j Verschijnt eiken Maandag, Woensdag en Vrijdag avond ten 8 ure, behalve op Christelijke feestdagen. ONS DOEL EN WENSCHEN. HI. LPrijs per drie maanden franco2, Enkele no miners- 0,07 U i t g e y e r ALBERT WEDDING, TE MIDDELBURG I. Prijs der Advertentiën: Per regel 15 ets.Familie-berichten van 1 G regels ƒ1,Iedere regel meer 15 cents. Liefdegaven 10 cents per regel. Het is nu omstreeks een jaar geleden dat onder den titel: »Wie wij zijn en wat wij ons eerste nommer de wereld inzonden, n daarmee tevens ons programma gaven. Thans, aan den vooravond van eene verkie- ing voor onze volksvertegenwoordiging, is lernienwde verklaring wellicht niet overbodig. Onze toekomst is er voorwaar niet liclder- op geworden sinds wij onzen arbeid be De strijd door onze voorgangers en verwanten reeds twintig lange en bange aren gestreden om de opvoeding der jeugd liet alléén te laten in handen van den gods- ienstloözen staat, scheen tijdens onze campagne einde nabij. De zorgen die honderde en duizende ouders drukken, de tusschen beurs en plicht, tusschen roe- 'ing en gemak scheen eenigszins verlicht te ttileïT nOïden een nieuw wetsontwerp op het iger onderwijs was komende. Het kwam, en loeg op eenmaal onze uitzichten en hoop den in. I Onze volksvertegenwoordigers waren nooit en toch kan het zeker niemand, die iet belangstelling getuige is van wat daar jmdom ons gebeurt, ontgaan zijn, dat dit .eiii getal op sommige punten zelfs niet ge sel eeus was toch kan niemand onbekend zijn it de klacht in gesprek en orgaan zoo dik- ijls gehoord: de klacht over het verlaten van weg, door beginselen voorgeschreven. De leider van het kleine legerke, wiens roote gaven, fiere geest, veelzijdige kennis a democratische neigingen hem stempelden den tolk om onze belangen op het Binnen- of te bepleiten, moest eerst de zware leaders- afwijzen, en daarna zelfs het mandaat volksvertegenwoordiger neerleggen. Hooger acht riep tot rusten in plaats van tot strijden. Aan innerlijke kracht, aan achting bij den gen stander wonnen wij niet. Gedurig krakeelen er bijzaken, weinig bedaard en bezadigd optre- van onze zijde in zoo menig geval waren rzaak dat »de stille partij", naar Thorbeeke's >ord, wat al te rumoerig werd. En toch, wij die zoo donkere dagen tege- ét gaan, die zoo weinige getuigen heb- in 's lands raadzalen, die van onze beste nen buiten gevecht gesteld zien die ons slechts struikelend en vallend op ubliek terrein kunnen bewegen, wij lieb- de II. Schriften nog heerlijker belofte van het dweepend en idealiseerend d droomt. De - hoogste vverkelijk- ristendom. maar ook de eischen van het christendom verplichten ons tot strijden tegen de neutrale school. Wij moeten jaarlijks schat ten ten offer brengen aan onze scholen, en moeten bovendien de scholen onderhouden van hen, die prijs stellen op neutraal onderwijs. Dat is grievend onrecht. Daartegen protestee ren wij met woord en daad, en zullen daarmee gedachtig aan den onreclitvaardigen rech ter eerst ophouden ah het onrecht ophoudt. Er is meer. Onze strijd is niet alleen belichaamd in een strijd tegen de suprematie eener, van staatswege, opgedrongen school. Een groot deel onzer jongelingschap wordt jaarlijks, inge lijfd in de rangen van ons legeren cle godde loosheid, daar heerschende, doet ons met alle kracht den eisch algemeene persoonlijke dienst plicht stellen. De zedelijke verheffing van den militair, het godsdienstig element ook in het leger aanwezig, is eisch des tijds. Het drijven der Socialisten enkele staal tjes er van kregen wel eens plaats in ons overzicht verplicht den christen, nadrukke lijker dan te voren, het evangelie aan en voor de arbeidende klasse te prediken het evangelie dat ons leert dat er Een is die ver nedert en verhoogt, Een die arm maakt en rijk, maar die in beide toestanden geluk kan doen smaken en tevredenheid doen genieten. Als koloniale mogendheid van den tweeden reng, als heerscheresse over uitgestrekte be zittingen in andere werelddeelen, rusten groote en dure plichten op onze kleine natie. Het rijke Insulinde heeft ons, eeuw aan eeuw schat ten van goud geleverd. Verre zij het van ons, te gelooven dat zoodanige inkomsten ongeoorloofd zijn, verre van ons te dweepen met eene vaste bijdrage van