ROERENDE GOEDEREN, Openbare Verpachting. J Harmoniaa's, TE PACHTEN II1J INSCHRIJVING VOOR ZEVEN JAREN, WEI- EN BOUWLAND, OPENBARE VERKOOPING WOONHUIS, WINKEL, SCMJIR, TUIN EN ERVE, EEN HUIS EN ERF, v ^lJD V EliTE N T1JKJS' De ondergeteekende befcuigtook namens zijne Echtgenoote, zijnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling en vriend schap, zoo van hier als van elders ondervonden, bij de viering zijner 25-jarige Echtvereeniging op 1 September jl. 11 September L. 0. HONDIUS, 1877. Abdij. BIJBELLEZING Vrijdag 14 Sept. des avonds ten 8 nre, door Ds. RIJNDERS. eene groote sorteering (soliditeit bekend), eene nette sorteering SPIEGELS, met zwarte en vergulde lijsten. Zweedsclie Lucifers, Roode koppen 12 ct. p. pakje. Zwarte 10 Gewone Lucifers, ls,e kwaliteit 30 cent per pakje, itlldclelbnrg. Langcdelft B 117. A. C. GREEP. Lit de hand te koop: een goedloopend BILJARD met zijn toe- behooren, bij den Meubelmaker P. L. K.LAAS- SEN, Heerenstraat H 141, te Middelburg. De Maatschappij tot Exploitatie van Gronden te Vlissingen, zal op Vrijdag 14 Sep tember 187 7, des voormiddags om tien uren, in het Hotel de Commerce," te Vlis singen, presenteeren te VERPACHTEN gelegen in de gemeente Vlissingen. Breeder bij notitiën, verkrijgbaar bij den Notaris DE WOLFF te Vlissingen, omschreven. ten kantore van den Notaris A. M. TAK, Verschillende perceelen aan en bij den Vlissingschen weg en den Schroe- weg, samen ter grootte van 8 hectaren 83 aren 30 centiaren, thans nog in gebruik bij bet Zandhof en behoorende aan JACOBUS VAN DEN BROEKE. De inschrijvingsbiljetten zullen moeten wor den ingeleverd ten kantore van voornoemden Notaris voor den 24s,en September a. VAN IN DE GEMEENTE HOEK. De Notarissen C. J. A. FERCKEN en Mr. J. P. DRONKERS, beide te Ter Neuzen, zul len op Dinsdag den 253ten September 1877, des morgens ten 10 ure, ten verzoeke van de Weduwe en Erven JACOBUS SCHEELE, op het door ben bewoond wordend Hofsteedje in den Lovenpolder, gemeente Hoek, in het openbaar VERKOOPEN: 1 Merriepaard, 6 baatgevende Melkkoeien, 1 driejarig Rund, 1 Jaarling, 2 Hokkelingen. 40 Hoenders en Hanen, 1 Menwagen, 1 Vrachtkar, 1 Tilbury, 2 nieuwe Eggen, 1 dito Ploeg, Ladder, Rieken, Vorken, Mesthaken, Windmolen, Kruiwagens, Slee- bak, Vleeschblok, Ziften, Graanmaat, Graan zakken, Zaadzeil, 2 Sn ij bakken, een partij Mutsaard en Klief hout, Planken, Pannen en meer andere Goederen. Voorts eenige HUISMEUBELEN, als: Kist, Klok, Glas-, Geleierd-, Aardewerk en wat meer zal worden aangeboden. De koopen tot en met 2,kontant. op Zaterdag den 22sten September 1877, des avonds te 8 uren, voor de Weduwe en Erfgenamen van wijlen MAR1NUS VAN Z WEEDEN, in bet Koffiehuis, bewoond door den Heer J. J. HARTMAN, op de Groote Markt te Goes, van een HECHT EN STERK staande in de voorstad te Goes, wijk E numero 111, groot 5 aren 38 cent., waarin de Visch-, Kaas- en Kruideniers-affaire sedert jaren en nog met goed succes wordt uitgeoefend en op Donderdag den 27stcn September 1877, des morgens te 10 uren, aan en in voormeld woonhuis in de Voorstad te Goes, van EENE GROOTE PARTIJ Meubelen, Winkelgereedschappen en andere Goederen, waaronder Kabinet, Bureau, Bed en Toe- behooren, 1 zwart Paard, Huifwagen, Kar, Moesiuolen, 1 Vet Varken, Kant- en Kla- verhooi, Vaambout enz. Informatiën te bekomen bij den Heer I. J. PAARDEKOOPER en bij den Notaris A. KA- KEBEEKE Jz., beiden te Goes. De Notaris Tb. VAN U1JE'PIE- TERSE, zal op Vrijdag 14 Sep tember 187 7, des avonds 7 uren, in bet Stadskoffiehuis »De Beurs," te Vlis singen, VERKOOPEN: te Vlissingen, in de Lange Noordstraat, wijk O n°. 