y A BUITENLAND. HANDELSBERICHTEN. :nige dicussie werd met 38 tegen 17 stemmen men art. 87 tot verhooging van hoofdstuk V aatsbegrooting (Rotterdamsche waterweg) heer Fransen van de Putte vraagde aan de :ering eenige inlichtingen over het doel en de re- Itaten der zending van den gouverneur- generaal iaar Atchin, De minister van Koloniën antwoordde, at het doel was de zaken met eigen oogen gade ie laan en tot den toestand van duurzame bestuurs- 'regeling te geraken. Eene uitvoerige nota van de gouverneur-generaal behelsde vele geruststellende ver zekeringen omtrent de onderwerping der bevolking. De Kamer is daarna uiteengegaan. COBRESPOKDEN TIE. Het iugezonden stuk van D. in ons volgend nummer. Graanmarkten enz. lRoTTP.an.vM. 11 Mei TARWE, ruim aangevoerd en Heeltelijk 25 cents lager afgegeven. Een groot deel fcf echter onverkocht, euwe Zëeuwsclie, Vlaarasche en Üverraaassche \van f. 14.10 tot f 14.65, middelsoort van f 13,50 Geringe van f 12.50 tot t 13,35. ruim aangevoerd en tot ongeveer onver- lijzen verkocht. ^euwsche en Vlaarasche van f 9.85 tot |assche en Noord.-Brab. 9.z5 tot 1' 9.75. tot f 9,50. .winter weinig ter markt en zomer 7,10 tot f 7,50 mindere f 6,50 Nog altijd zien we te vergeefs uit naar berichten van het oorlogsterrein. Nu eens wordt het bericht tegengesproken van overwinning, dan eens wordt het verlies veel geringer gesclnit dan eerst was opgegeven. De eenige berichten die belangrijk genoeg zijn om in een klein bestek, als het onze, vermeld te worden zijn, dat vorst Karei van Ruraenië ter bestrijding van Turkije, bij Kalafat over den Donau zal komen, en dat in Azie eenige schermutselingen zijn voorgeval len. De vele gevechten, in de laatste dagen vermeld, en dikwijls zeer overdreven voorgesteld, zijn voor beide legercorpseu van gering belang De plaatsen waar de legers opereeren schijnen voor de - verde- Idiging niet zeer belangrijk. Een bericht van Baterdag (men gelieve in 't oog te houden, nat de thelegrafische gemeenschap door allerlei hinderpalen, vooral van Russische zijde zeer on geregeld is) uit Alxandronopel isechter voor de Turken verre van gunstig. Volgens die inededeelin- gen zouden 700 man Tuvksche cavalerie, de beleger de vesting Kars, zijn ontvlucht, en zou in de vesting zelve de overeenstemming tusschen bevolking en leger veel te wenschen over laten. De bevolking verlangt dat de troepen buiten de stad de Russen zullen te gemoet trekken. Zeker begin van verlies. Uit Weenen meldde men van gisteren dat, de kom- mandant van het Herzegowinische korps eene vesting, met nooit gehoorden cn niet uit te spreken naam, Krstac, ingesloten had. De Mirditen zouden de Turken uit Orischi hebben verdreven en daarbij niet minder dan een Turksch bataljon hebben vernield. Zwaar oin te gelooven De Engelsche regeering heeft, na een debat rVi+ft -Begen dageu, eene schitterende overwinning behaald. Men weet dat door den onvermoeiden strijder tegen Turkije's gruwelen, Gladstone, in iet Lagerhuis was voorgesteld, het besluit te ne llen dat Turkije, na de onraenschelijke handelin gen op geen steun te rekenen had, en dat Engeland alle krachten zou inspannen om de vrijheid voor de christen-provincien te vetrkrijgeu. Het eerste deel van dit voorstel werd verworpen, het overige werd door den voorsteller ingetrokken. Burgerlijke