GEMENGDE BERICHTEN. wij in de Golf van Biscaye door een heftigen storm beloopen, die tot 5 December heeft voortgewoed en zoo hevig was, als maar iemand zich kon herinneren. Ik zelf, die zooveel jaren gevaren heb, kari mij niet voorstellen ooit zoo iets te hebben bijgewoond. Anders duurt een storm maa- 24 uurdeze echter heeft zes volle dagen en nachten aange houden, met zeeën als bergen zoo hoog. Zondag 3 Dec. waren wij 30 mijlen uit de koers gedreven, de Golf van Biscaye in, en onder het land, dat ech ter wegens de dikte der lucht niet te onderscheiden was. Wij waren juist de golf uitgestoomd of liever uitgekropen want wij liepen met 400 paarden krachten slechts 2'/j mijl in de wacht van 4 uren eti hooge zeecn sloegen het schip telkens terug toen de storm ons met vernieuwde woede aanviel, liet vreeselijkst van alles. Dc varkens-, honden- en kippenhokken sloegen over boord, de roerbanken werden weggeslagen, een der officieren kreeg een wond aan het hoofd; het was een toestand niet met de pen te beschrijven. De vrouwen liepen in de aehterka- juit als razenden met dc kiuderen rond of lagen te bidden om redding. Het was een hartverscheurend gezicht. Het halve achterschip stond ouder water, in de hutten dreef alles weg; eten deden wij staande, huspot uit blikken, want het schip slingerde zóó erg, dat tafels en banken, die met schroeven vaststonden, wegsloegen of het niets was. „Een der dames aan boord is ten gevolge van het noodweer (toen wij in de Middellandsche Zee waren) ontijdig bevallen, nog wel van een tweeling; ecu der kinderen was dood. Wij hebben 35 zieken aan boord, meest onder de kolonialen, die het meest hebben geleden, daar zij al dien lijd beneden moesten blijven. Er zijn 175, en daaronder 30, die aan hoofd, armen, beenen en gezicht gewond zijn, door het vree- selijk slingeren. „Ik zou haast vergelen te schrijven, dat onze wakkere kapitein Aukes al die dagen en nachten zijn post op de brug niet heeft verlaten, dan om nu en dan droge kleederen aan te trekken. Hij at zelfs op de brug met het bord in de hand. Zes volle dagen en nachten heeft hij niet geslapen, maar steeds pal gestaan, als een man die zijn plicht kent, betaamt. Wij mogen God danken, dat de machine en het roer zich goed hebben gehouden; anders waren we voor de haaien geweest." Itcik School nr ^cndiiru. Beroepen tot predikant bij de N. H. G. te: Oldemarkt il. J. Harlgcrink Candidaat. 's Gravenhage C. J. G. v. Hoogstraten Almelo. Herkingen J. T. Tenthofl' Candidaat. Waverveen P. Hesscis Wiersma Candidaat. Bedankt voor het beroep tot predikant bij de N. H. G. te Groningen door J. A. dc Micger Katwijk a. Zee. Melissant G. dc Wilde Ovezande. Aangenomen het beroep tot predikant bij de N. H. te: Geervliet dr. W. Haverkamp Candidaat. Maasland W. Koelman Katwijk a. Rijn Beroepen tot predikant bij de C. G. G. te: Uithoorn Knijper Aangenomen het beroep tot predikant bij de C. G. G. te Hallura J. van Goor Oudega. Nijeveen G. A. v. d. Walle Ulzen. Het traktement voor den te beroepen pre dikant te Oostburg is verhoogd met f 300 en alzoo gebracht op f 1600. Jl. "Vrijdag werd op het gehucht den Oostdijk, circa Va uur van Krabbendijke gelegen, een nieuw gebouw ingewijd tot het houden van zondagschool. De inwijding, in tegenwoordigheid van tal van be langstellenden, werd geleid door ds. J. de Koning, welke opwekte tot het gebruik maken van deze stich ting, waar de geschiedenis des Bijbels wordt ouder wezen, eu tevens gewezen op God als de bron van alle dingen en op Jezus Christus als de Zaligmaker voor kinderen. Het gebouw bevat 100 zitplaatsen eu staat onder leiding van de hulpvereeuiging voor Gereformeerd Zondagschool-onderwijs „Jachin". Uit Middelburg wordt o. a. aan het U. D. ge schreven We beleven een belangrijken tijd, waarin verschillende nieuwe instellingen verrijzen en nieuwe zaken voorkomen. Om niet te spreken van de fraaie nieuwe winkels, die in de laatste dagen zijn geopend en wier groote spiegelruiten getuigen voor den tot op Walcheren oordringenden vooruitgang, vestig ik "h* nn d^ icfVl .