HANDELSBERICHTEN. van het bericht wordt weggenomen, want Peterburg wordt gemeldt dat de Turken trou- gehandeld hebben door het vuur te openen toen fussisch parlementair (waar?) naderde. Het is zeer xschijnlijk naar onze meening dat thans in redesonderhandelingen kunnen gevoerd worden, Joop op eenigen uitslag. Immers waarop zal men handelen. is waar door het overtrekken van den Balkan is ns voor Turkije zeer ongunstig geworden, maar, we het eens even vau Turksch standpunt; heb- I de Russen in Azië niet geducht klop gehad Is sleutel van Armenië, de sterke bergvesting Kars, w niet steeds in de macht der Turken Is er een 'd van aanbelang reeds in des vijands handen ge tallen Bezweken dan Adrianopel of Philippopel reeds. IVat doet Hobart-Pacha op de Zwarte zee Kan hij liet veel toebrengen tot het keeren van de krijgs- ;ans Zi<?t, alle deze vragen kan Turkije doen, en ;al de Porte ijan zoo gereedelijk toegeven aan de tnverbiddelijke van Rusland tot vrijmaking ran de christen-pronen Geloove het wie wil, vooreerst niet. Erg klaagt men over de wreedheden der Russen, le correspondenten van een twintigtal dagbladen hebben manifest opgemaakt, waarin verklaard wordt dat met eigen oogen gruwelen hebben gezien door de bedreven, die vpor de beruchte Bulgaarsche door de Turken bedreven, niet behoefden mder te doen. Haddeii we nu een paar kolommen ,er onzer beschikking, we zouden dan ook niet nalaten mze lezers te vertellen van gebroken armen en beenen, ran kinderen die aan de lans werdeu geregen, van rluchtelir.gen die den schedel werden gekloofd, van 53 gezinncji die geheel uitgemoord zijn, kortom van il die akeligheden die u de haren doen te berge rijzen. woeste tooneelen, zoo het schijnt, onafscheidelijk an eiken oorlog, maar zeker wel het meest bedreven volken die op zoo lagen trap van ontwikkeling taan als die thans oorlog voeren, doet ons de har- elijke wensch "uitspreken, dat de besproken vredeson- tot gewenscht einde mochten leiden. wie zal ons zeggen wat nog gebeuren moet eer netelige kwestie tot een goed en blijvend einde 9 gebracht God regeert. troep werkstakers hebben dezer dagen in ylvanie als dollen huisgehouden. Op de Baltimore hió spoorweg was'eeue loonsverlaging van 10 pet. 'evoerd, tfe machiuisten en stokers staakten het \s, sgo'edig waren andere werklieden aangenomen, dat was hun natuurlijk een streep door ketting! Dé werkstakers geholpen door een groot burgers beletten de nieuw aangekomenen den >d en verzetten zich tegen de policie. Zooals het uonlijk gaat een klein begin is soms oorzaak van 'te gevolgen. Het verzet wakkerde aau en de kstakers schijnen Pittsburg tot het tooneel bun- onwaardige handelingen gemaakt te hebben. Daar men zich in 't begin dezer week meester gemaakt kanonnen en geweren, en men begon te schieten waggons, werkplaatsen en <le locomotievenloods, •in de militie, die inarftldels ontboden was, opge- was. De muiters schoten het station in brand, ;den 30 man, ^.wpisteu er vele, waaronder ook generaal der rniljfep, v$?nieldan125 locomotieven 000 waggons-'.^Wi deden mp- slotte de militie wijken, zoodat Pij.tsburg in®Étaden der oproeiu- is. En bleef- het daarbij.^pi'maar. 