stand v ui Middelburg. (Van 6—13 Mei.) Ondertrouwd: J. Moezelaar, jm. 22 j., met II. an Bakergem, jd. 22 j. M. Fraucois, wedr. 80 j., iet M. Huibregtse, wede. 64 j. BevallenM. Bos, geb. de Buisonje, z. E. Mach- :els, geb. van de Wijugaert, z. S. C. van Wijck, b. Goeman, z. K. Switink, geb. van Keulen, d. S. .roon, geb. Israël, z. L. J. Akkenaar, geb. van Gcl- d. C. Frank, geb. van Os, z. C. C. Hoogesteger, eb. du Mee, d. C. J. Doorenbos, geb. Liebert, z. Overleden N. T. Schenk, man van J. C. van Uije, 8 j. G. A. Sevenhuijsen, wede. van J. Slotemaker, I j. J. E. Hubrechsen, vrouw van S. van der Klift, 17 j. J. P. J. Janssens, z. 97-2. m. M. de Mei, jd. 22 j. P. J. de Maagd, wedr. van J. Baale, 76 j. A. Kraak, vrouw van D. Wilhelmus, 72 j. II. de Joiner, wedr. van A. W. Langebeeke, 84 j. tot f6,90, Zomer puike 1*6,75 tot f 7,20 mindere f6, tot 6,50. HAVEll weinig gevraagd. Blanke, zware cn korte, van f 5,25 tol f 6.50. Lange cn lichtere soorten 1" 4,75 tot f 5.50. Ordinaire f 3.75 tot f 4,50. BOEKWEIT. lot hoogc prijzen aangeboden, zonder handel. PAARDEBOONEN stil. 9.Nieuwe f 7.50 af 8.10. DUIVEBOONEN. Nieuwe f S.~ tot i 9.— BRUINE BOON EN weinig begeerd. Nieuwe puike 1*14,tot 1'15,50. Mindere en afwij kende f 10,Lot i 13, WITTE BOON EN worden schaarsch. Nieuwe puike t 16,tot f 17,Mindere cn af wijkende f 10,tot i' 15, BLAUWE ERWTEN puike soorten 25 cents hooger. Overigens onveranderd bij afnemende aanvoer. Puike Zeeuwsche van f 10,75 tot f 11,25. Gewone f 10.tot f 10.50. HENNEPZAAD. Nieuw inlandsch f 9.50 tol f 9,75. OANARIEZAAD. Het onverkochte van vorige week is weder met nieuwe aanvoer vermeerderd. De vraag was gering en verkoopers weinig genegen lager al' te geven. Verkocht puik f 12,50. a f 13,60. Gewone en min dere f 11.50 a f 12. Goes, 15 Mei. De geringe aanvoer ging lieden uiterst langzaam van de hand. De tarwe was 15 ets. minder in prijs. Oostbürg, 16 Mei, (per telegr.) Tarwe f 13,25 winler- gerst i'7,5U a 1* 7,75 paardenboonen 18,a f 3.25. Bij ruimen aanvoer werd weinig verkocht. Rogge was niet aangevoerd kanariezaad ulcet onverkocht. Rotterdam, 15 Mei. Up de veemarkt waren gisteren en hecten aangevoerdpaard, 1239 runderen, 235 vette- en graskalveren, 132 nuchtere kalveren, 375 schapen of lamineren, 293 varkens, 254 biggen, 1 bok of geit 1 ezel. De prijzen van het vee, besteed ter markt van heden waren als volgt: Runderen le kwaliteit 92 c., 2e kwal. 78 c., 3e kwal. 62 c.: Kalveren le kwal. 105 e., 2e kwal. 85 e.; Schapen 95 c., alles per kilo. - Het magere vee was hooger in prijs. Vlissingen, 15 Mei. Boter per kilogram f 0,90 a 1'1,.0. Eieren f 3,30 per 104 stuks. Middiclsurg, 11 Mei. Boter per kilogram i' 1,06 f 1,10. Eieren 1' 3 per 100 stuks. Prijzesi vasï effecten* (PER TELEGRAAF.) Amsterdam, 16 Mei 1877. NedcrI. Certilic. Werkelijke schuld. 27- pet. 63 dito dito dito 3 756/s dito dito dito 4 100 Loten stad Rotterdam 3 93% dito dito Amsterdam 3 1007-, Rusland Obligation 1798/1816 5 „94 Ceriilic. Ins.r. 5 serie5 Obl. Hope Go. 1855 6<Tsurici 5 74' dito f 1000 1864 5 86a/4 dito L. 100 1872. 5 755/s dito L. 100 1873 5 7o5/s Loten 1864 5 122 Loten 1866 5 IHP/i Inscr. Stieglitz Co. 2e a 4 L. 4 Obligation 1S6769. 4 07'/» Aand. Spoorw. Gr. Alaatseh. 5 ÏOO'/R dito dito4 75 Aand. ICiew-Brest 5 30 dito Baltisclxe spoorweg3 43a/4 Oblig. spoorweg Poti-Tillis. 