gkmknijDh: berichten. den koning en de vertegenwoordiging petitiouneere en dc adressen aan den ministerraad mededeele. Door de afdeeling Wageningen is voorgesteld om den naam van liet bond te veranderen in /,Bond voor de invoering van algemeenen dienstplicht." Bij de verkiezing voor een lid van den gemeenteraad te Stouibnaa'g waren, uitgebraelit 50 geldige stemmen. Het aantal kiezers bedraagt 67. De heer J. Mosselman werd gekozen met 31 stemmen, voorts waren uitge bracht op den heer H. Boogaart 18 en J. de Groof 1 stem. De heer Elout, die bij de vorige verkiezing een gelijk aantal stemmen als de heer J. Mosselman verkreeg had ditmaal verzocht niet in aanmerking te komen, daar hij zijn vrij standpunt als burgemeester wensclite te behouden. De 92ste Algeraeene Vergadering der IMaatschap- psjj tot mat vu si *t Algemeen werd Dinsdag te Amsterdam gehouden. Op die vergadering werd o. a. besloten eene bijdrage van f 300 voor een schoolmuseum toe te slaan. Het Staatsblad no. 184 bevat een voor den NecBei'O.'iiBdscBieBi hoekliasxlel belangrijk besluit. Van af 1 October a. zullen opene kaarten ter bestel ling van boek- en plaatwerken, dag- en weekbladen, tijdschriften en muziekstukken op den voet van gedrukte stukken met de post kunnen verzonden worden. Het plan tot het waardig en feestelijk herdenken van den 300n vei jaardag der lliiic van Utrcclit, waartoe de heer A. J. Servaas van Rooijen het initi atief nam, schijnt te zullen slagen. De oplossing der drie bestaande commissiën in één hoofdcommissie is nabij en de voorloopige commissie zal weldra kunnen overgaan tot het uitnoodigen van mannen in en buiten Utrecht, die verder de zaak zullen stempeleD, waartoe reeds de lijst is vastgesteld. Lang reeds men weet het is er eene klacht opgegaan over de kiesbevoegdheid inons land. Door den census en het eigenaardig scharrelen met de kiesdistricten is het mogelijk dal .eene partij in het staatkundige alles beheersckt en elke andere het zwijgen oplegt. Het verslag der afdeeling van de Tweede Kamer over het onderwerp—kieswet is oorzaak dat de N. R. O., de Gron. Cour. en het Nieuws van den Dag hun aandacht aan dit belang eens hebben gewijd. Of er dan eene stem is opgegaan om voortaan recht boven macht te stellen Wij geven onze lezers een overzicht van het opstel over dit onderwerp door het Nieuws van den Dag geleverd, en zullen ditmaal geen opmerkingen maken het artikel, zoo vol van waardeering en zoo echt liberaalspreke voor zich zelf. Het blad erkent, dat de regeling van het kiesrecht een der moeielijkste problemen is, waarvan de sleutel tot des- ver niet gevonden is en niet gevonden zal worden, voor dat de tijd gekomen is, waarin alle measchen wijs zijn en wel willen. Dan is de tijd voor het algemeen stemrecht gekomen, maar o k dan eerst kan het uil- lijk genoemd worden. Vrij algemeen wordt erkend, dat de wetgever een misgreep heeft gedaan, toen hij den census van f 2U tot f 112 vaststelde. Door dien maatregel zijn onderscheiden groote gemeenten als 't ware van stemrecht beroofd. Het platteland overstemt de groote gemeenten. In de eerste plaats dient dus in elk distrikt de census gelijk te worden gesteld. Volgens onze grondwet moet het kiesrecht uitsluitend naar den census geregeld worden. Dit is een fout in de grondwet, die er trouwens eene menigte heeft. Een grondwetsherziening echter ligt in een nog te verwijderde toekomst, om met een verbeterde inrich ting van de kieswet te wachten, tot de grondwet eene radicale