BUITENLAND. HANDELSBERICHTEN. de daders. De muzelmansche bevolking daarentegen beweert, dat de geestelijken zeiven de daders zijn, ten einde aan de vijanden van Turkije op de confe rentie te Konstantinopel een nieuw wapen in handen te geven. De Fransche bark Pondichery is Woensdag in de Noordergronden, nabij Nieuwediep gestrand. Het schip was geladen met salpeter en bestemd voor Hamburg. De bemanning is door vischschuiten ge- ,red, behalve de kapitein en een loods, welke bij deze ramp omgekomen zijn. -Aan een Duitsch provinciaal blad wordt om trent den toestand van Metz geschrevenDe Metze- naars gaan nooit uit. Elk van hunne huizen gelijkt een kleine vesting, waarin zij zich verschanst hebben tegen de Duitsche indringers. Vijf jaren de" duister nis heeft Metz thans verdragen. Wanneer soldaten voorbijtrekken, laat men de gordijnen neder; zoodra de militaire muziek weerklink'.., sluit men de jaloe zieën. Van de 48000 inwoners, die vroeger Metz bevolkten, zijn slechts 18000 gebleven en nog dage lijks ontvluchten veler, de troostelooze stad. 3500 huizen staan op dit oogenblik ledig. De handel staat geheel stil. Te Athene zijn verscheide depêches ontvangen van den heer Schliemann, die zijn opgravingen in Argos ijverig voortzet. Hij is thans bezig aan den Acropolis van Mycene. Vijf graven zijn door Schlie mann blootgelegd, waarin de kostbaarste voorwerpen gevonden werden, o. a. gouden kleinoodiën ter zwaatre van 12 kilogr., twee scepters met kristallen banden, twee kroonen en drie maskers van goud met el de beenderen nog in het hoofd; een drinkglas en een gouden bracelet, wegende 100 gram, een gouden helm, twee gouden ringen, waarop msnschen- en dierenfiguren gegraveerd zijn, een groote ceintuur en 200 groote gouden knoopen, zilveren gereedschanpen, vooral keukengerei van groote waarde, een groot aantal oude muuteu vau goud, zilver en koper. IJzeren voorwerpen werden niet gevonden. Eindelijk ontdekte men ook drie menschelijke skeletten, waar van er een een gouden masker droeg. Schliemann houdt dit geraamte voor dat van Agamemnon. In een depêche aan den Koning aarzelt Schliemann niet te verklaren, dat hij de graven heeft ontdekt van de Atriden: Agamemnon, Cassandra en Euryme- don, die aan een maaltijd gedood werden door Egis- thes en Clytemnestra. De gevonden voorwerpen zijn zeer rijk en uitmuntend van stijl. Blijkbaar hebben zij aan de leden van de een of andere Koninklijke familie behoord. Staten-Generaul - Tweede Kamer. Zitting van Woensdag 13 December. In deze zitting zijn vóór de behandeling der staats- begrooting alle aan de orde gestelde wetsontwerpen aangenomen, waaronder dat tot verandering de gren zen van gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland, de be grooting der landsdrukkerij, onteigeningswetten (ook voor de Lange Pooten te Js Hage) en een ontwerp tot bekrachtiging der provinciale belastingen in ver schillende provinciën. Bij dit laatste werd het ontwerp voor Friesland aangenomen met 44 tegen 19 en dat voor Limburg met 58 tegen 2 steramen, nadat de Minister na uitvoerige discussiën over het verleenen van kerkelijke subsidien door provinciën of den staat, bij dit laatste ontwerp de woorden „bijdrage voor Eeredienst" bad vervangen door „bijdrage voor wo ningen." Vervolgens was de begrooting voor staatsspoorwe gen aan de orde. Aangenomen werd met 52 tegen 14 stemmen een amendement-Kerkwijk, om door gewijzigde redactie vau art. 11 niet te prejudiceeren omtrent de richting van de lijn NijmegenVenlo, ten aanzien van het punt der overbrugging van de Maas. Na overneming door den Minister vau een amendementWijbenga, om voor de lijn Stavoren Leeuwarden, in plaats van memorie, f350,000 uit te trekken, en van een amendeinontLuijben, om voor de lijn Zwaluwe's-Bosch f 100.000 uit te trekken, werd de geheele spoorweg-begrooting aange nomen met algemeene stemmen. Zitting van Donderdag 14 December. Het debat wordt voortgezet over hoofdstuk V der staatsbegrooting afdeeling onderwijs. Het crediet voor de uitvoering der nieuwe wet op het hooger onderwijs werd, in ovèjdeg met den minis- ter beperkt tot de sommen benoodigd voor de trac- ttéfcenten der hoogleeraren, waarbij het aantal