5 dito dito Jelez-Griasi 5 SS]/4 dito dito Jclez Orel 5 83>( dito dito Charkow Azow. 5 76 Polen. Aand. Warschau-Bromberg. 4 dito dito Weenen. 5 47V-: Oostenr. Oblig.raelal. in zilv. Jan ./Juli. 5 487i6 dito dito April/Oct. 5 49 dito in papier Jlei/Nov. 5 445/IC dito dito Febr./Aug. 5 Italië. Oblig. Z.-Ital. spoorweg3 387. Spanje. Öbligatiën Buitenl 1 J()'/4 dito Binncnlaudsche 1 lO'/s Portugal Obligation3 517s Turkije. Inschrijving Alg. schuld5 6u/i"6 Öbligatiën 1869 - 6 S Egypte, dito 1868 7 dito 1S737 Amerik. Obl. Vereenigde Staten 1904. 5 dito dito dito 1885. 6 Brazilië. Oblig. 1S63 47c dito 1865 .5 90:i/4 Pi'ijjzwaa v:aaa e©ïsp»2B«é. Amsterdam, 16 Mei Mctall f 19,35; dito zilver f 2L,95; Div. Eng. per h? 1' 11,85 Eng. Portugal per u; tSpaansche piasters f-,53: Amerikaansehe dol lars (in goud) f 2,437a; Amsterdam, 15 Mei Mctall. t 19.35; dito zilver 1*21,95 Div. Eng. per fa 11,85 Eng. Russen per :a 12; Eng. Portugal per Frans 47,70; Belg. 47,70: Pruis '*5S,50; ITamb. Russen /'l,41:/s; Rus sen in Z. R. f 1,25®,'s Poolsclie per 11 Poolsche oer Z.R. 1 Spaansche piasters f 52 Spaansche binnen- landsehe f.47; Amerikaansehe dollars 2.43' papier 2,24' 2- Brieven van een Landbouwer. Waarde vriend B Volgens afspraak zou ik u mijne gedachten aangaande de verkiezing van Juni 1877 mede deelen. Ik doe dit in het Zuiden, opdat niet alleen gij, maar ook anderen (ik zeg niet er uit zouden kunnen leeren) maar die slechts in overweging zouden kunnen nemen. En de redactie is zoo goed dat zij onze eenvoudige landbouwersgedachten ook wil plaatsen eu hooren. Ja liet Zuiden bevalt mij goed, het is kort, en houdt ons toch ferm op de hoogte des tijds, iets wat voor een landbouwer, vooral in den zomer, ceue behoefte is. Daar komt bij dat de richting mij zoo goed bevalt, en dat de Red. er zich niet toe leent om de landbouwers gedurig als dom voor te stellen. Dat dit maar alteveel geschiedt weet gij. Waarom anders, wanneer er door een landbouwer of landbouwers eens een dom me vraag gedaan of een dom stuk begaan is, waarom, zeg ik, leest men er dan doorgaans bij, „li e t was een Boer." Waarom nooit„h c t was een stedeling" «O f, het w as een burger." Is het omdat deze nooit domme vragen of zetten doen Of ik dan de landbouwers als zulken wijzen wil voorstellen Neen. Ik weet- zeer goed, dat er zeer weinigen af stammen van Erasmus, maar ik heb ook wel eens opgemerkt, dat de stedelingen en burgers ook niet allen familie van hem zijn, redenen waarom ik gaarne maar ieder op zijn plaats laat. Als een „het is maar een boer" door liberale bladen gezegd wordt dan erger ik mij daar zelfs niet aan. Ik weel, dat die Heeren er hun voordeel in zoeken om de Landbouwers voor le stellen als (ja om dien belgische naam maar te gebruiken) het plattel a ndsche k i e s v e e. Doch als liet door een Christelijk blad geschiedt, is het mij tot ergernis. Maar ik bemerk wel, dat ik zoo al schrijvende verder en verder van mijn onderwerp afraak; ter zak c, zeggen de geleerden die den overgang tot hun onderwerp niet goed maken kunnen. Jk weet dat gij geheel in den verkiezingsstrijt leeft, en dat is goed, want als men is zooals velen, die nauwelijks weten, wie voor ons kies-distiikt aftreden inoet, dan zal er, dunkt mij, ook niet veel