zooveel millioen. Maar hebben wij, hebben onze vertegenwoordigers door onze stem gesteund, steeds gesproken en gestemd voor de vervulling van onzen christenplicht daarginds? Wenschen wij ook met der daad, als het moet ten koste van geringer batig slot, dat Indië eenmaal, vrij van het moederhui 1, be lmoren zal tot de christelijke natiën Christenplicht en landswet roepen u, kiezers, weldra ter stembus. Zult gij niet vragen, wat zal de man mijner keuze doen, wie is hij die mij representeeren zal, daar waar mijne be langen, zoowel als die van de naaste toekomst onzes lands worden besproken Vlaanderen, in plaats van ten 11 ure 45 ra. reeds ten 10,30 ra. 's morgens geschieden. Voor de tweede maal is nu het stoomschip Dren the, thans te Vlissingen binnen, teleurgesteld in de verwachting van te Middelburg in het ds'owg'dok te worden geplaatst, ditmaal omdat de werkzaamheden aan de Utrecht niet tijdig genoeg zuilen geëindigd zijn. Middelburg, den 30 Mei 1877. Sedert ecnige dagen was II. alc Elöïaiêiigasa lijdende. H. M. was gisteren avond zoozeer verergerd dat de toestand zeer veel zorg haart. Blijkens kennisgeving van den directeur van het postkantooi\te Middelburg zal van af 1 Juni de foaas- liciitisig aan het kantoor voor Westelijk Zeeuwsch Het is steeds een bezwaar voor lien die de schoone badplaats SPoiMlMsi'g wenschen te bezoeken, dat geen middel van vervoer daarheen bestaat, tenzij men het dure middel van een extra-rijtuig kieze. Om dat bezwaar weg te nemen kwameu Dinsdag eenige bélangstellenden te Middelburg bijeen. Het voornemen bestaat om tweemaal daags een omnibus te doen rijden, 's morgens V/-2 uur van Domburg, ten 11 Va uur en ten %l/2 uur 's namiddags van Middelburg en 5s avonds ten T'/a uur weder van Domburg. De. prijs voor de passagiers zou zijn fl per enkele reis en f 1,50 retour. Tot liet bijeenbrengen van een kapitaal groot f 3500, in aandeden van f 25 bestaat tot Donderdag gelegenheid, in de Concertzaal te Middelburg ligt daarvoor eene lijst ter teekening. Reeds nu is meer dan de helft van het kapitaal bijeengebracht, zoodat alle kans bestaat, dat deze onderneming zal tot stand komen, iets waarover we ons zouden verblijden. Door bewoners- van Westelijk Zeeuwsch Vlaanderen is aan Provinciale Staten het zeer billijk verzoek ge richt om de stöSBSBbootfïSÊesssif tusschen Vlissingen en Breskens zoodanig te regelen, dat reizigers per boot te Vlissingen aankomende geen uren behoeven te wachten op het vertrek van den trein, en per trein aldaar aankomende behoorlijk de boot kunnen berei ken. Door reizen van Vlissingen om 6.3 en 6 uren, en een half uur later van Breskens terug, zou liet doel gemakkelijk worden bereikt, en er telkens cor respondentie zijn, behalve op de eerste reis van Vlis singen.. Voorziening in dit laatste geval hangt ook alleen van de spoorwegdirectie af. Het belang der postverbinding, waarvoor thans de dienst is gewijzigd, zou echter op de aangegeven wijze nog beter worden behartigd, daar dan in het 4e dis trict tijd zou bestaan om per kecrende post brieven te beantwoorden. Wij hopen dat de op duidelijke en eenvoudige wijze door adressanten in het, licht gestelde waarheid krachtiger zal blijken te zijn dan eene overeenkomst met do posterijen, waarbij de belangen der reizigers geheel buiten .rekening zijn gelaten. tot dijkgraaf der Watering Ovezand, in plaats van JM. Rijk (overleden), de gezworen P. A. De Jonge en lol gezworen, ia plaats van P. A. De Jonge voornoemd, P. A. Rijk. (6-*. C.) Z. M. de liosBlsBg heeft een Rijksmedalje inge steld. welke zal worden uitgereikt; aan hén, die zich jegens het Vaderland verdienstelijk hebben gemaakt door liet schenken van belangrijke voorwerpen van kunst of wetenschap aan de Rijks-Musea. Gisteren is aan Z. M. den Koning voor de Ver- eeniging »Eigc«i BI-Gp11 erkenning als rechtsper soon aangevraagd en goedkeuring van de Statuten. De ministers van Oorlog en Marine hebben dezer dagen schriftelijk blijk gegeven van hun belangstelling in deze vereeniging, die thans ruim 3000 deelne mers telt. Betreffende cle aanstaande verkiezissg voor leden van de tweede kamer kunnen we de volgende mede- deelingen doen

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1877 | | pagina 1