111RIS T E L IJ k - Dinsdag December. ïV. 74. 1870. Verschijnt eiken Maandag, Woensdag en Vrijdag avond ten 8 ure, behalve op Christelijke feestdagen. Prijs per drie maanden franco2, Enkele nommers- Uitgever: albert wedding, te MIDDELBÜRi 4. Prijs der Advertentiën: Per regel 15 ets.; ramilie-berichten van 10 regels 1,Iedere regel meer 15 cents. Liefdegaven 10 cents per regel. AGENTEN: de heeren P. G. de Ve'y Mkstdagii te VlissingenM. de Jonge Jz. te troesy J. van der Peul te Neuzen. i Bij het nemen van een nieuw abonnement op het Zuideningaande 1 Januari e. k. ontvang' men de nommers van nu a f tot dat tijdstip gratis. Middelburg, 18 December 1876. Wekelijksch overzicht van de christelijke pers. Werden wij voor eenige dagen verrast, door het bericht dat het Nieuw Leeuwarder Dag blad voorloopig niet meer verspij..en zou, thans wordt ons het proefnommer van een nieuw weekblad toegezonden, welks programma ons recht geeft een medestrijder te begroeten. Het is een Weekblad voor Delft en het Westland, behoort tot de anti-revolutionaire partij op staalkundig en tot de positief-christelijke richting op godsdienstig gebied. Zonder orgaan te willen zijn van een bepaald kerkgenootschap, treedt het op als besliste tegenstan der der moderne godsdienst- en wereldbeschouwing en zal trachten het geloof aan het Evangelie dei- schrift te handhaven en te verbreiden. De Bazuin bevat een beioep van dr. Zieman te Semlin en mr. Sinclair, het eerst gedaan in tv- Chris tian, op de hulp der christenen van alle lande rot leniging van den grooten nood in Servie. Deze beide heeren hadden eene reis gemaakt in het Morawa- district en' verklaren, dat ellende en hongersnood overal te zien waren. Ruim 82000 vluchtelingen ver- keeren daar in gebrek, genoemde heeren waren be gonnen aan 8000 van hen geregeld levensmiddelen uit te deelen. Meer dan 100 weeskinderen had de christelijke liefdadigheid nu reeds te onderhouden, een getal dat dagelijks aangroeit. Uit het verslag van den christelijk philantropischen arbeid van ds. van Dijk over de maand November, voorkomende in het Doetichemsch Week blad blijkt, dat in de laatstverloopen maand voor de opleiding van jongelingen tot predikanten te Doe- tichem en Utrecht was ontvangen f 2320,75. De stoffelijke hulp was, hoewel de kas er nog niet roos kleurig uitziet, toch beier dan de vorige maanden, fcoor Utrecht is er op dat oogenblik nog een te Hkrt van f 2150, en voor Doetichem van f 4460. De directeur verklaart zoo gaarne bij het einde van het jaar van alle tekort, verlost te zijnhet tekort maakt het de administratie z°er lastig. Het hoofdorgaan der roomschen, de Tijd, heeft on bewimpeld aan dit ministerie den oorlog verklaard. Zij hebben zegt het K c r k e 1 ij k W e e k b 1 a d nu genoeg van dit ministerie geprofiteerd. Het ministerie wilde niet alles geven wat zij verlangden; de minister van justitie toonde niet bang te zijn voor de Limburgsche schreeuwers. Rome heeft veel in handen gekregen onder dit ministerie. De in hun midden opgevoede officieren gingen hooger op, mon niken en nonnetjes kwamen bij menigte uit den vreemde over, de St. Agatha-heeren konden rij kelijk blijven teren. Waarlijk Rome, gij zijt. zwart van .ondankbaarheid. Wij wenschen zegt het Kerkelijk Aeekblad het ministerie en het land geluk met dat. irlies, en hopen van harte dat het zich alleen op e echt-protestantsche beginselen leere verlaten. Er is wellicht zegt het Wagen. Weekbh üdperk ï^konze politieke geschiedenis aan te ;oo onwaar als waarin wij ons voor ruim 2 jaren het minis- optrad, zag