lü. Een t OPENBARE VERHURING. TE HUUR 2°. 3°. AREN 90 CENTIAREN BOUWLAND EN SPRINK OPENBARE VERPACHTING HET SLOEPSCHIP „ZEEL AN DIA' COMPLETEN INVENTARIS; H AJD V ERTBNTIBN. Het Burgerlijk en het Diaconie ARMBESTUUR van Meliskerke, zullen, op Woensdag den 12den September 1877, des voormiddags te half tien uur, te Meliskerke in de Herberg bewoond door Iz. MATTHIJSSE, ten overstaan van den Notaris PIETER LOEFF, in het openbaar te huur aanbieden: 38 PERCEELEN gelegen in de gemeenten Meliskerke, Dom burg, Aagtekerke en Biggekerke, aan de Burgerlijke en de Diaconie Armen van Meliskerke toebehoorende. Bij plakbiljetten in het breede omschreven. Voor nadere inlichting ver voege men zich ten kantore van den Notaris te Koudekerke. Het POLDERBESTUUR van WALCHEREN zal, op Donderdag den 30sten Augus tus 1 8 7 7, des namiddags te 1 uur, in de Bovenzaal der Sociëteit »De Vergenoeging," op de Groote Markt, te Middelburg, ten overstaan van den Notaris L. L. WOUTERSEN, in het openbaar voor den tijd van zeven ach tereenvolgende jaren VERHUREN: 31 PARTIJEN 'traatiuerjcn, in verschillende gemeenten gelegen en bij aan plakbiljetten nader aangewezen. Inlichtingen omtrent de te verhuren percee- len en de voorwaarden zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. bij inscln-ij-viug-, ten Kantore van den Notaris A. M. TAK, te Middelburg genaamd »HET ZANDHOF," staande en liggende aan den rijweg tus- schen den Grooten en den Kleinen Abeele, met 7 hectaren 52 aren 13 centiaren Moesland TuinBoomgaard Boinv- en Weiland, De iuschrijvings-biljetten moeten worden ingeleverd ten kantore van voornoemden Notaris vóór of op 10 September a.en de voorwaarden van verhuring liggen aldaar voor een ieder ter lezing. De Notaris P. LOEFF zal, op V r ij d a g den 7cn September 1 8 7 7, te Koude kerke, in het openbaar te koop aanbieden om 0 uren des voormiddags in de Herberg bij C. ROOSE te Koudekerke bij Dishoek in wijk B n0 29, ter grootte van 23 aren 10 centiaren (tiendvrij), gelegen alsvoren aan de zuid zijde van den Zandweg, en mede tiendvrij, gelegen onder Koudekerke bij het Hofsteedje van DANIEL DINGE- MANSE. Alles bewoond en in gebruik bij de eigenares de Weduwe DANIEL DE WITTE. Maandag en Dinsdag vóór den verkoop te zien. En om 1 uur des namiddags op gemeld Hofsteedje Tarwe, Gerst, zwarte en witte Boonen en Aardappels, een vet Varken, 2 Geiten, eenige Landbouwers Handgereedschappen, Mest en Meubilaire goederen, waaronder een Bed en Peluw en hetgeen meer zal worden geveild. Nadere inlichting verlangende vervoege men zich ten kantore van den Notaris te Koudekerke, op Vrijdag 31 Augustus 1877. des voormiddngs te 10 ciren, te Borsseleill hr' gemeentehuisvoor 6 jarenvan Visscherijen, Dijken, Schorren, n Bouwlanden en het jachtreclit in het Ambacht Borssele, op ongeveer 1400 Hectaren. Luformatiën te bekomen bij den heer H. A. HAGEN, te Borssele en bjj den Notaris J. M. PILAAR, te Goes. Verkoopingen in de Provincie Zeeland. datum. plaats. 30 Aug. Middelb. 1 Sept. Tholen. 3 Middelb. 3 Biervliet. 