dienst baren als maatstaf zal worden genomen. De minister igft beloofd de personeele toelagen en de bezetting 'verstoeien te zullen voordragen bij de aan- grooting. De heer des Amorie van die eredieten te schrappen Tooting zal ver voor middelbare meisjesscholen te Deventer en Arnhem verworpen met 37 tegen24 stemmen. Bij hetlager onder wijs kwam o. a. ter sprake, de toelating van vreemde dames tot het geven van lager onderwijs. De heer van Nispen verdedigde die toelating. De minister verklaarde dat voor niet toelating geen en kele geldige reden was. Niet gaarne zou de minister om eenige godsdienstige denkwijze toelating weigeren, niet waar is het, dat alle toegelatenen geestelijke zusters uit Duitschland ziju. Der lieer Moens zou niet aandringen op behandeling van zijn ontwerp, nu er eene nieuwe wetswijziging te wachten is, alleen wen- schte hij te verklaren, dat zijne beginselen ongeschokt blijven, en dat als het regeeringsoutwerp geen zoo danige bevat, het ook wel onaannemelijk zal blijken. Indien men zoeken wil naar een sleutel om zoowel hetgeen voorbijgegaan is als hetgeen nu bestaat te beoordeelen, dan wende men zich tot de paradijs- gcscfifiiedcBiis. De eerste bladzijden onzer geschie denis van der menschen geschiedenis bevatten niet alleen eene voorrede v^oor al wat volgt, maar ook de beantwoording van die vragen, welke elk denkend hoofd doet of heeft gedaan. In die bladzijden verne men wij den oorsprong van den mensch #het geheim zijner voortreffelijkheid, de oorzaak fijner ontaarding, zijne betrekking tot God, tot de natuur en tot de menschen onderling. In die bladzijden worden wij gebracht tot de bron van (lat leed, dat we allerwege ontmoeten, maar ook tot die hoop die niemand kan laten varen, zonder op te houden mensch te ziju. De waarheid van die moeder-gebeurtenissen, waarvan de geschiedenis ook van onzen tijd slechts de ontwikkeling is, wordt ons zoo duidelijk bevestigd, dat alleen een niet willen zien tot niet zien bren gen kan. De mensch vmvGods geslachte, toont in zijn ver val. naast de sporen van zijn edele afkomst, ook de toestand, waarin diepe val, roekeloos verwerpen hem heeft gebracht. Het doel des goeds hem gegeven, is niet genoeg, op bedriegelijke wijze moet worden gezocht wat de groote Schepper niet heeft gegeven. ISelgie levert daarvan op nieuw ec$ansprekend voorbeeld. Geheel Brussel is in agitatie. Eene der grootste, der meest vertrouwde fmantieele instellingen van Belgie heeft hare betalingen gestaakt. Men spreekt van een tekort van 2'/ü millioeu. De president heeft het land verlaten en een der bestuurders heeft zich van 't le ven beroofd. De heer Frere Orban interpelleerde gisteren ccds de regeering over deze zaak, de minis ter van finantien verklaarde mei. den directeur der nationale bank in overleg te zijn getreden om sto ring tegen te gaan. Slechte speculatien schijnen de oorzaak te zijn van deze val, waarbij vele particnlieren en menige instelling te gronde zullen gaan. Hoeveel rampen van dien aard hebben we in en buiten onze grenzen al niet gezien in de laat ste jaren, en zeg mij, zou de groote oorzaak niet in de eerste-zondebegeerlijkheid te vinden zijn De presiclents-kenze in Amerika wordt hoe langer hoe ingewikkelder. Thans maken zoowel de republikeinen als de democraten bekend, dat hunne candidaten gekozen zijn. De democraten in Indiania hebben, dunkt ons, het verstandig voorstel gedaan om deze kwestie door eene conventie te doen onder zoeken. Ook hier speelt begeerte naar gezag eene groote rol, maar dit zal tot eere van de groote repu bliek moeten gezegd worden dat zelden een land, bij zulk een agitatie, een zoo krachtig voorbeeld van orde heeft gegeven. Misschien is het wel ten gevolge van de nu ontstane verwarring dat de regeering der Vereenigde Staten een amendement op de grondwet heeft voor gesteld, waarbij het nazien cfér stemmen voor de presideuts-keuze voortaan aan het hoogste rechter lijke college zal worden opgedragen. Het fransche ministerie is voltallig geworden op de wijze welke wij in ons vorig nummer hebben medegedeeld n. 1. door de opdracht van de porte feuilles vau binnenlandsche zaken en justitie aan de heeren Jules Simon en Martel. In