GEMENGDE BERICHTEN. BUITENLAND. Zeeuwsche Brieven. Baarland Hage Zuidzande. Heenvliet Kraijeubeli Bodegraven. Hardenberg H. Malcomes'us Herveld. Bed. voer het ber. lot. pred. bij de N. H. G. te Blaauwkapel J. Noord ink Welsrijp. Vroomshoop B. Visscher Asch. Hummelo B. i. W. v. Ecrtrn Doetichem. Kampereiland A. A. Scliuulen Exmorra. Ber. tot pred. bij de C. G. G. te Culenberg J. breven Uithuizen. Aangen. het ber. tot pred. bij de C. G. G, te Steenwijk G. A. Gesellc Meerburg Puttershoek. Door het Vlissingsche departement tot Nut van 't algemeen is ter herinnering aan den 200ste gedenkdag van het sneuvelen van de Ruiter, op zijn standbeeld een wit marmeren plaat, omgeven door een ijzeren krans aansrebracht, waarop te lezen is in gouden letters „20 April 16761876. Het zaaddorschen in Zuid-Beveland is geëindigd; het beschot valt zeer tegen, slechts een enkel stuk levert een beschot van 20 mud per Hectare. De ziekte vertoont zich als vorige jaren in de aardappelen, bij sommige is de knol zelf aangetast. In deze streek worden een massa vette vnrken9 opgekocht en heen gezonden. De prijzen zijn niet hoog. TV. G. Ct. In het land van Cadzand, voornamelijk onder Groede, i9 een ziekte onder de varkens uitgebroken. De gestorvene varkens hebben een blauw zwarte kleur, worden plotseling aangetast en sterren spoedig. Te Tholen is men voor de eerste maal begonnen tabak te plukken. Het gewas belooft een ruimen oogst. Te Zierikzec heeft een koopman in manutac- turen J. L. zich verdronken, als oorzaak noemt men achteruitgang in zaken. Misschien zou de man te redden geweest zijn als het oude volksgeloof, dat men het goede werk van drenkelingen redden aan de policie moet. overlaten, ook hier niet in toepassing gebracht was. De Goesche couraut zegt dat een porseleinen schotel met het wapen van Zeeland versierd, te 's Heerenhoek voor f 100 i9 verkocht. Bij het onweder dat heden ochtend gevallen is is te Nieuwvliet een man dcor den bliksem gedood. Men schrijft uit BoskoopNauwelijks heeft Pomona hare gaven in den vorm van aardbeziën uit gedeeld, of Flora spreidt eene ongekende pracht ten toou in de gedaante van rozen en andere bloeiende gewassen. Honderde verscheidenheden van de konin gin der bloemen staan thans in vollen bloeiDit jaar schijnt voor haar bijzonder gunstig te zijn. Het i9 daarom een gelukkig denkbeeld van de afd. „Bos koop" van de Ned. Maatsch. van Tuinbouw en Plantkunde en de vereenigiug „Flora en Pomona" te Boskoop om op Zaterdag 4 Augustus eene groote tentoonstelling van rozen te houden. Met recht raag men op dien dag een druk bezoek van kenners en liefhebbers verwachten, want, terwijl de reis van Gouda of Leiden per as of per stoomboot „Volhar ding" naar deze plaats tot de aangename uitstapjes kan gerekend worden, is het voor vele menschen een waar genot, om een mooien zomerdag in dit land van bloemen en vruchten door te brengen. Hoeveel ie meer dan op een rozendag, als thans op 4 Augus tus a. s. ingesteld is In de voornaamste sociëteit der clericale partij te Roermond is een adres aan den Koning terteeke- ning gelegd, waarin de verplaatsing gevraagd wordt van zeker rechterlijk ambtenaar, zijnde deze om ziju handhaving van de wet op de kerkgenootschap pen een doorn in hel oog van hen, die bij d° laatste gemeenteraads-verkiezingen de overwinning behaald hebben. Om zich cenigermate een denkbeeld te vormen van den toenemenden turfhandel in de noordelijke provinciën, moet