BUITENLAND. HANDELSBERICHTEN. Rand afkomstig, bezig de bestellingen in te pakken en Ide brieven in hun eigen taal te beantwoorden. Dat aantal brieven bedraagt gemiddeld 1200 per dag, soms echter klimt het tot 2500. Ora het oponthoud en den last, welke verbonden zijn aan de aangifte op de grenzen, te voorkomen, heeft het huis te Ro- zendaal een kantoor gevestigd, dat de zorg, voor de aldaar in acht te nemen formaliteiten op zioh neemt en de paketten naar de plaatsen hunner besteramiug opzendt. Met lo. Oct. zal te Berlijn verschijnen een socialistische revue, getiteldDe toekomst. Het blad zal of hoopt werkzaam te zijn ;n het ware belang der maatschappij, door het aanbreken van het oogen- blik te verhaasten, waarop een rechtmatige verdeeling der aardsche goederen zal plaats hebben. Een Russisch veldprediker schilderde voor den afmarsch van zijn regiment naar het oorlogsveld de folteringen der hel, die den lafaard wachten, als volgt voor „Tot aan den hals zult gij daar in den bran dewijn staan, zonder ook een dropje daarvan te mo gen proeven." Nog onbeslist is, voor zoover ons beker.d is, de groote veldslag die dezer dagen voor Plevna geleverd wordt. Belangrijk in elk geval is deze kamp. Het einde van den strijd kan, zeker voor de eerstvolgende maanden, door dezen veldslag worden verhaast. Reeds gisteren werd door een Londeusch telegram het bericht verbreid dat de Russen Plevna genomen had den, la^er is gebleken dat dit bericht voorbarig was. Dat de Russen krachtig aanvallend te werk gaan, blijkt uit de verschillende berichten, en dat het er bloedig toegaat blijkt mede uit de berichten van beide zijden. De Turken melden dat de verliezen der Russen groot zijn en de Russen melden hetzelfde van hunne Turkschen tegenstanders, zoodat we het er veilig voor houden kunnen dat van beide zijden veel wordt verloren. Het Ooslenrijksche Fremdenblatt bevat een bericht van het oorlogstooneel, meldende dat reeds 10.000 Turken en Iö.OjO Russen in den op dit oogenblik nog onbeslisten slag voor Plevna buiten gevecht zou den gesteld zijn, Als gewoonlijk zullen deze berich ten weder wel wat overdreven zijn. Ook hier wint de faam voortgaande aan krachten. Het ijdele redeneeren over vredesvoorwaarden en vredesonderhandelingen houdt aan. Onder r.l deze rc- deueeringen blijkt het evenwel dat de partijen die in de eerste plaats eene vredelievende gezindheid open baren moesten om den gewenschten toestand tot stand te brengen alles behalve aan vrede denken. Door schad? wijzer gemaakt zal Rusland nog meer hulp zien te verkrijgen, want het is gebleken dat man te gen man minder baat dan drie of vier tegen één. Lang sn breed is reeds over den Paus en zijn op volger gesproken. De gezondheidstoestand van den Heiligen Vader wordt door de eene als zeer goed, door de ander als onrustbarend genoemd. Wat is waarheid P Enkele dagen zijn voor Frankrijk slechts noodig om het opnieuw te overatelpen met. politiek gehaspel. De dood van Thiers bracht eenige verademing in den onbloedigen strijd door de partijen gestreden. Met nadruk is de oude strijd