^hte" concurrentie, nieuw blad is aangekondigd door „de onderlinge vereeniging Goedkoop Dagblad". Deze vereeniging is nog wel een onbekende grootheid, maar wie weel, welke geduchte krachten zij verbergt. Haar orgaan zal hoeten Zeeuwsck Nieuws- en Advertentieblad, dagelijks uitkomen en slechts IVs cent per nummer kosten. Van richting is in het prospectus geen sprake, wat zeer verstandig is; men kan dan altijd nog zien wat het beste kan zijn en geen richting is zeker het voordeeligst. Blijkbaar is het ook alleen eene proef neming om geld te verdienen. - Vrijdag avond ging het driemastschip Philips van Marnix, ledig en zonder ballast vau Middel burg door het kanaal, ten einde te Vlissingen te dokken. Nabij het verbreed kanaal stootte het schip, tengevolge waarvan het overhelde, en in die, niet van gevap-r ontbloote positie, tegen de steenglooiing bleef liggen. Der nachts slaagde men er in, het 3chip door middel van takels recht te Jarigen» en daarna in het droogdok te voeren. Te Sluis loopt een gerucht, dat eene poging om eene diligence, rijdende tusseheu IJzendijke en Eecloo, in de buurt van Watervliet, aan te ranclen, door de kloeke houding van een passagier moet mislukt zijn. De gelukkigste gemeente in ons land is wel Hieslum (Wondseradeel), waar de Raad den armvoogd, wiens collega was overleden en lie dus alléén de armverzorging tot taak had, op verzoek heeft ontsla gen, uit overweging dat er geen aamen zijn Te Hoorn hebben een paar oplichters koperen vestkettingen, slechts met een dunne laag goud ..-er- trokken, voor gquden te koop aangeboden. N? bij een paar winkeliers naar wenscli te^zijn geslaagd, zijn zij door- politie ingerekend, De lar'.ite haringvisscher is Zaterdag te Scheve- ningen aangekomen. Gelukkig is de vloot dit jaar bevrijd gebleven van het verlies van menschenlevens, de gezondheid is over het algemeen gunstig geweest. De vangst van haring, in den Jjpginne niet bijzonder druk, werd later beter de r hielden zich ferm staande. De ..besommingen zijnen D(ket algemeen dan ook bijzonder gunstigste noemen; op een enkele uit zondering na besom j\ de schuiten van f 5000 tot f 8000, enkele ze^* u 10,000 'tot f 13,000. In één woord, de haringvaalcherij leverde over het algemeen genomen voor Sc eningen prachtige resultaten op. Ook Katwijk heeft over het algemeen geen reden tot klagen, dewijl ook vele schuiten aldaar een bijzonder goede besomming hadden. De bouw-vereeniging „Help u zelven" zal in Januari haar tienjarig bestaan vielen, door het houden van voordrachten en een vriendschappelijken maaltijd. Op voorstel" van de geneeskundige'raad van Gelderland en Utrecht is er eene centrale vereeniging benoemd om zoo mogelijk het gesticht Bethesda te Laag Soeren in te richten tot een herstellingsoord voor mingegoeden in navolging van den Trompen berg bij Hilversum, Eene door de Noords-spoorwegmaatschappij te Parijs genomen proef met verlichting van het station door electrisch licht heeft zulke gunstige resultaten opgeleverd, dat de maatschappij besloten heeft, ook het goederenstation van la Chapelle in plaats van met gas electrisch te verlichten. Men meent, dat ook wel dra door de andere Eransche spoorweg-maatschappijen proeven met electrisch licht zullen genomen worden, Ook te Weenen zal men eerlang aan eenige spoor wegstations proeven nemen met electrisch licht. In dien ze gunstig uitvallen, zal aan alle Weeuer stati ons de tot dusver gebruikelijke gasverlichting door electrische verlichting worden vervangen. Yoor eenige maanden is te Amsterdam een bij eenkomst van eenige inclustrieelen gehouden, om de vraag te bespreken, welke gedragslijn men zou vol gen tegenover de Parijsclie wereldtentoonstelling van 1878. Het denkbeeld om zich te onthouden vond geene goedkeuriug, maar men besloot de regeering in kennis te stellen met de grieven, die men meende te hebben tegen de Nederlandsche regeering bij vroe gere tentoonstellingen en te verzoeken de hoofdcom missie hoofdzakelijk uit industrieelen, samen te stel len. Tegen dit streven is thans een profest uitge gaan van andere industrieelen, die in een adres aan den minister als hunne overtuiging hebben te kennen gegeven, dat wat er ook zij van de klachten tegen de vroegere commissies, de belangen der nijverheid veel beter zijn toevertrouwd aan onpartijdige perso nen, die buiten de industrie staan dan aan industri eelen. Naar men verneemt, zal de oud-voorzitter der Geldersche maatschappij van landbouw de heerSohim- melpenninck van der Oije een aanzienlijk deel vande te Paramaribo tentoongestelde landbouwvoortbrengselen afstaan, Jtot opluistering van de tentoonstelling in 1877 te Apeldoorn te houden. Wanneer ze voor dat doel niet meer van dienst zijn, worden ze afgestaan voor de rijkslandbouwschool. Het reeds dikwijls verspreid gerucht, dat d<? oude en de nieuwe B'-'-ach-Amerilm"-- Onderhandelingen