BUITENLAND. HANDELSBERICHTEN. met 59 tegeïi 1 stem, die van daarna aangenomen I de heervHaffmans. B: Zitting van Zaterdag 16 December. Aan de orde is voortzetting der staatsbegrooting ^hoofdstuk VI (marine). De heeren de Casembroot, [\Fabius en van Wassenaar zwaaiden den minister veel lof toe voor zijne energie, waardoor het personeel en materieel sedert zijn optreden zijn vooruitgegaan. Zij raden echter voorzichtigheid aan bij het afschaffen der lijfstraffen. De heer van de Putte spoorde tot geheele afschaffing aan, terwijl hij met den heer van der Hoe ven, tegenover de heeren Casembroot en Fabius deafschaf- fing der rottinngstraf op Java verdedigde. Ben amendement van den heer Blussé om niet weder twee zeeofficieren aan het departement werkzaam te stellen is aangenomen met 29 tegen 22 stemmen. Een streng onderzoek zal, naar de verklaring des ministers, plaats hebben omtrent willekeurige handelingen van loodsen. Met 28 tegen 21 stemmen is aangenomen een amendement om den nieuwen post van kolonel van administratie ad f 3750 te doen vervallen. Hoofd stuk Marine is daarna aangenomen met 41 tegen 9 stemmen. Hoofdstuk Nationale schuld wordt aange nomen met algemeene stemmen. Het is naar het hart der Republikeinen gegaan bij de jongste ministerieele crisis in FraiikB'ijk. De optreding van den heer Jules Simon, een der meest bekwame redenaars en der geleerdste mannen van Frankrijk is als hoofd van het kabinet voor de lin kerzijde de grootste aanwinst. Met waardigheid en fierheid betrad de eerste minister dan ook voor de eerste maal de tribune der nationale vergadering om aan Frankrijks afgevaardigden te zeggen, dat hij een volbloed republikein maar ook volbloed conservatief is. Het kabinet dat in alle punten overeenstemt (de ultramontaansche minister van oorlog rekent misschien 1 niet mee) zoekt steun bij de parlementaire meerder heid en zal de republikeinsche grondwet ook voor de toekomst handhaven, waarbij ook nog deze voor Frankrijk belangrijke verklaring gevoegd werd, dat niet geduld zal worden dat ambtenaren der republiek i hunne positie misbruiken om de republiek te bestrij- den. Het zal wel niemand verwonderen dat deze ronde verklaringen met algemeen genoegen werden aangehoord de rechterzijde deed het zwijgen er toe, het zal haar zeker een grieve zijn dat een protestant republikein eerste minister is. De dagen tusschen de voorconferentie en de werkelijke conferentie hoeveel weten we niet, de een zegt dat heden (maandag) de ander jl. zater dag de zittingen geopend zijn, worden aangevuld door het dineren van de heeren onderling. Als men oordeelen mag naar de vrien ischappelijke wederzijd- sche diners, dan is er voor 't herstel vaii den vrede geen bezwaar. Lord Salisbury dineert bij generaal j Ignatieff of omgekeerd en de ïurksche beambte Saf- vit-Pacha noodigt op zijn beurt weder die beide heeren. Wat wil men meer De bezetting van Bul garije, dat is een struikelblok die der conferentie nog al eens moeielijkheden bezorgen kan. Als Ilus- ,nd op dat punt maar wat toegeven wil dat veel kunnen helpen. Rumenie zal bij ge- sk aan geld zijne wapening moeten staken ten nste moeten beperken, geen geld en geen liet en de bron in Rusland gesloten. Nu is er besluit genomen om het onderhoud der gezinnen de manschapen der reserve aan de gemeenten op ragen, alsof het niet hetzelfde ware, of het onder- houd uit de lands- of gemeentekas moet komen Voorls is het ï.ieuws voor lieden nog eens de ramp, die België getroffen heeft door het staken der be talingen van de Union de Credit, reeds in ons vorig nomraer vermeld. Ondanks de schoone beloften, wel ke gedaan worden is de ontsteltenis groot. Als ver lies wordt door de maatschappij zelve 4 millicen op gegeven. Gelijk dezer dagen zoo menigmaal het geval is, hadden ook bij deze finantieëie ramp weder per soonlijke ongelukken