BUITENLAND. HANDELSBERICHTEN. oven en de dear weder gesloten. „Gedurende 25 inuten kon het lijk, door de vlammen en rook, gezien worden, doch een knetterend geluid was ^oed hoorbaar. Na een half uur hoorde men slechts het leven van de vlammen en werd het gebeente van het benedengedeelte van het lijk zichtbaarhet vleesch was geheel weg. Om 7 u. 20 m. werd de deur van het fornuis geopend en was het witte geraamte goed „Na de sluiting der deur kon de verdere geregeld worden nagegaan, en zag men achtereenvolgend de kleiner beenderen al vallen tot aan het einde van het tweede uur er niets ziohtbaar bleef dan een hoop half verbrande beenderen. „Een heete luchtstroom werd toen door het fornuis gejaagd, toi dertig minuten later bleef 3i' niets over dan eeii kgo asch. Het vuur werd toen uitgedoofd en het BPluis 3/i uur tijd gegeven om af te koelen. „Het Itof van dr. Winslow werd daarna van schilfers plaat ijzer gezuiverd, in een glazen flesch gedaan en door een glazen stop luchtdicht afgesloten." Zijn assche ruste in vrede de „plechtigheid" was ten einde. Zeker dichter, Juste Olivier, sprak eene waarheid uit die men, eiken dag kan waarnemen, als hij zegt 'k Zag van 't gebergte neder, En merkte een akkergrond, Waar golvend heen en weder Het graan te rijpen stond. Toen kwam van alle zijden Een heir van maaiers aan Ik zag hen 't koren snijden, De bloemen met het graan. De een stond zijn zeis te scherpen, Een ander zwaaide 't rond Ik hoorde 't wapen snerpen, Straks kuste de oogst den grond. De halmen hoog verheven, Zij vielen met een zucht Dc zeissen o ider 't zweven Floot aaklig door dc lucht. En wat ik dus zag vallen, Het waren wat meent gij Ach menschenschedels allen Want broos als riet zijn wij. Bij honderden te zamen Werd de akker afgemaaid Waarheen de maaiers kwamen Lag 't veld met doön bezaaid. Onmeetlijk, donker, zwijgend Strekt zich dit doodskamp uit, Bloedkleurig, rookend, hijgend Tot waar mijn oogblik sluit En 't oord zoo rijk aan eiivlen, Die doodlijke akkergrond, Dat kamp, waar we allen sneuvlen, Het is het Wereldrond. Voorwaar geen dag in ous leven of dezelfde erva kunnen wij opdoen. Maar zeker toch de eene tijd mee clan de andere. Als we ons heden nederzetten om u ten gids te zijn, op het gebied dat buiten onze grenzen ligt, dan Ï9 dood en lijden op nieuw het grootste, het eenige, dat op te merken valt. Algemeen was de deelneming die Zaterdag Frank rijk openbaarde toen een zijner burgers ten grave gebracht. De lichtzinnigheid en het politiek zwegeu voor eenige oogenblikkeu oogen- zeggen we, geen dagen toen daar een nensch ging naar zijn eeuwig huis. De plechtige grafwaarts bracht eenige oogenblikkeu van stilte nadenken? in dat immer bruischende en leven der wereldstad. De geduchte maaier net zijn zeis had een halm geveld, die meer dan an- ieren de opmerkzaamheid lot zich trok de onver- riddelijke dood riep aan allen in Frankrijk een Me- nento-mori toe. Minder opgemerkt maar in grooten getale velt de vreede hongerdood in Britsch-Indië velen, en die, loor hulp van den staat of particulieren ondersteund vorden, ontwaren maar al te wel wat lijden er ge- eden moet worden, hoe zwaar het valt den 1 evens- te strijden. Ach, ook de bewoners der tropische ervaren mis chien meer dan wij wat de wereld biedt, wat rampspoed en leed leven geeft. En waar ergens is de oogst voor den maaier zoo als in het Oosten. Wij geven bij voorkeur yeen cijfers omdat alle schijn van waarheid zelfs aan lie berichten ontbreekt (als bewijs kunnen we aanvoe gen dat volgeus opgaven van Russische zijde aan den Dhipka-pas ruim 2800 hunner manschappen aan looden en gekwetsten zijn buiten gevecht gesteld, Zater- werd door een Eugelsch correspondent verzekerd de Russen aan den Chipka-pas minstens 20,000 hadden verloren) maar ook al gelooven we stel- dat de hier en daar genoemde cijfers verre, zeer óverdreven zijn, toch kan men veilig aannemen velep in de gevechten die onlangs geleverd zijn, og wor?en den dood hebben gevonden, e stiijd woedt nog steeds in Bulgarije, zonder tot heden belangrijke uitkomsten zijn verkregen. Plevna is; ook nu weder het middelpunt van den strijd. Tegenover het winnen van Lovatz door