^Tlcrli, School Gilding. GEMENGDE BERICHTEN. Met het openbaar ministerie heeft de rechtbank als wettig en overtuigend bewezen aangenomen, dat de beklaagde, in strijd met de door hem aangevoerde verdediging, wel degelijk de bedoeling heeft en moet hebben gehad, om den heer de Haas te beledigen. Op dien grond heeft zij den bekl. aan het hem ten laste gelegde en hierboven omschreven feit schuldig verklaard en hem, met toepassing van art. 375 van het wetboek van slrafrecht, veroordeeld tot het mini- mun der straf, zijne eene geldboete van f 8, alsmede in de kosten. Tevens is toegewezen de vordering tot schadever goeding door den heer de Haas, die zich als belee- digde partij in het geding heeft, gevoegd, zijnde het bedrag dier schadevergoeding bepaald op de gevraagde som van f 10. De tweede zaak is in behandeling bij het hof te Amsterdam. Maria Magdalcmc itdolft* wordt beschuldigd van het misdadig voornemen om de min derjarige Anna Callant, tegen den zin harer moeder te doen ontvoeren en opnemen in het gesticht „de goede Herder." Den 8 Februari kwam beschuldigde tot de moeder, die destijds ziek was, om een zeer gelukkige tijding te brengen. Zij kwam de moeder mededeelen dat zij het meisje in een pensionaat kon doen plaatsen, waar het eene zeer goede opvoeding zou worden gegeven. Een pater, een pastoor en eene protestantsche dame zouden de kosten dragen. De pater had reeds 2 jaren voor het kind gebeden, nu werd eene schoone toekomst geopend, maar de moe der moest een papier teekenen. Beschuldigde zou den inhoud voorlezen, en verklaarde daarbij plechtig dat het kind niet naar een gesticht zou worden ver voerd. Het pensionaat was niet ver van Amsterdam de moeder kon het best op één dag te voet bereiken. De moeder teekende. Op 13 Februari overnachtte het meisje bij beschuldigde en werd den volgenden dag naar het gesticht „de goede Herder gebracht. Toen de moeder bekend werd met de strekking van het gesticht en het verblijf harer dochter is zij naar Zoe- terwoude vertrokken om haar kind op te eischen, bij weigering vervoegde zij zich bij den burgemeester, door wiens tusschenkomst haar het kind is terugge geven. Het meisje verklaarde dat pater Burgmeijer haar medegedeeld had, dat zij naar een mooi pensio naat. zou gaan, zonder de strekking van 't gesticht te noemen. De overste van 't gesticht erkent de op name, maar beroept zich op de schriftelijke toestem ming der moeder. Pater de Bie ontkent alle mede werking en de beschuldigde zegt niet van een pensionaat, maar van een R. K. gesticht te hebben gesproken. Toelichting zal dit proces voor onze lezers wel niet behoeven. De intrige is fijn, maar zeer goed te begrijpen. Zonderling neen stootend is de houding der laliea'alc jpers. Als twee leden der Staten- Generaal spreken over dezelfde belangen, een liberaal en een van andere richtiug, van welke ook, dan wordt de liberaal genoemd en de andere eenvoudig verzwe gen soms gebeurt het ook geridiculiseerd (belache lijk gemaakt.) Bewijsde heeren van Eek en de Jonge spraken beide over de Zeeuwsche spoorwegbe- langen. De N. R. C. bevat de rede van den eersten spreker, die van de laatste niet, men zie het nommer van Woensdag 13 December. Als een arme drommel zich ophangt of verdrinkt dan worden berichten opgenomen van een halve ko lom. men kan dan daarbij lezen dat huiselijke twist of drankmisbruik oorzaak waren. En als een hoog geplaatst persoon door zelfmoord een einde aan zijn leven maakt, dan heet het dat zoo iemand „na kort stondig lijden, door diepe melancholie waartegen het verzwakte lichaam niet bestand was, of een noodlot tig toeval" overleden is. Bewijs Kort na de daad werd aan ons bureau het bericht ontvangen tot heden toe, hebben wij kieschheidshalve gezwegendat dr. H. J. van Eek, burgemeester van Axel en lid der prov. Staten van Zeeland door zelfmoord een einde aan zijn leven had gemaakt. Wij vragen onzen lezers, na het vermelden van deze feiten, wat liberaal is? Vrijheid, gelijkheid voor ieder, dat dachten we in onze onnoozelheid dat libe raal (vrijzinnig) beleekeude. Hoe dikwijls hebben we niet de vermeldingen van waarheidsliefde en onpar tijdigheid moeten slikken en nu de feiten spreken, zal de liberale pers zwijgen. Wij vragen dan ook trouwens geen antwoord, het is ons genoeg dit voor onze lezers te constateeren. Op Dinsdag 26 Dec. a. zal te 's Heer Arendskerke eene herstemming plaats hebben tot verkiezing van een lid van den gemeenteraad aldaar en wel tusschen de heeren M. de Biick en Cri GcscBiierc. Bij herstemming