plaats. Een der directeuren, Wandervin, heeft zich door een snede in den hals (van het leven beroofd, een bejaard heer overleed aan n beroerte, gekregen bij het hooren van de ramp. 3 directeur der maatschappij, Emerique, is naar •ankrijk gevlucht, zijne uitlevering is nog niet ;r, hoewel de laatste berichten daarop moed geven, [oe ver is dikwijls geld en geluk van elkander tvijderd. Amsl het streven om geld en goed dat L dagen z^^gpr kenmerkt, ligt een andere weg. iedere gelukkig bereikte doet beschouwen, die een paradijs de be- W e e z e 11 v e r p 1 e g i n g. Op daartoe gedaan verzoek plaatsen wij gaarne on derstaande circulaire. Ze is gevolg van de jongste bijeenkomst voor inwendige zending te Amsterdam, en is verzonden aan velen, welke kunnen geacht wor den belang te stellen in 't lot van onbeheerde weezen. In onze provincie wordt ook reeds door eene be staande vereeniging pogingen aangewend om het lol der weezen te verbeteren, getuige de onlangs te Goes gehoudene bijeenkomst, waarvan in ons blad mede een uitvoerig verslag is verschenen. Beide vereeni- gingen, de aangekondigde en de reeds bestaande, hopen we weldra te bespreken. Thans geven we de circu laire in haar geheel. „W eezen en weduwen bezoeken in hunne verdrukkin g," voor de verdere toepassing, dan tot hiertoe het geval was, van dezen zwaren eisch der Christelijke liefde komen wij met vrijmoedigheid Uwe aandacht vragen. Gelijk U bekend is, werden door onze voorvaderen burger- en diakonie-weezen verzorgd, en in den laatsten tijd strekte de stichting van den Heer Van 't Lindenhout, te Neêrbosch voor een vierhonderd verwaarloosde weezen ter opvoeding. Maar desniet temin zijn er nog altijd kinderen die, van ouderlijke zorg verstoken, geen verpleging genieten, 't zij omdat ze niet in een gesticht der barmhartigheid kunnen opgenomen worden, 't zij omdat men zich hunner niet ontfermde. Er zijn toch ook, behalve de weezen in eigenlijken zin des woords, kinderen die, óf door de beide ou ders, óf door een van beiden verlaten, aan allerlei ellende ten prcÉ> zijn. Dat mag zoo niet blijven. Onze Heer Jezus Christus, die kwam om het verlorene te zoeken en te behouden, verlangt dat Zijne discipelen in Zijne voetstappen wandelen, dat zij zich dus ook over alle weezen en over alle met weezen gelijk te stellen kin deren, voor zooverre zij nog niet in de zorg der Christelijke liefde dj^. ontfermen. Daartoe zijn in eerste plaats de vertegenwoor digers der gemeente geroepen, maar omdat zij in dat opzicht dikwijls niet bij machte zijn, wenschen wij van harte dat gemeenschappelijke samenwerking in deze schreiende behoefte voorziet. Dat werd begrepen door de Difrtoiiale Vergadering van Amsterdam en van Utrecht. Door ieder werd een tweetal broeders aangewezen om desaangaande saam 1e spreken met den eerstondergeteekende en daar li, onafhankelijk van hunne last gevers te doen, wat zij noodig en nuttig zouden vinden in /Ipze gewichtige aangelegenheid. Dientengevolge hebben wij besloten om in den naam van Jezus Christus, Gods eengeboren Zoon, die overgeleverd werd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking, en in de kracht des Heili gen Geestes, eene Vereeniging in het leven te roepen tot Verpleging van kinderen die, van ouderlijke zorg verstoken, niet opgenomen kunnen worden in kerke lijke of burgerlijke gestichten, maar ten laste zouden komen van de politiezorg der burgerlijke Overheid. Of die verpleging uitsluitend in gezinnen moet geschieden, durfden wij niet vaststellen, maar behalve het zooeven omschreven, on veranderlijk doel, stelden wij vaat lo. Het Hoofdbestuur, dat uit die. vijf broeders voorloopig bestaat, noodigt personen uit om Hulpco mités te vormen. 