I FEESTGESCHENKEN!! OPENBARE VERKOOPIN WISSENKERKE fin GEERSOIJK, WELDADIGHEID. Wed. J. C. Massee Zoon, TL HUUR GEVRAAGD: Openbare Verkooping* PUBLIEKE VERKOOPING DE HOFSTEDE, ADVE RTBNTIEN De KERKERAAD der Evangelische Luthersche Gemeente te Middelburg, voornemens zijnde op Illaandag: den 18dcn December 1876, des middags tussehen 12 en 2 uren, aan de huizen der ingezetenen de gewone «Kaarlij ksche Collecte te houden, ten behoeve der aan zijne zorg toevertrouwde armen, neemt de vrijheid de belangen dier armen welwillend aactebevelen. Hij vertrouwt door ruime en milde giften te mogen worden in staat gesteld in de dringende behoeften der armen te kunnen voor zien, met de bede, dat de God der liefde daarop Zijnen zegen doe rusten. De Kerkeraad voornoemd, J. C. GEELHUIJSEN, Voorzitter. W. ZOELLER, Secretaris. te GOES, hebben voorhanden: MOLENS, om te malen de volgende artikelen TarweKoffie, CichoreiPeperCacaoSpece rijenKorianderKaneelGemberwortelMostaard Rijst, GerstErwtenBoonen, HaverMaïs, Gort, Amandels, Mout, Linzen, Rogge, Lijnzaad CochenilleIndigoSchellak, GalnotenDrukkers- inktHoutskool, Saffraan, Suiker, Verf enz.,enz.,enz. P. J. KLOPPERS. Arthur of jongens onder elkander. Een Kerstgeschenk voor onze jongens, met 2 gekleurde platen. Prijs 1,10, gebonden 1,50. P. VERGERS. Liefde en haat of de Oranje, man en de Patriot, met 2 gekleurde platen- Prijs 1, J. C. LUITINGH. De daden der Zeeuwen of de belegering van Middelburg. Een ver haal uit den 80-jarigen oorlog, met 2 ge kleurde platen. Prijs 90 Cent. J. H. VAN KINSCHOTEN. Théodorus en Felix of eenige bladzijden uit het leven van Juliaan den afvalligen, met geïllustr. omslag. Prijs 60 Cent. P. J. KLOPPERS. Vergeven en vergeten, schetsen met de pen uit een rijk leven, met geïllustr. omslag. Prijs 35 Cent. J. H. VAN LINSCHOTEN. MarceUa of de Roos van Nicomedie, Een feit uit de Christen vervolging onder Déoclétianus, 2C druk, met geïllustr. omslag. Prijs 35 Cent. H. A, Uitgaven van BERENDS te HARDERWIJK. tegen 3 Mei 1877 op een goeden stand een BOVENHUIS van alle gemakken voorzien. Adres met opgave van stand en prijs bij den boekh. ALBERT WEDDING. Christelijk-Historisch Blad, levert een wekelijksch overzicht van de Christe lijke pers, hoofdartikelen over vragen van den dag, binnen- en buitenlandsch nieuws. Men abonneert zich a 2,per kwartaal bij den uitgever ALBERT WEDDING te Mid delburg. De nummers van 15 tot 31 December wor den op aanvrage franco toegezonden. De Notaris P. LOEFF zal, op Zaterdag den 30en December 1876, onder Koude- kerke, in het openbaar te koop aanbieden om 10 uren des voormiddags, op de Buitenplaats Der Boedey ffilttmt- (Êiftfit- Baiiitn- C<[:tnad;t- JteUit- pit IdhtanjtbooutPii, waaronder geschikt voor werkhout, een groote partij geslagen ojarig Esschen kap hout eh hetgeen meer zal worden geveild en om 3 uren des namiddags, op de hofstede van HUGO BRASSER Lz., eenige ilmenbeemen, waaronder mede geschikt voor werkhont. op Dinsdag den 19den December 1876, des morgens precies om 9 uren, ten overstaan van den Notaris L. L. WOUTERSEN, aanvangende aan den straatweg, bij den molen van St. Lau rens, van Zwaar Esschen-, Elzen- en Wilgen Kaphout aan den straatweg van Middelburg tot Domburg en aan den straatweg van Oost- kapelle tot Grijpskerke. Eene partij Olmen-, Populieren en Abeelen- boomen staande aan den Duinweg bij Oostkapelle. Alsmede eene partij Mutsaards enz. op Vrijdag 22 December 1876, des voormid dags te elf ureD, op de bovenzaal der Sociëteit De Vergenoeging," op de Groote Markt te Middelburg, ten