B0IRIN-INSP1N, Mof stede, AANBESTEDING. DE HERBERG SCHUUR EN TUIN, OPENBARE VERKOOPINL BOUW- EN WEILANDEN. e A JD V JK JRTïDISr TTEjST Alom verkrijgbaar: E Bernardns Suiijtegelt, Tot nog toe niet in druk verschenen. Geheel volgens het oorspronkelijke handschrift. Met een voorwoord van Ds. J. H. DONNER, te Leiden. PRIJS f i9—. Ook wordt uitgegeven: Jets ouer tte helmis ran Jmm Christus etr Dien getiruisigd. Naar het Engelsch VAN Sir Matthcu IIaie. Prijs 35 Ct.; 25 Ex. a 32£ Ct.; 50 Ex. a 30 Ct. 100 Ex. a 25 Cent. Tegen overmaking van het bedrag in post zegels of per postwissel worden beiden Werkjes franco toegezonden door den uitgever P. v. n. SLUIJS j'. Amsterdam, Vijzelstraat b./b. Singel, No. 12. POLDER WALCHEREN. Het POLDERBESTUUR van Walcheren, zal op Zaterdag 19 Mei 1 8 7 7, des voormiddags 10 uren, aan liet Polderhuis in de Abdij te Middelburg, onder nadere goed keuring, bij enkele inschrijving AANBESTEDEN: De uitvoering der GEWONE ONDER HOUD?- en VEBNIEWINGSWER- KEN aan de 4 wateringen des Polders, met bij levering van de noodige mate rialen, in 5 perceelen. De plaatselijke aanwijzing zal geschieden 15, 10, 17 en 18 Mei e. 'k. Het bestek ligt ter inzage op het Kantoor van den Opper-Commies, bij wien evenals bij de Commiezen der Wateringen nadere inlich tingen te bekomen zijn, en is van 9 Mei af op franco aanvraag verkrijgbaar bij den Griffier des polders, tegen betaling van 1 Middelburg, 3 Mei 1877. Het Polderbestuur voornoemd, D. A. DRONKERS, Voorzitter. ,T. P. VAN VISVLIET, Griffier. De Notaris A. M. T A K zal op Dinsdag den 15 Mei 187 7, m.j _J J 'rnnrmiflrlaffg te 10 Uren, te SerOOS- kerke in bet te verkoopene huis, in het openbaar verkoopen genaamd: „Het Wapen van Serooskerke" waarin tevens Kruideniers-Affaire en Broodbakker ij wordt uitgeoefend met daarbij behoorende staande op het dorp Serooskerke, bewoond door L. BROERSE, kadaster sectie E nos. 140 en 141, grootte 4 aren 80 centiarenen voorts na afloop dier verkooping: EENE PARTIJ I11IJLII» alsKabinet, Karet, Tafels, Kleerkist enz.be nevens 2 Geiten en 1 Varken, voorts eene partij KOOPMANSGOEDEREN, als: Chits, Pilow, Dimiet, Katoen, Kousen, Doeken, Lint, Garen, Knoopen, Bezems, Schrobbers, Klompen, Melkteelen, Aardewerk, Luiwa gens, Borstels en meer. Alles daags voor de veiling te bezichtigen van 104 uren. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. ONDER WATERLANDKERKJE. De Notaris K. F. KOKSMA. te Sluis, zal op Dinsdag den 22en Mei 1 8 7 7, des voerraiddags te 10 uren, ten verzoeke van Mejuffronw de Wede. P. LE GRAND, op de door haar bewoonde hofstede in de gemeente Waterlandkerkje, nabij Oostburg, in het openbaar verkoopen EEN COMPLETEN BESTAANDE IN 11 sehoone Werkpaarden, 1 waaronder 1 met Veulen, V* 1 tweejarig Ruinpaard, 25 25 stuks Hoornvee, Varkens enz.1 Pkaëton, Menwagens, 1 Driewielskar, Ploegen, Eggen 2 Schroobakken, Rolblok, Molbord, Karns met toebebooren, en ander Landbouw- en Melkgereedschap alsmede eene p ar tij JükitMen cit Huisraad, cy, waaronder: 1 Kabinet, Tafels,-: Stoelen, Pluimen Bedden, en bet geen meer zal worden te voorschijn ge bracht. ZEGT HET VOORT. in de maand Juli 1 8 7 7, op nader bepalen dag en plaats, van eene KAPITALE üm in de gemeente Kapelle ter grootte van 56 hectaren 41 aren 86 centiaren in de gemeente Kapelle en Kattendijke. In pacht bij M. SCHIPPERS. Inmiddels informatiën te bekomen bij den beer Mr. C. P. LENSHOEK te Wolphaartsdijk, en den Notaris J. M. PILAAR te Goes. Verkoopingen in de Provincie Zeeland. DATUM. PLAATS. TE VERKOOPEN. INLICHTINGEN. 