verbetering mogelijk maakl. Volgens het blad zit liet grootste kwaad in de bepaling van den census, en aan den onbillijken tocsiand van het oogenbük kan alleen een einde komen, door te- Tug te komen op vroegere dwaling,den minimum- census van f 20 op f 30 te brengen, en f 60 -als maximum aan te nemen. Het. aantal kiezers zal dan niet veel toenemen, maar het gehalte des te meer. Niet op vele, maar op goede kiezers komt het aan, en hoewel geld slechts ten deele een maatstaf is voor de vermoedelijke geschiktheid van kiezers, mag men toch in 't algemeen aannemen, dat de meer betalende kiezers in de groolere gemeenten ontwikkelder zijn dan te platten lande vooral loopen zij minder aan den leiband der geestelijkheid. T n spijt mi van de ontkenning van de Tijd, is het een algemeen bekend feit, dat de pastoors en kapelaans te platten lande tegenwoordig vernederd worden tot verkiezings agenten. En indien de' census tot f 20 daal de of liet algemeen stemrecht geldend werd zou men bijna zeker** kunnen zijn, dat de o-eeslelijke invloed zich ook in de steden krachtig zou doen gelden. Wij zien dit op kerkelijk gebied bij de hervormden. Het algemeen stemrecht in de lierv. kerk geeft het overwicht aar. den minderen man die bewerkt wordt door eenige raddraaiers, en zoo gebeurt het, dat de beschaafde stand niets meer in de kerk te zeggen heeft. Zoo zou 't ook op staat kundig gebied gaan. Pastoor en dominé zouden de kiezers regeeren en met onze vrije instellingen was 't gedaan. De oude godsdiensttwisten van vroeger da gen zouden zich weder met vernieuwde kracht in 't burgerlijk leven openbaren, godsdienst- en burger oorlog zou niet uitblijven, tot het vaderland te gronde ging. /,De middelen van dwang, die de priester tegenover de niet ontwikkelde leeken kan doen gel den, zijn algemeen bekend. Bij de wet verbieden van dien dwang bij verkiezingen gebruik te maken, is niet wenschelijk, al is het feit zelf ook nog zoo afkeurends- Avaard. Wat kunnen wij doen om tegen de nadeelige gevolgen van de priesterlijke bemoeizucht bij de verkie zingen te waken? Wij zien geen ander middel van verdediging dan spaarzamer te wezen in het toe kennen van het stemrecht. Men neme den toestand zooals die is en niet zooals die zijn moest. Zoo lang de priesterpartij' haar noodlottigen invloed doet gelden, zoolang het volk niet aan dien invloed ont- wasseu is, zoolang is het gevaarlijk het rechten te geven, waarvan het zelf nog geen gebruik kan maken." 1) De apostel Paul us had van den minderen man minder ongun- stigen dunk. Zie 1 Kor. 1 1820- J. I. Maandag was het een gedenkdag. Van 13 Augustus 1857 toch dagteekent de thans bestaande wet op het lager onderwijs. Misschien dacht een inzender, Soranus, er aan toen hij aan het Vaderland het volgende ter plaatsing zond De toestand van het ouderwijs in Noord-Brabant en Limburg is treurig. De geestelijkheid beheerscht het geheel. De bijzondere scholen zijn ware kweek plaatsen van bijgeloof en fanatisme, en op de openbare scholen wordt niets geleerd, dan met goedkeuring van de geestelijkheid. De schoonste bladzijden van onze geschiedenis worden stelselmatig doodgezwegen. Een protestantsche jongen, die tot zijn 15 jaar de school in een Brabantsch sta ije bezocht had, wist niets omtrent Willem den Zwijger te zeggen. Hij had nooit iets van een opstand tegen Spanje, nooit iets van den tachtigjarigen oorlog gehoord. De onderwijzer, die den moed zou hebben, Willem den Zwijger in 't waarachtig licht der