CllIUSTELIJK-ltlSTOISISril BLO, Zaterdag' 2 Juni. 1877. rschijnt eiken Maandag, Woensdag en Vrijdag- ten 8 ure, behalve op Christelijke feestdagen. per drie maanden francoƒ2, kele nommers- 0,07 Uitgever: ALBERT WEDDING te MIDDELBURG. Prijs der Advertentiën: Per regel 15 ets.; Familie-berichten van 16 regels ƒ1,Iedere regel meer 15 cents. Liefdegaven 10 cents per regel. NZB CANDID A AT. ii. no. 130 en 133 is reeds op ongezochte onze cru dictaat ter sprake gekomen door particulieren brief" en de daarop gevolg- die ons aanleiding gaven ons artikel over hem te schrijven. Volgens belofte deelen wij nu iets mede, van het hij denkt omtrent en doet voor andere aangelegenheden, ze heer Wolbers is eene specialiteit in dale kwestie. beteekenen deze korte vreemde woorden at ons trachten het u duidelijk te maken, aak is zoo vreemd niet als de naam, clie mmaal gegeven wordt aan iets, dat ieder en velen links laten liggen, omdat zij naam niet verstaan, of niet gaarne na- over eene dreigende toekomst. heer Wolbers heeft met veel vrucht zijne i gemaakt van het vraagstuk der onder verhouding van de standen in de maat- pij, of, zooals het vraagstuk tegenwoordig de orde is, van de verhouding van den stand tot de meer met aardsche bedeelde standen. Heeft er al meer en al vroeg gespookt ien de verschillende standen, de sociale ie is al vroeg eene bloedige kwestie ge- Wie in de geschiedenis meer leest dan opgaaf van de opvolging van vorsten en en ook daarin wil zien wat de en daden der volken waren, wie in leden den spiegel van 't lieden ziet, weet lan de onlusten van kaas- en broodvolk, angers en vetkoopers, hoekschen en kabel- selien, de sociale kwestie poging tot her- wanverhouding tusschen de standen aandeel had. vr was een tijd dat de adel alles was, de gees- Leid over 't geheel weinig beteekende, en alk, poorters en boeren, alles moesten be en lijden, en overigens niet werden mede- was een tijd dat adel en geestelijkheid om het volk ten onder te hou- ïn het duurde vrij lang eer de derde stand it niet tot adel en geestelijkheid behoorde), balrijk en bemiddeld ook, ja, in menig it voortreffelijker dan de beide bevoor- standen, tot zijn recht kwam. as, in groote haast al te groote de toestand van Europa. Maar 't was even erg. In Frankrijk wel '.t ergst, r de gevolgen te oordeelen, in den wel het best. ouden Nederlandschen adel annen (want adel en edel is wel eens twee), die inzagen welke de behoeften van een groot deel hunner onderdanen waren, en zoo trokken zelfs enkele vorsten als een Floris V en een Maximiliaan van Oostenrijk, later ook de verbonden edelen, de partij des volks. Gelukkig hebben wij onzen tachtigjarigen oorlog gehaden daardoor onze vrijheid ver worven, toen alle omliggende volken nog lang zoo vrij niet waren. Na den strijd, voor 't geloof tegen Spanje gevoerd, zegende God ons door ons eene veel -betere verdeeling der stan den, eene veel betere inrichting der maat schappij te geven dan onze naburen hadden. En door dien op geloof en volharding ver worven zegen, zijn wij voor latere uitbarstingen bewaard gebleven. Frankrijk, dat zijne her vormden uitwierp, heeft in de groote revolutie, en in daaropvolgende omwentelingen, al het leed der sociale kwestie moeten dragen, terwijl het in ons Nederland betrekkelijk kalm bleef, en bij oulusten, voor of gelijktijdig met de Fransche revolutie voorkomende, de verhouding der standen althans geen olie in 't vuur wierp. Het Evangelie heeft in Nederland de burgerij, den derden stand, vrijgemaakt op geleide lijken weg. In onzen tijd heeft zich die burgerstand weder in onderdeelen gesplitst. Verwaten trots op rijkdom en kennis doet velen zich hooger achten dan anderen. (Zelfs in onze kleinere steden zijn er nog verscheidene trappen in den burgerstand, die men niet wil afdalen, waar langs men niet gemakkelijk opklimt). Maar daargelaten die kleingeestige splitsing, het is onmiskenbaar dat wat tot hiertoe de burger stand heette zich in twee groote hoofd-afdee- lingen heeft gesplitstde welgestelden en de minvermogenden. Eigenlijk