iierh, School cir bending. GEMENGDE BERICHTEN. BUITENLAND. Sir Sheptlione schreef in zijn depêche nan lord Car- uavon van 6 Maartzoo zegt de heer L C.: //Ik heb herhaalde gesprekken gehad met den heer „Burgers omtrent de conditie der Regeering en des lands, welke allen opmerkelijk weren wegens zijn rond borstige openhartigheid." z/En verder z/Elke stap dien ik nam ter bereiking van mijn doel werd genomen met volle medeweten van den President Ik achtte het mijn plicht van den aanvang af, vol maakt open en rondborstig met hem te zijn, en toen ik hem het laatst in den uitvoerenden Raad ontmoet te nam hij de gelegenheid te baat om te erkennen en mij te bedanken voor het geen hij goed genoeg was te noemen mijn voorkomend en openhartig gedrag je gens hem en de Regering. Na een uittreksel uit het Bergers-gezind blad de Zuid-Afrikaan zegt de heer L. C. dan verder z/Het zal niet noodig zijn meerdere uittreksels te geveu, om te bewijzen dat de Trans vaalsche Republiek door den heer Burgers, president, met medeweten (medewerking?) van Swart, den gouvernemenis-secre- taris s. c. aan den Vertegenwoordiger der Britsche Regeering is overgeleverd, niet alleen zonder slag of stoot, maar op half joviale, half kruipende wijze. Openlijk of zonder tegenspraak staat het hier in cou ranten te lezdii, dat men vernomen heeft dat Burgers van de Britsche Regecring een jaargeld ontvangt als compensatie voor het verlies zijner betrekking. De «roerende" zwanenzang, het protest, de deputatie naar Europa enz, enz., waren allen opgenomen in het pro gram, door de heeren Burgers en Sliepstone opge steld, eu behandeld vóór de annexatie Schandelij ker spel is er in langen tijd niet met de onafhan kelijkheid van een volk gespeeld." Ber. tot pred. bij de N. TI. G. te: Arnemuiden Fh. F. I'. hauls Eemnes. Souburg van Dorsen Leksmond. Bed. voor liet ber. tot. pred. bij de N. H. G. te: Vlissingen M. J. Domna» Hoogland. Bruinisse K. W. Velhako Wilheltninadorp. Harliugen W. 1'. van Litulonk Wolsiun. Putten Hinnnahia Cappelle. Berkel J. D. van Arkel Broek o L. Drietal tot het beroepen van een predikant bij de Ned. Herv. Gem. te Amsterdam Dr. A. ïvaypcr, emer. predikant te 's Hage. F. A. liiisonilci' te Oldebroek. II. A. J. Lülgc te Nederhorst den Berg. De Algemeene Synode der Wed. Iiea*v. fkerk heeft, het voorstel van de classis Amsterdam, inhou dende dat de gemeente voortaan hare consulenten kieze, eu dat de geineeute bevoegd is de kerk te sluiten voor predikanten die eeue andere richting als d.e gemeente zijn toegedaan, niet aangenomen. Eene commissie heefl rapport uitgebracht over de regeling van het hooger onderwijs, een punt dat spoedig aan de orde zal komen. In de morgenzitting van Zaterdag en de mid- dagzitting van Maandag van de eüar. jycr. synode, werd de zendingszaak; behandeld. Onder anderen is besloten om een zendiugs-direk- teur aan te stellen en is benoemd de heer J. H. Don net', predikant te Leiden, die nu reeds met. de op leiding der zendingkweekelingen is belast. Bij eventueel bedanken is aan de zendingskommissie in last gegeven den lieer D. IC. Wielinga, predikant te Emmickhoven, en indien ook die mocht bedan ken, den heer L. Lindeboom, pred. te Zaandam te benoemen. 1. a ti ti b o a w. In de iLandb -cour. leest men de volgende voor den arbeidende^ stand vooral belangrijke incdèdeölihg van iemand, die sedert negen jaren geitenmelk ge bruikte en zelf geilen hield. „Wat het ras betreft, i3 't. mij gebleken dat de langharige hoornlooze witte geit, «Ie grootste wörrlt en tevens de melkrijkste is, ook 't minst, onderhevig aan dien walgelijken bijsmaak, die somwijlen geitemelk bezit. Dien bijsmaak schrijf ik alleen toe, aan voch tige ligging en nat voer. Wanneer de melk dien bij smaak had, heb ik mij nooit, vergist, maar altijd be vonden dat de geiten nat lagen en eene uitmesting of wel eene behoorlijke laag versch stroo waren vol doende om hem weg te nemen. Hoogst zelden laat ik de geiten uit den stal otn ze te laten grazen, doch wanneer dit het geval was, was de minste re genbui die de geiten trof, voldoende om de melk sterk te doen zijn. 