hierover zijn in gang, eu wanneer zij naar wenscb der onderhandelaars afgeloopen zul len zijn, zal het publiek, aan deze zoowel als aan gene zijde van den Oceaan, waarschijnlijk in den on- aangenamen toestand gebracht worden, zijn depêches naar Amerika duurder te moeten betalen, dan nu twee maatschappijen met elkander cuncureeren. Ainst. C. Men ziet tegenwoordig vreemde dingen gebeu ren. In Frankrijk is thans weder opgericht een „ver eeniging tot onderlinge lijkopening," wier leden zich verbinden om, door het ten geschenke geven van hun lijk, persoonlijk den vooruitgang der genees- cn heelkunde te bevorderen. Het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap hield Donderdag in St. James' Hall, onder presidium van Sir R. Alcock, een buitengewone vergadering ter ontvangst van de Noordpool-reizigers. Z. K. H. de Prins van Wales, Eerevoorzitter, woonde de zeer talrijk bezochte bijeenkomst bij. Nadat kapitein Nares en zijn tochtgenooien onder den stormachtigen bijval van de vergadering in de zaal waren verschenen en door den Voorzitter welkom gelieeten, hield eerstge noemde een uitvoerige rede over de Poolzee. Naar zijn meeuing was de thans nog niet bereikte Noord pool van den anderen kant waarschijnlijk gemakkelijk te naderen. Hij vermoedt dat bij kaap Columbia zich een breede zee-opening bevindt, door welke de toegang tot de Pool mogelijk wordt gemaakt. Hij. verklaarde verder den loop van de warme zeestroo- mingen, welke van den Aequator tot de Noordpool loopen, en welke men ten oosten van Groenland weer als koude stroomingen terug vindt. Groenland zelf strekte zich, naar zijne meeuing, niet veel noordelij ker uit dan het tot nog toe onderzocht is. De uit gestrektheid van de zee, Welke de Pool omgeeft, schat hij op minstens een milïioen Engelsche qua- draat-mijlen, dat is 50,00(1 geographische mijlen. Hij gelooft verder dat, aan de Pool land gevonden wordt, dat een plantengroei heeft en geschikt voor verblijf en het leven van 70gels. Toen hij op zijn jongsten tocht geen vogels meer ontmoette kon hij ook aannemen, dat hij geen land meer voor zich had. Verder wees hij er op, dat de sneeuw aan de noord pool elk jaar smelt, die aan de zuidpool niet. Als resultaat van den tocht noemde hij vermeerderde kennis van de N;"oordpool-streken, vooral van den toestand van het ïjt>. Nadat ook de overige bevelhebbers van den tocht hun bevindingen hadden medegedeeld, hief de vergadering, op voorstel van den Prins van Wa les, drie cheers aan voor de wakkere Noordpool - vaarders, een voorstel dat vooral warm ondersteund werd door Sir Henry Rawlinson, die, toen hij voor zitter van het Genootschap was, veel deed om de Regeering tot het doen ondernemen van den toeht over te halen. Te Chattam zijn proeven genomen met een door kapitein Sale uitgevonden luchtmachine, welke bestemd is voor de stellingen des vijands in den nacht te verkennen. Is de machine tot zekere hoogte ge stegen, dan wordt een valscherm neergelaten, wat lichtkogels uitzendt, welke de beneden gelegen streek over een aanzienlijke uitgestrektheid verlichten. In weerwil van het ongunstig weder slaagde de proef naar wensch. 3 il <1 1 S t a t e a - C< e 11 e 1 Eerste Kamer. Zitting van Vrijdag 15 December. Door de afdeelingen zijn benoemd tot rapporteurs over de muntwetten de heeren Prins, Hartsen, Pin- coffs en Pické. Zitting van Zaterdag 16 December. De beraadslagingen over de ontwerpen op het munt wezen zijn bepaald op heden (Maandag.) Alle ont werpen die aan de orde gesteld waren zijn aangeno men, waaronder behoort de bcgroöting voor Oramer- schaus en Veenhuizen, voor hei pensioen-fonds, de landsdrukkerij en overeenkomsten met de gemeenten Groningen en 's Hage. Tweede Kamer. Zitting van Vrijdag 15 December. Aan de orde is voortzettiug der behandeling van hoofdstuk V (binnenl. zaken.) Bij afdeeling kunsten en wetenschappen werd eene langdurige discussie ge voerd over de commissie van rijksadviseurs voor ge schiedenis en kunst. De belangrijke diensten dier commissie werden gewaardeerd, maar men waarschuw- f de tegen te groote uitbreiding van den werkkring. DeJ' minister verdedigde de commissie en hare handelingen Jj Door den heer van Namen van Eeuqs werd een ameMH dement voorgesteld tot schrapping 1 de bezg<Wip~ van een door de commissie aan •Lê-.5^ dig teekenaar, het werd verwc stemmen. Art. 222 der wijzers in 'u- iMèüi

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 2