is tot lid van den gemeenteraad te Axel gekozen de heer L. C. van Vcsscm met 31 stemmen. De heer de Feijter verkreeg 70 steramen. V, riïe*_ Ttarliit» nnma!H /lat welke door Frankrijk, ondersteund door Engeland, Nederland en België, aan de mogendheden was ge richt, om deel te nemen aan de snikcr-confe- r en tie. Dat de godsdienstige toestand van Turkije allertreurigst is, mag als algemeen bekend worden geacht. De zending heeft daar met niet minder be zwaren te worstelen dan in andere werelddeelen. On der die bezwaren is zeker de geldelijke niet de ge ringste. Te arbeiden ouder eene bevolking, gansch onverschillig voor hoogere dan zinnelijke behoeften en bovendien bijna algemeen te arm om iets ten ofFer te brengen is schier onoverkomelijk. Oir. een weinig te geraoet te komen aan dien nood, wordt thans door een dames-comité te 's Gravenhage een bazar gehou den. De opbrengst zal besteed worden als bijdrage voor twee op te richten kweekscholen voor christelijke onderwijzeressen Beiioemingeii eu Besluiten. Benoemd tot ontvanger der registratie en domeinen te Sluis de heer C. A. Rovers, than9 te Grave tot surnumerair bij de administratie der directe be lastingen de heer Do Bok, wonende te Vlissingen. Beroepen tot predikant bij de C. G. G. te Katwijk aan Zee, J. Wisse, Sliedrecbt. Aangenomeu het beroep tot pred. bij de C. G. G. te: Maassluis, F. Meijshr, Zeist, Bedankt voor het beroep bij de N. H. G. te Harlicgen, A. Memlink, Harderwijk. Beroeper, tot predikant bij de N. H. G. te Nieuw en St. Joosland, W. K. Kalsboven, Ede. Loon op Zand, J. v. «I. Kieboom, Candidaat. Aangenomen het beroep tot pred. bij de N. H. G. te Oene, J. Noonlink, Welsrijp. Dinsdag is Vlissingen door een duiker aan de keersluis nabij het lokaalstation, bij herhaling en te vergeefs gedoken naar een stuk ijzer, dat van de brug was losgeraakt. Daarbij werden onder anderen nog eenige stukken koper bovengebracht, afkomstig van het schip Mary, dat geruiraen tijd geleden tegen de brug aanliep. Men schrijft nit Hansweert aan de N. G. C. Met adsistentie van het Nederlandsche schip „Jonge Willem, schipper L. Anker, is den 9den dezer alhier binnengebracht en vervolgens naar Amsterdam opge sleept het stoomschip „Amicitia 3," kapitein V. Cou- wijzer, welk stoomschip, zooals men zich zal herin neren, eenige dagen geleden, zwaar lek, te Bath op de slikken is gezet moeten worden. De lading is aldaar overgezet in de „Jonge Willem," alleen zijn er een 150 vaten petroleum aan boord der stoomboot gebieven. De „Amicitia 3", wordt alsnu heel broe derlijk door „de Jonge Willem" ter reparatie huis waarts gebracht. Wegens averij aan de schroef meest gisteren in deze haven ten anker komen het stoomschip „Ma- thilde", kapitein I. C. Stuven, met stukgoederen van Antwerpen naar Amsterdam. Na door eigen hulpmid delen de schade zoo goed mogelijk hersteld te heb ben, wilde de gezagvoerder des avonds zijne reis vervolgen, doch moest eerst nog ondervinden dat een ongeluk zelden alleen komt. Het was zeer duister toen de boot in het kanaal stoomdedoch alles ging goed tot aan de laatste brug (de Weraeldingsche brug). De boot stoomde bedaard en kalm voorwaarts, zonder dat de kapitein of de equipage bemerkte reeds dicht bij genoemde bruggenaderdtezijn. Eensklaps voel de men een geweldigen schok en hoorde meu een vree- selijk gekraak. De „Mathiide" had een carambole gemaakt met de brug, tengevolge waarvan mast en schoorsteen werden verbrijzeld. Van het vervolgen der reis was nu geen sprake meer, zoodat de boot heden nog te Wemeldinge ligt. Volgens rapport van den gezagvoerder waren er bij of op de brug geene lichten te zien en door de dikke duisternis was het onmogelijk het naderend gevaar tijdig te ontdekken. Den 21 dezer zullen voor het Gerechtshof te s' Gravenhage te recht staan, de personen, die zich in de maand Augustus dezes jaars, vermoedelijk hebben schuldig gemaakt, aan diefstal van zijde van een der mailbooten. Die daders, drie in getal, zijn reeds naar den Haag getransporteerd. Tal van getuigen zijn in deze zaak gedagvaard. Een landbouwer gelooft, het middel tegen de aardappelziekte te hebben gevondenhet bestaat een voudig daarin, dat men de knol den ln Juni plant in plaats vi n in Aprildan toch ontgaat nnrHnnnpl Hp vprcpK'H 1 pnHp ii1- t*-; - sch-oeing raa den stengel in Julij, Vele jaren ach-1 tereen, zegt le Courr. d. 1. Meuse, heeft de bedoelde! landbouwer deze- methode toegepast en uitstekende, zeer gezonde aardappelen verkregen. Het volgend voorval heeft te Ommerschans