's Zomers, wanneer er versch voer ia overvloed is, laat ik hen altijd tusschenbeide nog wat hooi geven en zoo 't gras dat gemaaid wordt, nat is, altijd met hooi afwisselen, waardoor ik bijna nooit sterke melk heb. Bij 't uitmesten moet de geit uit den stal worden verwijderd, anders is de eerst volgende maal de melk sierk. Ik ben 't dan ook volstrekt niet eens, dat geweide geiten minder sterke melk geven dan gestalde, doch beschouw het als een dringende noodzakelijkheid, dat de g-iten ruim en luchtig worden gestald. Zij kunnen goed tegen koude, ook midden in den winter laai ik ze buiten zetten bij 't uitmesten. „Over het algemeen komt het mij voor, dat de te genzin tegen geitenmelk zuiver veroordeel is. Meer malen heb ik menschen, die ze volstrekt niet mochten, gegeven, en zoo ze niet wisten dat het geitenmelk was roemden zij de hoedanigheid. Bij zorgvuldige verpleging en ruim strooien, vooal als men er om denkt dat de geit van afwisselend voe der houdt, acht ik deze „melkkoe van den kleinen man" eene weldaad voor velen. En ik geloof, dat menigeen die een tuin heeft, waar de afval thans zonder prijs is, met aankoop van een weinig hooi en stroo, zich met die afval uit tuin en keuken eene weldaad zou bewijzen. Vooral in gezinnen waar men de kinderen melk geeft is zij onmisbaar, uradat zij onafhankelijk maakt van den soms al te zindeKjker. melkboer. In geen enkele arbeiderswoning moet het dier ontbreken. Maandag avond overleed in de Gravenstaat te Middelburg een öjarig kind tengevolge van brand wonden, bekomen door het spelen met lucifers die op den grond lagen. Onze correspondent waagde zich wijselijk, in dertijd, niet aan eene opgave van schade veroorzaakt door den brand te Vlissingen. 1)3 een meent dat de schade ruim f 200.000, de ander dat hij slechts f 40.000 bedraagt. Wie de schade dragen moet zal hoogst waarschijnlijk door de rechtbank te Middelburg uitgemaakt moeten worden. Een ingezetene vau Vlissingen solliciteerde naai de betrekking van veldwachter in een kleine gemeente van Noord-Brabant. Namens den Burgemeester werd hem geantwoord, dat hij, om zijn kans te vermeer deren, maar in persoon moest overkomen. Onderaan den brief leest men „N. B. Voor de betrekking komen alleen in aanmerking zij, die den R.-K. gods dienst belijden." Het postscriptum is met potlood, maar blijkbaar met dezelfde hand geschreven als de brief. (Vad.) Te St. Laurens werd Maandag een schoolfeest gevierd. Vijf spaarboekjes met inschrijving van f 250 en 29 getuigschriften werden aan de jeugd, die trouw de school bezocht had, uitgereikt. Van de vereetiigingEigen hulp, is thans ook te Ter Neuzen eeue districts-afdeeling gevestigd, waarvan het getal toegetreden leden reeds 94 bedraagt. Voorloopig zijn tot leden van het bestuur gekozen, de heeren J. M. Van den Driessen Mareeuw, direc teur van het telegraaf- en postkantoor, S. G. Van Weideren baron Rengers, griffier bij het kantonge recht, en W. H. G. Van Santen, rijksontvanger. Gemerkte duiven zijn gevangen te Ter Neuzen en te Biggekerke. Zaterdag verloor de landbouwer C. K., te Hein- keuszaud het jongste zijner kinderen, omstreeks zeven maanden oud, op noodlottige en tevens zonderlinge wijze. Door de moeder onbedachtzaam in de nabijheid van een miereuneest op den grond neergezet en daar eenigen tijd alleen gelaten, moet het zoozeer door mieren gebeten en vermoedelijk inwendig vergiftigd zijn, dat het binnen weinige uren een lijk was. (O. C) Op de landbouw-tentoonstelling tc Antwerpen zijn ook bekroond de firma Massed en Zoon te Goes, wegens ingezonden werktuigen en de heer E. van den Bosch te Goes voor de inzending van gras- er. klaverzaden. Te Zierihzee is een Tjarig meisje, in de gracht gevallen eu verdronken. - Thans wordt er weder Colorado-bitter aange kondigd. Waarom ook niet? vraagt de Aruh. Ct. Men heeft wel Oolorado-marschen en polka's in het léven geroepen. Maar het getuigt niet vari goeden smaak, aan de voortbrengselen van kunst of nijverheid den naam te geven van een dier, dat de welvaart bedreigt. Van cholera-walsen ot veepcst-liqueur heeft men dan ook nooit gehoord. Laatstleden Woensdag, eeii'dag van pleiziertreinen en kwartjesdag op de tentoonstellling, was de drukste die de Arasterdamsche Omnibus-Maatschappij ooit heeft beleefd. Zij vervoerde bijna 28,000 perso nen op dien eenen dag, en de tentoonstelling werd dien dag door ruim 1.0,0o0- menschen b zoehi. - Tot na toe heeft men zich altijd bij het snij- j den van glas van een diamant bediend, en men weet j dat slechts een geoefende hand met deu glazeraakers- diamant eene rechte en juiste snede kan geven. Met een door Legrady in Oitakring bij Weenen uitgevon den instrument kan echter ieder, zonder eenige oefening, een zekere en volkomen gelukte snede in het glas maken. Em waaruit bestaat, nu het nieuwe werktuig? Doodeenvoudig uit een klein stalen radertje van de grootte eener erwt. Dit werktuigje is het eerst