE BERICHTEN. groote en sympathetische doel, zijne medewerking en steun volgaarne aan deze edele zangers wil geven. Dit comité bestaat voorloopig uit de heeren J. F. L. Abresch, I. P. J. Buteux, W. H. de Bruijn vau Melis en Mariekerke, jhr. J. A. W. C. van Doorn van Koudekerke, F. Ermerins, rar. W. C. H. de Jonge van Ellemeet, A. Lantsheer, W. A. baron van Lijnden, F. Nagtglas, J. P. Nonhebei, J. W. de Raad, J. H. L. Roozemeijer, D. Rijnders, mr. E. P. Schorer, mr. P. Roetert Tak Lz., C. J. J. van Teij- lingen en dr. F. P. J. Sibraacher Zijnen. De Goesche Courant van Zaterdag bevat het volgende In deze maand zullen de Amerikaansche jnhilc- zangei'S Zeeland bezoeken, en waarschijnlijk den 22en dezer, te Middelburg zingen. Zij zijn ook bereid dit te Goes te doeu. Die bereidwilligheid is nog al duur. Wij kunnen met voldoende zekerheid melden, dat zij vijfhonderd gulden voor een avond> vragen. Op do vraag dus wie zal ons zeggen of Goes deze kinderen van Afrika wil zien en hooren, kunnen wij, met zulk een eisch voor oogen, wel een ontkennend antwoord geven. Wij stemmen daarenboven geheel in met de volgende woorden, uit het Nienws van den Dag overgenomen //Wij worden eerlang weder met. een bezoek van de Jubilee-Singers vereerd. De goede zaken, die zij hier te lande gemaakt hebben, schijnen hen aan te moedi gen een nieuw beroep op de beurzen der Nederlanders te doen. yAls er hier te lande ergens een kerk in een nieuwe gemeente moet gesticht worden, heeft men jaar en dag noodig om een kleine som bijeen te bren gen. De Singers hadden hier in een paar weken ge noeg verzameld voor twee kerken. Met het Dagbl. van Z-H. zijn wij 'teens, dat het wenschelijk ware, indien de heeren en dames ons ditmaal maar voorbijgingen. Gelukkig, wij zeggen het den heer Adaraa van Schellema na, zijn er in Nederland nog personen, die de Singers voor andeie lieden aanzien dan voor beurzensnijders. Waren zij een troep paardrijders, Japansche goochelaars of varieté-zangers, niemand dei- bed i lier s zou er aan denken orn op de vingers uit te rekenen, hoeveel geld den lande uitgaat. Wanneer tonnen gouds in den afgrond eenci zilvermijn als die te Billiton, verloren gaan denkt niemand er aan hoe vele nieuwe kerken voor die som konden gebouwd zijn evenmin al3 nauwelijks iemand in Staat of Kerk er met leed gevoel aan denkt, hoe geheel anders het er in den lande zou uitzien, als eens de millioenen die aan jenever en tabak verspild werden, op het gebied van kunst en smaak om van godsdienst niet te- spreken werden besteed. Maar nu deze eenvoudige vrome zangers door hun geheel ec"ig zingen f24000 voor hunne inrichting van onderwijs en zending heb ben geoogst, nu is Holland in last, en is het als of al het geld, voor kerken en scholen noodig, uit het land is weggeroofd. Neen, dat men de zaak bij den naam noeme. Waar niemand een zucht zal slaken, en zelfs ieder 'tzal toe juichen, wanneer uit het rijke Nederland tienmaal 24000 gld. voor het Roode Kruis naar de Bulgarij- sche slagvelden gaan, zelfs al ware het meer dan waarschijnlijk dat Turkije daarvan een aanzienlijk deel zou kapen, daar moet over de Jubileezangers een noodkreet opgaan, omdat hunne lie-'eren een geloofsgetuigenis zijn, eene openbaring van de macht des Evangelies onder de verdrukten en lijders bij uit nemendheid. Men pleit thans in ons schaarsch bezocht Zeeland, voor het optreden van Mile