dinsdagnacht plaats gehad. Een der verpleegden stond omstreeks middernacht op en poogde een zijner ka meraads den hals af te snijden. Deze ontwaakte tijdig en kwam er zoodoende met een schramp in den hals af. Men vermoedt dat krenking der geestvermogens de oorzaak dezer handeling is. Gisteren mocht het aan de gemeente-veldwach ters van Kamperveen en Kampereiland gelukken, een paar deserteurs van het werfdepot te Harderwijk, die zich met hun handgeld uit de voeten wilden maken, bij het Zalker-bosch te arresteeren. Nog denzelfden avond zijn zij onder goed politie-geleidc weder naar Har derwijk getransporteerd. Zij zwierven reeds gister avond in de buurtschap Brunnepe rond, waar zij bij en der bewoners om een stuk brood vroegen. In Arnhem kon men dezer dagen een tierende en joelende menigte langs de straten zien gaan, met het doel aan zekeren heer F. J. Hallo, rentenier al daar ketelmuziek te brengen. Deze heer stond voor de rechtbank als beklaagde terecht, omdat hij in April jl. de som van f 140 had gevorderd van eene assu rantie-maatschappij, welke zijn inboedel had geassu reerd. Volgens toen afgelegde verklaring van deu beschuldigde waren in zijn vloerkleed eenige gaten gebrand. De huishoudster en een knecht meenden dat de heer zelf oorzaak der brandschade was, daar om kwam de zaak in handen der justitie. Beklaagde beweerde nu dat de gaten er in gesleten waren. Het openbaar ministerie eisebte tegen den beklaagde eene cellulaire gevangenisstraf van 9 maanden, benevens eene boete vun f1500. Drie korporaals der artillerie, van Gorkura ge detacheerd op het fort Loevestein, begaven zich Dinsdag namiddag, tusschen 4 en 5 ure, op een houtvlotje, liggende ten dienste der gedetacheerde manschappen in de gracht rondom dit fort. Toen zy, naar men vermoedt, te veel beweging op het vlotje maakten, kantelde het om en allen geniakten te wa ter, ten gevolge waarvan een hunner verdronk, terwijl de beide anderen met een nat pak vrij kwa men. De wed. S. te Amsterdam, houdster van een magazijn von gouden en zilveren werken werd in de vorige week het slachtoffer van een behendigen op lichter, die horloge-kettingen afhandig wist te maken en met den bnit onnaspeurlijk verdweeB. De een werd daags daarop door een onbekende bij een win kelier te koop aangeboden, die den ketting behield 1 eu den oubekende terugbestelde de ander werd Zondag aan* denzelfden winkelier door middel van' Van Gend en Loos, netjes ingepakt, uit Haarlem 1 toegezonden met het schriftelijk verzoek den ketting aan den eigenaar terug te bezorgen. Zaterdag middag is te Amersfoort een troep' kermisreizigers (Fransche en Belgische accrobaten en muzikanten) aangekomen, die ouder zware verdenking ligt, oplichterij te plegen bij het inwisselen van munt- 1 stukken van een bepaald jaartal. Ook bij een win kelier aldaar hadden zij gevraagd naar nieuwe dubbel- tjes, om die tegen opgeld in te wisselen en daarbij 1 waarschijnlijk bedrog te plegen, doch door een ver dachte beweging van een hunner kreeg de wiukelier argwaan, en voldeed hij dus niet aan hun verlangen. Het i9 aan de goede maatregelen van den commissa ris van politie mogen gelukkeu, die bende reeds Maacldag morgen de stad te doen verlaten. Zij is in de richting naar Nijkerk vertrokken. In het Hbl. wordt, in een ingezonden stuk, gemeld, dat op de brug naar het entrepotdok, een 12 a 13jarige jongen, met handen en voeteu tegen eene dame opklom eu daardoor hare kleederen bemorstte, terwijl later bleek, dat de knaap haar van een hals sieraad had beroofd. De nadere bijzonderheden omtrent de ramp, die Brooklyn heeft getroffen, door het afbranden van den schouwburg zijn ijzingwekkend. Als één verkoolden hoop zijn meer dan 200 lijken geheel onkenbaar van onder het puin te voorschijn gehaald. Jl. Zaterdag 1 werden de lijken der ongelukkigen begraven. Op het 3 kerkhof van Greenwoud was eene groote ronde graf- c tombe gemaakt, daarin werden de lijken van circa11 100 personen bijgezet, het was voor de nabestaan der .1' onmogelijk geweest dezen te herkennen. 250 lijken 11 zijn herkend. Alle huizen waren Zaterdag gesloten. alle zaken stonden stil, de geheele stad was in rouw De ontzachlijke lijkstoet werd begeleid door duizeii'J man troepen en duizenden burgers. Ook Zondag werijB den nog eenige lijken begraven. Op het kerkhof^H Greenwoud wordt een gedenkteeken herinnering aan deze ramp. fcggm zich gevormd tot ondersteuner, U en het groot aantal w loos geworden

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1876 | | pagina 2