weder hervat nu Gambetta Dinsdag, wegens zijne te Rijssel gehoudene rede voering is veroordeeld tot 2000 fraucs boete en drie maanden gevangenisstraf. Door den beklaagde was wegens ongesteldheid een uitstel van acht dagen aan gevraagd maar het kon niet verleend worden. Mac- Mahon vertrok Zondag naar de zuidelj'ke departe menten en werd allerwege met ingenomenheid begroet. Het huiselijk leven in Turkije. Eene dame geeft in Je Pester Loyu de volgende schets van het huiselijk leven der Turken De. Turksche vrouwen, die niet tot de allerlaag ste klassen behooreu, ziju traag en schuwen het werken. Wanneer zij mij met een of ander huis werk of handwerkje bezig zagen, konden zij uiet nalaten daarover bare verwondering te betuigen I zij vroegeu mij of mijn man zoo'n dwingeland was, dat hij mij dwong te werken. Ik kon haar maar niet aan het versland brengen, dat ik ge heel vrijw'llig dat werk deed. Het grootste ge deelte van den tijd brengen zij door met het maken en outvangen van visites, die gewoonlijk een halven ttag, soms nog langer duren in dien tijd drinken "zy ontelbare koppen koffie eu rooken nog meer ciga- retten. Tusscheu die beide bezigheden iu, kauwen zij •p een soort van harts, waardoor ze, naar zij zeggen, aaie tanden verkrijgen. Ze zijn zeer ijdel, doch ge bruiken al zeer zonderlinge middelen om hare schoon- eid te verhoogen ze verven hare vingertoppen en palm der hand geel, de lippen rood eu brengen er de oogen wit aan, om den glans der oogen meer te doen uitkomen. Het zonderlingste is echter dat zij de wenkbrauwen op een zeer pijnlijke wijze uittrekken, en op die plaats, van welke kleur beur haar ook moge ziju, een zwarte streep van een dikke kleverige stof aanbrengen. Het gebruik vordert verder dat van kleine meisjes, zoo lang ze nog ongesluierd gaan, het haar wordt rood geverfd. De godsdieusL gebiedt mannen zoowel als vrouwen het veelvuldig gebruik van baden er zijn dan ook vele openbare badinrichtingen, en buitendien bezit bijna elk huis eeu dampbad. Men zou daaruit afleiden, dat de Turksche vrouwen bijzonder op zindelijkheid gesteld zijn, doch in het huishouden zijn ze dat volstrekt niet. Ondanks het groot aantal mannelijke als vrouwe lijke bedienden, heerscht in huis vaak de grootste wanorde, want de vrouwen zijn veel te traag om de bedienden behoorlijk na te gaan. De bediendenstoet dient dan ook meestal slechts om den glans van het huis te verhoogen; het behoort tot de goede smaak een groot aantal bedienden en sla vinnen er op na te houdeu. In een voornaam huis vindt men pijpenstoppers, cigarcttenmakers, koffiekoo- kers en nog een aantal nietsdoeners; voorts menschen, die er alleen zijn om den heer na te loopen als hij uitrijdt. Slaven en bedienden worden echter zeer goed behandeld, en ofschoon men aan den eencn kant veel eerbied en onderdanigheid van hen verlangt, staat men huu aan den anderen kant zekere mate van familiariteit toe. Wanneer de heer des huizes gasten heeft, mag de vrouw niet aan tafel verschijnen, zij eet dan met de kindereu en de slavinnen in het voor de vrouw bestemde