CHRISTPLUk HISTORISCH BUI). .V. 171. Donderdag- 9 Augustus. 1977. ftoct de tirijt school geweerd worden uit orees ooor de orthodoxen:? ZUIDE Verschynt eiken Maandag, Woensdag en Vrijdag- >nd ten 8 ure, behalve op Christelijke feestdagen. Prijs per drie maanden franco2, Enkele nommers- 0,07 Uitgever: Prijs der Advertentiën: ALBERT WEDDING, Per regel 15 ets.; Familie-berichten van 1 regels 1, Iedere regel meer 15 cents. Liefdegaven 10 cents per regel. MIDDELBUR.I Wordt de school geheel vrij, kan ieder kie- q aan welken onderwijzer hij zijne kinderen 1 toevertrouwen, dan zullen zoo vreezen liberalen" de orthodoxen te veel toe- men. Al wie die vrees uitspreekt erkent tegelijk dat de staatsschool dient tot be- :ijding van eene godsdienstige richting, met van de orthodoxe. Yelen meenen dat de ienbare school slechts dient om den sectegeest, n geest van dwarsdrijverij, van eindelooze rsnippering en verdeeling te onderdrukken, geenszins tegen eenige godsdienstige rich- is gekant. Toch valt het duidelijk in het dat de godsdienstlooze staatsschool het eest in bescherming wordt genomen door hen e den Bijbel het minst in eere houden, en ngekeerd dat liefde tot de bijzondere chris- iijke school met liefde tot den Bijbel samen- Neem nu voor een oogenblik aan dat overheid alleen tegen sectegeest optreedt, is dan toch een geest die door de over bid bestreden wordt, en de overheid strijdt door overreding maar door dwang. In 'js vrije" land zal dus de macht der overheid kiezen en dat doet zij werkelijk door aldelijken dwang om ééne geestesrichting ten nadeele eener andere. Zoo komt er in een protestantsch land toe om te doen at men in roomsche landen afkeurtdaar de jomsche staatsmacht tegen het evangelie, hier e ongeloovige staatsmacht tegen het geloof! De baasspelende meerderheid" behoeft slechts an hare tegenpartij den scheldnaam van secte, scheurmakers, onruststokers te geven, en e eerste schrede is op den weg der vervol- ing gezet. Menigeen wil eerst dan inzien wat recht is, et althans eerst dan openlijk erkennen, als ziet dat hem er geen nadeel van te wach- n staat. Wat hebben nu de voorstanders van eene voeding zonder Bijbel van de vrije school te eezen? Zij toch blijven vrij om eene school hunnen geest te openen, en hunne kinderen op éene school te zenden, waar de vreeze eeren het beginsel der wijsheid wordt fcemde duitscher Goethe voorwaar xe noemt den Bijbel het volks- Iboek der volken. Eene duitsche lan onderwijzers verklaarde dat kundigen van vroegeren en late- alle ouders wie het heil hun- harte gaat, het er sinds lang eens over zijn, dat de Bijbel voor de christe lijke opvoeding onmisbaar is. Het is te begrijen dat zij, die het geloof in een persoonlijken God, aan de opstanding aan onzienlijke dingen voor bijgeloof en verstands verbijstering houden den Bijbel tegenstaan. Toch zijn zij uit den tijd toen de Bijbel alom werd gelezen. Ondanks den Bijb?l zijn zij gekomen tot hetgeen nu voor hen waarheid is. Zij beweren op onzen grondslag voort te bouwen. Indien niet eeuwen vooruit de grond slagen waren gelegd van het gebouw, waarop thans rust, wat zij de torenspits noemen, hoe zouden den modernen de tegenwoordige hoog te" hebben bereikt. Ware het de roeping der overheid om gods dienstzin aan te kweeken, dan zou de houding der modernen verdedigbaar zijn, dan zou hun belang hun gebieden de heerschappij te verkrij gen en te behouden. Nu echter de christe- lijk-historisehe, de orthodoxe partij volstrekt geen godsdienst wenscht, slechts vrijheid eischt, nu is alle bezwaar opgeheven. Waarom sluiten de modernen, vertrouwende op de kracht van hun beginsel zich niet aan den wensch naar vrijheid der vrijzinnigen or thodoxen aan Waarom vreezen zij den strijd van beginsel tegen beginselde vrije mededinging van rich ting tegen richting f Wat deert het de moderne partij als tal van aanhangers haar verlaten Zij die weggaan zijn toch geen echte voorstauders, zijn slechts napraters tot dat zij heeugaan naar hunne eigene plaats. Het door dwang samenhouden en samenbren gen eener partij is schandelijk, zoodanige saam- gelapte partij kan geen zedelijken invloed