ALBERT WEDDING, eenige OlfneRbeoflieR, PUBLIEKS fERKOOPING, XEDEBLAMHE ALMANAK. fiirbtrjïr's (fhristelijhc ^chcurlutlcnder; (Slmen- ©hen- geuhen- (fanada- gtbeelen- en Idstanje'coomen, xADVB RTHHSTTIBiSI Middelburg, 18 December 1876. DIAKENEN der Nederduitsche Hervormde Ge meente alhier maken dankbare melding van de ontvangst van 1 stel Soepkaarten, den 13 dezer door tusschen- komst van Ds. RIJNDERS onder de initialen S. G. bij den laatst-ondergeteekende en van een inschrijvings-biljet groot f 100, ten bate hunner laatst gehoudene Winter-Collecte, den 15 dezer bij den eerst-ondergeteekende bezorgd. Diakenen voornoemd, K. J. H. WASCH, Voorzitter. ALBERT WEDDING, Secretaris. J. P. DE WAGEMAKER, Kassier. De Christelijke Jongelings-Ver- e e n i g i n g EBENHAËZER te Vlissingen, hoopt D. V. haar TWEEDE JAARFEEST te vieren op Donderdag 21 December 1876, aanvang des avonds ten 6 lire, Kerk Paling- straat. Zitplaatsen vrij. Feestredenaarde WelEerw. Heer A. LITTOOIJ van Middelburg. Voor het Kerstfeest is verschenen Een stel Feestboekjes voor de drie afdee- lingen der Chr. School en Zondagsschool, n.L: Het Kindje in de Kribbe (zeer eenvon dig, voor de kleinen.) De Fontein (berijmd verhaaltje voor de middenklasse. De Vruchten (eene geschiedenis voor de oudste leerlingen.) Prijs franco p. post: 1 ex. 10 ct.25 ex. a ct.; 100 ex. a 6 ct., afzonderlijk of ge sorteerd. Van deze boekjes, versierd met een plaatje worden op franco aanvrage present-ex. toege zonden door den schrijver A. F. PISTOOR, Hoofdond. aan de Chr. School te Heiningen bij Willemstad. Ti: HUUR GEVRAAGD: tegen 3 Mei 1877 op een goeden stand een BOVENHUIS van alle gemakken voorzien. Adres met opgave van stand en prijs bij den boekh. ALBERT WEDDING. Burcht B 10 lieeft o. a. voorhanden: benevens photografische Portretten van Ds. J. P. NONHEBEL, Ds. J. H. L. ROOZEMEIJER en Ds. D. RIJNDERS. Bij den Boekhandelaar H. A. BERENDS te Harderwijk verschijnt: W.K. H.MAGENDANS. De soldaat en zijn bijbel. Willem Houtkamp, v Eerst bevreesd daarna verblijd. s Verlorenmaargevonden Prijs per stuk 3 Cent, 100 Ex. ƒ2,50. IE KARSSEN. Het Kerstgeschenk voor het zieke kind. E. J. VEENENDAAL. De twee Trommelslagers. Prijs per stuk 10 Cent, 25 Ex. 2,25, 100 Ex. 0,50. P. J. KLOPPERS. Twee avonden in de Pastorie of het eeuwenoude Kerstver haal, op nieuw aan de kinde ren onzes Volks verteld, 2, druk, met plaat en geïllustr. omslag. Prijs 15 Cent, 25 Ex. 3,—, 1G«. Ex. 10,- Vroeger verscheen: J. P. v. d. MAAS jr. In den Kerstnacht. Prijs 74 Cent, 25 Ex. 1,50, 100 Ex. 6,—. P. VERGERS. De Loteling *Een Kerstverhaal. Prijs 10 Cent, 25 Ex. 2,2b, 100 Ex. ƒ6,50. H. KARSSEN. Lutze Toenning, de visscher van Helgoland. P. J. KLOPPERA Liefde overwint. Een Schets uit het Christelijk leven. Prijs van elk (met geïllustr. omslag) 20 Cent, 25 Ex. ƒ4,—, 100 Ex. ƒ12,—. Bestuurders van Zondags- en Bijzondere Scholen wordt op franco aanvraag gaarne 1 Ex. van deze werkjes ter kennismaking toegezonden. De Notaris P. LOEFF zal, op Zaterdag den 30en December 1876, onder Koude- kerke, ill het openbaai te koop aanbieden om 10 uren des voormiddags, op de Buitenplaats Der Boede, waaronder