Agar, zonder te vragen naar de kosten; hebben dan de natuurzangen van gene zooveel minder waarde dan het optreden van deze treurspeelster Het christelijk lied, het lied des geloofs en der hope is een gave Gods geweest en was voor Amerika's slaven de uiting van liet geloof in het Evangelie van hunnen Heiland, welnu laat de Jubilee-zangers ous leerèn, wat het Christelijk lied vermag en het voordeel zal voor onze natie grooter zijn dan de finantiëele schade aan Nederland daardoor berokkend. Tot burgemeester van Koticlckei'ke is benoemd dc heer W. A. baron van Lijnden. Op de Stantsbegrooting voor 1878 zijn gelden aangevraagd tot uitbreiding van de politic bij de visschcrijcii in Zeeland. Dc Tweede Eiaiiici* hield vrijdag-namiddag een korte openbare zitting, waarin de heer Barge, niew- bcnoemd lid voor Eindhoven, beëedigd is en zitting heeft genomen, en waarin voorts zijn ingekomen o. a. een afzonderlijk wetsontwerp tot herziening van de Kiestabel (losgemaakt van de ingetrokken-ontwerp- kieswet) en een onteigenings-ontwerp voor den spoor weg NijmegenVenlo. Het begrootings-onderzcek in de afdeelingen is bij na afgeloopen. Als men er geheel mee gereed is, zal de Kamer, hangende de ministeriöele crisis, op reces uiteengaan. Het ingekomen wstsontwerp tot. herziening van de kiestabel, een wetsontwerp waarvan de politieke be- teekenis niet valt te ontkennen, trekt algemeen de aandacht. Het is meer gebeurd zegt men heden vrij algemeen dat dit kab'net aan de kamer d*e plechtige inededeeling heeft gedaan van ziju wensch om van den ministeriëelen last ontheven te worden, terwijl eene nieuwe mededeeling daarop volgde, dat zij, vereerd door 's Konings vertrouwen, toch maar weer zou blijven. Zou het voor de derde maal weder zoo eindigen Zijn de indiening van ingrijpende wetten, z. a. de militie-wet en de kiestabel reeds voorlcopers op dat besluit Niet onaardig is, in verband met deze meeniugen, een hoofdartikel in 't Haagsche Dagblad van hedeu In zsker land Kariboe (Nederland woonde eens een man Kappipo (mr. Kappeyne?) geheeten. Hij was een lustige broeder, niet misdeeld van gaven des geestes. De vervelendste zaken wist bij op te vroolijken en werd daarom lid der algeneene Raadsvergadering. Ook daar bracht hij niet weinig bij om de ge noeglijkheid te bevorderen, hem werd daarom zelfs de directie over de werkzaamheden der Raadsleden op gedragen. Kappipo maakte het, toen er van verdedi- g'ng van Kariboe sprake was, de oude raadsleden van den Vorst lastig, werd bij den Vorst geroepen, en zeide O VorstJk ben geheel tot uw dienst gereed maar uw raadslieden hebben nog een andere zaak beloofd te zullen voordragen. Dat moet eerst worden afgedaan, eer kan en mag ik U niet van dienst zijn. De Vorst nam hiermee genoegen, een jaar verloopt en de zaak is zoo ver dat de wijzen in hun raadsver gadering er over kunnen beraadslagen. Kappipo zegtnu zal de beurt aan mij komen, en één, twee drievoor één woord gevallen is, heeft Kappipo en de zijnen dc zaak weggemoffeld. Men zegt dat de Vorst op nieuw Kappipo heeft laten roepen en hem den eisch heeft gesteld ga nu zelf met uwe vrienden aan den gang. Kappipo zeide tot de VorstLaat nu eerst de militie-zaak afloopen en roep mij dan terug, dan ben ik gereed. Is het artikel dat we hier kort vermeldden ernst of scherst De tijd zal het leeren I Indien het eerste, als weder de eisch mocht gesteld zijn //eerst