men de honderden, ja duizenden geladen turfschepen zien die te Zwartsluis geschut worden. Dikwijls liggen zoowel binnen als buiten, de vaartuigen met ongeduld te wachten, tot dat ook aan hen de beurt komt, om de reis te vervolgen. Een ruimere schutsluis is dan ook zeer gewenscht. De oude sluis kan shcllts één schip bevatten de nieuwe daarentegen wordt gebouwd met eene ruimte van zeven groote vaartuigen. Tot bespoediging van transporten zijn doelmatige kanaal sleepbootjes in dienst gesteld, die de schepen naar alle richtingen heen slepen. Is elders bouw- of weilaod enorm in prijs gerezen, de veenderijen zijn tegenwoordig goud mijnen. De eerste Scheveningsche haringschuit is maan dag ochtend ten 8 ure binnengekomen. Het was de schuit Johannus Jacobus, van den reeder Maarten de Niet, schipper Vrolijk. Deze boot bracht 140 ton pekel- en 16 ton steurharing aan. Men schrijft uit het Kamp bij Oldenbroek van Maandag. Gisteren had in het artilleriekamp op de Oldenbroeksche heide eene openbare godsdienstoefe ning plaats onder de leiding van Prof. Bruramelkamp uit Kampen, onderwerpHand. 26 29. Zoo wij ons niet bedriegen, is dit de eerste maal dat zulks in het artilleriekamp geschied is. Blijkens het 33e jaarverslag der Ned. Vereeni- ging tot Afschaffing van Sterken Drank, zijn de tal rijkste afdeeliugen der Vereenigiug Amsterdam met 4000 leden en 891 jongelieden, '9 Gravenbage met 2400 leden en 461 jongelieden, Rotterdam met 1000 leden, Utrecht met 183, Leeuwarden met 228, Haar lem met 190 en Naaldwijk met 108 leden. Te Utrecht is dezer dagen een berucht persoon in een café chantant gestikt. Bij de lijkschouwing zijn geene sporen van mishandeling ontdekt. Uit het 1 door de policie ingesteld onderzoek moet gebleken zijn, dat zijne makkers hem in bewusteloozen toestand op eenen sti el op het orkest hebben geplaatst en daar met eene verbrande kurk het gelaat, heb jen zwartge maakt en ten slotte die kurk, doorstoken met lucifers, in een een zijner neusgaten hebben gestoken. Of nu de damp dezer brandende lucifers, dan wel alleen het overmatig gebruik van drank de verstikking heeft veroorzaakt, schijnt niet uitgemaakt. Intusschen zijn de in hechtenis genomen personen gisteren avond weder op vrije voeten gesteld. Men is bezig een postduivendienst tot stand te brengen tusschen Borkum en het vuurschip in die streken. Op den vuurtoren heeft men de woning voor die duiven in orde gemaakt. Zoodra de dieren zich in hun nieuwe woning geheel te huis gevoelden, zou met de dienst aangevangen worden. Dank zij het geduld der Amsterdamsche post ambtenaren, is een brief met het volgende adres terecht gekomen „Aan den meester schoen maaker van ijge gemaakt, werk en leeser land zien naa buile in het kate gat bij de spuij straadt ten noort zijde. J. van dam daar boven staande op zijn bort van tilburg, een onder huis is het te Amsterdam katte gat bij de spuistraat." Zekere J. H. Bolthof, timmerman, wonende in het Bornhof te Zutfen, is naar de Zutf. Cl. meldt, dezer dagen eensklaps door de keel een stuk ijzer kwijt geraakt, dat volgens zijn verklaring, 42 jaar in zijn hoofd heeft gezeten. Voor 42 jaar namelijk, toen genoemde B. te Winterswijk woonde, was bij het afschieten van zijn geweer, de loop in stukken ge sprongen, waarvan enkele hem in het aangezicht vlo gen. Een stuk, dat hij vertoonde, wegende ongeveer 2 lood, is waarschijnlijk door het linkeroog, dat hij sedert mist, in het hoofd