geschikt voor werkhout, een groote partij geslagen jarig Esschen kap hout en hetgeen meer zal worden geveild en om 3 uren des namiddags, op de hofstede van HUGO BRASSER Lz., waaronder mede geschikt voor werkhout. op Donderdag 23 December 1876 des avonds te zeven uren, op de bovenzaal der Sociëteit »De Vergenoeging" op de Groote Markt te Middelburg, door den Notaris D. VER HULST van 1° Een Huis en Erve, op het Molenwater (Korte Heerengraeht) te- Middelburg, wijk M n° 179. 2" Een dito, in de Langeviele aldaar, wijk K n° 387. 3° Een dito, in de Zusterstraat aldaar, wijk I n° 215. 4° Een dito met Tuin, in de Schuitvlotstraat en uitkomende in de Pijpstraat aldaar, wijk N n° 209. 5° Een Aandeel, in de Commercie-Compagnie te Middelburg, groot f3000. 6° Twee Aandeden, (per stuk te veilen) in de vrachtgoederen Stoomboot-Maatschappij tusschen Middel burg en Schiedam (schroefstoomboot de Arend) elk groot f 250. Voormelde vaste Goederen zijn daags voor en op den verkoopdag te zien, des voormiddags van 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 uren, op vertoon van een toegangbiljet met verdere informatiën verkrijgbaar bij genoemden Notaris. Verkoopingen in de Provincie Zeeland. DATUM. PLAATS. TE VEliKOOPEN. INLICHTINGEN. 21 Dec. Groede. 22 ,/v Wissenk. Middelb. Veere. Middelb. Domburg Veere. Koudek. 9 Jan. Oostkap. 10 Oostkap. 19 Oostkap. 24 Colijnspl. Boomen. Ambachtsheer lijkheid. Hofstede. Hout. Huiz. en Erven Hout. Hofsteedje. Hout. Hout. Hout. Hout. Hofstede. Roelof. D. Verhulst. Verhulst. i.D. Verhulst. Woutersen. A. M. Tak. P. Loeff. V. d. Moer. Stoombargeriienst MiddelburgVlissingen v, v. i Vau Middelburg vm. 6,30. 9,30; nm. 1. 3,30. ('s Woeusd. en Zaterd. echter 1,10. in plaats 1. i Van Vlissingen vm. 8.15. 11; nm. 2,30. 4,40. 's °-A n Stoombootdienst TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in December. Vau Middelburg: Van Rotterdam Dinsdag 19 'smor. 7,u Dinsdag 19 'smor. 8,u Donderd. 21 7,Donderd. 21 8, Zaterdag 23 7,n Zaterdag 22' 8,n Dinsdag 26 7,Dinsdag 26 7.30 ,f VERTREK VAN" SEOORTREINEN. Wiirterdienst. Roosendaal Wouw V Bergen op Zoom Woensdrecht Rilland (halte) - Krabbendijkc Krui ni neen Vlake (halte) Biezelinge Goes Ma" 4rendskerke An'ie* .dLcheren "'ooi I A 9.10 9.20 9.28 9.30 9.39 9.53 9.59 10.14 10.19 10.30 10.37 10.41 10.49 11.6 1U.2 11.55 12.6 12.15 12.20 12.30 12.46 12.53 1.5 1.11 1.22 1.29 1.33 1,11 1.58 2.4 Mi te" 3.09 *6.50 3.2S 7.5 7.7 7.46 7-47 8.8 0 12 concurrenne S.50 Vlissingen. Middelburg 9.8 9.10 9.19 9.33 9.39 9.49 9.54 10.5 10.12 10.16 10.24 10.41 10.47 10.52 ^rnemuiden 's Heer Arcndskerke Biezelinge Vlake (halte) Kruiningen Ki abbendijke Rilland (halte) Woensdrecht Bergen op Zoom I A I V .P.DTW - ouae en de nieuwe 7.30 7.40 6.15 6.24 6.27 6.35 6.51 6.59 7.2 7.15 7.23 7.29 7.40 7.47 S.2 8.12 8.17 8.29 Amerik- *9,30 9.38 9.39 9.59 10 10.41 10.42 12.45 4.40 5.30 8.30 4.50 Van Neuzen Sas van Gent. y Selzaete. Te Gent Van Gent Selzaete Sas van Gent Te Neuzen. Van Neuzen Axel Hulst. Te St. Nicole venvo V„„ - 6.— 10.30 6.25 10.55 6 40 11.10 7.28 12.— •8.17 12.25 9.10 1.35 9.29 1.57 10.— 2.25

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 4