dat afhandelen en dan kom ik'', dan speelt onze mach tigste staatspartij wel een onwaardig spel. Dat er reeds menig minister-lijstje in de pers de rondte doet, spreekt van zelf, evenzeer als dat wij de namen niet noemen, alvorens het verwachte wer kelijkheid is geworden. Te Arnhem is overleden jhr. mr. H. A. Ridder van Rappard, procureur-generaal en oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mr. J. Pol», vice-president van de arrondisse- raents-rechtbank te Rotterdam, en eerstvoorkomende op (1e aanbevelings-lijst voor de vervulling der vaca ture Lantsheer in den Iloogen Raad, is ook als zoo danig benoemd. In de laatste periode van een der ontzachlijkste treurspelen die onze leeftijd heeft gekend, het beleg van Parijs door de Duitscbe legermachteu, toen alle hoop op redding schier geheel verdwenen was, bracht het bekende Fransche dagblad, //het Journal des Débats" eenige brieven onder de oogen zijner lezers van Edmond de Pressensé, predikant te Parijs en lid van de Nationale vergadering over //de zedelijke verheffing van Frankrijk" In den laatsten van die brieven wordt gehandeld over het onderwijs en de opvoeding. De schrijver sprak als zijne overtuiging uit, dat al- gemeene dienstplicht in onmiddelijk verband tot opvoeding en onderwijs staat. In een land van algemeen stemrecht behoort ook algemeene dienstplicht te bestaan, met de lusten ook de lasten, Alle 's lands zonen immer gereed tot, een verdedïgings nimmer tot een veroveringsoorlog, dat was des schrijvers ideaal. Wij leven in een land waar geen algemeen stemrecht en geen algemeene dienstplicht bestaat. Of het eerste goed of kwaad te noemen is later we voor het oogen- blik in 't midden, dat het laatste geen algemeene dienstplicht niet bijdraagt tot de zedelijke verhef fing van ous volk is onze innige overtuiging. Erger lijk en stuitend is het steeds in betrekking tot den militairen dienst van //plaatsvervangers" te moeten hooren. Het is een ramp voor ons land dat zoo weinig neen niets voor de zedelijke vorming van onze militairen wordt gedaan. Zij worden ge huisvest in kazernen die menigmaal op den naam ran fatsoenlijke mcnschelijke verblijfplaatsen" geen aan spraak mogen maken, behandeld als wezens van een lagere orde, en gevoed op eene wijze als ons de laat ste kantonnements-berichten hebben kunnen leeren. Zonder nu te willen overdrijven, door te meenen dat op eens aau al die ellende een einde zou worden gemaakt door het verzamelen, van alle standen des volks, onder de wapenen, ineenen we toch dat veel, zeer veel zou gewonnen zijn als de plaatsvervanger niet meer optrad voor den meer gegoede of meer ontwikkelde. Algemeene dienstplicht, zoo was de gedachte in 1870 zou dan ook spoedig de onverbiddelijke eiseh zijn, waaraan iedere staat in Europa zich had te onderwerpen. En wat geschiedt thans Pas is door den Minister van Oorlog eene nieuwe militiewet ingediend, waarin ja, de jaarlijksche lichting eenigszins verhoogd wordt, de vrijstellingen min of meer beperkt worden de jaarlijksche lich ting zal. volgens het ingediende ontwerp 12,7u0 man moeten zijn, de grootste belft vaa het gezin zal voortaan moeten dienen, en de eenige zoons die tevens eenig kind zijn zullen alléén vrijgesteld worden maar de dienstvervanging blijft behouden. De minister opent alleen het troostend vooruitzicht dat meer op het zedelijk gehalte der plaatsvervangers zal gelet