3 12 te verkoopen. inlichtingen. Buitenverblijf. A. M. Tak. Molen. Wagtho. Hofstede, Land.V. Meurs. Bouwland. Brevet. Koudekerkeïïofsteedjen en Land. P. Loeft'. Woonhuis, Zo merhuis, Erve. Kakebeeke. Sloep en In ven-Rijsoort van taris. Meurs. Goes. Veere. De Notaris VAN RIJSOORT VAN MEURS, gevestigd te Veere, zal op Woensdag 12 September 1 8 7 7, 's nam. 2 uren, in het» Hotel Roland" J te Veere, in het openbaar VERKOOPEN: groot 59 tonnen, uitgerust voorde kolvisscherij in 1877 grootendeels vernieuwd, met staand en loopend Want, Zeilen, Ankers, Kettingen en verdere alles in uitmuntende staatliggende in de haven te Veere. Inmiddels uit de hand te koop. Voorts eene partij nieuw en oud Touwwerk, 1 onde Zeilen, Vaatwerk, Traan enz. Inlichtingen te bekomen bij den heer J. B. THEUNS te Veere en ten kantore van voor noemden Notaris. Stooiuhargedienst MiddelburgVlissingen v. v. Van Middelburg vm. 6,15. 9,30; nm. 1. 3,30. 7, ('s Woeusd. en Zaterd. echter 1,10 iu plaats 1. u.) Van Vlissingen vm. 8,15. 11; nm. 2,30. 4,40. 8 Op Zon- en Feestdagen van Middelburg vm. 6.15. 9,30 11,30; nm; 1, 2,45, 3,30, 5,30, 7, 8,30; van Vlissingen vm. 8,15, 11 nm. 1,30, 2,30, 4, 4,40 7, 8, 9,30. STOOMBOOT!)] ENST TUSSCHEN MIDDELBURG EN ZIERIKZEE. Correspondentie Zierikzee Spoorweg Goes. Van Middelburg: Aug. Van Zierikzee: Maandag 27 vm. 10,nm. vm. 6,nm. Dinsdag 28 4,— 7,— Woensd. 29 4,7, Donderd. 30 4,6, Vrijdag 31 5,10, Den 31en, vaart de boot van Middelburg naar Vlis singen (H a v e n s t a t i o n) 's micl. 2,30 terug 3,30. Stoom bootdienst TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in Aug. Vaas itaiildclHaca^Visas fitotterdai» Dinsdag 28 'smor. 6,u Dinsdag 28 'smor. 11,30 u Woensd. 29 6,Woensd. 29 11,30 Donderd. 30 6,Donderd. 30 11,30,, Vrijdag 31 6,„Vrijdag 31 11,30,, VERTREK VAN" SPOORTREINEN. Zomerdienst. Roosendaal V 9.— 11.55, VlO *7. S.45 Wouw 9.10 12.6 112 8.55 Bergen op Zoom -V. 1 V. 9.18 9.22 12.15) 12.20; '..3 3.37 7.17 9.8 U.10 Woensdrecht II 9.31 12.30 9.19 Rilland (halte) H 9.45 12.46 9.33 Krabbendijke V 9.51 12.53 9.39 Kruiningen II 10.4 1.5 I 4.15 9.49 Vlake (halte) II 10.9 1.11 9.54 BïezeMnge 10.20 "1.22 4.30 10.5 Goes 1 A. 10.27 1.29 4.37 7.56 10.12 i V. S.15 10.30 1.33 4.42 7.57 9.45 10.16 's Heer Arendskerue x 8.23 10.38 1.4L 10.24 Arnemuiden II 8.39 10.55 1.58 10.41 Middelburg. A. 8.45 11.1 2.4 5.11 8.18 10.10 10.47 IV. 8.50 11.6 2.7 3.30 5.15 S.22 10.15 10.52 Vlissingen A. 9.— 11.15 2.15 3.40 5.25 8.30 10.25 11.- Vlissingen Middelburg V. |6.-|*7.25*9. i A. :6.D I 7.33 9. I V. |6.L2j 7.31- 9. 6.20 Arnemuiden' 's Heer Arende kerke 16.36 A. (5.44 1,063 IV. b.47 Biezelinge Vlake (halte) Ivruiningen Krabbendijke Rilland (halte) Woensdreclit Bergen op Zoom Wouw Roozendaal 7.8 7.14 7-25 7.32 7.47 8.— 8.2 8.14 A. 8.25 I A. IV. S.45 20|12.45|3.- 28 12.53 3. .3012.57 1.4 10.50 1.19 1.26 1.29 1.40 1.47 1.57 2.7 2.13 2.27 2.35 2.40 2.52 3.1 10 4.25 4.39 4.50 5.30.8.45 5.398.55 5.42 9. - 5.50; 9..' 6.6 9.22 6.11 9.30 6.18 6.31 6.39 6.45 6.56 7.3 I 7.24, 7.36 7.4 L 7.54 8.5 1 Van Neuzen 6. 10.30 4.4C.3! Sas van Gent. (5.25 10.55 5.2 .8! Selzaete. 6 40 11.10 5.22 .5' Te Gent 7.28 12.— 6.13 ,.2< S 17 12.25 7.30 h Selzaete. 9.10 1.35 S.32 Sas van Gent. 9.29 1.57 8.5 Ij. Te Neuzen 10. 2.25 9.20.21 Van Neuzen Axel. Hulst Te St. Nicolaas Van St. Nicolaas Hulst Axel Te Neuzen 6.1510.20+1.40 6.3210.35 6.52-10.5: 7-.45 11.30 8.5 8.55 9.15 11.55 12.40 1.05 12 Treinen alleen 1 en 2e klasse. De treinen 's morg. 7.25 en 9.20 van Vlissingen vertrekkende, loopen van het Havenstation en de treinen ten 5.25 en 8.30 komen aan dat Station aan. f Zondagstrel GEDRUKT BTJ P. G. WIJTMAN, TE MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1877 | | pagina 4