gedrongen. Al die jaren heeft het er gezeten, zonder dat hij daarvan bewust was, of er eenigen last van had. Alleen in den laat- sten tijd, had hij een gevoel, alsof hij verkouden wa9 en als zat hem een brok voor de keel. Het ijzer kwam dan ook ten langen leste uit de keel te voor schijn. Mevr. Stormv. d. Chijs, die de overige 4 werelddeelen reeds heeft bereisd, zal zich eerstdaags naar Australië inschepen om de zeden en gewoonten vooral te Sidney en Melbourne, te bestudeeren. De heeren Henri Havard, bekend Fransch tou rist en schrijver „van de doode steden aan de Zuider zee" en de Constant Rebecque, maken met een plei- ziervaartuig een tochtje door Zeeland. Zondag kwa men de heeren te Zierikzee aan, en bezichtigden daar het merkwaardige. In de Haarl. Ct. van gisteren wordt een „uitste- keude" keukenmeid gevraagd tegen een loon van f 300, zegge driehonderd gulden. Te Rabenbausen bij Aschaffeuburg sloeg dezer dagen de bliksem in een regement dragonders, dat bezig was te exerceeren. Een man en twee paarden werden op de plaats zelf gedood, een twintigtal man schappen werden min of meer ernstig gekwetst of verdoofd Te Parijs zal eerstdaags een zeer zonderling paar in den echt treden. De hertog d' Ars, 84 jaar oud, en die in 1812 zijne beide heenen in Rusland op het veld van eer heeft laten liggen, huwt met eene 22- jarige weduwe mw. Friard, eene dame vau buitenge wone schoonheid, en die 25,000 fr. rente bezit. De stokoude hertog leeft van ziju pensioen. Onder een spoorwegwaggon, welke op de „Lon den South-Western" -lijn diei st doet, heeft een paar kwikstaarten een nestje gebouwd, waarin thans viër jongen worden grootgebracht. De waggon loopt vijf maal daags tusschen Cosham en Havant en legt te te samen 40 mijlen af. De stations-chef te Cosham deelt mede, dat gedurende de afwezigheid van den trein het mannetje met blijkbare belangstelling den terugkeer vao zijn gezin pleecht te verbeiden. moeien." Ja maar, zoo antwoordt Oostenrijk kijl eens wien daar achter ons staat. John Buil kijk^'? Of hij, de ijzeren graa k. die schuinsweg aangeke- »f om en ziet Bismarck, van weleer, het werkelijk is die ken wordt door hen die wel gaarne een woordje mee spreken zouden in de niet al te vriendelijke samen spraak in de rijen d°.r mogendheden Wie zegt he; ou9? Dat in Rusland de neutrale houding van Duitsch- land op prijs gesteld wordt is wel zeker, meu spreeki van een adres van dankbetuiging door de inwoner!" vau Moscou aan Keizer Wilhelm te richten, eiW van een geschenk door de Moscousche dames aann} prins Bismarck te vereeren. -f Midhat-pacha, de voormalige en toekomstige >f groot-vizier van Turkije schijnt niet zóó bereid ge- lts weest te zijn om zijn vaderland te gaan dienen als :ta uit ons vorig nommer op te maken was. Het LstP waar dat Midhat te Weeuen verblijf houdt en daaif- herhaaldelijk conferenties met Andrassy heeft gehou--* den. Men meent dat hij wenscht verzekerd te zijn.1 k dat hem als hoofd van de regeering de noodige vrij- heid van handelen zal worden gelaten, voor dien tijd 1 f zoo meent, men althans, wij staan niet voor de waar- Ijj^ heid in zal Midhat niet naar Konstantinopel vertrekken. j Weinig, zeer weinig is op het oorlogsterrein voor- gevallen sedert het verschijnen van ons laatste nom—f mer. De strijd concentreert zich in Europa vooral om Adrianopel. Seuleiman-pacha is het gelukt zijn leger met dat Reoef-pacha te vereenigeu, zeggen C Turksche berichten. In