'Maar d,e staking breidï. zich steeds meer uit. Van Phi4 slphia kunnen "de trèinen'u^öp^w-York ook-'üiet,. vertrekken. Overal is hét spoorwegverkeer ge- Heden zou ecne m^nstcr^rïieetiug te New jc plaats hebben tot betuiging 'van ;ivin^t-kie "lerkstakenden. zullen spoedig vertrekken. Het land zal waarschijn- lijk dien maatregel goedkeuren. De mogendheden, die op Engelands daden wachten, zullen er een nieuw bewijs in zien, dat het tot geenen prijs van den een maal gekozen weg zal afwijken. Petersburg 24 Juli. Officieel wordt uit Alexau- i dropel van den 22en Juli gemeld Den 20en Juli I greep de Turksche linkervleugel de positie v.m Al- schasoff aan; van de stoombooten en uit Tscliimt- I schura werd gelijktijdig het vuur geopend de vooruit- gerukte infanterie werd door het vuur van de Russische infanterie en artillerie gedwongen terug te trekken, de Turken retireerden spoedig met hun stoombooten, van welke een door het Russisch vuur beschadigd werd. De troepen van Mukhtar Pacha i 40 bataljons sterk, houden de sterk bevestigde posi- I ties aan de noordelijke heiling van het Adalagage- i bergte tusschen Wisinkeros en Kirchata bezet. De berichten uit het Terekgebied nemen een geruststellender karakter aan. In eenige dorpen werd op de Russische troepeu geschoten, twee Russische korapagnie werde door Turken overvallen en daarom werd het - noodzakelijk geacht de kolonne van Dage stan weder op de Andeahoogten te concentreeren, om de troepen in het Terekgebied bij toe staan. Weenen, 24 Juli. De Politische Correspondetz ontvangt heden uit Centinje het volgende telegram De Montenegrijnen hebben drn 22sten stormenderhand de versterkte hoogten van Trebisch genomen, vanwaar zij Nicsic beheerschen. Het fort Goyonnopoliski kap.it,deerde na een kort stondig bombardement53 Nizzams werden krijgsge vangen gemaakt. Den 23sten werd ook het tweede fort bij Nicsic, Rabovatz, .verineesterd en daarbij 30 Nizzams krijgsgevangen gemaakt. Officieel wordt uit Tirnova gemeldt dal de moeielijke tocht over den Balken gelukkig bewerk stelligd is. Drie passen bij Skipka en Janiwy zijn in de macht der Russische troepen. Eenige als officieus bekend staande Berlijn- sche organen, bijv. de Nordd. A. Z. en de Post, schijnen het er op toe te leggen om de Turksche berichten aangaande de wreedheden der Russen be lachelijk te maken. Gelijk reeds gebleken is beweren de Turken te kunnen bewijzen dat de Russische troepen reeds 1000 a 1200 grijsaards, vrouwen en kinderen mishandeld en gekwetst, of wel doodgeschoten, verbrand, of op an dere wijze vermoord hebben. Zij verzekeren dat de rap porten der Engelsche agenten, die graaf Derby bij bet Parlement zal indienen, sensatie zullen maken. Het spreekt van zelf, dat de Turken die berichten ijverig exploiteeren, niet alleeen om in Europa de gemoederen in bövveging'té brengén, maar vooral om tot in ludie bij'"de Mahomedanen de „-verontwaardiging tegen de Russen gaande te maken. Zij houden 't er voor, dat zij door de vermelding dier gruwelen meer vrijwilli gers zullen aanwerven dan door de afkondiging van den heiligen oorlog. Wie weet of zij geen slachtoffers naar Konstantinopel zulleu doen overbrengen om ze aldaar ten toon te stellen. De Russen zéggen zij willen door die buitensporigheden de bevol king schrik aanjagen, ten einde haar te spoediger te onderwerpen; maar zij zullen er gevolgen van zien waarop zij niet verdacht zijn. Oorlogsberichten. |deii, De Morning Post