de Russen, in ons vorig nommer gemeld, staat hunne uederlaag aan de rivier de Lom, zoodat heden noch van winst noch van verlies voor dezen of dien sprake kan zijn. De begrafenis van Thiers. In weerwil van den zwaren regen, die den geheelen voormiddag aanhield, was geheel Parijs Zaterdag op do been. De Beurs was geopend; doch in de handelswijken waren vele werkplaatsen en winkels gesloten. Langs de boulevards vertoonde zich overal eene dichte aaneen schakeling van parapluies. De huizen waren lot op de dakeu met toeschouwers bezet. Tengevolge der ontelbare rijtuigen was de passage herhaaldelijk ge stremd, cloch werd, door de zorg van een paar dui zend politie-agenten en de garde te paard, telkenmale spoedig hersteld. Bij Eet huis van Thiers, op de Place Saint-Georges, was het hekwerk gehuld in een zwart décoratief, prijkende met zilveren palmen, afgewisseld met het naamcijfer van den overledene. Ouder een katafalk, omringd door brandende waskaarsen, stond de lijkkist. Op het rouwkleed lagen het grootkruis van het Legi oen van Eer, een aantal bouquetten, een reusachtige immortellenkrans (aangeboden door de burgeiij van Troyes), benevens de kransen van de Franscbe bevol king 13 Rome, van prinses Troubeizkoi, van eenige steden in den Elzas en Lotharingen, alsook van de steden Nimes, Marseille, van de Parijsche jongeling schap en van gedelegeerden der Argentijnsche Confe deratie. Precies ten 12 ure. werd het lijk opgenomen. Ten half I ure kondigde het klokgelui aan dat men de kerk had bereikt. Dit gebouw was van binnen geheel en al in het zwart gedrapeerd. Het orgelfront prijkte van boven tot beneden met een grootsch rouwdécors- tief. Men zag er eene menigte candelabres geschikt. In het raiddenschip stond, omgeven door eene dichte schare, de abt Rolleau, die de absolutie uit sprak. De zangen werden uitgevoerd door het koor- personeel der opera. Mevrouw Thiers was bij den lijkdienst aanwezig, zonder-gezien te worden, daar zij plaats had genomen in eene kleine zijkapel, alwaar zij door eene zijdeur kon in- en uilgaan. Wegens de zeer beperkte ruimte van het gebouw moesten de meeste personen er bui ten blijven. Ten 1 ure hield de regen op en ging de stoet langs de rue Pelletier, de groote Boulevards, den boulevard Voltaire en de rue Roquette, naar hpt kerkhof, Père la Chaise, en wel in de volgende orde Een peloton garde te paard de infanterie met den staf en de muziek de dragers der ordeteekenen en ander iesigniën de ceremoniemeesters de lijkkoets, (die tot nog toe alleen heeft gediend voor Morny, Billault, Persigny, Ricard en Blanc), versierd met vier groote standbeelden, dragende bou quetten, benevens schilden met den naam van Thiers voluitde koets was bespannen met zes paarden, ge leid door pikeurs de koorden van het rouwkleed werden gedragen door de beeren Silvestre de Sacy (lid der Franscbe Academie), Vuitry (lid van de Aca demie des sciences morales), Dufaurc, Martel, Simon, Favre, admiraal Pothuan, benevens de gewezen minis ters van den overledene en den president Jules Grévy. Daarop volgden gewezen afgevaardigden mi senatoren vertegenwoordigers der Fransche Academie (gedeel telijk in ofhcieele klceding) van de accademie des sciences morales van het Institut van den algemeenen raad van het departement der Seine verschillende gezanten in rijtiiïgen de Parijsche Gemeenteraad de deputatiën uit zestig steden, waaronder «lie van Belfort, met hare banier, met daverende kreten werd toegejuicht deputatie uit de studenten. Bij deze stoet, gevolgd door artillerie, infanterie en kurassiers, was eene onoverzienbare schare aan gesloten. Alles te zamen vormde een grootsch schouwspel. Hier en daar begonnen enkele toeschouwers den kreet „leve de Rppubliek" aan te heffen. Op een wenk van eenige oud-afgevaardigden werd echter niets meer gehoord en ook overigens heerschte allerwege een volkomen orde. Op het kerkhof werden toespraken gehouden door de heeren Grévy, Jules Simon, de Sacy Vuitry eu admiraal Pothuan. Jules Simon zeide in zijne toespraak „Het eerste gevoel, hetwelk ons gemoed na zulk een zwaar verlies treft, is dat van moedeloosheid. Maar Thiers heeft ons door de geschiedenis van