1" BE HOFSTEDE, BE HOFSTEDE, FIN EX. ('Ilii. HUISVRIEND. HET SLOEPSCHIP „ZEELANDIA", COMPLETEN INVENTARIS; en OPENBARE VERHURING. I den meester van het dorp hunner geboorte zegenen zullen, omdat hij hun den weg wees tot welvaart in den vreemde, en hunne hoop, hunne uitzichten richtte op iets hoogers dan het bezit van een enkel varken, en het pachten van eenige roeden aardappelland. Ik grief U immer9 niet met dit te schrijven? Ik maakte deze opmerkingen en had U er over willen spreken, maar dat kon niet. Ik wil U de les niet lezen, en wacht een brief vau U, waarin Gij mij Uwe zienswijze over zulke belangrijke onderwerpen mededeelt. Groet uwe vrouw, met wie ik gaarne persoonlijk kennis had gemaakt. Steeds blijf ik, als in onzen jongenstijd T. T. S. P. S, Sommige boertjes weten ook niet dat men door aan te bellen, eene huisdeur spoediger ge opend ziet dan door kloppen en wachten. Dat is karakteristiek. A JD V K RTKNTI EN IN LOSS IJST Q-: 1"« kwaliteit Haard- en Kachelkolen, voor J. SNOEP O. Voor 2,40 in plaats van 6,00 O P* O O W M O CÖ TE KOOP: T li 24 a f' 1. i ii kwarto formaat. Adres: J. SIX DIJKSTRA. Een WERKPAARD en een MERRIEVEULEN te koop, bij An. GESCHIERE te Grijpskerke. De Notarn VAN RIJSOORT VAN MEURS, gevestigd te Veere, zal op XV oensdag 12 September 1 8 7 7, 's nam. 2 uren, in het Hotel Roland" te Veerein het openbaar XUERKOOPEN groot 59 tonnen, uitgerust voor de kolvissckerij in 1877 grootendeéls vernieuwd, met staand en loopend XVant, Zeilen, Ankers, Kettingen en verdere alles in uitmuntende staatliggende in de haven te Veere. Inmiddels uit de hand te koop. Voorts eene partij nieuw en oud Touwwerk, oude Zeilen, Vaatwerk, Traan enz. Inlichtingen te bekomen hij den heer J. B. THEUNS te Veere en ten kantore van voor noemden Notaris. De Notaris A. M. VAN RIJSOORT VAN MEURS, zal op Maandag B msTÊsm&r September 1877, 's voormiddags 10 uren, in het Schuttershof te Middel burg, in het openbaar VERKOOPEN bewoond door B. BLOK, in de gemeente Middelburg, bij den Vlissingschen straatweg met 17 hectaren 87 aren 7 centiaren in de gemeenten Middelburg en Koudo kerke; en genaamd »St. Janshof," bèwoond door M. BAKKER, in de gemeente Zoutelande, met 52 hectaren 7 aren 30 centiaren in de gemeenten Zoutelande en Meliskerke. De veiling zal geschieden in perceelen, met combinatiën en in raassa's. De goederen zijn te bezichtigen Maandag 27, Dinsdag 28 en XVoensdag 29 Augustus 1877; de gebouwen echter alleen met consentbiljet van voornoemden Notaris. Inlichtingen en notitiëu dezer veiling met kaarten, zijn te bekomen ten kantore van den Notaris E. A. VERMEULEN te Brussel en van voornoemden Notaris. Het Burgerlijk en het Diaconie ARMBESTUUR van Meliskerke, zullen, op XVo e n s d a g den 12den September 1877, des voormiddags te half tien uur, te Meliskerke in de Herberg bewoond door Iz. MATTHIJSSE, ten overstaan van den Notaris PIETER LOEFF, in het openbaar te huur aanbieden: 38 PERCEELEN en en gelegen in de gemeenten Meliskerke, Dom burg, Aagtekerke en Biggekerke, aan de Burgerlijke en de Diaconie Armen van Meliskerke toebekoorende. Bij plakbiijstfen in het breede omschreven. Voor nadere inlichting vervoege men zich ten kantore van den Notaris te Koudekerke. Verkoopingen in de Provincie Zeeland. datum. plaats. te verkoopen. inlichtingen. 1 Sept. Tbolen. Molen. Wagtho. 3 Middelb. Hofstede, Land.V. Meurs. 3 Biervliet. Bouwland. Brevet. 3 KoudekerkeHofsteedjen en Land. P. Loeff. 8 Goes. Woonhuis, Zo merhuis, Erve. Kakebeeke. 11 Sas v. Gent.Meubelen. Westenberg. 