deel van het huis. Daarentegen mag de man dat deel niet betreden, wanneer hij aan de bui ten de deur staande schoeneu ziet, dat er vrouwelijke bezoekers zijn. Die gewoonte om schoenen voor de deur te zetteu, strekt om de vaak kostbare tapijten te ontzien. Tapijten en de divan aan de wanden zijn gewoonlijk bet eenige ameublement van een Turksche kamer; alleen in voorname huizen vindt men reeds kasten, stoelen en tafels, meer echter tot gebruik. Men slaapt en familie op den grond op eenige met katoen gevulde kussens en eet ook, terwijl men voor eeu zeer laag tafellje op den grond zit. Burgerlijke stand van Middelburg. (Van 29 September.) Ondertrouwd L. W. de Bree, jm. 22 j., met A. M. van Maaren, jd. 26 j. P. L. van Miert, jm. 28 j met J. J. Henniug, jd. 20 j. A. R. Amtzeuius, jm. 27 j., met C. P. 1T. Boddaert, jd. 20 j. Bevalten J. W. Bosschaart, geb. Barbier, d. C. J. P. van Dalen, geb. van de Ransou, d. J. P. Pttgé, geb. Seheijbeler, d. A. de Buck, geb. der Ende, d. J. van Dixboorn, geb. Kareis, z. A. M. Pundke, geb. Stevens, z. J. Onderdijk, geb. Davidze, z. J. Goetbals, geb. van Mslle, d. Overleden M. J. J. Meulineester, d. 3 m. G. S. Hubrechsen, d. 5 m. K. J. M. Blankert, z. 3 j. L. van Straten, d. 6 w. L Montanari, z. 7 m. L. Maas, z. 8 m. C. H. Petiet, d. 8 w. J. S. van Dixhoorn, d. 11 m. Burgerlijke stand van Vlissingcn. (Van 18 September.) Bevallen E. Smits, geb. Pieters, d. E. L. M. Schoolmeester, geb. Vemieuwe, d. E. Jncobse, geb. Melse, d. L. de Koning, geb. Simonse, z. A. M. Burs, geb. de Klerck, z. J. L. Harent., geb. Kraak, d. E. A. Slot, geb. Bolderman, z. P. C. Baart, geb. Haliï- man, z. H. C. Timmerman, geb. Visser, d. C. A. van Huizen, geb. Fliers, d. Overleden J. L: van Merkom, d. 10 w. E. Eve- raers, vrouw van J. J. Kootrian, 50 j. E. T. J. Se- sée, z. 2 m. A. Beukert, man van M. Bardoef, 55 j. J. Parrott. wede. van G. Simmons, 81 j. Graanmarkten enz. Rotterdam, 10 Sept. 1877. TARWE, Jarige iets hooger. Nieuwe bij ruimen aanvoer. Jar. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche puike van f 14.75 tot 15.60 middelsoort eri geringe van 1*14. tot f 14,50 N. puike 13,tot f 14,15 middelsoort 11, tot f 12,50 geringef 8,50 tot f 10,50. ROGGE Nieuwe bij ruimen aanvoer, onveranderd. Zaaisoorten nog daarboven. Nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche van fS,75 tot f,910 Overmaassche en Noord.-Brab. f 8,25 to t f 9,Min dere van f 8, tot f 8.25. GERST. Nieuwe Winter en Zomer onveranderd. Nieuwe Winter puike van f 6,SO tot 7.40. Mindere f 6,25 tot f 6.75. Zomer puike f 6,50 tot f 7,Min dere f6,tot f6,40. HAVER raoeielijk vorige prijzen te bedingen. Blanke, zware en kot-te, van f 5,tot f 5.. o, Lange en lichtere soorten f 4,tot f 5.Ordinaire f 3.tot f 4.75. BOEKWEIT f 5,— lager. Nieuwe Noord.-Brab. f210 f 215 p. 2100 k. PAARDE BOOR EN, f7.50 a f 8,—. DUIVEBOONF.N, f8— tot f 9.—. BRUINE BOONEN. Puike f13,— tot f 15,Min dere en afwijkende f 10,tot 12.50, WITTE BOONEN. Puike t 16,— tot f 17,—. Min dere en afwijkende f10,tot f15, BLAUWE ERWTEN, op vorige weeksprijzen verkocht Nieuwe Zeeuwsche van f 11,50 tot f 11.75. Gewone f 10.75 tot f 11.25. HENNIPZAAD. Inlandsch f9.