het zich hts door de •liet v -'t minst, doordat het de functionarissen aan be kwaamheid en takt haperde. Men verlangde algemeen 'f\ nu toch eens mannen zouden optreden, die wer- Ken konden en wilden. Heemskerk scheen daartoe de rechte man te zijn. Door mannen als van Lijn den en van Goltstein aan zich te verbinden, stak het ministerie gunstig tegenover vorige kabinetten af. Het ministerie heette conservatie en vor zoover men recht heeft, van eene conservatieve partij tc spreken, mocht het ook dien naam dragen. Alleen van Lijn den scheen ietwat een vreemd emid in de bijt te zijn. Al aanstonds kwam de vraag: welke positie zal het monlaausche partij, •ntairen .raat d. i. inde uit conserva- ras -a. dan was ric te houden, bij (;e ultramon- d staande, in deed het mi- kabinet innemen t Wilde het reg»^ steunend op tieren, anti-r* ,-,lir het zaak om voor dan moesten ook een paar u tanen goed ter naam en faar zijn raidden opgenomen worden nisterie niet, alléén de heer van oer Does de Wille- bois verkreeg een zetel en hij was bij de ultrainonta- nen juist niet de gewenschte man. Niet te verwon deren, dat de roomschen lont roken, en slechts uit vrees voor erger het ministerie zoo flauw mogelijk ondersteunden. Het mi'>istr' zich blijkbaar voor "gfe- ''.i'-tffjTegeering te^zijL .«iar zou trachten tusschen de partijen door te zeilen. Aan dat begin sel is het ministerie steeds getrouw gebleven, van Goltstein zwenkte al heel spoedig naar de iiberale kaut, van Lijnden werd bijna een gevierde persoon lijkheid bij de liberalen. Heemskerk gaf, hoewel zijne vrienden niet al te zeer voor 't hoofd stootende, bij de wet op het hooger onderwijs, op een enkel punt na, aan al de verlangens der liberalen toe. De ver kiezingen van '75 brachten geen verandering aan, de einduitslag was dat de liberalen een paar stemmen gewonnen hadden. Wilde dus het ministerie in 't le ven en aan 't werk blijven, dan was het zark om den genomen koers te vervolgen, en het ministerie heeft dat gedaan, maar lieeft daardoor ook zijn vrienden meer en meer tot de overtuiging gebracht, dat zij zich bedrogen hadden. De Tijd zegt dat het ministe rie Heemskerk bij voorkeur hen dat is de Room schen a n de liberale eischen heeft overgegeven en hunne rechten als vrede-offer op het altaar heeft gebracht. Maar ook de protestantsehe conservatieven klagen steen en been. Van Goltstein was al erg genoeg, en uu Alting Mees met zijn individueel bezit! waarlijk het is voor den echten behoudsman niet om te dra gen. 't Is de vraag of ooit de conservatieven zoo krachtig een liberaalk abinet hebben bestookt, als zij nu het z. g. conservatief ministerie doen. Al stellen zj geen motie van wantrouwen voor, het wantrou wen en nog meer dan dat zetelt toch in hun hart. Nu althans is van het aanwezig zijn eener mi nisterieel e partij geen sprake, of zouden de anti-revo lutionaire kamerleden daartoe gerekend worden Zij hebben immers altijd een gereserveerde houding aangenomen en terecht. Hoofdzaak voor de anti-re volutionairen is niet regeeren, maar controleeren, kee- ren en weren wat onze belangen schaden kan. Tegen over elk kabinet kunnen ze ministerieel gezind zijn. Omdat wij geen prineipiëelverschil kennen tusschen liberaal en conservatief, zien we in die gedurige ver wisselingen niet veel heil. Of W3 dit ministerie nog eenigen tijd levens toeschrijven 't. Zal een harden dobber hebben. Tusschen heu en de roomschen gaapt een afgrond, in critieke oogenblikkeu is er geen hoop op hunne hulp. De conservatieven zijn onbeduidend in aantal, zij kunnen