11 Goes. Woonhuis. v. d. Bussche. 12 Veere. Sloep en Inven-Rijsoort van taris. Meurs. 13 Kwaden- damme. Hofsteedje. v. d. Bussche. 14 Kwaden- damme. Inspan. v. d. Bussche. 18 Koewacht. Hofsteedje. C. J. A Fercken, Stoumb ar ge dienst MiddelburgI dissing en v. v. Van Middelburg vm. 6,15. 9,30; nm. 1. 3,30. 7, ('s XVoensd. en Zaterd. echter 1,10 in plaats 1. u.) Van Vlissingen vm. 8,15. 11; nm. 2,30. 4,40. 8. Op Zon- en Feestdagen: van Middelburg vm. 6.15. 9,30 11,30; nm; 1, 2,45, 3,30, 5,30, 7, 8,30; van Vlissingen vm. 8,15, 11 nm. 1,30, 2,30, 4, 4,40 7, 8, 9,30. STOOMBOOTD1ENST TÜSSCHEN MIDDELBURG EN ZIERIKZEE. Correspondentie Zierijczee Spoorweg Goes. Van MiddelburgSept. Van Zierikzee vm. 6,nm. 4, Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensd. Dotiderd. Vrijdag 1 vm. 10,nm. 2 6,— 3 4 6,— 5 6,— 10,- 10,- 10,— 6,— - Den 21en, vaart de boot van Middelburg naar singen (Ravenstalion) 's mid. 12,terug X-lis- Stoombootdieiist TÜSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in Sept. Van üliddelbKrg;: Van Rotterdam: 2 'smor. 3 Zondag Maajida Dinsdag 4 XVoensd. 5 Donderd. 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Maandag 10 Dinsdag 11 XVoensd. 12 Donderd. 13 Vrijdag 14 Vrijdag 7, vaart d voor Militairen. 9,- 10 8,30 10,— 10,— 6, 6,— 3, 6. u Zaterdag Maandag Dinsdag XVoensd. Donderd. Vrijdag Zaterdag 8 Maandag 10 Dinsdag 11 XVoensd. 12 Donderd. 13 ..Vrijdag 14 1 'smor. 11,30 u 11,30 11,30 10,— 10,— 11,30 11,30 11,30, 11,30, 11,30, boot van Middelburg alleei Roosendaal Wouw Bergen op Zoon: Wouusd recht Rilland (halte) Krabbend ij ke Kruiaingen Vlake (halte) Biazelinge Goes 's Heer Arendskcrice Arnemuiden Middelburg. Vlissingen. Treinen alleen VERTREK VAN" 3EOORTREINEN. Zomerdienst. I A. IV.. I 'v. 8. A. 8. I V. |S. A.I9. 1 en -11.- '.UOjlh 0.1 *12. 9.22 0.31 9.45 9 51 10,4 10.9 10.20 10 271 15 10.30 1. 23 10.38 1. 3910.55 1. 4511.1 2. ,50,11.6 2. —'11.15' 2. 2e klasse. 15 20 30 46 ,53 ■5 1 .11; .93 ,29| 33 41 58i I 7 3 15 3. 3.10*7. 3.22 i 3.31. 7.1.7: ,3.37 I 4.151 4.30 4.37 4.4*2 7.561 7.57: 9.45 js.llj S.lSilO.lO 30,5.15; 8.2*2110.1. 8.1..: 8.55 9.8 9.10 9.19 9.33 9.39 9.49 9.54 10.5 10.32 10.16 10.24 10.41 10.47 10.52 5.25 8.3010.25 11.— Vl issingen Middelburg Arneinii'nleit 's Heer Arendckerke Goes Biezelinge Vlake (halte) Kruiningen Krabbendijke Rilland (halte) Woensd recht Bergen op Zoom Wouw Roozendaal V. 6.- *7.25*9.20,12.4513.—i t A. 6.9 7.33 9.28 12.53 3.10: 1 V. 6.12 7.341 9.30 12.571 6.20 1.4 ii.36 1.19, i A 6.44 9.51 1.26; I V. b.47 9.52 1.29 i I! 7.— 1.40 7.8 - 1.47! - 7.14 1.57! - u 7.25 2.7 n 7.32 2.13 V 7.47 2.27! A. S.— 10.34 2.35! V. 8.2 10.35 2.40 4 IS.14 2.52; 4 A. 8.25 3.45110.50 3.1 '4 ,5.30|8.45 j5.39S.55 5.43 9.— 5.509.7 6.6 9.22 16.119.30 6.18 6.31 6.39, 6.451 [6.56 7.3 17.24 17.36 Van Neuzen Sas van Gent. Selzaete. Te Gent -i Van Gent. J V Selzaete. Sas van Gent. Te NeuzenJ 6.— 6.25 6 40 7.98 S.17 9.29 10.— 10.30 10.55 11.10 12.— 12.25 3.05 1.55 2.25 De treinen 'a morg. 7.25 en 9.20 van Vlissingen vertrekkende, lo.open van het Havenstation en de treinen ten 5.25 en 8.30 komen aan dat Station aan. X'an Neuzen Axel Hulst Te St. Nicolaas Van St. Nicolaas .j y Hulst y Axel .j Te Neuzen J 6.15,10.20,tl.40 6.3210.35 1.56 6.5210.53 2.15 7.4511.30} 2.47 8.5 11.55 3.15 S.55,12.45, 3.55 9.151 1.05' 4. 9.30! 1.20 4 Zondagstrni 4.41 6.11 6.2! 7.1! 8.5 9.2! 9.5: 6.2! 6.3! 6.5< 7.2! GEPRUKT RH P. fi. WIJTMAN, TF: MIDDELSnRG.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1877 | | pagina 4