2o. Het getal leden van znlk een comité is min stens drie. 3o. Het hulpcomité tracht in zijne omgeving be langstelling in het lot dier kinderen te wekken, en leden der Vereeniging te winnen, terwijl het beschouwd wordt uit zóóvele leden te bestaan, als het guldens in de algemeene kas bijdraagt. 4o. Het Hulpcomité heeft de bevoegdheid om aan het Hoofdbestuur zóóveel kinderen ter verpleging voor te dragen als er voor het hoogstens s/a van de gelden, die het 's jaarlijks vast bijdraagt in de ge noemde kas, verpleegd kunnen worden. 5o. Op de algemeene vergadering heeft elk Hulp comité, door zijnen afgevaardigde of zijne afgevaar digden, zoovele stemmen als het leden heeft. 6o. Het Hoofdbestuur keert geene verplegiugs- gelden uit voor kinderen, die zonder zijne goedkeu ring geplaatst werden maar heeft het recht om van het overschietende V3 kinderen te verplegen uit die plaatsen, waar de veerkracht en belaugstelliog nog ontbreekt, of nog niet genoegzaam werkt. Op deze gronden vragen wij met alle vrijmoedig heid Uwe sympathie en Uwe medewerking. Zoo God daartoe Uwe harten neigt, wilt dan aan den laatstondergeteekende, Mr. A. R. Falck, Wees- brug te Utrecht, vóór 15 Januari e. k., schriftelijk kennis geren van zulk voornemen, opdat wij met U op eene nader te beschrijven vergadering het Regle- nststellen. In de verwachting, dat U dit schrijven welwillend overwegen zult, hebben wij de eer ons te noemen Eerwaarde Broeders Dr. G. J. Vos Az., Predikant te Amsterdam. J. J. Grevers, Diakenen J. C. proes, i, n u J. J. Verbrugh Hzu., Utrecht. Mr. A. R. Falck, Amsterdam, 17 November 1876. Burgerlijke stand van Goes. (Van 916 December.) Geboren Jacob Nonnekens, Pieternella Okké, P. Beune, Jan Harinck. Overleden Abraham Vroegop 60 jaar, gehuwd met P. de Wolff; Catrina Allaart 72 jaar/gehuwd met Gijsbrecht v. d. Ende. Levenloos aangegeven eene dochter van P. de Jonge, en Maria Heijkam. Graanmarkten enz. Rotterdam IS Dec. Bij een stille markt en voor dé meeste artikelen onveranderde prijzen, was de tarwe 25 ets, wintergerst 20 ets, zomergerst 10 ets en paar den boonen 20 ets lager. 'Amsterdam, 18 Dec. Raapolie op zes weken f 46. Lijnolie f3074 Prijzen van effecten. {PER TELEGRAAF.) Amsterdam, 18 December 1876. Nederl. Certific. Werkelijke schuld. S1^ pet. G23/s dito dito dito 3 741/» dito dito dito 4 983/s Loten stad Rotterdam 3 98 dito dito Amsterdam .3 «98 Rusland Obligatiën 1798/1816 5 pet. 95 Certific. Inscr. 5 serie5 Obl. Hope Co.1855 6e seriei 5 795/s dito f 1000 1864 5 89'A dito L. 100 18725 80'/s dito L. 100 18735 803/4 Loten 1864 5 f 270 Loten 1866 5 259 Inser. Stieglitz Co. 2e a 4 L. 4 pet. 663/8 Obligatiën 1867—69. 4 70*/» Aand. Spoorvv. Gr. Maatsch. 5 250 dito dito4 Aand. Kiew-Brest 5 dito Baltische spoorweg3 118 Oblig. spoorweg Poti-Tiflis. 5 pet. 87 dito dito Jelez-Griasi 5 f dito dito Jelez Orel 5 pet. dito dito Charkow Azow. 5 797» Polen. Aand. Warschau-Bromberg. 4 f dito dito Weenen. 5 1147s Oostenr. Oblig.metal. in zilv. Jan ./Juli. 5 pet. 517* dito dito April/Oct. 5 519/ie dito iu papier Mei/No v. 5 467a dito dito Fcbr./Aug. 5 46 Italië. Oblig. Z.-Ital. spoorweg3 f 99V2 Spanje. Obligatiën Buitenl 3 pet. 13*/w dito Binnenlandscbc 3 ll7/is Portugal Obligatiën3 5374 Turkije. Inschrijving Alg. sch'nld5 8%6 Obligatiën 1869 6 f 2674 Egypte, dito 1868 7 pet. 477b dito 1S737 48s/i6 Araerik. Obl. Vereenigdc Staten 1904. 5 dito dito dito 18S5. 6 100 Brazilië. Oblig. 1863 47a 8374 dito 1865 5 927-» Portugal per ft* Amerikaansche dol- Pi'ijzces van coupons. Amsterdam, IS Dee. Mefeall 1' 19,55; dito zilver f 23,777,; Div. Eng. per ft fll,827»s Eng f 11,827s;Spaansche piasters fr iars (in goud) f 2,467-2 Amsterdam, 16 Dec. Metall. j 19.60dito zilver f 23,20 Div. Eng. per ft* /Tl,82*/s; Eng. Russen per ft* 11,8273; Eng. Portugal per u: f 11.827;; Frap^^t7,65 Belg. f 47,65; Pruis f 58,60; Hamb. Russejij sen in Z. R. 28.37CL UuriPche ner J

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 3