mooie IredeVoeringen houden, zichfl&^t Jinn of ero-prt er gaan? Natuurlijk moet het zooveel toegeven als met zijn overtuiging mogelijk is. De meerderheid onzèr vertegenwoordigers is liberaal en redeneer nu zoo hard ge wilt, dat dit niet zoo behoorde, of dat het bij een andere kieswet anders zijn zou, dat ze bet land ten verderve voeren, het is nu eenmaal zoo. Als onze partij in de meerderheid was, we zouden doen zooals nu de liberalen doen. Zoo staan de zaken. En zoo lang de kiezers geen andere keuze doen zal het ook zoo blijven. Dus, voor u, anti-revolutionairen, staat het slecht geschapen Wij zijn in de minderheid en hangen derhalve van goedvinden der meerderheid af. Steun zoeken bij de couservatieven mogen we niet" Ze vleien ons tegen de verkiezingstijden, lachen ons later uit.. Zoo we er ooit toe komen een conserva tief in de kamer te helpen, dan zal 't zijn om diens persoonlijke antecedenten nooit om zijne politieke rich ting. Doch de liberalen staan nog verder van ons af, in de schoolkwestie zijn ze u nog meer beslistten vijand! Het eerste ontkennen wij, en wat het laatst3 betreft zeggen we ook de liberalen kunnen niet doen wat ze willen. We weten dat we van de liberalen geen heil te wachten hebben en we van hun goedwilligheid zeer lage gedachten moeten koesteren, toch moeten we ons van de valsche samenkoppeling losmaken, we raceten ons losmaken uit de valsche positie waarin we geraakt zijn door conservatieve omarming, mis schien zulien dan ten 3lotte vele liberalen ons beter, d. i. niet meer als achterblijvers of clericalen gaan beoordeelen. Maandag jl. heeft de rechtbank te Goes bij gemo tiveerd vonnis beslist, dat personen, die door pach ters van perceslen kunstmatige oesterbanken in dienst zijn gesteld, om de oesters der gepachte perccelen te rapen, daartoe geen visch-coisscnt noodig hebben. De rechtbank vereenigde zich met het gevoelen van het O. M., waargenomen door mr. Jespers, dat die oesters het volkomen eigendom der pachters blij ven, waarmede deze op de meest volstrekte wijze kunnen handelen of doen handelen door anderen en daardoor aan de toepasselijkheid der bepaling van het reglement op het bevisschen der Schelde en Zeeuw- sche stroomen worden ontrokken, mits door de han delingen geene schade wordt toegebracht aan de be lendende perceelen of door de pachters niet gehandeld worde in strijd met de voorwaarden, waarop de per ceelen zijn gepacht. De rechtbank sprak de beklaagden aldus vrij, in strijd met het vonnis des kantonrechters die in den loop van dit jaar eenige personen tot geldboete had veroordeeld, die door de pachters der kunstmatige oesterbanken ouder Yersekc waren aangesteld, om de zich op die perceelen bevindende oesters voor <le nach- ters te rapen of te visschen, en niet van een visch- consent waren voorzien geweest. Aan den saicaawc-MeBaacajpiiiBcSeB0 had in den nacht vaii Vrijdag op Zaterdag eene doorbraak plaats,, welke verontrustende afmetingen aangenomen heeft. Over eene lengte van ongeveer 400 meters is de dijk aan de noord-oostzijde des polders verdwenen. In grooten haast zijn de bewoners van een nabij staand woonhuis gevlucht. Een inlaagdijk, achter de doorgebroken dijk houdt uu het water uit den polder terug. Het stoomschip S'rSass vasa ös^aaaje, van de Maatschappij Nederland, is op reis naar Napels, in de vorige week door een zwarèn storm overvallen, waarvan men eenige bijzonderheden leest in liet vol gend uittreksel van een brief, welwille,jaiÉk-ijAK&chi}c kintr orpstp.lrl v

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 1