uit beten en. De Bijbel was een der boeken, waardoor aanvankelijk ook de modernen werden opge voed, het gebruik daarvan heeft hen niet ver hinderd te worden wat zij thans zijn. De orthodoxen stellen hoogen prijs op den Bijbel. Waarom dan de vrije school, het gebruik van den Bijbel tegen gestaan V Waarom voor modernen geen vrije school zoo zij willen zonderen voor de orthodoxe geen viije school met den Bijbel Middelburg, den 8 Augustus 1877. Z. K. ES. «8e Pi°B3«s vaai ©ranije heeft de residentie verlaten en zou, volgens de Parijsche bladen, te Parijs zijn aangekomen. De liegees'ing heeft met de Nederlandsch-Indi- sche Spoorwegmaatschappij vier overeenkomsten geslo ten, strekkende tot lo. de overdracht van de lijn Batavia-Buitenzorg aan den Staat 2o. de wijziging van de concessie betreffende de lijn Samarang-Vorsteulanden 3o. de versmalling van het bestaande spoor op de sub 2 genoemde lijn 4o. het verleenen aau en het aanvaarden door de genoemde Maatschappij van een concessie voor den aanleg en de exploitatie van spoorwegen van Djok- jokarta naar Magelang en Tjilatjap en van Soerakarta naar Madioen. Deze vier overeenkomsten, één onafscheidelijk ge heel uitmakende, zijn, bij een daartoe strekkend wets ontwerp aan de bekrachtiging van de Staten-Generaal onderworpen. De Amsterdamsche Kamer van Koophandel heeft zich t.ot Z. M. den Koning gewend met een adres betrekkelijk de waterverbinding tussclacei Amsterdam en El otterdam. In dat stuk wordt in het licht gesteld, dat de thans bestaande waterweg tusschen de beide groote ko:psteden een spoedige en afdoende verbetering eischt. De handel heeft tegen een scherpe concurrentie van het buitenland te strij den; wil hij zich staande blijven houden, dan moeten de onkosten van het goederenvervoer zeer laag gesteld en de middelen van gemeenschap zoo volledig moge lijk gemaakt worden. Het vervoer moet kunnen ge schieden met groote schepen, die door een diep vaar water zich gemakkelijk en snel van de eene plaat9 naar de andere kunnen begeven. De Kamer dringt er ten sterkste op aan, dat zoo spoedig mogelijk van rijkswege een verbeterde waterweg tusschen beide ste den zal worden aangelegd. Er kan naar hare meening geen sprake van zijn de uitvoering van dit werk aan de provinciale besturen van Noord- en Zrid-Holland op te dragen, want de nieuwe waterverbinding zou niet uitsluitend ten voordeele der beide koopsteden zijn, doch zal het geheele land ten goede komen evenmin mag het onderhoud en het beheer van een dergelijke waterweg opgedrugen worden aan de twee betrokken provinciën. Een zaak van zoo nationaal belang als de onderwerpelijke moet in handen van het Rijk en voortdurend toevertrouwd zijn aan de zorg van Zr. Ms. regeering. Tot den minister van Binnenl. Zaxen heeft de Ka mer een nader verzoek gericht tol ondersteuning van den aanleg van staatswege eener directe spoorweg- lijjaa van Amsterdam snaar KJomiideii langs de 'zuidzijde van het Noordzeekanaal. Het gemis dier verbinding zal zich, nu weldra passagiers en pestboo- ten geregeld te IJmuiden zullen binnenvallen, vooral des winters, wanneer het kanaal wellicht door de vorst tijdelijk ontoegankelijk voor de scheepvaart kan worden, zwaar doen gevoelen ten koste van Amster dams belangen. Is die verbinding dus noodzakelijk, de billijkheid vordert, dat zij door den staat tot stand worde gebracht. Dezelfde reden toch, die er toe leidde de lijn MaassluisRotterdam onder de staats spoorwegen op te nemen, is ongetwijfeld ook voor een lijn AmsterdamIJmuiden aanwezig. Men denkt, volgens den Haagsche corr. der Zutph. Ct., te 's Hage vrij algemeen, dat het met het minis terie schielijk lot een foolsiasg zal komen. De mi nister van Lijnden wil, naar men zegt, gaarne aftre den. Hij is tot herstel vau gezondheid naar Mariënbad geweest, maar geenszins hersteld teruggekomen. Hoewel we natuurlijk niet weten kunnen of dit bericht waarheid bevat., nemen we het voor ditmaal bij uitzondering op, omdat bovengenoemde correspon dent herhaalde malen blijken heeft gegeven zeer goed op de hoogte te zijn.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1877 | | pagina 1