— tot f 9,25, CANARIEZAAD onveranderd. Puik f 10,75 a f 11,— Gewoon f 9,50 tot 110,50. KOOLZAAD. Prijshoudend Zeeuwsche gestort VI. 76% A 77 f459 f 462 p. 30 Hec. dito in zaken 77 - 462 Goes, 11 Sept. De jarige tarwe werd 25 ets. hooger verkocht, alle overige artikelen bleven gelijken prijs. Oostburg, 12 Sept. (per telegr.) Jarige tarwe f 15, a f 15,50; nieuwe f 8,50 a f 8,75; nieuwe wintergerst f 8,a f 8,10; nieuwe tarwe onverkocht. Bij geringe aanvoer werd weinig verkocht. Boter f 1,40 Rotterdam, 11 September. Op de veemarkt waren gisteren aangevoerd: 1524 runderen 347 vette- en graskalveren, 4 nuchtere kalveren, 1629 schapen of lam meren, 214 varkens, 227 biggen, 14 bokken of geiten. De prijzen van het vee, besteed ter markt van heden waren als volgt: Runderen le kwaliteit 86 c., 2e kwal. 72 c., 3e kwal. 56 c.;Kalveren le kwal. 95 c., 2e kwal. 75 c.; Schapen 90 c., alles per kilo. De prijzen van het magere vee bleven onveranderd, Vlissingen, 11 Sept. Boter per kilogr. f 1.30 af 1.50. Eieren f 3.90 k f4.per 104 stuks. Middelburg, 6 Sept. Boter per kilogr. f 1.10 A fl.20. Eieren f3.10 per 100 stuks. Prijzen van effecten* {PER TELEGRAAF.) Amsterdam, 12 September 1877. Nederl. Oertilic. Werkelijke schuld. 2'/j pet. 64% dito dito dito 3 77l/< dito dito dito 4 101 Loten stad Rotterdam 3 104 dito dito Amsterdam 3 102% Rusland. -Obligatiën 179S/1S16 5 Certific. laser; 5 serie5 Obl. Hope Co.lS55 6e serie 5 76% dito f 1000 1864 5 ditoL. 100 LS72b 78% dito L. 100 18735 79%e Loten 1864 5 129 Loten 1866 5 1.27 Inscr. Stieglitz Co. 2e a 4 L. 4 Obligatiën 186769. 4 69% Aand. Spoorw. Gr. Maatseh. 5 1013 4 Oblig. dito4 Aand. Kiew-Brest 5 44'/2 dito Baltische spoorweg. 3 441/; Oblig. spoorweg Poti-Tiflis. 5 dito dito Jelez-Griasi 5 dito dito Jelez Orel 5 Sl3/4 dito dito Charkovv Azow5 77% Polen. Aand. Warschau-Bromberg. 4 50 dito dito Weenen. 5 47% Oostent. Oblig. metal, in zilv.Jan./Juli. 5 579/i« dito dito Aprll/Oct. 5 57% dito in papier Mei/Nov. 5 55 dito dito Febr./Aug. 5 55l/a Italië. Oblig. Z.-Ital. spoorweg. 3 40'%„ Spanje. Obligatiën Bui ten 1 1 12%s dito Binnenlandsche 1 11% Portugal. Obligatiën3 50% Turkije. Inschrijving Alg. schuld 5 8"/ls Obligatiën 1869 6% Egypte, dito 1868 7 dito 1873 7 Amerik. Obl. Vereenigde Staten 1904. 5 dito dito dito 1885. 6 Brazilië. Oblig. 1S634 dito 1S655 96% Prijzen van coupons. Amsterdam, 12 Sept. Metall f 21,22'A dito zilver (22,15 Div. Eng. per ft t' 11,87%; Eng. Portugal per ft tSpaansche piasters f,59; Amerikaansche dol lars (in goud) f 2,46%. Amsterdam, 11 Sept. Metali. r 21,20dito zilver I 22,12%. Div. Eng. per ft ƒ11,871/-.:; Eug. Russen per ft f 12,02'/.,; Eng. Portugal per ft/"; Frans f 47,70; Belg. 47,70 Pruis 5S,60 Hamb. Russen /T,1G% Rus sen in Z. R. f 1,20I/3 Poolsche per ll Poolsche ner Z.R. t Spaansche piasters f ,59; Spaansche binnen landsche f ,54 Amerikaansche dollars 2,46% papier t 2,35.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1877 | | pagina 3