meldt: De'te Ports*- liggende Indische troepentransportschepen bevel ontvangen, zich ieder oogeublik tot Innemen van troepen en tot vertrekken gereed te |en. Drie bataljons ontvingen orde, gereed te naar Malta tc vertrekken zonder vrouweu of leren. In het kamp van Aldershot zegt men, dat 'sandere troepen eerstdaags naar het oosten zullen ld en gezonden. [erder zegt de Morning Post «De garnizoenen Malta en Gibraltar worden versterkt, evenals [corps mariniers van dé Middellandsehie-Zeevloot lerstdaags vertrekkende 3000 man zijn misschien hoede van een grooter korps. De bescherming tfantinopel en der--onzijdigheid van den ton niet door schepen- alleen volbracht ^rom is tot de bezetting van Gallipoli In eer de troepen in het oosten metter- ^noodig zijn, gaan zij naar Indië. aard zagt, dat de geruehten van het Ilipoli erg overdreven zijn. De regee- beslotep, onverwijld de garnizoenen ^Gibraltar te versterken. De trevópen Burgerlijke stand vau Middelburg. (Van 15—22 Juli 1877.) JQnüeitcon\vdi: J. J; Moes, jm. 21 j. niet C. Tor- jfojriV jd. 22 j-. J. H. Isendoorn, jm. 27 j. met G. pjförweel, jd. 30 j. G. van Dokkum," jm. 27 j. met S* J.Qutermaos, jd. 24J..,P. C. de'With, jm. 33j., met-jG. E. M. Hilweg, jd~ 24 j. K. Fonteijn jm. 30 j., met N. Blok, jd. 31 j. •Bevallen r M. Murk, geb. Steutel, z. M. J. Steinz, -geb/- Matena, z. J. C. Loekemeijer, geb. Haccou, d. J. G. "Witte, geb.- Keersemaker, z L. de Kruijter, gel). Wisse, d. A. P. Fagginger Auer, geb. le Nobel, ja. J. K. den Outer, geb. vau den Doel. z. M. de Hijk, geb. Baek, z. E. Boon, geb. Davidse, d. S. vau Straten, geb. Wijzenbeek, d. J. Godelijn, geb. Schui ten, z. Overleden J. L. van Puffelen, z. 2 j. W. B. Merk, .z. 41 a m. M. de Bree, vrouw van G. de Korte, 77 j. Burgerlijke stand van Viissiiigen. (Van 11—21 Juli 1877.) Gehuwd N. Stofkoper, jm. 29 j., met W. M. Meijnderts, jd. 23 j. Bevallen T. C. Iluibregtse, geb. de Kok, d. C. C. F. Daane, geb. Oolard, z. P. D. Visser, geb. Kloeg, d. J. M. H. de Bruijn, geb. Molenkamp, d. P. Kop- pejan, geb. Maas, z. M. L Vantrooijen, geb. Winkel, z. M. Delvoije, geb. de Ronde, z. E. Buisman, geb. vau Wageninge, z. M. Vos, geb. dc Rijcke, z. Overleden P. L. Boornie, wed. van L. B. de Groof, 76 j. W. L. Daane, z. 2 d. T. M. Rouw, z. 12 d. P. 0. Limonard, d. 17 in. J. -.Zwartveld, d. 16 j. C. de Waard, z. 11 w. A. Daalhuijzen, z. 4 m. Graanmarkten enz. Rotterdam, 23 Juli. TARWE 20 ets. lager afgegeven. Zeeiiwschi:. Vlaamsehe en Overmaassche puike van f 13.50 tut f 14. middelsoort van f 13,tot 13,40, geringe van f 13,50 tot 1 12,75. RUG GE, Zeeuwsche en Vlaamsehe van f 0.50 tot l' 10.— Overmaassche en Noord.-Brab. f 9,25 tot f 9.50 Mindere van f8,75 tot .f9. GERST, onveranderd. Winter puike van f 6,50 tot 7.Mindere f 6,tot f 6,40. Zomer puike f 6,25 tot f6,70 mindere f5,75 tot f 6,10 HAVER onveranderd. Blanke, zware en korte, van f 5,tot f 6.25. Lange en lichtere soorten f 4,75 tot f 5.50. Ordinaire f 3.75 tot f4.50 PAARDEBOONEN, Zeeuwsche, Vlaamsehe en Wal- chersche f 7.50 a f 8, DUIVEBOONEN. f 8.— tot f 9.