overstaan van den Notaris D. VERHULST, van: genaamdDe Bruinvisch met WOONHUIS, SCHUUR, WAGENHUIS en verdere TIMMER, benevens 3 ARBEIDERS WONINGEN, BOUW- en WEILAND, HOVE NIERING en BOOMGAARD, samen groot 17 hectaren 6 aren 59 centiaren, staande en liggende aan den Noordstraatweg te Brigdamme, ge meente Sint Laurens, in pacht hij P. VAN DE PUTTE tot het rooven van den Oogst 1877 en tot 1 Mei 1878. Notitiën, houdende voorwaarden en omschrij ving der perceelen zijn in tijds verkrijgbaar bij genoemden Notaris, Houtkade, wijk H no. UI. op Vrijdag den 22sl December 1876, des voormiddags te 94 uur,in de herberg De Kroon", te Wissenkerke, eiland Noord-Beveland, pro vincie Zeeland, van Dl MAtBTSOBRIMBM met alle daartoe behoorende Goederen, Rechten en Gevolgen, zooals Dijken met derzelver Houtgewas, Schorren en andere Gronden, Cijnsen, ErfpachtenRechten van beplanting, Jacht enz.; en Ambaclitslieerlijke Titels, zijnde het zeer wildrijke Jachtveld dezer Ambachts heerlijkheid van ouds bekend tot eene grootte van ruim 1400 hectaren. Zullende in perceelen en daarna bij combina tiën dier perceelen worden gepresenteerd. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de Notarissen L.L.VAN DER MOER te Colijnsplaat en H. ROELOF te Cortgene, bij welke Notarissen ook van af 14 dagen vóór de verkooping en tegen betaling de Catalogus en Kaart der perceelen verkrijgbaar is. Verkoopingen in de Provincie Zeeland. DATUM. PLAATS. TE VERKOOPEN. INLICHTINGEN. 18 Dec. Kruining. Huis en Erf. A. W. Rembges. 19 St.Laurens.Hout. L. L. Woutersen. 21 Groede. Boomen. 22 Wissenk. Ambachtsheer lijkheid. Roelof. 22 Middelb. Hofstede. D. Verhulst. 27- Veere. Hout. Verhulst. 30 Koudek. Hout. P. Loetf. 9 Jan. Oostkap. Hout. 10 Oostkap. Hout. 19 Oostkap. Hout. 24 Colijnspl. Hofstede. V. d. Moer. St o omfoarge dienst MiddelburgVlissingen v. v. Van Middelburg vm. 6,30. 9,30; nm. 1. 3,30. 7- ('s Woensd. en Zaterd. echter 1,10 in plaats 1. u.) Van Vlissiugen vm. 8,15. 11; nm. 2,30. 4,40. 8. Stoombootdienst TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in December. Van MiddelburgVan Rotterdam: Zaterdag 16 'smor. 9,u Zaterdag 16 'smor. 7,30 u Maandag 18 7,n Maandag 18 8 Dinsdag 19 7,Dinsdag 19 Donderd. 21 7,n Donderd. 21 Zaterdag 23 7,n Zaterdag 22 VERTREK VAN SEOORTREINEN. Winterdienst. Roosendaal V Wouw Bergen op Zoom j y Woensdrecht Rilland (halte) Krabbend ijkev Kruiningen Vlake (halte) Biezelinge Goesy 's Heer Arendskerke Arnerauiden Middelburg. J y Vü «sing" cn. A Urev- i.10 9.10 9.20 9.28 9.30 9.39 9.53 9.59 10.14 10.19 10.30 10.37 10.41 10.49 11.6 11.12 11.17 11.25 11.55 12.6 12.15 12.20 12.30 12.46 12.53 1.5 1.11 1.22 1.29 1.33 1.41 1.58 2.4 2.7 2.15 Tr 3.09 3^8 5.- 5.10 *6.50 7.5 7.7 7.46 7-47 8.12 8.50 9^8 910 9.19 9.33 9.39 9.49 9.54 10.5 10.12 10.16 10.24 10.41 10.47 10.52 11.— Vlissingen Middelburg Arnerauiden 's Heer Arendskerke Goes Biezelinge Vlake (halte) Kruiningen Krabbendijke Rilland (halte) Woensdrecht Bergen op Zoom Wouw Roozendaal JA "D einen alleen 1 en 2e klasse. A 6.15 6.24 6.27 6.35 6.51 6.59 7.2 7.15 7.23 7.29 7-40 7.47 8.2 8.12 8.17 8.29 8.40 7.30 7.40 *9.30 9.38 9.39 9.59 10 12.45 12.53 12.57 1.4 1.19 1.26 1.29 1.40 1.47 1.57 2.7 2.13 2.27 4.40,5.30 4.50 5.38 5.42 5.49 6.4 6.11 6.15 6.27 6.34 6.39 6.49 6.55 7.14 7.23 7S' 7.42 8.30 8.40 8.45 8.52 9.7 9.15 Van Neuzen Sas van Gent. Selzaete Te Gent Van Gent h Selzaete Sas van Gent Te Neuzen. Van Neuzen Axel Hulst. Te St. Nicolaas Van St. Nicolaas -,v i Hui?^-

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 4