zijn leven geleerd, nooit te wanhopen, nooit terug te wijken. Leest zijne werken, volgt zijn levensloop, overal ziet gij bij hem de vaderlandsliefde doorstralen" „Thiers" zeide hij verder „heeft wel een Ko ning gediend, maar onder voorwaarde, dat die Vorst zelf een getrouw dienaar der constitutie zou ziju." Daarna herinnerde de spreker, hoe Thiers zieh tegen den oorlog had verzet: hoe hij zich vervolgens tot alle Hoven wendde om, alware het ook slechts eene moreele, ondersteuning voor Frankrijk hoe hij, den 24sten Mei afgetreden, niet aarzelde om tot het par ticulier leven terug te keeren, en welke demonstratiën daarop waren gevolgd. De spreker eindigde met een „laatst vaarwel in naam des lands aan den geschied schrijver der revolutie, aan den kampioen der vrijheid, aan den bevrijder van het Fransche grondgebied, aan den eersten president der Fransche republiek." De heer Jules Grévy gaf een overzicht van Thiers' parlementaire loopbaan. Hij toonde aan, hoe de afge storvene zijne monarchale gezindheid had ten offer gebracht aan de republiek, omdat hij die voor Frank rijk als den eenig mogelijken staatsvorm beschouwde. Dat offer had hem veel gekost, maar voor de stem der vaderlandsliefde had bij hem alles moeten zwijgen. Nadat vervolgens admiraal Pothuan eene toespraak had gehouden, waarin hij Thiers voorstelde als be voegd beoor.deelaar in aangelegenheden van militairen aard, namen de heeren Sacy eu Vuitry het woord, meer bepaaldelijk om hulde te brengen aan de nage dachtenis van de nationalen geschiedschrijver en wei sprekenden redenaar. Al de toespraken werden met teekenen van bijval begroet. De plechtigheid is zonder eenig incident afgeloopen. Burgerlijke stuwt van Goes. (Van 1 tot 7 September.) Bevallen: J. M. Scheele geb. Robijn, d.D. Nieuwdorp geb. Molhoek, d. J. J. de Waard geb. Fagel, z. P. Schipper geb. Hijman, tweelingzonen. Overleden J. G. Rijkaard, d. 7 ra. K. Piadet 28 j. man van C. van Meele; C. Dekker, d. 4 weken; A. M. Kauffman, d. 5 weken; J. H. de Joiige 23 j. Graanmarkten enz. Rotterdam, 10 Sept. (per telegr.) Jarige tarwe 25 ets. hooger nieuwe prijshoudend erwten 25 ets. lager haver flauw onveranderd koolzaad 20 ets. hooger. Aanvoer ruimer. Amsterdam, 10 Sept. Raapolie op zes weken 46'/ Lijnolie t' 351/;- Prijzen van effecten. {PER TELEGRAAF.) Amsterdam, 10 September 1877. Nederl. Oertilic. Werkelijke schuld. 2l/2 pet. 64l3/]a dito dito dito ,3 dito dito dito 4 101 Loten stad Rotterdam 3 1037a dito dito Amsterdam 3 102 Rusland. Obligaliën 1798/1816 5 96'/t Certific. Inscr. 5 serie5 oö'/o Obl. Hope Co.lSoö 6e serie 5 77 dito f 1000 1864 5 S7 dito L. 100 1872 5 78'/, dito L. 100 18735 785/„ Loten 1864 5 129 Loten 1S665 129 Inscr. Stieglitz &.Go; 2e a 4 L. 4 Oblteatiën 1867—69. 4 68 */8 Aand. Spoorw. Gr. Slaatsch. 5 102 Oblicr. dito4 73 Aand. Kiew-Brest 5 44l/« dito Baltiscke spoorweg 3 44 Oblig. spoorweg Poti-Tiflis. 5 82Vj dito dito Jelez-Griasi 5 813/t dito dito Jelez Orel 5 dito dito Charkov/ Azow. 5 773/'s Polen. Aand. Warschau-Brombcrg. 4 dito dito Weenen. 5 Oostem. O'olig.metal. in zilv.Jan./Juli. 5 5613/ie dito dito Aprii/Oct. 5 56'/s dito in papier Mci/Nov. 5 54!/s dito dito Febr./Aug. 5 54l/8 Italië. Oblig. Z.-Ital. spoorweg. 3 4013/lö Spanje. Obligation Buitcnl 1 12 dito Biiinenlandsehe 1 ll1/; Portugal. Obligaliën3 503/8 Turkije. Inschrijving Alg. schuld5 83/4 Obligatiën 1369 6 61/4 Egypte, dito 1868 7 dito 1873 7 Amerik. Obl. Vereenigde Staten 1904. 5 1033/< dito dito dito 18S5. 6 Brazilië. Oblig. 1S6341/- S73/< dito 1865 5 96 "/8 Prijzen van coupons. Amsterdam, 10 Sept. Metal 1 f21,dito zilver f 21,97V;; Eng. per g? t' 11,877;; Eng. Portugal per 'gj t Spaansche piasters f,59: Amerikaansche dol lars (in goud) f 2,46. Amsterdam, 8 Sept. Metall. r 20,97'/; dito zilver f21,90; Div. Eng. per te f 11,87V;*, Eng. Russen per gj f 19,02l/>; F.ng. Portugal per IC Frans t 47,70 Belg. 47,70 Pruis /'58,60 Hamb. Russen f l,163/4Rus- j sen in Z. R. f 1,207a Poolsche per 11 Poolsche oer Z.R. f Spaansche piasters f ,59; Spaansche binnen- landsche f ,54 Amerikaansche dollars f 2,46 papier 2,35.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1877 | | pagina 3