—. BRUINE BOONEN. Puike f 13,tot f 15,Min dere en afwijkende f 10,tot 12.50. WITTE BOONEN. Puike f 16,- tot f 17,—. Mindere en afwijkende f 10,tot f 15, BLAUWE ERWTEN. Puike van f 10,25 tot f 10,50 Gewone f9.50 tot f 10. HENNIPZAAD. Inlandsch f9.tot f 9,25. OANARIEZAAD met meer kooplust, doch werd veelal te hoog gehouden om tot zaken aanleiding te geven. Verkocht puik f 11,a f 11,50. Gewoon f 10,25 tot 110,75 en oezette geringe Kwaliteit f8.50 tot f9,50. KOOLZAAD. Van Nieuw Zaad was circa 10 last aangevoerd, dat -volgens qualiteit cn droogte (het Zeeuwsche) van R- 65 VI. tot R 68 VI. (f390 a 1408 p. 30 Hectoliter verkocht werd. Gobs, 24 Juli. De tarwe werd ter markt van heden 30 ets. per mud minder afgegeven. Het nieuwe kool zaad gold f14,a f 14,60. Oostburg, 25 Juli. Met geringen aanvoer waren de prijzen als volgtnieuwe tarwe f 13,50 a f 14. rogge f9,50 a f9,75; nieuwe wintergerst f7,75 a f8. koolzaad f 14.a f 14,75; boter f 1,35 per kg. Rotterdam, 24 Juli. Op de veemarkt waren gisteren en heden aangevoerd- paard, 1293 rundereu 206 vette- en graskalveren, 6 nuchtere kalveren, 1111 schapen of lammeren, 297 varkens, 137 biggen, 2 bokken of geiten. De prijzen van het vee, besteed ter markt van heden waren als volgt: Runderen le kwaliteit 90 c., 2e kwal. 76 c., 3e kwal. 60 c.; Kalveren le kwal. 95 c., 2e kwal. 75 c.; Schapen 100 c., alles per kilo. Het magere vee was lager in prijs. Vlissingen, 24 Juli. Boter per kilogram fl,18 a f 1,20. Eieren f3,80 per 104 stuks. Middelburg, 19 Juli. Boter per kilogram fl,05 a f 1,15. Eieren 3,60 per 100 stuks. Amsterdam, 25 Juli. Raapolie op zes weken f 423/4 Lijnolie t' 35!/*. Prijzen van effecten. (PER TELEGRAAF.) Amsterdam, 25 Juli 1877. Neder!. Oertific. Werkelijke schuld. 272 pet. 64l5/,„ dito dito dito 3 77®/i$ dito dito dito 4 10i3/a Loten stad Rotterdam 3 dito dito Amsterdam 3 102'/8 Rusland. Obligatiën 1798/1816 5 983/a Certilic. ïnscr. 5 serie 5 573U Obl. Hope Co.1855 6e serie ,5 '78y2 dito 1000 1864 5 907/8 dito L. 100 1872 5 81 dito L. 100 1873 5 81'Aa Loten 1864 5 1303/, Loten 1866 5 13G72 Inscr. Stieglitz Co. 2e a 4 L. 4 63 Obligatiën 1867—69. 4 „72 Aand. Spoorvv. Gr. Maatsch. 5 l'G.3y« dito dito4 777 'c Aand. Kiew-Brest 5 dito Baltische spoorweg-. ,3 46 Oblig. spoorweg Poti-Tillis. 5 85*J9 dito dito Jelez-Griasi 5 dito- duo Jeiez Orel 5 Sa'/8 dito dito Charkow Azow. 5 79*/* Polen. Aand. Warschau-Bromberg. 4 52 dito dito Weenen. 5 4G3/4 Oosteni. Oblig.metal.in zilv.Jan./Juli, 5 54u/16 dito dito Aprii/Oct, 5 dito in papier Mei/Nov. 5 50y2 dito dito Febr./Aug. 5 4915/lt Italië. Oblig. Z.-Ital. spoorweg3 40 ys Spanje. Obligatiën Bui ten 1 1 11 dito Biunenlandsche 1 l()3/4 Portugal Obligatiën3 50®/s Turkije. Inschrijving Alg. schuld 5 Obligatiën 1869 6 73/s Egypte, dito 1S68 7 dito 1873 7 Amerik. Obl. Vereenigde Staten 1904. 5 dito dito dito 1S85. 6 Brazilië. Oblig. 1863 17.. 1 dito 1S65J5 957a Prijzen van coupons. Amsterdam, 25 Juli. Metall f 20,20; dito zilver I 22,— Div. Eng. per ft' f 11,877sEng. Portugal pfi' 1 1-2,027" Spaansche piasters f—-,85; Amerikaanselie'dol lars (in goud) f 2,457'2. Amsterdam, 2-1- Juli. Metall. j 20,20dito zilver 122,05; Div. Eng. per R* /'11,877s*. Eng. Russen per R* /'12,027s Frng. Portugal per K /'12.027s Frans 47,70; Belg." 47,70 Pruis /'58,70 Harab. Russen f Rus sen in Z. R. f 1,23 Poolsche per il Poolsche oer ZR. 1 Spaansche piasters f ,55; Spaansche binnen- landsclie 1' ,49 Amerikaanschè dollars 7 2,45 panier, f 2,31.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1877 | | pagina 5