14 Mei. Groede. Landb-Iiispan. W. G. de Smidt. 15 Serooskerke Huis en Erf. A M. Tak. 23 a Hoofdplaat Beestiaal. Brevet. 24 Hoofdplaat Beestiaal. Brevet. 27 n Eede Hofstede. C. Le Nobel. Stoombargedienst MiddelburgVlissingen v. v. Van Middelburg vm. 6,30. 9,30; nra. 1. 3,30. 7. ('s Woensd. en Zaterd. echter 1,10 in plaats 1. u.) Van Vlissingen vm. 8,15. 11; nm. 2,30. 4,40. 8. STOOMBOOTDIENST TUSSCHEN MIDDELBURG EN ZIERIKZEE. Correspondentie Zierikzee Spoonoeg Goes. Van Middelburg Mei Van Zierikzee Zaterdag 12 vm. nra. 4,30 "vm 7,nra. Zondag 13 4,30 u 7 Maandag 14 ii n Dinsdag 15 4.30 ii 11,- Woensd. 16 4,30 ii 5,30 Donderd. 17 4,30 ii 5,30 Vrijdag 18 4,30 ii 10,— Stoombootdienst TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in Mei. Van Middelburg: Van Rotterdam: Zaterdag 12 'smor. 10,u Maandag 14 Dinsdag 15 Donderd. 17 Vrijdag. 18 Zaterdag Zondag Dinsdag Woensd. Donderd. 24 Vrijdag 25 Zaterdag 26 Maandag 28 Dinsdag 29 Donderd. 31 19 22 23 10,Maandag 14 'smor. 10,30 u 10,Dinsdag 15 10,30 6,Woensd. 16 10,30 6,Vrijdag 18 10,30 5,Zaterdag 19 'smid. 12,30 6,„Zondag 20'smor. 10,30 7,a Dinsdag 22 'smid. 1, 8,30 Woensd. 23 1, 9,I, Donderd. 24 1, 10,— Vrijdag 25 1, 10,Zaterdag 26 'smorg. 9,30 10,Maandag 28 10,30 10,Dinsdag 29 10,30 n 12,Woesd. 30 10,30 VER T REK VAN" SPOORTREINEN. Winterdienst. Roosendaal Wouw Bergen op Zoom Woensdreeht Rilland (halte) Krabbendijke Kruiningen Vlake (halte) Biezclinge Goes 's Heer Arendskerke Arnemuideu Middelburg. Vlissingen V 9.10 11.55 3.09 *6.50 8.50 Vlissingen V 6.15 7.30 *9.30 12.45 4.40 5.30 8.30 9.20 12.6 Middelburg A 6.24 7.40 9.38 12.53 4.50 5.3S 8.40 A 9.28 12.15 3.28 7.5 9.8 V 6.27 9.39 12.57 5.42 8.45 V 9.30 12.20 7.7 9.10 6.35 1.4 5.49 8.52 9.39 12.30 9.19 's Heer Arendskerke i/ 6.51 1.19 6.4 9.7 9.53 12.46 9.33 Goes |A 6.59 9.59 1.26 6.11 9.15 9.59 12.53 9.39 1 V 7.2 10 1.29 6.15 10.14 1.5 9.49 1.40 6.27 V 10.19 1.11 9.54 Vlake (halte) 7.23 1.47 6.34 10.30 1.22 10.5 Kruiningen - H 7.29 1.57 6.39 10.37 1.29 7.46 10.12 Krabbendijke 7.40 2.7 6.49 y 10.41 1.33 7.47 10.16 Rilland (halte) 7.47 2.13 6.55 10.49 1.41 10.24 Woensdreeht 8.2 2.27 7.14 11.6 1.58 10.41 Bergen op Zoom i A 8.12 10.41 2.35 7.23 7.28 A 11.12 2.4 8.8 10.47 IV S.17 10.42 2,40 4.17 V 8.— 11.17 2.7 5.— 8.12 10.52 Wouw M 8.29 2,52 4.29 7.42 A 8.10 11.25 2.15 5.10 S.20 11.— Roozendaal A 8.40 10.57 3.1 4.40 7.53 Van Neuzen Sas van Gent. Selzaete. T,e Gent Van Gent v Selzaet' Sas van Gent Te Neuzen. Van Neuzen Axel Hulst. Te St. Nicolaas Van St. Nicolaas Hulst. Axel. Te Neuzen 6.— 6.25 6 40 7.28 I 8.17 9.10 9.29 10.— 6.15 6.32 6.52 7.47 8.5 S.50 9.10 9.25 I 10,30| 10.55 11.10 I .12.— 12.25 1.35 1.57 2.25 10.20 10.35 10.53 11.30 12.— 12.50 1.10 l.S 4.40 5.2 5.22 6.13 7.30 8.32 8.51 9.20 4.50 5.2 5.20 r GEDRUKT BIJ P. G. WIJTMAN, TE MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1877 | | pagina 4