geschiedenis zijn leerlingen voor öogen te stellen, hij zou zeer spoedig in strijd geraken met cle ouders der kinderen, 't Staat nu eenmaal bij dezen vast, dat de kath. kerk door de geuzen en hun aanhang te vuur on te zwaard is vervolgd uii dat de groote aanstoker van die godsdienstvervolging Willem den Zwijger was. Lodewijk en Adolf van Nassau waren nog grooter schurken dan Garibaldi. Zoo denkt 't volk. In zulk een licht verschijnt voor hen de vader des vaderlands en zijn heldhaftige broeders. Treffende bevestiging van hetgeen herhaalde malen, het laatst in ,,de vrije school" doorrar. Lohman is gezegd. 'her!;, School cn lending. Ber. tot pred. bij de Ned. Herv. Gem. te Vreeswijk J. (1. Bruinng N. Beierland. Monnikendam J. Langlioul Lollum. Driesura L. Okkcn Surhuizen. Bed. voor het ber. lot pred. bij de N. H. G. te Zierikzee Knottenbelt Sluis. Hardenberg 1!. .Mricomesius Herveld. Bed. voor het ber. tot pred. bij de C. G. G. te Colijnsplaat I. Impela Gandidaat. Tiel K. van Goor Leeuwarden. Aangen. het ber. tot pred. bij de C. G. G. te 's Gravendeel .1. Impel:» Candidaat. Aangen. het ber. tot pred. bij de N. H. G. te: Baarland A. llagc Zuidzande. De vergaderingen van liet wereldverbond der Christelijke Jongelingsvereeuigingen zullen D. V. in 1878 te Geneve gehouden Avorden. De afdeeling Zeeuwsch-Vlaanderen van het Neder- Bijbelgenootschap heefd op 29 Juli jl. hare jaarlijk- sche vergadering gehouden te Retrar.cbeinent, bij wel ke gelegenheid in het kerkgebouw aldaar de opwek kende rede is uitgesproken door ds. J. V i s s e r, pred. te Sehoondij'ke. Een dertienjarige knaap, Averkzr.am op een kan toor te Middelburg Averd door zijn patroon uitgezonden om f 263 te gaan betalen. Hij verstopte het geld op het stationsterrein en verteerde 1*9 ets. Te huis ge komen verklaarde hij van zijn geld door een vreem deling beroofd te zijn. Bij nader onderzoek bleek echter zijn bedriegerijke handelwijze. De rechtbank te Middelburg naar welke de zaak voor deh Hoogen Raad was gerenvoyeerd, heeft in de zaak van mr. C. v. d. Lek de Clercq beslist, dat zijn naam van de kiezerslijsten te Zierikzee zal wor den geschrapt, verwijzende zijn wederpartij in de kos ten van het gcdiiig. Door den rijksveldwachter te 's Heer Arendsker- ke is proces-verbaal opgemaakt tegen eenige personen die, tot nadeel van den landbouw, zaadstroo uit den Schengepolder weghaalden. Te Walsoorden, is reeds sedert eenige dagen een stoomboot geankerd van het Belgische loodzwezen, waarvan het personeel met een kleinere stoomboot pei lingen verricht in het vaarwater der Wester-Schelde. Dezer dagen is ten nadeele van A. de Block, landbouwer te Clinge (Zeeland), op diens perceel land aldaar, een hoop, bevattende 20 roggeschoven door brandstichting vernield door 2 a 3 jeugdige knapen van 9 tot 11 jaren oud is deze daad door middel van lucifers gepleegd. Door den wachtmeester der brigade maréchausée te Hulst is, proces-verbaal opgemaakt. Te Zierikzee werd Zondag door de dienstdoende schutterij een schietwedstrijd gehouden. Op eigen verzoek werd Vrijdag te Amsterdam een man in de gevangenis opgenomen om zeker t e zijn dat 't verzoek zon worden ingewilligd, stal hij een gieter en bracht die naar 't polieie-bureau. Minder smaak in de gevangenis had een lieve jufvromv," die in haar liefhebberij voor gouden sieradeu vergat, dat de leer dat eigendom diefstal is nog niet in onze wetgeving wordt gehuldigd evenwel meende de po- licie ook haar naar het Rijks-hotel te