de hoofdstad van Turkije, handelen de diplo maten over Turkije, zonder Turkije daarin te ken nen. De bevolking is dan ook maar in 't geheel niet tevreden over de voorloopige resultaten der conferentie in ons vorig nommer medegedeeld men vreest dat Turkije zich aan die besluiten niet onderwerpen za!. Of het daarom is dat de Sultan vergezeld van zijne ministers proefnemingen laat doen met nieuw geschut Wat zeker is, bij al het onzekere van den huidigen toestand, het is, dat Rusland zich volstrekt niet door de conferentie laat be lemmeren in het maken van toebereidselen voor den strijd. Een bekend blad, dat wel eens meer goede berichten heeft gegeven in dezen oorlog de Pol. Burgerlijke stand van Vlissingen. (Yan 2 Dec. tot 9 Dec.) Gehuwd: J. P. Kleiueeder, jm. 39 j. met P. S». Hillebrand, weduwe van K. Wever, 41 j. Bevallen M. J. E. van Veldhuizen, geb. Fran- sella, d. M. S. E. van Grondelle, geb. Halbruggen, z. A. J. Defer, geb. Demeij, z. N. J. J. Dommisse, geb. Bilheimer, z. T. Christiaans, geb. Jonkman, z. L. A. Burger, geb. Kersten z. J. Koster geb. Marijs, d. J. S. Scheepers, geb. Krullaars, z. Overleden: G. F. Beijé. z6 m. L. de Nooijer, z. 10 m. C. J. Smit, d. 8 j. M. J. Smagge, d. 5 m. C. IJzelenberg, d. 11 j. Scheepstijdingen. Vertrokken naar Ylissingen om te dokken het-, driemastschip Philips van Marnix. Graanmarkten enz. Middelburg, 14 Dec. Bij ruimen aanvoer uit Wal cheren waren de prijzen uiteenloopend. Tweejarige tarwe werd als de vorige week gekocht, de nieuwe bracht 25 ets. minder op, rogge, winter- en zomergerst haalden de vorige marktprijs, harde Walchersche witle boonen gingen 25 ets. minder van de hand, bruine en paardeboonen bleven in één doen, groene erwten 25 ets. minder, winterkoolzaad en kanariezaad werden beide 50 ets. meer betaald. Tweejarige Walchersche tarwe f 12; puike nieuwe f 10,80 a f 11,—; mindere soorten 1'10,50 a. f 10,75; rogge f8,50 a. f S,75; wiritergerst f 7,25; zware Walchersche zomergerst f6,25 a f6,50: de hardste Walchersche wit te boonen f 16,50 a f 16,75; Walehersebe'bruinc boonen f 13.50 a f 13,75; paardeboonen in de beste soorten i 8,25; groene kookerwten f 11; winter koolzaad f15 en kanariezaad f9,75. Boter per kilogram fl,28 a f 1,32. Eieren 1' 5,60 per 109 stuks. Vlissixgen 15 Dec. 1S76. Boter per kilogr. fl,40 a fl,36. Eieren per 26 stuks fl,60 a f1,80. Amsterdam, i5 Dec. Raapolie op zes weken f 46. Lijnolie f307» Prijzen van effecten. {PER TELEGRAAF.) Amsterdam, 15 December 1876. Nederl. Certific. Werkelijke schuld. 21/- pet. 62'/15 dito dito dito 3 743/s dito dito dito 4 087s Loten stad Rotterdam 3 97Vs dito dito Amsterdam 3 9874 Rusland Obligatiën 179S/1S16 5 pet. 95 Certific. laser. 5 serie5 Obi. Hope Co. 1855 6e serie. 5 79x/4 dito 1000 18645 887, dito L. 100 1S725 80' /8 dito L. 100 18735 805/, Loten 1864. 5 273 Loten 1866 5 263 Inscr. Stieglitz Co. 2e a 4 L. 4 pet. Obligatiën 186769. 4 70l/u Aand. Spoorw. Gr. Maatsch. 5 f 251 dito dito4 180 Aand. Kiew-Brest 5 100. dito Baltische spoorweg. 3 118 Oblig. spoorweg Poti-Tiflis. 5 pet. 86V., dito dito Jelez-Griasi 5 215 dito dito Jelez Orel 5 pet. dito dito Charkow Azow. 5 79 Polen. Aand. Warschau-Bromberg. 4 dito dito Weenen. 5 114i/.>. Oostenr. Oblig.metal. in zilv.Jan./Juli. 5 pet. 5D/16 dito dito Aprii/Oct. 5 51'/2 dito in papier Mei/Nov. 5 4611/I6 dito dito Febr./Aug. 5 46'/4 Italië. Oblig. Z.-ItaL spoorweg. 3 f 991/- Spanje. Obligatiën Buitenl 3 pet. 135/16 dito Binnenlandsche 3 lll/2 Portugal Obligatiën3 „53 Turkije. Inschrijving Alg. schuld 5 89/ls Obligatiën 1869 6 26'/4 Egypte, dito 1868 7 pet. 46 dito 1873 7 Jt 471/, Amerik. Obl. Vereenigde Staten 1904. 5 dito dito dito 1885. 6 9915/16 Brazilië. Oblig. 1863 41/* 8374 dito 1865 5 92 Prijzen van coupons. Amsterdam, 15 Dce. Metall f 19,65; dito zilver f 23,30; Div. Eng. per l'11,827»; Eng. Portugal per h: i' 11,827a; Spaanscke piasters 1'Amérikaansche dol lars (in goudj f 2,467» Amsterdam, 14 Dec. Metall. j 19.80; dito zilver ƒ23,325 Div. Eng. per ft* /Tl,85; Eng. Russen per fè ƒ11,85; Eng. Portugal per ft; 11.85; Frans ƒ47,65 Belg. 47,65; Pruis 58,60; Harab. 1 in 7 P f O» j

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 3