Rumelië ten zuiden van den IJB Balkan, schijnen de Russen thans eerder aangevallen^ te wordeu dan aanvallers le zijn. Hun operatielijn wordt door Osman-pacha ten westen en door Mehe- ;L met-Ali, de nieuwe opperbevelhebber in Bulgarije, voortdnrend bedreigd. Iu Azië z.ijn eenige verken- i,_ nir.gen gedaan, echter zonder resultaat. |L Een bekend geillustreerd blad Uilenspiegel bevat deze week een plaat voorstellende John Buil Engeland tot Oostenrijk zeggende „wat dunkt u, kameraad wordt het niet hoog tijd dat we ons eens met die zaken daar in het Oosten gaan be Amice! Voor de beloofde citaten inzake de gevangenne— ..p;1 ming des heeren Anet volgen, deel ik U nog mede, dat de colperteur, van wien ik U schreef, deuzclfden dag van Auets prediking, in gezelschap van twee- 1 zijner vrienden zich met bijbels van Charleroi nw^1' Morville begaf; en nog voor Anet met zijne vriende^- is gearresteerd. Zoo als hel heette waren deze echte geuzen-Zonen El revo^tionairen, rustverstoorders, gevaarlijk voor de $1 openbare orde. Er was, gelijk U uit de citaten blijken^ jv zal, iets, er was eenige aanleiding; doch iets, waar o"4'', M] protstansche christenen, die men arresteerde, nn* j geheel buiten stonden; eene aanleiding. hadden gegeven, waaraan zij part, noch de«_^..ïi>aen. Dat iets, diende dan ook slechts, gelijk Frère- Orban den minister onder de oogen wreef, als voor— wendsel; terwijl de eigenlijke oorzaak der gevangenne- ming was de vrees voor het geuzenboek en zijne prediking. De Vlaamsche Evangelie-bode van 16 Juli schrijft „Den 6 Juli 1. 1. is de willekeurige arrestatie van Ds. Anet te Morville in de Kamer van volksver tegenwoordigers besproken geworden. Uit de gehou den woordenwisseling blijkt, dat de inwoners van i Morville ontevreden omdat hun verzoek om een eigen i kerkgebouw was afgewezen, met vliegende vaandels en tamboers aan het hoofd, naar Autbée zijn gegaan om hunne kerkstoeleu terug te halen, en dat onder-, weg eenige te veld staande rogge en vier kroppen salade zijn uitgerukt. Hierop heeft de gouverneur \t der provincie Namen aan den brigadier der gendar- merie geschreven „Ik beu 'verwittigd, dat te Morville ongeregeldhe- den hebben plaats gegrepen. Men zegt mij, dat zij1 zich morgen bij de processie zouden kunnen vernieu- [\0 wen. Zend minstens iwee uwer manschappen ter' plaatse, en houd vau zeer nabij een wakend oog op den heer schepen Adelin Del au be." Na de arrestatie en de interpellatie in de Kamer,"" heeft de generaal bevelhebber der gendarmerie den volgenden brief aan den bevelhebber der compagnie* ..41 van Namen geschreven „Na de stukken te hebben gelezen, die mij teü£*? gevolge der interpellatie iü de kamer zijn medege-J-4 deeld, ben ik zeer verast geweest vast te stellen, dat;j'cj deze zaak slecht is geleid geworden, en des te meer.tófl dat de overtreding is bedreven door een militair,;^;' die zes en twintig dienstjaren telt, waarvan twee twintig in de gendarmerie. Ik zie mij verplicht in J bevelhebber van de gendarmerie van Namen f ür1' 7 velen eene gestrenge berisping te geven gendarm, die door den heer Anet te aresto|rik plicht is te buiten gegaan." p Uit de woordenwisseling in de kamer F*' k< tegeuwoordigers nemen wij nog het volg*?alatjf „Mr. Frére-Orban De heer Loor den bevelhebber der gendarmerie, cty"t brief heeft geschreven. De eenige schepen, de hr. Delaube, die,

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1877 | | pagina 2