kan men de vroeger zoo bevoorrechte en scherp gescheiden standen, naar de tegenwoordige verhouding, bij de welgestelde burgers, bij de bezitters indeelen, waar tegenover de niet-bezitters staan. Spreekt zich aan de zijde der bezitters nog eene uiterste partij, als in Duitschland de jonkerpartij, dui delijk uit, des te dieper de klove. Springt aan de zijde der bezitters eene uiterste partij, als die in Frankrijk zich in weelde baadt, duidelijk in het oog, des te woedender de uitbarsting. Getuige de commune. Noemt men in onzen tijd de sociale kwestie, dan valt ons oog dadelijk op de partij van het kapitaal en de partij van den arbeid, in ons land en in Engeland niet zóó scherp tegen over elkander staande als. in Frankrijk en Duitschland. Maar van die beide laatsgenoemde landen gaan pogingen uit, om ook ten onzent de tegenstelling schriller te maken. In de laatste tientallen van jaren is er veel goud en zilver uit den schoot des aardrijks te voorschijn gebracht, de verdeeling daarvan on der de menscheid kwam nog niet evenredig tot stand, In den laatsten tijd is het onderwijs veel verbeterd, daardoor wordt eene verande- dering in maatschappelijke toestanden noodig, en die heeft haar beslag nog niet gekregen. Vandaar gisting, vandaar beroering. Van de oorzaken dier bewegingen heeft de heer Wolbers zijne bijzondere studie gemaakt. Hij wil dat rijken en armen elkander ontmoe ten, omdat de HEERE hen allen gemaakt heeft. Middelburg, den 1 Juni 1877. Tot gisteren avond toe scheen de toestand van IS. III. dc Koiaiugcu niet zeer verontrustend. "De benauwheden herhaalden zich niet zoo hevig. Z.K.II. de Kroonprins was Woensdag in de residentie aangekomen Reeds was bepaald dat Z. M. de Koning heden de opening der haven van Harlingen zou bijwonen, waarheen Z. K. H. prins Hendrik reeds gisteren ver trokken was, maar gisteren avond vertoonden zich hevige benauwdheden, welke zich heden ochtend her haalden. Alle aanwezige leden der Koninklijke fami lie vereeuigden zich heden morgen op het huis Ten Bosch, waar ook Z. M. ten ruim 11 ure is aange komen. Men beschouwt de toestand zeer gevaarlijk en vreest een spoedig einde. We zijn er zeker van de tolk van het gevoelen onzer lezers te zijn, als we zeggen dat deze droeve tijding ons diep treft. Meer dan een kwart eeuw heeft H. M. met Nederland lief en leed gedeeld, zoo wel binnen als buiten onze grenzen is Neerlands Ko ningin steeds genoemd als de edele vorstin, wier groote geestesgaven haar eene eerste plaats deden in nemen in de aanzienlijkste kringen. Wat edel is en goed vindt steeds bij H. M. steeds bescherming. Onze bede zij, dat de gevreesde slag nog moge afgewend worden Z. Bi. II. pi»iu§ E9cii;li*ik had Dingsdag aan eenen gastmaaltijd te zijnen paleize vereenigd de leden van de directie der stoomvaartmaatschappij Zeeland, met den directeur-generaal en den chef van dienst bij de Exploitatie-maatscha pij, de heeren 's Jacob en Van der Goes, beuevens den heer J. Staats Forbes, directeur van den spoorweg QueensboroughLonden. Tot docter in de rechten aan de hoogeschool te Leiden is bevorderd de neer I*. J5. van «les» Fccaa te Middelburg. Blijkens de niededeelingen op de jaarlijksche ver gadering der AgusSea'dkïanscüï© @c9iap|»ij gedaan, zijn nu reeds evenveel schepen te IJmuiden binnengekomen als te Nieuwediep. De liaven en kanaalgelden brachten de eerste maand f 4 a f 5000 op en nu reeds f 12 a 14000 per maand. Men heeft dus de beste verwachtingen. De KeJcB'lagBcSscSac stooaivaüa'éBuajat- moest het vorig jaar met een tekort sluiten. De gedrukte toestand van handel en nijverheid, vele ongelukken aan schepen en de gedwongen werkeloos heid van twee stoomschepen veroorzaakte, dit verlies dat geschat wordt op f 586.365. Het beheer der stoomvaartmaatschappij Zeeland zal weldra aan ande ren worden opgedragen. Gisteren had reeds de aanbesteding voor het her bouwen van het Asy! Steegsfreefe plaats duik de milde bijdragen, die de algemeene liefdadigheid eid

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1877 | | pagina 1