op de Weener wereldtentoonstelling tentoongesteld waar Legra 'y met zijn instrumentje een lVs decime ter dikke glasplaat zeer gemakkelijk in twee deelea doorsneed, tot groote verwondering van allen die bij de proef tegenwoordig waren. Een inwoner vau Amsterdam, een kapitalist, ging deze zomer op reis en liet zich ambtshalve aan slaan in de inkomstenbelasting. Van de reis terugge keerd, vond hij zijn aanslagbiljet en begaf zich naar den wethouder van financiën om zijne bezwaren tegen den aanslag in te dienen. Hij was te laag aangeslagen, en verklaarde niet te wenschen dat anderen ter wille van hem méér zouden moeten opbrengen. Op Urk zijn Zondag drie rijksveldwachters aangekomen, die daar eenigen tijd zullen blijven om de orde te handhaven onder het werkvolk, dat gebe zigd wordt ter verbetering der haven. De oproerige beweging onder de poldergasten op Urk had haren oorsprong in een eiseh om hooger loon Dit gin» gepaard met het onmatig gebruik van sterken drank, vervolgens baldadigheden op den openbaren weg en jegens de vrouwen en meisjes. Een stationsarbeider van den Grand Central Belgie is nabij het station Zevenbergen door een- voorbijsnellende trein aangereden, en op de plaats dood gebleven. Uit het verslag van de Weesinrichting te Neer bosch, waar thans 452 weezen worden verpleegd, blijkt, dat gedurende de laatste 3 maanden werd onvangen aan giften f 10806 44 en door de drukkerij f 3963,57. Geen dag ontbrak het noodige, de bron der Chris telijke liefde was altijd vloeiende tot onderhoud van zooveel onderlooze kinderen. In den zaugwedstrijd voor Nederlaudsche afdee- lingen, Maandag te Antwerpen bij gelegenheid van de Rubensfeesten gehouden, is verworven de eerste prijs door de mannenzangvereeniging CecL lia uit 's-Gravenhage, directeur de heer Hekkiug de tweede prijs door Breda's Mannenkoor uit Breda,, directeur de heer Umlaud de derde prijs door de liederlafel Zanglust. uit Amsterdam, directeur de heer Robert.en de vierde prijs door de koninklijke liedertafel Kunst en Vriendschap, uit Amsterdam, directeur de heer Kwast. Al de deelnemende liedertafels zongen het lied „Ter kermis," dat als verplichtte uitvoeringsnumraer was vastgesteld. In de Etoile beige leest men het volgende nauwlijks geloofbare verhaalIn Ostende is een bad gast verdronken, omdat de wachter van de ger~ed- staande reddingsboot weigerde in zee te gaan, daar de Pruisische Kroonprins een bad zou nemen en de boot dan noodig was. Te vergeefs smeekte de echtge- noote van den in gevaar verkeerenden zwemmer haar man te redden. Een uur 'later kwam de Duitsche prins zijn bad nemen en ging de reddingsboot met de keizerlijke familie in zee. Inmiddels was de man in de golven verdwenen. Volgens de Tribune is bij de keizerlijke regee ring te Berlijn aanvraag gedaan voor een patent tot verbrandig der lijken... in de lucht. Volgens de op gave van den uitvinder moet het lijk, nadat bet in een korf is gesloten, in het schuitje van een lucht ballon worden gelegd, die het ontzielde lichaam met bliksoinsneldheid naar hoogen sfeeren voert. Is de luchtballon ho g genoeg gestegen, dan wordt het lijk verbrand, zoodat. de asch van den ontslapene naar alle windstreken verstrooid wordt. De uitvinder merkt er nog bij op, dat de luchtballon meermalen tot het zelfde doel zal kunnen worden gebezigd en de on derneming dus niet te kostbaar, zal worden. De keizerlijke beambten lebben om dezen aardigen iuval hartelijk gelachen, doch den zonderling met zijne nieuwe uitvinding afgewezen. Prins von Bismarck is onverwachts te Berlijn aan gekomen. De prins reist naar Gastein en zal den kei zer van Duitschland te Babelsberg ontmoeten. Na tuurlijk meent men dat deze onverwachte terugkomst in verband staat met een Europeesch protest tegen de oorlogsgruwelen. Duitschland zou tot de Por te ver toogen richten betreffende de door haar bedreven gruwelen. De nota van Duitschland zoo zegt m verder zou aan de velschillende Mogendhed worden medegedeeld. P Veel kans is er nog niet op dat de menski slachting zal ophouden. Turkije maakt zicb sj/|t v als Rusland tot een winter-veldtoeht gereed. U den bij duizenden Russen worden naar heti'o heengevoerd, en de phalanx van den Turksr-jj stander wordt naar het schijnt steed"» aaneensluiting van de twee voornaams' bevelhebbers Suleiman-pacha en MëheiuXp volbracht en weldra zal eene vreeselijUg[atj sclien de ziedende en kokende e'emerJori lijk zijn. Al nader komt- Suleimr

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1877 | | pagina 2