9. Daags te voren te beziehtingen. Verkoopingen in de Provincie Zeeland. DATUM. PLAATS. TE VERKOOPEN. INLICHTINGEN. 13 Sept. Kwaden- damrae. 14 14 14 18 21 22 24 25 25 27 Kwaden- damme. Vlissing. Biezelinge. Koewacht. Vlissingen. Goes. Hulst. Serooskerk. Hoek. Goes. Hofsteedje. Inspan Huis en Erf. Balken. Hofsteedje. Huis en Erf. Huis en Erf. Huis en Erve. Winkelbuis. Inspan Meubilair. v. d. Bussche. v. d. Bussche. r. Uije Pieterse. Bembges. C. J. A Eereken, J. A. de Wolff. Kakebeeke. Geene. A. M. Tak. Eereken. Kakebeeke. Stoombarge dienst MiddelburgVlissingen v. v. Van Middelburg vm. 6,15. 9,30; nm. 1. 3,30. 7.- ('s Woeusd. en Zaterd. echter 1,10 in plaats 1. u.) Van Vlissiugen vm. 8,15. 11; nm. 2,30. 4,40. 8. Op Zon- en Feestdagen van Middelburg vm. 6.15, 9,30 11,30; nm; 1, 2,45, 3,30, 5,30, 7, 8,30; van Vlissingen vm. 8,15, 11 nm. 1,30, 2,30, 4, 4,40 7, 8, 9,30. STOOMBOOTDl ENST TUSSCHEN MIDDELBURG EN ZIERIKZEE. Correspondentie Zierikzee Spoomoeg Goes. Van MiddelburgSept. Yari Zierikzee Donderd. 13 vm. 6,nm. vm, nm. Vrijdag 14 10,— 6,30 3,30 Zaterdag 15 7,— 3,30| 10,30 Zondag 16 3,30, 7, Maandag 17 Dinsdag 18 Woensd. 19 6,30 3,30 10,— Den 21en, vaart de boot van Middelburg naar Vlis singen (Havenstation) 's mid. 12,terug 2, Stoom bootdienst TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in Sept. Van Middelburg: Van Rotterdam: Donderd. 13 'smor. 6,u Donderd. 13 'smor. 11,30 u Vrijdag 14 Zondag 16 Maandag 17 Dinsdag 18 Donderd. 20 Vrijdag 21 Zaterdag 22 Maandag 24 Dinsdag 25 Woensd. 26 6,- 6- 7- 8,- 10,- 10,- 10,- 10,- 10,- Vrijdag 14 - Zaterdag 15 Maandag 17 Dinsdag 18 Woensd. 19 Vrijdag 21 Zaterdag 22 Maandag 24 - Dinsdag 25 Woensd. 26 11,30 11,30, 11,30, 11,30 10,— 10,— 10,— VERTREK VAN" SPOORTREINEN. Zomerdienst. Roosendaal Wouw v 9.— 11.55 (3.10 *7.- 8.45 Vlissingen. V. j A. 9.1012.6 9.1812.15 3.22 3.34 7.17 8.55 9.8 .Middelburg t A. 1 V. IV. 9.22 12.20 3.37 9.10 Arnemtiiden V f 9.31 12.30 9.19 's Heer Arende,kerke '1 9.45 12.46 9,33 1 A. 1 9.51 12.53 9.39 1 V. H 10.4 1.5 4.15 9.49 Biezelinge U 10.9 1.11 9.54 Vlake (halte) - 10.20 1.22 4.30 10.5 Kruiningen I A. 10.27 1.29 4.37 7.56 10.12 Krabbendijke V IV. 8.15 10.30 1,33 4.1-2 7,57 9.45 10.16 Rilland (halte) II •ite 8.23 10.38 1.41 10.24 Woensdrecht H 8.3910.55 1.58 10.41 Bergen op Zoom 1 A. t A. 8.45,11.1 2.4 5.11 8.18 10.10 10.47 IV. IV. 8.50,11.6 2.7 3.30 5.15 8.22,10.15 10.52 Wouw A. 9.— 11.15 2.15 3.40 5.25 8.3010.25 11.-- Roozen.laal A. Bergen op Zoom Woensdrecht Rilland (halte) Krabbend ijke Kruiningen Vlalce (halte) Biezelinge Woes Arneiuuiden Middelburg. Vlissingen Treinen alleen 1 en 2e klasse. 6.*7.25*9. 6.9 6.L2 6.20 6.36 6.44 b.47 7— 7.S 7.14 7.25 7.32 7.47 8, 8.! 8.U 7.33 7.34 3.45 '.20,12.4513. .28 12.53 3. .30 10. De treinen 's morg. 7.25 en 9.20 van Vlissingen vertrekkende, en de treinen ten 5.25 en 8.30 komen aan dat Station aan. 3.10 12.57 1.4 1.19 1.26 1.29 1.40 1.47 1.57 2.7 2.1.3 2.27 ,34 2.35 .35 i 2.40' 2.52 50 3.1 loopen v 4.25 4.39 4.50 an het 5.30 5,39 5.42 5.50 6.6 6.11 6.18 6.31 6.39 6.45i 6.56; 7.3 7.24 7,36 7.41 7,5 4' 1.5 1 Havenstation 8.45 Van Neuzen 6.— 10.30 4.45 8.55 Sas van Gent 6.25 10.55 6.10 9.- r Selzaete. 6 40 11.10 6.22 9.7 Te Gent 7.28 12.— 7.12 9.22 8.17 12.25 u. 9.30 Selzaete. 3.05 Sas van Gent. 9.29 1.55 9.22 Te Neuzen 10.- 2.25 9.51 Van Neuzen 6.15,10.20,11.40 6.25 Axel 6,3210.35 1.56 6.36R" j Hulst 6.52 10.53 2.15 6.533e], 7.25 0, 7.30 Te St.. Nicolaas 7.45 11,30 2.47 Van St. Nicolaas 8.5 11.55' 3.15 Hulst 8.55 12.45 3.55 8.2(Vgfl y Axel 9.15 1.05 4.13 8.4 m Te Neuzen 9.30 1.20 4.30 8.55 irdj f Zondagstreinen. gedrukt bij p. g. wijtman, te middelburg-

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1877 | | pagina 4