worden. "Wij betreuren het dat het Anti-dieu^tvervanging- bond zoo weinig succes heeft op zijn werk allermeest betreuren we dit om het zedelijk gehalte van ons leger. Beroepen tot pred. der N. H. G. te Elburg, H. C. G. SchijVliel, Utrecht. Hillegersberg, J, J. Rnys, Hoevelaken. Berkhout, D. W. Schuring, Dirkshorn. Ter Aar, T. N. Cronsaz, Noord wijk a/z. Driesum, E. A. G. van Hoogeiihuijze, Steen wijk. Bed. voor het beroep tot pred. bij de N. H. G. te Waarde, W, Beekhuis, Loenen. Buren, C. Diclh, Gramsbergen. Door den kerkeraad te Oost- en West-Souburg is het volgende drietal opgemaaktF. N. Crouzas te Noordwijk aan Zee, P. D. M. Huet te Nunspeet, P. Gravensteijn te de Bilt. Het gaa* met den handel m oesters en mosse len naar wensch. Men berekent dat te Tholen en Bergen-op-Zoom, gedurende dit saizoen, eiken dag 100.000 oesters en 100 ton mosselen zullen afgeleverd worden. De ondernemingen breiden zich dan ook gaande weg uit. Te Bergen-op-Zoom werkt men met kracht tot het in orde maken voor een derde handelsfirma in deze schelpdieren. Een ingezetenen van Axel was in het bezit eener fraaie kat, die bij de huisgenooten in hooge achting stond. Onlangs kwam het beest in de kamer geloopen, deed een paar sprongen opwaarts, vervol gens links en rechts en viel dood neder, terwijl het bloed haar uit den bek vloeide. Bedroefd over Miekes dood, gaat men haar in oogenschouw nemen en bespeurt met verwondering beweging in baar buik. Men besluit de overledenen te openen en ziedaar: men ontdekt een nog levende muis, dip door de slokop was verslonden, en die nu, om uit haar kerker ver lost te worden de ingewanden van de poes had doorge vreten, Zoo was de moordenaares zelve de vermoorde geworden. Dit berichtje wordt door verschillende bladen medegedeeld, wij staan voor de waarheid niet in. Amsterdam zal weder een monument rijker wor den, ditmaal niet als in den Haag voor Spinoza een eenvoudig standbeeld, maar nu een eeretempel, van Franscben steen, opgetrokken in Italiaanschen stijl en door zuilen gedragen. In het midden van dien tem pel zal het wit marmeren borstbeeld prijken van Sarphati, den bouwmeester van het Paleis voor Volks vlijt, het Amstel hotel enz. Op 18 October wordt de tentoonstelling van kunstnijverheid te Amsterdam gesloten. De bevolking van IJmuiden de stad der toekomst bedraagt 267 zielen. Men schrijft uit Nieuwediep aan hef Vad Het ramtorenschip //Koning der Nederlanden" is sedert eenige dagen in de haven bezig de granaten te beproeven, doch het schijnt daarmede niet pluis te zijn, want bij verscheidene schoten kon men de granaat, hoewel niet met buskruit gevuld, toch in verscheidene stukken zien springen. Men noemt ze, naar ik verneem, granaten met gasafsluiters. Dat het in de buurt., waar dat schip mpt torobar- deeren bezig is, niet aan gebroken glasruiten ontbreekt, spreekt wel vanzelf wanneer men na gaat, dat de la ding ongeveer 38 Kgr, busbruit bedraagt. Te Groningen worden, naar men zegt een zestal Colorado-kevers gekweekt, die ineen brief ui. Noord-Amerika zijn overgezonden. De bezitter draag daarvoor de behoorlijke zorg. Zaterdag in den vroegen morgen heeft zich Duitscher, die zijn intrek genomen had in een lo ment op den N.-Z. Voorburgwal, te Amsterdam^ een venster op de straat, neergestortkort opneming is hij in een gasthuis bezweken. Na

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1877 | | pagina 2