moet over brengen. Het plan Avordt te Rotterdam veel besproken om de Groote Markt van plantsoen te voorzien, op de wijze als in de hoofstad het Rembrandtplein. De groentenuitstallingen zouden dan verplaatst Avorden onder de viaducten van den Staatsspoorweg, langs de gedempte Binnenrotte. De Raad te Arnhem heeft besloten, aan de vroeger vermelde adressanten te kennen te geven, da* er geen termen zijn tot 't weder invoeren van de kermis. Niet te verAvonderen. De publieke openie te Rotterdam verlangt dat er tramway's door de stad komen zullen. De uitbrei ding der paarden-spoorwegen te Antwerpen en Am sterdam doet te Rotterdam naijver ontstaan. Toen Victor Hugo zich vrijdag 22 Juni in den. Senaat tegen de ontbinding verklaarde, heeft hij eene redevoering voorgelezen, die op tien vel groot schrijf papier was geschreven. Dat was men van hem niet gewoon. In het palais du Luxembourg, in de Con stituerende- en in de Wetgevende Vergadering, sprak de groote dichter, altoos bij de hand, steeds voor de vuist. Men verklaart deze nieuwigheid door te zeg gen, dat in die bijzonder ernstige omstandigheden de redenaar niets op het toeval wilde laten aankomen. V Illustration. Het stoomschip Memphis kwam jl. Donderdag uit Canada te Liverpool aan met eene lading van 204 scha pen. 215 koeien en 42 paarden. Dit is tot nu de grootste lading levend vee, die uit Canada in Engeland werd aangebracht. Twee personen,' man en vrouw, met een knoop aan elkander gebonden werden Zondag in het Noord- Hollandsch kanaal opgevischt. De man schijnt Averk- zaam geweest te zijn op een fabriek te Rotterdam en was door zijn patroon ontslagen. Talrijk zijn de ongelukken veroorzaakt door het onweder en de plasregens der laarste dagen. Een trein die naar Berlijn reed ontspoorde door dat de weg door een wolkbreuk was omgespoeld, de rails en dwarsleggers zonken Aveg. De machinist en stoker zijn tot nog loe niet gevonden, 5 of 6 passa giers bleven dood cp de plaats van het ongeluk. Te Giethorn en te Grave Avoedden hevige branden, veroorzaakt door het inslaan van den bliksem. I.niidbouw. De gezondheidstoestand van het vee, zooAvel in ons land als in het buitenland, oefent op onzen belangrijken veehandel grooten invloed uit. Zoo Averd met angst vernorueu, dat, na geruiraen tijd geweken ie zijn. de longziekte in de noordelijke pro vinciën op nieuw was uitgebroken. Uit het buiten land vernemen xvij, dat op hetzelfde oogenblik, toen de veepest te Londen in eenige stallen uitbrak, door het Engelsch landbouwblad the Mark Lane Express werd medegedeeld, dat ook een besmettelijke typhus zich in Frankrijk in het departement Tarn-et-Garonne had vertoond. Gelukkig was die tijding overdreven, want na onderzoek werd door le Journal officiel mee gedeeld, dat niet de veepest maar de longziekte aldaar Avas uitgebroken, en tevens dat ook enkele gevallen waren voorgekomen in het kanton Saint-Nicola* Duitschland is minder gelukkig dan Frankrijk, veepest is op nieuAv uitgebroken bij Benthem. De voer van vee uit Silezië is verboden. Strenge n regelen worden genomen op de veemarkten te en in de voornaamste havens waar vee tHtfKri/ wordt. Wenschelijk is het, dat elk Rijk de srZ0A maatregelen neme, opdat de veestapel, zulk aiJ.1 name handelsbron voor ons vaderland, voorop' worde behoed. Het Hbl. gaf dezer dagerr een fraa£|atJ in kleurendruk van den Colorado-k<^or tis naar den natuur beAverkt. Dr. A.riat

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1877 | | pagina 2