gebed voor zijn. Doch ik ben niet zoo geheel verblijd als gij met de overwinning van vóór twee jaar. Ik betreur het, dat wij den heer Tak niet hebben kunnen stemmen. Versta mij wel, als ik zeg, niet hebben k u n n e n stemmen. Hoewel ik niet tot de conservatieven behoor, ben ik toch voor geen vcraudering. Ik had veel liever gewild, dat cLe heer Tak onzer aller belangen op christelijke wijze had behartigd, dat wij hem zonder beginselverzaking allen hadden kunnen stemmen. Nu ja, zegt gij, dat ben ik met u eens. Welnu als gij dat met mij eens zijt, stem ge ook zeker toe, dat de Ileere die van een Saulus een Paulus maakte, nog leeft. Dit schrijf ik, om da ik u wil voorbereiden op de nederlaag, die ons waarschijnlijk wacht, want de li beralen zullen ditmaal geeue middelen onbeproefd la ten om de overwinning te behalen. Dan, bij moge lijke nederlaag, leeft God nogen Hij kau ook den Heer van Eek van een tegenstander een vriend maken. En wanneer de Heere dit op ons gebed mocht doen, dan was onze overwinning wat grooter dan vóór twee jaren. Want stel eens vriend dat wij overwinnen, ja dat onze chr. historische partij tweemaal sterker werd, wat vermogen wij dan nog tegen de overmacht on zer tegenstanders? Wat heeft de groote Kuyper met al zijne talenten kunnen uitrichten Ik geloof zeker, als de Heere de hcereu Kappeyne, Tak of Moens, of wié der liberalen ook krachtig kwam te bekeeren er veel meer verschrikking in hun leger zou ziju dan dat er tien van onze partij in de Kamer bij kwamen. Ook geloof ik, dat er te veel a 11 c c iw gewerkt wordt. Of ik dan behoor tot diegenen, die maar stil willen zitten o Neen Als men zooveel niet doet dat men door zijn stem getuigenis geeft tegen den afval onzer dagen, zal, denk ik, het gebed ook niet veel zijn. Doch ik zeg te veel alleen gewerkt, en niet genoeg gebeden. Is het niet slag op slag Groen en te gelijk ande ren onzer groote mannen ziju overleden; van Lijnden is, hoe moet ik het zeggen overgeloopen of ons ont stolen; Kuyper heeft zijn ontslag genomen. Is do Heere niet machtig op het gebed zells de liberalen van de billijkheid onzer zaak te overtuigen. Zouden wij niet veeltijds den strijd beginnen als Israel dien tegen Benjamin begon? Namelijk zonder in eigen boezem te tasten en eigene zonden af te breken. Ik stem toe dat velen van onze partij niet met hunne stem getuigen, en als zij dit deden, dat ook ditmaal de overwinning de onze zou zijn maar ik geloof ook, dat de binnenkamers te weinig getuigen kunnen van onze gebeden. Zijt gij hier in vrij. mijn Vriend werp dan gerust den eersten steen op mij. Doch nu nog iets over uwe werkzaamheden. Ik ben een vriend van de kiesverecniging Nederland en Oranje, maar geen lid, en daarom niet volkomen op de hoogte van uwe werkzaamheden. Tot mijne verwondering Vriend heb ik in de Middelb. Courant te vergeefs gezocht naar eene aanbeveling uwer Caudidaten voor de Prov. Sta ten. Dat het in het Zuiden gestaan heeft, weet ik, maar hoeveel lezers het ook reeds heeft, het komt volstrekt nog niet in ieder huis. En hoe treurig dit ook is, toch is het waar, dat velen ziel de moeite niet eens willen getroosten om er naart e v e r n em e 11, wie de Kies-Veroc -aging Ned. en Oranje heeft aan bevolen

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1877 | | pagina 3